Zarážajúce fakty o nových členských preukazoch pre Dobrovoľnú požiarnu ochranu SR

V mojom otvorenom liste Prezídiu Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR (DPO), zo dňa 12.08.2019 som sa kriticky vyjadril k zavedeniu nových členských preukazov (ČP) pre členov DPO a žiadal som DPO o prehodnotenie ich prístupu k nim.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Predovšetkým som sa nemohol stotožniť s novým smerom ČP ako zľavovej karty a so zavádzajúcimi informáciami dodávateľa na 5. zasadnutí snemu DPO, konanom dňa 27.04.2019 pri vskutku teleshopingovej prezentácii ČP.
Mesiace som sa hlbšie venoval celkovej problematike ČP, vyžiadal som si rôzne listiny, vyjadrenia od DPO a mnohé veci sú inak, než som predpokladal. Sú totiž omnoho horšie, než som si vôbec dokázal predstaviť.

1, (Ne)výberové konanie
U DPO som sa okrem iného informoval na tieto otázky:
- kedy prebehlo ponukové konanie na partnera na zľavy pre členské preukazy?
- aké boli podmienky tohto konania, kto a kedy vykonal vyhodnotenie ponúk?
- kedy došlo na Prezídiu DPO SR k prerokovaniu a schváleniu tohto dodávateľa? 
V odpovedi DPO sa okrem iného uvádza: „Ponukové konanie na nové ČP prebehlo v 10/2018 formou priameho jednania – oslovenia DPO samotným dodávateľom. Vyhodnotenie ponúk nebolo potrebné, nakoľko DPO dostala ponuku len od jedného poskytovateľa za podmienky nulových nákladov pre DPO a z toho dôvodu nebol uskutočnený žiadny dodatočný prieskum poskytovateľov.„

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Je zrejmé, že takúto lukratívnu zákazku zadať na základe oslovenia DPO jediným uchádzačom nie je ekonomicky výhodné ani správne. Nulové náklady síce vyzerajú lákavo, avšak v prípade ponukového konania by sa mohli prihlásiť aj mnohí iní uchádzači, ktorí by boli DPO ochotní ponúknuť oveľa viac, než len ČP napr. pravidelné finančné plnenia. Je totiž bežné, že napr. v nákupných centrách jednotlivé obchody platia základné nájomné a obratové nájomné, čo je určité percento z obratu, dosiahnutého v prevádzke. Každopádne priame zadanie zákazky jedinému uchádzačovi, ktorý navyše DPO oslovil sám, je netransparentné a nehospodárne.

SkryťVypnúť reklamu

2, (Ne)platne uzatvorená zmluva
Stanovy DPO:
čl. 11 ods. 4
„RVZ DPO schvaľuje program, správu o činnosti, správu RKaRK DPO, plán činnosti, správu mandátovej komisie, správu volebnej komisie, stanovy alebo zmeny v stanovách a symboliku.“

čl. 13 ods. 3 písm. a)
„Prezídium riadi činnosť DPO SR medzi zasadnutiami snemu v súlade so závermi RVZ DPO

čl. 15 ods. 1
„Generálny sekretár je štatutárnym orgánom DPO v pracovnoprávnych vzťahoch vo veciach týkajúcich sa konania pred súdmi a orgánmi verejnej správy (štátnej správy a samosprávy), ako aj vo veciach bežnej výkonnej a hospodárskej činnosti DPO.“

Zmluva 03/2019 o dodaní a správe nových ČP medzi DPO a AGAU PETRAM, s.r.o. (Zmluva) bola uzatvorená dňa 23.01.2019. Štatutárnym orgánom DPO je v zmysle Stanov DPO prezident. Za DPO však Zmluvu podpísal generálny sekretár, ktorý je podľa stanov DPO štatutárom len vo veciach bežnej výkonnej a hospodárskej činnosti. Je zrejmé, že takáto zásadná Zmluva nie je vec bežnej výkonnej činnosti a nebola teda podpísaná oprávnenou osobou.
V zmysle stanov DPO schvaľuje plán činnosti DPO vždy na určité obdobie Republikové valné zhromaždenie DPO (RVZ DPO). Súčasne schvaľuje plán činnosti Snem DPO. Prezídium DPO, ako výkonný orgán riadi činnosť DPO, medzi zasadnutiami snemu v súlade so závermi RVZ DPO.

SkryťVypnúť reklamu

Z vyššie uvedených ustanovení stanov DPO vyplýva, že prezídium DPO môže riadiť činnosť DPO, ako výkonný orgán len v súlade s už schválených plánom RVZ DPO, prípadne Snemu DPO, na dané konkrétne obdobie. Prezídium je de facto „vláda“ a snem „parlament“ DPO a prezídium len vykonáva vôľu snemu, no nikdy nie naopak.
Rokovanie s dodávateľom, podpis Zmluvy či vôbec uskutočnenie projektu nových ČP však neboli celorepublikovými orgánmi - RVZ a Snemom DPO vôbec prerokované ani schválené a teda ho prezídium nemalo oprávnenie realizovať a už vôbec nie neoprávnenou osobou – generálnym sekretárom

3, Ochrana osobných údajov
AGAU PETRAM uviedlo: „Prošli jsme k tomu všechny potřebné obsahy s právníky a ručíme za dodržení všech zákonných požadavků. Staré, papírové průkazy, již neodpovídají aktuální legislativě! Data na aktualním modrém průkazu nejsou žádnou formou chráněna. Jsou přístupná a zneužitelná.“

SkryťVypnúť reklamu

Práve ochrana osobných údajov bola jedným z ťažiskových argumentov, prečo sú potrebné nové ČP, nakoľko staré preukazy údajne už nespĺňajú moderné legislatívne požiadavky na ochranu osobných údajov, pretože údaje na preukaze sú voľne čitateľné a nie sú šifrované. Aj tento argument bol len zavádzaním. Staré ČP sú plne v súlade so stavom legislatívy a to, že sú voľne čitateľné je úplne v poriadku. Tak isto sú zákonné aj občianske, vodičské a zbrojné preukazy, pasy atď. a vlastne všetky doklady s voľne čitateľnými údajmi držiteľa, napr. preukaz člena SČK, služobný preukaz profesionálneho hasiča, policajta, colníka, sudcu, poslanca NR SR, atď.
Napriek tomu, že Zmluvou boli osobné údaje všetkých členov DPO poskytnuté spoločnosti AGAU PETRAM táto Zmluva k otázke ochrany osobných údajov neobsahuje žiadne ustanovenie a dodatok k Zmluve len stroho konštatuje, že dodávateľ bude osobné údaje chrániť. Žiadny člen DPO nedal vopred súhlas na využitie svojich osobných údajov tým spôsobom, že mu bude vystavená vernostná nákupná karta, čiže na úplne iný účel, než boli tieto údaje v dobrej viere DPO poskytnuté. Nové ČP preto neboli v súlade s ochranou osobných údajov, kým pôvodné áno. V Zmluve úplne absentuje najmä účel a spôsob spracovania osobných údajov, ako aj druh ich ochrany počas spracúvania, doba ich uloženia, či zničenie údajov po ukončení ich spracúvania atď. ČP boli prakticky nepoužiteľné, nakoľko neobsahovali fotografiu člena, čiže sa nimi nebolo možné reálne preukazovať a fotografia sa mala teoreticky až neskôr nahrať do systému, ale bez jej vyobrazenia na ČP.
Na otvorenie informácií z ČP bolo potrebné čítacie zaradenie, napr. mobilný telefón a samozrejme príslušný software. Takýmto postupom by sa čítanie preukazov zbytočne komplikovalo a predlžovalo. Členský preukaz bez fotografie je naozaj unikátny. Ťažko racionálne oponovať názorom spoločnosti AGAU PETRAM typu: „Odpadly by i takové - pro dnešní dobu šílenosti - jakými jsou papírové přihlášky anebo nálepky.“
Naozaj nepovažujem papierové prihlášky za šialenosť, ale za veľmi praktickú vec, ktorú si možno nekomplikovane vypísať. „Šialené“ papierové prihlášky, podania napokon vyžadujú Červený kríž, polícia, armáda, profesionálni hasiči, súdy, prokuratúra, SOI, ale aj súkromní zamestnávatelia atď.

4, Propagácia
Preštudovaním Zmluvy bola zodpovedaná aj ďalšia otázka a to, prečo sa vedenie DPO tak všemožne snažilo propagovať ČP so službou zliav. V čl. I ods. 1.1 Zmluvy sa k tomu totiž DPO bezplatne zaviazalo „DPO sa zaväzuje tieto Služby (nákupný vernostný program – pozn. autora) prevziať a prostredníctvom svojich komunikačných a propagačných kanálov medzi svojimi členmi podporovať ich plné uvedenie do praxe.“ K propagácii ČP došlo zo strany časopisu Požiarnik, na internetových stránkach DPO, ale aj v prejavoch prezidenta či generálneho sekretára. Dnes dostatočne známe propagačné video generálneho sekretára k ČP, umiestnené na súkromnom kanály AGAU PETRAM, malo tak veľký význam pre túto spoločnosť, nakoľko pri svojich prezentáciách ho pravidelne členom DPO prehrávala, čím vzbudzovala dojem serióznosti a osobnej podpory projektu z vyšších miest. Tento efekt bol umocnený aj komerčným používaním znaku DPO súkromnými osobami AGAU PETRAM na týchto prezentáciách.

5, (Zne)užitie znaku DPO SR
Znak DPO, podobne ako znak polície, colnej správy, Červeného kríža atď. je chránený zákonom a jeho zneužitie či neoprávnené použitie je protiprávne.
§ 7 zákona č. 37/2014 Z.z. o DPO „Používanie znaku Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky a názvu "Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky" je možné len v súlade s cieľom a úlohami podľa tohto zákona. Používanie znaku Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky a názvu "Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky" na iné účely je možné len s výslovným súhlasom Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky.“ Neoprávnené použitie znaku DPO je pritom protizákonné a možno zaň uložiť pokutu do 250 eur. Toto si uvedomuje aj samotná DPO, ktorá má na svojich stránkach dôrazné varovanie„Použitie loga na komerčné a reklamné účely bez písomného súhlasu Sekretariátu DPO je porušením zákona o autorských právach a trestné podľa platných zákonov.“

Okrem prezentácie propagačného videa generálneho sekretára k ČP však spoločnosť AGAU PETRAM opakovane používala znak DPO na svoje komerčné aktivity, čím nepochybne došlo k jeho dehonestácii. Členovia AGAU PETRAM mali znak DPO pri svojich prezentáciách umiestnený na svojom odeve, či dokonca na reklamných letákoch s ponukou ich služieb (refinancovanie hypoték, PZP, atď.), hoci v Zmluve nemali súhlas na použitie znaku DPO na obchodné účely a tento stav používania znaku DPO na reklamné účely trvá aj po vypovedaní Zmluvy zo strany DPO. Ani dodávateľ tovarov a služieb napr. pre políciu nie je oprávnený používať znak polície na odevoch svojich zamestnancov, nakoľko by samozrejme konal protiprávne. Naopak, v Zmluve v čl. IV ods. 4.1 sa výslovne uvádza, že “Dodávateľ nebude žiadnym spôsobom porušovať práva k ochranným známkam a iným chráneným označeniam DPO.“ V rozpore s obsahom písomnej Zmluvy DPO oznámila zvláštnu skutočnosť a to, že AGAU PETRAM mala ústny súhlas na používanie znaku DPO, čo je v priamom protiklade s vlastným varovaním na stránkach DPO o potrebe písomného súhlasu.
Otázka je, prečo DPO toleruje zneužívanie svojho znaku na reklamné účely zo strany obchodnej spoločnosti a to aj po ukončení účinnosti zmluvy.

6, Obsah Zmluvy
Najväčšie prekvapenie nastalo po samotnom preštudovaní Zmluvy. Išlo o jednu z najnevýhodnejších zmlúv, aké som mal možnosť vidieť. Nevýhodná bola samozrejme len pre DPO, kým pre AGAU PETRAM bola mimoriadne lukratívna a výhodná. V skratke sa dodávateľ – AGAU PETRAM zaviazal dodať a prevádzkovať pre DPO systém ČP, spojený s nákupným vernostným programom. Náklady dodávateľa neboli vôbec špecifikované, len sa stroho konštatovalo, že tieto budú hradené z vyplatených provízií z nákupov členov DPO. Čo sa bude diať s províziami za nákupy členov DPO po splatení nevyčíslených nákladov systému však nebolo vôbec dohodnuté, avšak je logické predpokladať, že tieto by aj naďalej smerovali na účet spoločnosti AGAU PETRAM. Samotný program a celý systém je veľmi jednoduchý, čiže náklady naň neboli zrejme vysoké, ale ťažko hodnotiť, keďže táto zásadná informácia v Zmluve chýba. Zmluva bola uzatvorená na dobu neurčitú a bolo ju možné kedykoľvek bez dôvodu vypovedať. Zásadným však je to, že celý systém a program správy ČP sa nestal vlastníctvom DPO a preto dodávateľ mohol Zmluvu kedykoľvek vypovedať a elektronické funkcie obmedziť alebo ukončiť. Je to mimoriadne neštandardná situácia, keď zákazník – DPO prostredníctvom provízií svojich členov hradí náklady projektu, ktoré nie sú ani vyčíslené a vyvinutý program sa ani nestane vlastníctvom zákazníka.
Program samotný, údajne vyvinutý presne pre potreby DPO, je v skutočnosti upravená softvérová online marketingová služba DriveBizz, ktorej prenájom základnej verzie stojí mesačne od 15,80,- EUR.

7, Zľavy, zľavy, zľavy
Ponuka zliav je kľúčovým momentom celého projektu/problému ČP. Naoko môžu vyzerať výhodne, avšak reálne ide o cca 1 % zľavy z hodnoty nákupov tovarov a služieb, čo pri nákupe mesačne napr. za 200,- eur činí zanedbateľné 2 eurá. Aj napriek opakovaným proklamáciám firmy AGAU PETRAM, že projekt je zdarma, to neznamená, že bol pre DPO výhodný. Dnes nie je zdarma takmer nič a ak nám niekto také služby ponúka, mali by sme zbystriť pozornosť. Zdarma totiž väčšinou znamená, že to predražene zaplatí niekto iný, tak ako vlaky zdarma nás stoja všetkých ročne 46 miliónov eur. Zdarma je napr. práca dobrovoľných hasičov, no určite nie aktivita obchodnej spoločnosti. Ak človek dostane nejaký produkt zdarma, tak v skutočnosti tým produktom býva často on sám.

Spoločnosť myWorld Slovakia, s.r.o., prevádzkujúca službu cashback, je v skutočnosti spoločnosť LYONESS Slovakia, s.r.o., ktorá sa v roku 2017 premenovala. Doposiaľ napr. webová stránka lyoness.sk vás priamo presmeruje na stránku https://www.cashbackworld.com/sk. Práve spoločnosť Lyoness bola vo svete opakovane obviňovaná z poškodzovania spotrebiteľa, porušovania zákonov a pyramídového fungovania. V Taliansku Úrad pre hospodársku súťaž uložil spoločnosti Lyoness v roku 2019 pokutu vo výške 3.200.000,- eur pre nekalú obchodnú prax, konkrétne pre pyramídový systém predaja. V Nórsku v roku 2018 po zásahu štátnych orgánov bolo spoločnosti Lyoness zakázané pokračovať vo svojich aktivitách, nakoľko išlo o ilegálny pyramídový systém. Problémy so zákonom má však Lyoness aj v mnohých ďalších krajinách, vrátane SR, kde jej v roku 2016 Inšpektorát SOI uložil pre porušenie zákonných ustanovení na ochranu spotrebiteľa pokutu 1.500,- eur (č. konania P/0415/01/2015).

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Lyoness obsahovali ustanovenie o tzv. priateľskom bonuse, čo je provízia z každého nákupu osoby, ktorá do systému vstúpila na základe odporúčania iného člena Lyoness a to do výšky 0,5 % z hodnoty všetkých nákupov. Nevieme, akú províziu z nákupu každého člena DPO má spoločnosť AGAU PETRAM, avšak v prípade, ak by bola vo výške 0,5% a polovica t.j. 50.000 členov DPO uskutoční mesačný nákup v hodnote 200,- eur, tak člen síce ušetrí 2 eurá, no spoločnosť AGAU PETRAM získa mesačnú províziu vo výške 50.000,- eur, čiže ročne 600.000,- eur. A to bez časového či finančného obmedzenia. Ide o zjavný nepomer k dodanému informačnému systému ČP, ktorý ponúkal v zásade po načítaní kódu informácie o držiteľovi, čiže išlo o jednoduchý program neveľkej hodnoty. Samozrejme, toto je len teoretický výpočet v prípade nákupu polovice členov DPO, bez provízií za refinancovanie hypoték, PZP, atď., čiže konečná výška provízie môže byť násobne vyššia. To, že zľavy boli hlavnou zložkou preukazu a nie jeho možné využitie pre správu členov DPO preukazuje aj fakt, že pri predstavení ČP takmer 80% času prezentácie bolo venované možnostiam zliav.

Spoločnosť AGAU PETRAM dokonca uviedla, že „vďaka členským výhodám (viď www.agau.sk) sa vaša ÚzO stane atraktívnejšou pre vstup mladých ľudí a teda podporíte rozširovanie členskej základne; a spokojnosť existujúcich členov.“ Otázkou je, či má zmysel usilovať o nábor takých členov, ktorí boli k hasičstvu prilákaní vidinou zliav, pretože dobrovoľné hasičstvo je budované na základe bezplatnosti a dobrovoľnej pomoci blížnym a nie finančného osohu. Ani pocit výnimočnosti členov DPO ako užívateľov zliav nie je skutočný. Spoločnosť AGAU PETRAM má aj ďalšie „exkluzívne“ cieľové skupiny pre zľavy a to napr. ženy – viď AGAU pre ženy.
Na vlnu zliav okamžite naskočila DPO a napr. v AGAU Spravodaj pre členov DPO SR - 11/2019, rozposielaný orgánmi DPO, sa už výhradne riešili len komerčné záležitosti a po zmysle požiarnej ochrany nezostalo nič. Zato spravodaj obsahoval ponuky na refinancovanie hypoték, PZP, zdravotného poistenia a pod. či takúto informáciu:
Gratulujeme pánovi N. - prvému AGAU- PZP klientovi a víťazovi súťaže, že si užije svoju výhru - exkluzívnu chili pálenku a diabolskú Habanero omáčku. V decembri budeme opäť žrebovať výhercu medzi klientami AGAU PZP o ďalšiu chili sadu“. Či takéto maily a tón patria do oficiálnej komunikácie DPO nechám na uvážení každého člena.

8, Vypovedanie Zmluvy
Po množiacich sa protestoch členov DPO došlo k vypovedaniu Zmluvy zo strany DPO k 31.12.2019. Po výpovedi prišla spoločnosť AGAU PETRAM dňa 21.01.2020 so zvláštnym prehlásením, v ktorom informovala, že projekt preukazov pokračuje na úrovni ÚzO a preukazy sa budú vydávať ÚzO a výpoveď Zmluvy nebola vôbec zmienená, uvádza sa len, že projekt s DPO bol „pozastavený“. Išlo o hrubé zavádzanie, nakoľko ÚzO je organizačnou jednotkou DPO, ktorá vydáva preukazy členom DPO a nie členom vlastnej ÚzO. Spoločnosť AGAU PETRAM ďalej uviedla, že „Po dohode s Generálnym Sekretárom DPO SR a s prezidentom DPO SR bude spolupráca AGAU TÍMu s dobrovoľnými hasičmi pokračovať na úrovni Územných organizácií“. Javí sa ako nepravdepodobné, aby DPO písomne vypovedala Zmluvu a následne uzatvorila ústnu dohodu na pokračovaní v spolupráci. Na toto vyjadrenie už reagovala aj samotná DPO usmernením, nasledovne:

„Na základe množiacich sa poloprávd a lží, týkajúcich sa členských preukazov DPO SR vám touto cestou zasielam uznesenie Prezídia DPO SR č. 101/2019 zo dňa 11. decembra 2019 v Bratislave. Prezídium DPO SR b e r i e n a v e d o m i e Výpoveď zmluvy medzi DPO SR a AGAU PETRAM, s.r.o. na nové plastové členské preukazy DPO SR. U k l a d á Sekretariátu DPO SR: Urobiť prieskum trhu na elektronickú evidenciu členstva a nové členské preukazy DPO SR. Z: Horváth – generálny sekretár DPO SR. Touto cestou chcem všetkým oznámiť, že DPO SR, generálny sekretár DPO SR ani prezident DPO SR sa v žiadnom prípade so spoločnosťou AGAU PETRAM nedohodli na ďalšej spolupráci v rámci ÚzO DPO SR. V súčasnej dobe existuje teda v rámci DPO SR iba jeden druh platného členského preukazu v knižnej forme. Ako som už uviedol, do rozhodnutia Prezídia DPO SR sú jedinými platnými členskými preukazmi doterajšie preukazy v knižnej podobe /modrej farby/. Preukazy vystavené doteraz spoločnosťou AGAU PETRAM teda nie je možné považovať za členský preukaz DPO SR, ale po jeho aktivácii iba za zľavovú kartu. Generálny sekretár DPO SR a prezident DPO SR sa touto cestou dištancujú od informácií, že po dohode so spoločnosťou AGAU PETRAM bude spolupráca s dobrovoľnými hasičmi pokračovať na úrovni územných organizácií. Spolupráca bola ukončená na základe vypovedania zmluvy zo strany DPO SR.„
Napokon, vo vypovedanej Zmluve samotnej sa v čl. V ods. 5.3 uvádza, že „Ústne vedľajšie ujednania neexistujú.“, čo len posilňuje predpoklad pravdivosti tvrdení v usmernení, že žiadna ústna dohoda neexistuje. 

9, Zhrnutie
DPO uzatvorila Zmluvu s jediným uchádzačom, ktorý DPO priamo oslovil a to bez prieskumu trhu a ponukového konania.
Zmluvu uzatvoril generálny sekretár, ktorý na to nebol oprávnený a bez schválenia alebo informovania Snemu či Republikového valného zhromaždenia.
Zmluva je nevýhodná a mohla byť zo strany AGAU PETRAM kedykoľvek vypovedaná a elektronické služby ukončené.
Došlo k neoprávnenému zásahu do osobných údajov členov DPO.
Vedenie DPO sa zaviazalo k bezplatnej propagácii komerčných ČP a došlo k zneužitiu znaku DPO na obchodné účely a tento stav trvá aj naďalej.
Program ČP by sa nestal vlastníctvom DPO a jeho hodnota nebola vyčíslená.
Partnerom zliav je premenovaná spoločnosť Lyoness, ktorá bola v zahraničí opakovane sankcionovaná za pyramídový systém, poškodzujúci spotrebiteľov.
Oficiálne maily DPO boli používané na komerčné aktivity a propagáciu súkromnej spoločnosti. Spoločnosť AGAU PETRAM po výpovedi Zmluvy naďalej svoje služby ponúkala ÚzO s nepravdivým tvrdením, že sa tak deje so súhlasom vedenia DPO.
Celý systém ČP „zdarma“ mohol znamenať teoretický zisk pre AGAU PETRAM v miliónoch eur, za jednoduchý program a jeho správu.

10, Ako ďalej s ČP?
Ak by sa DPO predsa len rozhodla nájsť nového dodávateľa ČP, tak by bolo nepochybne vhodné, aby sa tak dialo prostredníctvom riadneho prerokovania a schválenia RVZ či Snemom a následného otvoreného výberového konania, s jasne nastavenými podmienkami a uzavrieť zmluvu, ktorá nebude pre DPO nevýhodná a vyrokovať si minimálne to, že celý program bude vo vlastníctve DPO atď.
Momentálne prebieha prieskum trhu pre elektronickú evidenciu členstva a nové členské preukazy. Zo strany DPO bolo nepochybne správne ukončenie spolupráce s AGAU PETRAM, avšak momentálne si nemyslím, že je vôbec potrebné hľadať nového dodávateľa preukazov. Súčasné preukazy sú plne vyhovujúce, finančne nenáročné a dostatočne reprezentatívne. Elektronickú evidenciu členstva môže zabezpečiť aj program Excel, bez nutnosti nových ČP a zbytočnej traumatizácie členov DPO.

JUDr. Adam Puškár, člen DPO SR

Adam Puškár

Adam Puškár

Bloger 
  • Počet článkov:  16
  •  | 
  • Páči sa:  3x

Pôsobím ako advokát, pričom sa príležitostne venujem písaniu článkov o rôznych zaujímavostiach nielen zo sveta práva.Ďalšie články mám zverejnené na mojom osobnom blogu: apadvokat.sk/clanky Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Monika Nagyova

Monika Nagyova

273 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

711 článkov
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

2 články
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
SkryťZatvoriť reklamu