Písanie blogov má zmysel, pretože napr. pomohli všeobecne zlepšiť právnu situáciu

Niektoré články pomohli nielen v konkrétnych prípadoch ale aj vo všeobecnej rovine. Zhodou okolností sa oba články týkajú policajnej problematiky.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

1, Vymyslený priestupok za nenosenie občianskeho preukazu

Najzásadnejší blog: Zákonná povinnosť nosiť občiansky preukaz pri sebe neexistuje bol uverejnený dňa 27.01.2015. Zásadný problém v tejto otázke je ten, že policajti sú vedením nútení do ukladania určitého množstva pokút a táto nezákonná absurdita došla až do takého štádia, že policajti, aby splnili kvótu uložených pokút, začali ukladať blokové pokuty za neexistujúci priestupok – nenosenie občianskeho preukazu pri sebe. Situácia bola uľahčená tým, že veľká časť verejnosti si skutočne myslela, že nosenie OP pri sebe je ich zákonná povinnosť, takže proti pokutám príliš neprotestovali. Na bloku za uloženú pokutu sa však neuvádza popis skutku, ale len ustanovenie priestupku, ktorý občan spácha a väčšinou sa uviedol § 47 ods. 1 písm. a/ zákona o priestupkoch, čiže neuposlúchnutie výzvy verejného činiteľa (na predloženie OP). Na základe článku vznikla divácky úspešná reportáž spravodajskej televízie TA3 Zákon prikazujúci neustále nosenie občianskeho preukazu neexistuje a následne bola táto téma spracovaná rôznymi ďalším médiami, napr. SME Kto nemá občiansky, dostane pokutu. Za znečisťovanie. V dôsledku medializácie sa uvedená problematika dostala až k ministrovi vnútra, ktorý sľúbil uvedenú situáciu preveriť. Ako sa dalo predpokladať, tak sa ministrovi vnútra žiadne pokuty za chýbajúci občiansky preukaz nepodarilo identifikovať, čo sa ani nemohlo, keďže tieto „priestupky“ boli v blokových pokutách zaznamenané pod iným dôvodom. Napriek tomu, aj vďaka medializácii uvedenej problematiky, následne došlo k zastaveniu ukladania takýchto pokút, čo možno určite hodnotiť pozitívne.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

2, Porušovanie práv policajtov na spravodlivý proces

Kľúčovým bol aj článok: Policajt má menšie právo ako zločinec – nemôže si vyhotoviť kópiu spisu. V tomto článku bolo poukázané na zarážajúcu, neprijateľnú a protiústavnú zákonnú úpravu, podľa ktorej policajt v konaní vo veciach služobného pomeru nemá právo vyhotoviť si z administratívneho spisu kópie, čím dochádza u policajta k porušeniu jeho práva na spravodlivý proces a rovnosť zbraní, nakoľko policajt nemôže účinne obhajovať svoje práva, keďže nemá k dispozícii svoj vlastný spis. Aj na základe článku sa táto problematika, prostredníctvom NOZP- Nového odborového zväzu polície SR dostala až na pôdu Ministerstva vnútra SR. Generálny riaditeľ sekcie personálnych a sociálnych činností a osobného úradu MV SR Ján Nociar, dňa 20.6.2019 pod č. SPOU-PO6-2019/003068-001 vydal zásadné usmernenie, ktoré sa toto protiústavné ustanovenie zákona snažilo napraviť. V uvedenom usmernení sa nadriadeným ukladá povinnosť fotokópiu spisu policajtovi vyhotoviť a poskytnúť: „Pokiaľ pri oboznamovaní sa so spisovým materiálom z disciplinárneho konania alebo personálneho konania policajt požiada nadriadeného o vyhotovenie fotokópie jednotlivého dôkazu, prípadne spisového materiálu, nadriadený požiadavke policajta vyhovie.“

SkryťVypnúť reklamu

Možno konštatovať, že súčasná zákonná úprava je v rozpore s Ústavou SR, avšak túto skutočnosť môže vyhodnotiť jedine Ústavný súd SR. Je chvályhodná snaha generálneho riaditeľa o nápravu protiústavného ustanovenia zákona, avšak túto nemožno riešiť usmernením, ktoré je v rozpore so zákonom, keďže v usmernení sa ukladá nadriadeným, aby v prípade žiadosti policajta o fotokópiu spisu mu túto vyhotovili, čo však zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru priamo neumožňuje a naopak podľa § 237 ods. 2 zákona, umožňuje len vyhotovovanie výpisov zo spisu.Čiže policajt nemá zákonné oprávnenie na fotokópiu spisu, i keď bez neho sú jeho práva iluzórne a nerealizovateľné, či je rozporné s právom na spravodlivý proces a rovnosť zbraní (Čl. 46 ods. 1, Čl. 47 ods. 3 Ústavy SR, čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a slobôd). Uvedená situácia je de lege ferenda riešiteľná dvomi spôsobmi. Za prvé, možno podať návrh na začatie konania pred Ústavným súdom SR podľa čl. 125 ods. 1 ústavy o súlade zákona s ústavou, v ktorom je potrebné namietať protiústavnosť takejto zákonnej úpravy. Za druhé sa ako elegantnejšie a schodnejšie riešenie javí novela zákona v ktorej by sa v ust. § 237 ods. 2 zákona doplnilo napr. nasledovne: „Účastníci konania majú právo nahliadať do spisov s výnimkou protokolov o hlasovaní a robiť si z nich výpisy obstarávať si na svoje trovy kópie spisov a ich častí.

SkryťVypnúť reklamu

V každom prípade je pozitívom, že v súčasnej dobe majú policajti zabezpečenú ochranu svojich práv aj v prípade konania vo veciach služobného pomeru. 

Poukazovanie na chyby, aj prostredníctvom článkov, má zmysel, nakoľko nespokojnosť je hnací motor ľudstva a prvým krokom k náprave.

Celý textu usmernenia generálneho riaditeľa sekcie personálnych a sociálnych činností a osobného úradu MV SR JUDr. Jána Nociara, PhD.:

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SEKCIA PERSONÁLNYCH A SOCIÁLNYCH ČINNOSTÍ A OSOBNÝ ÚRAD
Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Naše číslo 
SPOU-PO6-2019/003068-001

Vybavuje/linka 
PO SPOU MV SR 

Bratislava 
20.06.2019


Vec:
Sprístupnenie spisového materiálu vedeného vo veciach disciplinárnych a personálnych policajtovi – usmernenie
Podľa § 56 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej službe“), pred uložením disciplinárneho opatrenia musí byť vždy objektívne zistený skutočný stav veci. Policajtovi musí byť pred uložením disciplinárneho opatrenia daná možnosť vyjadriť sa k veci, navrhovať dôkazy a obhajovať sa. Podľa § 233 zákona o štátnej službe oprávnený orgán postupuje pred vydaním rozhodnutia tak, aby bol presne a úplne zistený skutočný stav veci; na ten účel je povinný obstarať si na rozhodnutie podklady. Rovnako postupuje aj odvolací orgán, tak ako to vyplýva z ustanovenia § 243 ods. 3 zákona o štátnej službe. Čo slúži ako dôkaz v disciplinárnom aj v personálnom konaní upravuje § 238 zákona o štátnej službe.
Spis v disciplinárnom konaní i v personálnom konaní tvoria všetky písomnosti, ktoré sa vzťahujú na tú istú vec, t. j. všetky písomné podania, ich prílohy, stanoviská, vyjadrenia, odborné posudky, znalecké posudky, dôkazy a pod. Spis sa zakladá k danej veci, je úplný a žurnalizovaný.
Podľa § 237, ktorý ustanovuje práva a povinnosti účastníkov konania, majú účastníci konania právo nahliadať do spisov s výnimkou protokolov o hlasovaní a robiť si z nich výpisky. Oprávnený orgán zabezpečí, aby sa nahliadnutím do spisu neporušilo štátne alebo služobné tajomstvo.
Pokiaľ pri oboznamovaní sa so spisovým materiálom z disciplinárneho konania alebo personálneho konania policajt požiada nadriadeného o vyhotovenie fotokópie jednotlivého dôkazu, prípadne spisového materiálu, nadriadený, s prihliadnutím na zákonnú povinnosť podľa § 237 ods. 4 zákona o štátnej službe, požiadavke policajta vyhovie.


Nadriadený zabezpečí aby o vyhotovení fotokópie bol spísaný záznam, v ktorom sa uvedie, kedy, aký materiál a v akom počte bol kopírovaný. Záznam podpíše poskytovateľ materiálu a tiež prijímateľ fotokópie.
Pri vyčíslení nákladov spojených s vyhotovením fotokópie ako aj o spôsobe úhrady sa postupuje podľa „Sadzobníka poplatkov MV SR za sprístupňovanie informácií“, ktorý je zverejnený na webovej stránke Ministerstva vnútra SR v časti slobodný prístup k informáciám.
Toto metodické usmernenie bude uverejnené na intranetovej stránke sekcie personálnych a sociálnych činností MV SR (Personálny odbor – Príslušník PZ – Usmernenia).
Nadriadení zabezpečia, aby s obsahom tohto usmernenia boli oboznámení všetci policajti v ich riadiacej pôsobnosti.


JUDr. Ján Nociar PhD.
generálny riaditeľ
v.r.

Adam Puškár

Adam Puškár

Bloger 
  • Počet článkov:  16
  •  | 
  • Páči sa:  3x

Pôsobím ako advokát, pričom sa príležitostne venujem písaniu článkov o rôznych zaujímavostiach nielen zo sveta práva.Ďalšie články mám zverejnené na mojom osobnom blogu: apadvokat.sk/clanky Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

2 články
Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
Iveta Rall

Iveta Rall

53 článkov
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
SkryťZatvoriť reklamu