V bratislavskej MHD prebehol najväčší biznis s pokutami, ovplyvní vyše 100-tisíc ľudí

Písmo: A- | A+

Dopravný podnik Bratislava predal všetky pohľadávky z pokút voči cestujúcim. Za stotinu nominálnej hodnoty ich kúpila firma Platiť sa oplatí, ktorá ich teraz začína vymáhať. Prípad sa môže týkať viac než 100-tisíc ľudí.

V uplynulých dňoch dostalo niekoľko tisíc ľudí neoznačenú obálku, v ktorej sú tri listy od vymáhačov dlhov - spoločnosti Platiť sa oplatí. Firma vymáha aj neexistujúce dlhy z pokút v bratislavskej mestskej hromadnej doprave, platenie treba preto dobre zvážiť.

Platiť sa oplatí kúpila všetky staré pohľadávky Dopravného podniku Bratislava (DPB) voči cestujúcim ešte vlani. V balíku je 127-tisíc ľudí pohľadávok [1], ktoré sa môžu týkať odhadom viac než 100-tisíc ľudí. 

Pohľadávky získala v zvláštnej súťaži za stotinu ich nominálnej hodnoty: za balík dlhov v hodnote 7,6 milióna eur zaplatila 103-tisíc eur. DPB teda zinkasoval v prepočte 1 euro za každú 70-eurovú pokutu.

Kauza DPB: Predaj vyše stotisíc pokút skontrolujú, toto sú ďalšie pochybnost

Zásielka

V obálke od Platiť sa platí sú Oznámenie o postúpení pohľadávky, Výzva pred podaním návrhu na vykonanie exekúcie a vopred vyplnený poštový platobný šek.

  • Oznámenie o postúpení pohľadávky je krátky list, kde DPB dlžníkom oznámil, že novým veriteľom je firma Platiť sa oplatí, lebo DPB jej pohľadávky predala.

  • Výzva pred podaním návrhu na vykonanie exekúcie obsahuje vyčíslenie dlhu. Výzva obsahuje predčasné tvrdenia o hrozbe exekúcie, viaceré vety sú graficky zvýraznené, čo je pre vymáhačov typické. Výzva je datovaná 16. aprílom 2018, Platiť sa oplatí žiada zaplatiť peniaze do 30. apríla 2018.

  • „Zelený“ poštový platobný šek je vopred vyplnený na sumu, ktorú si zvolila Platiť sa oplatí.

Môj prípad

Zásielka od Platiť sa oplatí mi prišla niekedy minulý týždeň, k jej otvoreniu som sa dostal až v sobotu. Dlžníkom DPB naozaj som. V utorok 26. januára 2016 som si totiž nechal doma platný predplatený cestovný lístok (tzv. električenku) a v trolejbuse stretol revízora.

Obchodné podmienky DPB v takomto prípade umožňujú, aby sa cestujúci dostavil osobne do pokladnice DPB najneskôr do 30 dní a preukázal sa zabudnutou platnou električenkou, a zaplatí iba „manipulačný poplatok“ päť eur. Ak to neurobí, zabudne a pod. neskôr zaplatí už riadnu 70-eurovú pokutu so základným 70-centovým lístkom navyše.

V tom čase som úplne zámerne nič neurobil. Rozhodol som sa tak s vedomím, že nakoniec možno pripravím rodinný rozpočet až o 200-300 eur, ale v presvedčení, že prepravný poriadok DPB obsahuje neprijateľnú zmluvnú podmienku týkajúcu sa tzv. zábudlivcov. A možno preto nakoniec zaplatím len päť eur, úrok z omeškania, pár desiatok eur na súdnych trovách a zlepším podmienky pre všetkých.

Po roku prišiel platobný rozkaz na 70,70 eura, ďalších 77,56 eura žiadal DPB ako trovy súdneho konania. Podal som odpor (odvolal som sa) voči pokute aj trovám a Okresný súd Bratislava III vo veci dodnes nerozhodol.

Platiť sa oplatí v mojom prípade teraz žiada zmienených 70,70 eura + 77,56 eura, a ďalších 5,50 eura ako „náklady spojené s vymáhaním“. Vymáhajú teda pohľadávku a hrozia pritom exekúciou, hoci existencia vymáhanej pohľadávky nebola súdom ešte vôbec potvrdená. Práve právoplatný rozsudok alebo platobný rozkaz je v takomto prípade vôbec prvým predpokladom na začatie exekúcie.

Ostatné prípady

V inom prípade zas Platiť sa oplatí poslala takúto výzvu na zaplatenie: 0 eur ako dlžná pokuta, 100 eur [2] ako dlžné trovy súdneho konania a 5,50 eura ako „náklady spojené s vymáhaním“. Cestujúci má nateraz za to, že poslednú pokutu dostal v roku 2007 a zaplatil ju. Ale problémov je viac:

1. Platiť sa oplatí si zjavne účtuje paušálne náklady spojené s vymáhaním, tie si na dlh prihodila už ona, nie DPB. Veriteľ má na tieto peniaze nárok, vyplýva to z Občianskeho zákonníka. Ale v prípade spotrebiteľských sporov je neprijateľné účtovať si tieto náklady ako paušál, musia byť rozpočítané, odôvodnené a ich výška primeraná. Je suma 5,50 eura primeraná za zaslanie výzvy na exekúciu v prípade dlhu, ktorý súdom ešte ani nie je potvrdený?

Krajský súd v Prešove k tomu uvádza: „Paušálna náhrada [nákladov na vymáhanie] umožňuje navršovanie dlhu spotrebiteľa o neexistujúce náklady a tak sa táto zmluva podmienka dostáva do rozporu s § 121 ods. 3 v spojení s § 54 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ktoré zakazuje nevýhodnejšie dojednanie oproti ustanoveniam Občianskeho zákonníka. Nemali by byť pochybnosti, že ustanovenie zmluvy o povinnosti platiť neexistujúce náklady je nevýhodnejším ustanovením oproti zákonnému pravidlu [vymáhanie iba skutočných nákladov na vymáhanie].“

Tento názor majú aj iné súdy na Slovensku, implicitne bol potvrdený aj Ústavným súdom (II. ÚS 754/2015).

2. Platiť sa oplatí vymáha trovy súdneho konania v prehnanej výške, v mojom prípade ich na súde namietam. Existuje k tomu mnoho súdnych rozhodnutí, ktoré sa týkajú DPB.

Napríklad Krajský súd v Banskej Bystrici: „Uplatnené trovy predstavujú niekoľkonásobne vyššiu sumu ako samotná pohľadávka. DPB (...) podáva ‚formulárové‘ návrhy, v ktorých dopĺňa len identifikáciu odporcu a čas, kedy došlo k porušeniu povinnosti odporcom a na akej linke MHD. V podstate ide o podávanie návrhov formulárových skutkovo a právne rovnakých. Pričom si právny zástupca účtuje náhradu trov konania za takto prevzatú vec, spísanie návrhu, zaslanie pokusu o zmier. Takéto formulárové úkony sa javia ako odporujúce rozumnosti, a teda ako zneužitie práva na právnu ochranu, zbytočné navyšovanie trov konania, pričom cieľom úpravy trov konania v drobných sporoch má byť vymoženie pohľadávky s čo najnižšími nákladmi a nemôže prevažovať záujem na vedení konania z dôvodu, že ide o zaujímavé veci z hľadiska odmeny advokáta. Vzhľadom na tieto okolnosti prvostupňový súd znížil náhradu trov konania primerane“. Obdobne rozhodol aj Krajský súd v Trenčíne.

3. Platiť sa oplatí mala prístup k osobným údajom dlžníkov ešte predtým ako balík pohľadávok kúpila. Nie je zrejmé, na základe čoho spracúvala tieto osobné údaje. Obchodné podmienky (prepravné podmienky + tarifa), zákon o dráhach (pokiaľ ide o pokutu za jazdu v trolejbuse a električke) a ani zákon o cestnej doprave (pokiaľ ide o pokutu za jazdu v autobuse) vyslovene neupravujú možnosť vymáhania pohľadávok treťou osobou. Platiť sa oplatí mohla údaje spracúvať na základe zmluvy s DPB, ale takáto zmluva nie je zverejnená a dlžníci mali byť o nej informovaní.

Kauza DPB: Čo robiť, keď Platiť sa oplatí pýta stovky eur za pokutu z MHD

Nákup pohľadávok

Platiť sa oplatí kúpila pohľadávky v obchodnej verejnej súťaži, ktorú DPB vyhlásil v novembri 2017. Predávalo sa 127 018 pohľadávok v súhrnnej nominálnej hodnote 7 256 563,11 eur, boli v rôznom štádiu vymáhania a platenia. Odhadom sa dotýkajú viac než 100-tisíc ľudí.

V podmienkach súťaže sa to síce nepíše, ale v účtovnej závierke za rok 2017 DPB priznáva, že takto „odpredala celkové portfólio pohľadávok za pokuty pri nedodržaní tarifných podmienok“. Znamená to, že do portfólia Platiť sa oplatí spadli všetky historické dlhy z pokút. DPB odvtedy robil niekoľko ďalších súťaží, kde predával menšie balíky (po mesiacoch). Na súťaži, ktorú vyhrala firma Platiť sa oplatí, ma zaujali dve skutočnosti:

  • Balík 127-tisíc pohľadávok si museli záujemcovia v rámci súťaže oceniť, na to potrebovali vedieť napr. vek, pohlavie, bydlisko dlžníka alebo v akej fáze vymáhania sú. Všetky tieto údaje a dokumenty k nim boli v tzv. data roome. Data room bol počas celej súťaže zriadený vo firme Platiť sa oplatí, ktorá neskôr súťaž vyhrala. Jej konkurenti mali na analýzu údajov max. 8 hodín počas 15 pracovných dní, museli sa dopredu ohlásiť a chodiť museli do priestorov Platiť sa oplatí.

  • Platiť sa oplatí nakoniec zaplatila 103-tisíc eur za balík pohľadávok v hodnote 7,3 milióna eur. Nie je nezvyčajné, že pohľadávky sa inkasným firmám predávajú za zlomok ich nominálnej hodnoty, toto je však najmenej zo všetkých podobných súťaží, ktoré má DPB zverejnené na svojej stránke. Štruktúra predaných pohľadávok nie je verejne známa, preto sa táto cena nedá bližšie hodnotiť (nie je totiž vylúčené, že cena bola férová).

Kliknite - tabuľka sa zväčší.
Kliknite - tabuľka sa zväčší. 

Sú tu teda skutočnosti, ktoré by mohli byť predmetom preverovania zo strany Mestského kontrolóra hl. mesta SR Bratislavy a Úradu na ochranu osobných údajov, keďže iba to sú inštúticie oprávnené konštatovať porušenie zákona v tejto veci.

[1] Spresnené 22. apríla 2018 o 20.11 hod.: V pôvodnom texte som uviedol, že predaj sa dotýka 127-tisíc ľudí. Informácia nebola správna. Správna bola informácia z titulku, že sa dotýka viac než 100-tisíc ľudí. Predmetom predaja je totiž 127-tisíc pohľadávok a dlžník môže mať niekoľko záväzkov voči DPB, odhadom sa teda predaj môže týkať viac než 100-tisíc ľudí.

[2] Presná suma bola zaokrúhlená tak, aby firma Platiť sa oplatí nemohla na základe tohto blogu identifikovať dlžníka.

[3] Spresnené 26. apríla 2018 o 16.42 hod.: V texte som pôvodne uviedol, že sa predával balík pohľadávok za 7,6 milióna eur za odplatu 106-tisíc eur. Správna informácia je uvedená v tabuľke a ostatných častiach textu, teda predával sa balík pohľadávok za 7,3 milióna za odplatu 103-tisíc eur.

Zdroj hl. fotografie (CC BY-SA): flickr.com/photos/christopher_ising/29470040153/

Skryť Zatvoriť reklamu