Koniec chýbajúcim kanálovým poklopom!

Písmo: A- | A+

Jeden známy kanadský spisovateľ a prírodovedec sa raz vyjadril, že sa správame ako kvasinky v pivovarskom sude, ktoré sa bezhlavo rozmnožujú a pažravo konzumujú podstatu svojho ohraničeného sveta. A ak budeme aj naďalej pokračovať v našom konaní, zahynieme tak, ako ony, vyčerpajúc svoje zdroje a otráviac sami seba v smrteľnom kvase svojich vlastných odpadov.

Obrázok blogu

Zámer ministerstva životného prostredia nastaviť úplne nové pravidlá v oblasti odpadov a novelizovať 13 rokov používanú právnu úpravu a posunúť tak našu krajinu k modernejšej a čistejšej Európe, ako už je na Slovensku zvykom, priniesol odpor z mnohých strán, pretože tak akosi automaticky vnímame negatívne všetko, čo od nás, nedajbože, niečo vyžaduje. K návrhu zákona prišlo v rámci medzirezortného pripomienkového konania 2665 pripomienok. Len málo z nich bolo do návrhu zapracovaných, no návrh prešiel, a ak nedôjde k neočakávaným zmenám, od budúceho roka sa budeme učiť s odpadmi nakladať po novom.

Návrh zákona prináša niekoľko rozhodujúcich zmien.

Zrušenie recyklačného fondu a rozšírená zodpovednosť výrobcov

Najväčšou zmenou je návrh na zrušenie Recyklačného fondu a z toho vyplývajúce zrušenie povinnosti výrobcov a dovozcov platiť do neho príslušný recyklačný príspevok. Proces zániku fondu má byť postupný a v ňom nahromadené prostriedky sa majú využiť napríklad na podporu triedeného zberu odpadov. Termín zániku fondu, ktorý sa príznačne plánuje na marec – mesiac knihy v roku 2016, by mal byť podstatný najmä pre výrobcov, nakoľko zodpovednosť za plnenie záväzkov ponesú okrem štátu práve oni. Celý systém zabezpečenia povinností bude zabezpečovaný priamym uplatňovaním princípu tzv. rozšírenej zodpovednosti výrobcov a dovozcov, ktorí budú za svoj výrobok zodpovední od jeho uvedenia na trh až po jeho likvidáciu, na spôsob stvoriteľského - keď som ťa na tento svet priviedol, môžem ťa z neho i rýchlo vyprevadiť, čo znamená, že výrobcovia si okrem iného do tabuľky „Zodpovednosť za“ doplnia recykláciu a spracovanie vlastných výrobkov. Platí to napríklad pre výrobcov alebo dovozcov elektrozariadení, vozidiel, pneumatík, olejov, akumulátorov, ale aj papiera, plastov či skla. Aby sa však misky na váhach neúmerne nenakláňali, nový zákon má znížiť administratívnu náročnosť a zodpovednosť podnikateľov o zrušenú povinnosť vypracovania Programu odpadového hospodárstva pre pôvodcu odpadu.

Kameňom úrazu majú byť Organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV), ktoré sa o vytriedený odpad majú postarať na vlastné náklady. Napriek obavám odporcov novely zo vzniku nevítaného monopolu (návrh zákona totiž zavádza princíp „jedna obec – jedna zmluva“, v zmysle ktorého bude môcť OZV vykonávať svoju činnosť len za predpokladu, že má uzatvorenú zmluvu s obcou. Jedna obec zároveň bude môcť mať uzatvorenú zmluvu len s jednou OZV (tzn. úplnú exkluzivitu na úrovni obcí). Predmetné legislatívne opatrenie zároveň neprimeraným spôsobom zvýhodní tú OZV, ktorá má už v súčasnosti rozvinuté a uzatvorené zmluvné vzťahy s viac ako 1500 mestami o obcami), rezort životného prostredia zlé proroctvá odmieta a bazíruje na tvrdení, že sa týmto postupom uľahčí najmä život obcí a miest, ktoré majú v súčasnosti na starosti všetok komunálny odpad. Keďže zodpovednosť za odpad prejde na výrobcu (i s tým súvisiace náklady), obyvatelia by tak mali platiť iba za odpad, ktorý nevytriedia a nevyseparujú. Suma summarum, čím viac žltých, modrých a červených vriec obec vyzbiera, tým menej zmesového odpadu zostane na jej zodpovednosť, čo má v konečnom dôsledku viesť k zníženiu poplatku za odpad pre občanov, a to takmer o 1/3.

Sprísnenie výkupu kovov od fyzických osôb alias skončí miznutie poklopov na cestách?

Ďalšou zmenou, ktorú má zaviesť predmetná novela je výrazné sprísnenie podmienok a kontroly výkupu kovového odpadu od fyzických osôb – nepodnikateľov a zákaz ukladať na skládky odpadov vytriedené zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a vytriedený biologicky rozložiteľný odpad. Zberniam okrem iného pribudne i povinnosť uskladniť kovy na sedem dní na tzv. monitorovacom priestore, ktorý bude pod dohľadom kamier. Taktiež budú zberne využívať len váhy s platným certifikátom o ich ciachovaní. Jednotlivé zberne sa tak budú musieť uchádzať u rezortu životného prostredia o certifikát, že spĺňajú všetky podmienky pre svoje pôsobenie. Pre mnohých však bude najväčším škrtom cez rozpočet zmena pri vyplácaní osôb, ktoré kov do zberne donesú. Priniesť šrot z vyčistenej garáže, v sobotu doobeda na káre a s utŕženými drobnými nakrátko postáť pri jednom s kamarátmi už nebude tak celkom ono. Vyplácanie bude totiž fungovať len formou prevodu na bankový účet alebo pomocou peňažného poukazu, nie v hotovosti. Ak teda nebudete mať po vreckách ibričné drobné, na pivku už nepostojíte. Ministerstvo si od týchto opatrení sľubuje pokles trestnej činnosti spojenej s výkupom kovov, ako krádeže, ktoré ohrozujú zdravie a životy ľudí – napr. kanálové poklopy (či marcová krádež kilometrov káblov osvetlenia bratislavského obchvatu). Aj tak dobre, lebo pôvodne sa uvažovalo nad plošným zákazom výkupu kovov od fyzických osôb, čo by však podľa analýz uškodilo najmä zberniam a spracovateľom kovov. Nehovoriac o povaľujúcich sa kovových nádobách v priekopách, ktoré by tak, pri slovenskom – zadarmo ani kura nehrabe - ostali pravdepodobne bez povšimnutia už navždy. A keď neprší, nech aspoň kvapká.

Boj proti čiernym skládkam

Štatistiky ukazujú, že viac ako 74 percent komunálneho odpadu u nás končí na skládkach. Tých by malo byť podľa oficiálnych správ na Slovensku približne okolo 2 500, neoficiálne však viac ako 7 000. Nový zákon má tak za cieľ, mimo iné, účinnejšie bojovať aj proti tomuto tradičnému slovenskému neduhu. Štyridsať percent sumy, ktorú tak občan zaplatí za uloženie odpadu na legálnej skládke, pôjde do Environmentálneho fondu. Tieto peniaze budú potom určené na likvidáciu opusteného odpadu. Boj proti čiernym skládkam ostane podľa návrhu zákona i naďalej v kompetencii obcí, keďže ako ministerstvo alibisticky tvrdí, na túto úlohu sú najpovolanejšie, čo pochopiteľne nie je pochuti mnohým starostom, lebo o takýto post stojí len málokto. Nápomocnou by im v tejto veci, v duchu hesla ,,pomáhať a chrániť“ mala byť polícia, ktorej v boji proti čiernym skládkam zákon sľubuje posilniť kompetencie. Sprísniť by sa mali aj sankcie za nezodpovedný postoj k životnému prostrediu. Pokuta pre tých, ktorí nelegálne uložia odpad na čiernej skládke, sa má zvýšiť z doterajších 160 eur na 1.500 eur. Zároveň platí, že ak výška škody presiahne 266 eur, začne polícia konať pri zisťovaní vinníka v zmysle trestnoprávnych noriem.

Ľudia zbehnutí v matematike tvrdia, že máme len jeden svet a nie je dôvod s nimi nesúhlasiť. Ľudia vybavení pudom sebazáchovy na druhej strane hovoria, že by sme sa k tomu jednému svetu mali správať ohľaduplne, aby nám vydržal. A potom sú tu ľudia, ktorí majú rozum, a tí sa tým aj riadia... Podľa dostupných štatistík vyprodukuje obyvateľ EÚ priemerne takmer 500 kg komunálneho odpadu, na Slovensku je to približne 320 kg. Z toho 74% odpadu putuje na skládky komunálneho odpadu, ktorý sa rozkladá, putuje do pôdy, ovzdušia a podzemných vôd...Pri tom stačí použiť červené, žlté a modré vrece, ktoré si mnohí z nás nájdu položené pri bránke. Zadarmo. Je na zlobu, ak legislatíva prináša len nové povinnosti, obmedzenia a zákazy, nehovoria o tom, ak je neprehľadná a nejasná...avšak na väčšiu zlobu je, že je takáto legislatíva vôbec potrebná.

Skryť Zatvoriť reklamu