Čaká nás lavína osobných bankrotov?

Písmo: A- | A+

Od vypuknutia pandémie počet vyhlásení osobných bankrotov klesol. V období, kedy je zavedená karanténa, je však takýto pokles pochopiteľný.

Obrázok blogu

Centrum právnej pomoci, ktoré osobné bankroty vybavuje, pracovalo a i aktuálne počas lockdownu pracuje obdobne ako mnohé ďalšie organizácie, spoločnosti a podnikatelia v obmedzenom režime, čo má praktický dopad na vybavenie žiadostí, či rušenie dojednaných konzultácií. Nárast počtu žiadostí o vyhlásenie osobného bankrotu však možno v dohľadnej dobe predpokladať, a to najmä s ohľadom na zhoršenú finančnú situáciu spôsobenú u mnohých dočasnou či stálou stratou príjmu v období koronakrízy. Lavínu žiadostí tak aktuálne brzdí snáď len zákaz vychádzania.

Rozhodol som sa pre osobný bankrot – na čo si je potrebné dať pozor?

Cieľom článku je upozorniť dlžníkov, ktorí sa rozhodnú pre osobný bankrot, na problémy, ktoré môžu vzniknúť v priebehu konania o oddlžení a niektoré komplikácie, s ktorými sa je možné stretnúť po ukončení konania.

K uvoľneniu právnej úpravy týkajúcej sa osobného bankrotu došlo takmer pred štyrmi rokmi. Tento inštitút bol konečne sprístupnený pre široký okruh fyzických osôb, ktoré predtým takúto možnosť nemali. Či už z dôvodu súvisiacich nákladov, alebo samotnej zložitosti a zdĺhavosti konania. V dôsledku obrovského záujmu ľudí a častého zneužívania osobného bankrotu niektorými dlžníkmi, s účinnosťou od 01.01.2020 boli podmienky opätovne mierne sprísnené. Na oddlženie tak už nestačí iba existencia jedného začatého exekučného konania, ale podstatná je aj dĺžka trvania tohto konania, a to najmenej jeden rok. V súčasnosti vyvstáva otázka či takto nastavené pravidlo bude dostatočne reagovať na vzniknutú situáciu s predpokladanou platobnou neschopnosťou domácností v súvislosti s odkladom splátok úverov a trvajúcou pandémiou.

Riešenie dlhov prostredníctvom osobného bankrotu znamená zánik štátno – mocenského vynútenia splnenia pohľadávky voči dlžníkovi. Existujú aj pohľadávky, ktoré veriteľovi zostávajú zachované. Zákon ich presne definuje. Najčastejšie sa jedná o zabezpečenú pohľadávku v rozsahu krytia hodnotou majetku, výživné, peňažný trest v zmysle Trestného zákona a ďalšie.

Ktorá forma osobného bankrotu je pre mňa lepšia?

Oddlženie – osobný bankrot má dve formy. Prvá forma je splátkový kalendár, ktorý sa odporúča dlžníkom, ktorí majú majetok a príjem a o tento majetok nechcú prísť. Nedochádza k predaju majetku, ale k splácaniu pohľadávok veriteľov prostredníctvom splátkového kalendára. Toto riešenie dlhov sa využíva minimálne.

Pri druhej forme dochádza k speňaženiu majetku v konkurznom konaní. Tento spôsob je vhodný pre osoby, ktoré žiadny majetok nemajú, prípadne majú len majetok, ktorý pre nich nemá hodnotu. V určitých prípadoch je tento spôsob riešenia dlhov vhodný aj pre osoby, ktoré majetok majú, no je na ňom zapísané záložné právo. Typicky sa jedná o záložné právo na nehnuteľnostiach, alebo na hnuteľných veciach. Zákon zaviedol pravidlo, podľa ktorého takýto majetok nepodlieha konkurznému konaniu. Uvedené pravidlo však neplatí automaticky a záleží od individuálnosti konkrétneho prípadu. Nespornou výhodou konkurzného konania je skutočnosť, že blízki príbuzní dlžníka majú na majetok speňažovaný v konkurze predkupné právo. Môžu ho využiť pred samotným predajom majetku, kde zaplatia cenu určenú znaleckým posudkom, alebo po dosiahnutí výťažku, kde sú oprávnení dorovnať najvyššiu ponuku.

K oddlženiu dochádza na základe rozhodnutia súdu. Toto rozhodnutie sa doručuje dlžníkovi, a to či už priamo súdom, alebo prostredníctvom správcu, ktorý ma na starosti zisťovanie a speňažovanie majetku. Veriteľom – právnickým osobám sa rozhodnutie o zbavení dlhov doručuje zverejnením v Obchodnom vestníku, a to i tým, ktorých dlžník neuviedol v zozname veriteľov. Iná situácia nastáva pri veriteľoch – fyzických osobách, pri ktorých dlžník nesmie zabudnúť ani na jedného. Neuvedenie takéhoto veriteľa by mohlo mať za následok zmarenie celého oddlženia. Pri veriteľoch - fyzických osobách, dochádza k doručovaniu rozhodnutia o zbavení dlhov prostredníctvom konkurzného správcu, ktorý tak vykoná na základe predloženého zoznamu veriteľov. Ak nedôjde zo strany správcu z akéhokoľvek dôvodu k oznámeniu veriteľovi – fyzickej osobe, má to za následok to, že tento veriteľ môže takúto pohľadávku vymáhať aj napriek zbaveniu dlhov.

Aký vplyv má osobný bankrot na už začaté exekučné konania?

Osobný bankrot má zásadný vplyv na vedené exekučné konania. Na druhej strane bez exekučného konania sa nemožno domáhať zbavenia dlhov v osobnom bankrote. Zverejnenie uznesenia súdu v Obchodnom vestníku je predpokladom na to, aby došlo k zastaveniu exekučných konaní. Hoci by sa tak malo diať automaticky, prakticky tomu tak, bohužiaľ, nie je. Najlepším riešením pre dlžníka je, aby sa sám v tejto veci angažoval a navrhoval zastavenie exekučných konaní a nespoliehal sa na aktivitu exekútorských úradov alebo súdov. Takýmto postupom sa môže vyhnúť prípadným nepríjemnostiam spočívajúcim v blokovaní účtu v banke, či vykonaním zrážok zo mzdy, napriek existujúcej zákonnej prekážke. Uvedené platí aj pri prevode nehnuteľností, kde viaznu exekučné záložné práva. Síce príslušné katastrálne odbory prevod nehnuteľností zakladajú, nie sú však povinné vymazať exekučné záložné práva. Nepoznajú totiž povahu pohľadávky, ktorá je predmetom exekučného konania, a teda či sa na ňu vzťahuje osobný bankrot alebo nie.

Aký má osobný bankrot vplyv na moju možnosť sa zamestnať alebo začať podnikať?

Podstatou oddlženia by mal byť nový reštart pre dlžníkov spojený s tým, že sa riadne zamestnajú, alebo začnú podnikať. So zamestnaním by problém byť nemal. Rozhodnutím súdu o oddlžení sa pohľadávky stanú nevymáhateľné, a teda exekútor musí upustiť od vykonávania zrážok. Dlžník má dostávať mzdu v plnej výške a zrážky nevykonáva ani správca počas konkurzného konania. Iná situácia môže nastať v prípade živnostníka, ktorému reštart v podobe pokračovania živnosti v zásade zákon znemožňuje, nakoľko by túto mal prestať vykonávať po dobu troch rokov. Takouto právnou úpravou je prakticky tlačený do podnikania formou obchodných spoločností, ktoré nie sú v každom prípade vždy vhodné. Ak je dlžník štatutárnym orgánom v obchodnej spoločnosti jeho povinnosti a majetková zodpovednosť povolením oddlženia nezaniká a osobný bankrot sa na postavenie tohto dlžníka nevzťahuje.

Oddlženie je efektívny zákonný nástroj, ktorý umožní dlžníkovi dostať sa z dlhovej pasce. Aby dlžník tento cieľ dosiahol, treba k celému procesu pristupovať aktívne a snažiť sa vyhnúť chybám, ktoré by v konečnom dôsledku mohli znamenať zmareniu účelu celého konania.

Skryť Zatvoriť reklamu