Ako získať nehnuteľnosti po novom? A ako o ne neprísť?

Ohradzovaním pôdy prvých civilizácií nepochybne vzniklo aj vlastnícke právo. V dnešnej dobe už však postaviť plot nestačí. A to už ani v prípade vydržania.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (4)
Obrázok blogu

Vydržaním možno za splnenia všetkých zákonných predpokladov nadobudnúť vlastnícke právo k nehnuteľnosti, a tiež právo zodpovedajúce vecnému bremenu. Vyžaduje sa, aby držiteľ bol dobromyseľný v tom, že mu nehnuteľnosť patrí, aby držba bola oprávnená, a tiež aby doba držania bola desaťročná. Do tejto doby sa samozrejme ráta aj právo predchodcu. Po splnení všetkých podmienok je možné vznik vlastníckeho práva formou vydržania zapísať do katastra nehnuteľností. Pre ten účel je však potrebné predloženie notárskeho osvedčenia o vydržaní či rozhodnutia správneho orgánu alebo súdu. Pár susedov podpíše čestné prehlásenie o tom, že dobromyseľného videli ako sa staral o pozemok, ako ho kosí, a teda že mu určite patrí. Výmenou za klobásky, poldeci, za hocičo. Prípadné výhrady obce nemajú váhu, a preto pomerne jednoduchými formalitami dochádzalo k podozrivým prevodom pozemkov nikoho. Ak by aj niekomu pozemok patril, nemal sa ako dozvedieť o tom, že bol vydržaný.

Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Dôveruj, ale preveruj...

...toto príslovie nie je veľmi notárom či úradom vlastné, čo sa týka vydržania. Aj ich kompetencie sú na riadne posúdenie dobromyseľnosti prikrátke. Preto novela Civilného sporového poriadku, účinná od mája tohto roka, zaviedla úplne nové konanie o potvrdení vydržania. Nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti vydržaním či práva zodpovedajúceho vecnému bremenu, bude tak po novom potvrdzovať výlučne súd. Konanie má byť povinné, teda osoba, ktorá tvrdí, že právo vydržala, bude musieť za poplatok 99,50 eur, podať návrh na začatie konania o potvrdení vydržania. Príslušným bude súd, v obvode ktorého sa nachádza predmetná nehnuteľnosť. Účastníkmi konania sú okrem navrhovateľa aj správca lesného pozemku a Slovenský pozemkový fond. Už v podanom návrhu musí navrhovateľ osvedčiť skutočnosti, z ktorých vyplýva, že predpoklady pre vydržanie pozemku alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu boli splnené. Súd môže sám vykonať šetrenie a správnosť uvádzaných skutočností riadne overiť. Ak navrhovateľ osvedčí splnenie všetkých predpokladov na nadobudnutie vlastníckeho práva vydržaním alebo práva vyplývajúceho z vecného bremena, vydá vyzývacie uznesenie. A tu začína ochrana nevedomých o svojich právach k pozemku.

Skryť Vypnúť reklamu

Každá snaha o vydržanie bude zverejnená...

Zmyslom vyzývacieho uznesenia je informovanie osôb, ktoré môžu byť vydržaním dotknuté, napr. skutočných vlastníkov, prípadne dedičov, a to o tom, že navrhovateľ žiada potvrdiť nadobudnutie vlastníckeho práva vydržaním, prípadne práva z vecného bremena. Obsahom uznesenia bude výzva súdu na uplatnenie námietok proti vydaniu uznesenia o potvrdení vydržania na súde do určeného dňa. Lehota na podanie námietok však nebude kratšia ako šesť mesiacov od zverejnenie uznesenia. Doručovať sa bude bezodkladne navrhovateľovi, osobe uvedenej na liste vlastníctva do vlastných rúk, správcovi lesného pozemku, Slovenskému pozemkovému fondu, okresnému úradu v sídle kraja, v ktorého územnom obvode je nehnuteľnosť, ktorá je predmetom konania o potvrdení vydržania a okresnému úradu príslušnému na úseku katastra nehnuteľností na vyznačenie poznámky o vedení konania o potvrdení vydržania. Vyzývacie uznesenie sa bude taktiež bezodkladne zverejňovať formou verejnej vyhlášky v Obchodnom vestníku a na úradnej tabuli obce, v ktorej katastrálnom území je nehnuteľnosť, ktorá je predmetom konania o potvrdení vydržania. Verejná vyhláška môže byť zverejnená aj prostredníctvom hromadných oznamovacích prostriedkov, teda aj v regionálnych novinách či v rozhlase. Už teda nebude možné vydržať pozemok za chrbtom verejnosti a v krátkom čase.

Skryť Vypnúť reklamu

Podané námietky súd vyhodnotí, vykoná potrebné šetrenie a rozhodne, či sú dôvodné. Pokiaľ sú, uznesením zamietne podaný návrh a k vydržaniu nedôjde. Ak súd návrh nezamietne, vydá uznesenie o potvrdení vydržania. To platí aj v prípade, ak uplynie lehota na podanie námietok alebo ak boli podané námietky nedôvodné. Právoplatné uznesenie o potvrdení vydržania je záväzné erga omnes, t.j. voči všetkým. Čo je však dôležité, uznesenie nebráni tomu, kto je vydržaním dotknutý, aby sa domáhal svojho práva k nehnuteľnosti žalobou v prípade, ak osvedčí skutočnosti, ktoré bez svojej viny nemohol uplatniť námietkami.

Skryť Vypnúť reklamu

Nuž, očakávame dôslednosť súdov a máme veľké očakávania. Čas ukáže, aký osoh nové konanie prinieslo a ako ochránilo tých, ktorí mali byť zbavení práv k nehnuteľnosti.

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Bloger 
Firemný blog
  • Počet článkov:  146
  •  | 
  • Páči sa:  45x

Advokátska kancelária s pobočkami v Bratislave, Galante, Trenčíne a Žiline ...tajomstvom úspechu je vedieť niečo, čo iní nevedia... Tento firemný blog je platenou reklamou a jeho obsah je v súlade s ust. § 29b a nasl. zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii, zákona č.147/2001 Z.z. o reklame a Kódexom blogera na blog.sme.sk Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Skryť Zatvoriť reklamu