Banka s dražbou neuspela, záložné právo sa premlčalo.

Písmo: A- | A+

Klasický prípad. Podpíše sa úverová zmluva a splatenie sa zabezpečí záložným právom. A zvyšok života sa už len platí, až kým to neprerastie cez hlavu. Inak to nebolo ani v našom prípade jednej matky a jedného syna.

Obrázok blogu

Rýchlo zaplať, inak ti predáme dom na dražbe

 Keď dlžník prestane splácať svoj dlh, banka býva nemilosrdná. Spočiatku začne zľahka a dlžníka bombarduje iba upomienkami. Následne pristúpi k vyhláseniu mimoriadnej splatnosti dlhu. Ďalším krokom býva už len žaloba na súd, či samotný výkon záložného práva predajom nehnuteľnosti. Keďže sa matka so synom zo dňa deň dostali do zlej finančnej situácie a úver prestali splácať, došlo podľa očakávaní aj v ich prípade k obdobnému scenáru.

 Premlčaniu podlieha aj záložné právo

 Po neúnavnom zasielaní upomienok zo strany banky, obdržali klienti i oznámenie o mimoriadnej splatnosti úverových zmlúv. Čo mnohí nevedia je, že týmto momentom začína plynúť premlčacia lehota na vymoženie dlhu. Vďaka tomu, že si banka dala v prípade klientov s vymáhaním dlhu načas, po troch rokoch došlo k premlčaniu jej práva na vymoženie zabezpečenej pohľadávky.

Okrem možnosti premlčania práva viažuceho sa k samotnej pohľadávke, je dôležité zdôrazniť, že premlčaniu v zmysle zákona podlieha tiež záložné právo, ktoré sa nepremlčí skôr ako zabezpečená pohľadávka. Premlčanie práva z úverových zmlúv a premlčanie záložného práva však predstavujú premlčanie dvoch rôznych práv. Aj keď sa teda pohľadávka klientov z úverových zmlúv premlčala, neznamenalo to automaticky premlčanie záložného práva k nehnuteľnostiam vo vlastníctve klientov, pokiaľ banka začala s výkonom záložného práva skôr ako uplynula trojročná premlčacia lehota. A veru, i keď banka nestihla lehotu na podanie žaloby o zaplatenie dlžnej sumy na súde, a toto jej právo sa premlčalo, k výkonu záložného práva pristúpila už skôr, oznámením o jeho začatí prostredníctvom dobrovoľnej dražby. Banka sa teda pokúsila založenú nehnuteľnosť klientov predať priamo na dražbe a uspokojiť sa tak z predaja ich domova. Dražba prebehla neúspešne, a preto došlo načas k upusteniu od výkonu záložného práva.

Neodkladné opatrenie zastavilo prebiehajúcu dražbu v poslednej sekunde

Od upustenia výkonu záložného práva opäť uplynula dlhšia doba, kým sa banka znovu pokúsila o realizovanie dražobného predaja rodinného domu  klientov. Klienti tak zúfalo, možno konštatovať v poslednej chvíli, podali návrh na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým by konajúci súd uložil banke zákaz predaja ich nehnuteľností na dražbe do právoplatného skončenia vo veci samej. Ich úmyslom bolo totiž vznesenie námietky premlčania prostredníctvom žaloby a domáhania sa súdnej ochrany v danej veci. Súd našťastie promptne rozhodol v ich prospech, a neodkladné opatrenie vydal, vďaka čomu mohli klienti utekať s práve vyhláseným, no už vykonateľným neodkladným opatrením priamo na dražbu ich nehnuteľností. Dražba sa tak v hodine dvanástej zastavila. Klientom sa tak vytvoril časový priestor na podanie žaloby vo veci samej, ktoré konanie malo určiť, že nehnuteľnosti nie sú zaťažené záložným právom, ku ktorému vzniesli klienti námietku premlčania.

Koniec dobrý, všetko dobré

Aj keď banka bojovala ako lev, poukazovala na nemožnosť podania žaloby o určenie, že nehnuteľnosti klientov nie sú zaťažené záložným právom iba v dôsledku jeho premlčania, nakoniec všetko dobre dopadlo. Súd správne posúdil nielen zabezpečenú pohľadávku ako premlčanú, ale rovnako sa preukázateľne premlčalo záložné právo, zabezpečujúce túto pohľadávku. Stalo sa tak v dôsledku niekoľkých upustení od jeho výkonu, kedy dochádzalo k riadnemu plynutiu premlčacej lehoty výkonu záložného práva.

Argumentačne súd okrem iného poukázal na to, že na premlčanie záložného práva sa vzťahuje všeobecná trojročná lehota, ktorá začína plynúť odo dňa, kedy právo mohlo byť vykonané prvýkrát, t.j. odo dňa, kedy vzniklo právo na uspokojenie zabezpečenej pohľadávky zo zálohu. Ako tiež súd správne skonštatoval, súdna prax pripúšťa skutočnosť, že záložný dlžník sa môže brániť proti právu záložného veriteľa na uspokojenie zabezpečenej pohľadávky z výťažku speňaženého zálohu nielen obranou proti návrhu záložného veriteľa na speňaženie zálohu, ale takisto prostredníctvom žaloby o určenie, že tu záložné právo nie je, napr. určením, že vec nie je zaťažená záložným právom, ak je na takomto určení naliehavý právny záujem.

Naliehavý právny záujem na strane klientov bol aj podľa súdu jasne daný, pričom bolo tiež potrebné zdôrazniť, že v danej veci si banka ako veriteľ neuplatnila zabezpečovanú pohľadávku v súdnom a ani inom konaní, a klienti nemali inú možnosť ako brániť sa námietkou premlčania záložného práva, pretože v rámci konania dobrovoľnej dražby takúto námietku podať nemôžu, výrok súdneho rozhodnutia o platnosti alebo neplatnosti dražby priamo nerieši otázku záložného práva. Zákon o dobrovoľných dražbách nepripúšťa ani v rámci možnosti namietať neplatnosť dobrovoľnej dražby uplatniť námietku existencie alebo neexistenciu záložného práva zo strany záložného dlžníka z dôvodu premlčania. Podľa názoru súdu tak bolo možné len súdnym rozhodnutím o určení existencie alebo neexistencie záložného práva na daných nehnuteľnostiach vyriešiť spornú otázku medzi zmluvnými stranami. Aj keď súd pripustil, že záložné právo ako také vzniklo platne a nezaniklo ani jedným zo zákona predpokladaných dôvodov, v dôsledku vznesenej námietky premlčania však všeobecne platí, že premlčané právo nemožno priznať, preto záložné právo ako také stráca svoju uhradzovaciu funkciu, a teda je namieste výrok súdneho rozhodnutia o určenie, že nehnuteľnosti nie sú zaťažené záložným právom. Súdne rozhodnutie o pozitívnom určovacom výroku je tak následne aj podkladom pre zmenu zápisu v katastri nehnuteľností v časti tiarch. Klienti sa tak dočkali kladného súdneho rozhodnutia v ich prospech. 

Tento príbeh mal teda pre klientov šťastný koniec. Strechu nad hlavou si zachránili, a to doslova na poslednú chvíľu, s obrovskou dávkou adrenalínu. A práve preto by mali predstavovať príklad toho, že je dôležité nevzdávať sa, bojovať až do poslednej chvíle, a to v každej, aj keď možno na prvý pohľad v beznádejnej situácii, pretože takýchto šťastných koncov môže byť vzhľadom na rôzne pochybenia na strane poskytovateľov úverov, oveľa viac.

Celý rozsudok si môžete prečítať tu: https://www.banos.sk/files/rozsudok_zalozne_pravo_bolo_premlcane.pdf

Skryť Zatvoriť reklamu