Nová metla dobre metie alebo ako sa nám podarilo urýchliť súdny proces

Písmo: A- | A+

Nie je každý deň nedeľa. Aj keď včera jedna bola. A bolo vcelku veselo. A veselo bude aj prvého júla. A nielen preto, že je to medzinárodný deň vtipov.

Obrázok blogu

Medzinárodný deň vtipov a vtipkovania je oslavou smiechu a radosti. A údajne nie je nič zdravšie ako dobrý smiech. Aj sobotňajšie parlamentné voľby na Slovensku vyprodukovali mnohé emócie. Mimo iné i v spojitosti s prebratím rotujúceho predsedníctva SR v Európskej únii. Kto – čo – ako sa budú formovať naše vonkajšie štruktúry. Napätie by sa dalo krájať a neistota, ktorá ho stupňuje, situácii neveľmi pomáha. Málokto si však uvedomuje, že v tom istom čase, a teda prvého júla prídu aj iné zmeny, ktoré zásadným spôsobom zmenia viac ako 50 rokov zaužívané pravidlá, a všetkých nás prinútia pracovať/učiť sa/fungovať/myslieť/argumentovať/postupovať po novom. Od 1. júla 2016 nahradia 80-krát novelizovaný Občiansky súdny poriadok z roku 1963 tri nové kódexy – Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok. Celková reforma zahŕňa spolu zhruba 1500 paragrafov a komplexne mení dlhé roky zaužívané pravidlá, na základe ktorých sme si doposiaľ uplatňovali ochranu svojich práv. Slovensko sa má týmito zmenami priblížiť k štandardom, ktoré sú v Európe platné desaťročia a odstrániť nánosy socialistického právneho poriadku. Najmä preto, že podľa ministerstva ide o chrbtovú kosť systému vymožiteľnosti slovenského práva. A aj stavce občas treba premazať. Nejeden by totiž zaiste zlomyseľne namietal, že táto sem-tam trpela...skoliózou.

Civilný sporový poriadok - zákon č. 160/2015 Z. z. upravuje postup súdu, strán sporu a iných osôb v spore a samozrejme ich rozhodovanie. A prísľub je zrejmý – rýchlosť, efektívnosť, účinnosť a skvalitnenie!

Prvá zásadná zmena má spočívať v rýchlosti procesu. Ten nová právna úprava prinesie v 3 krokoch:

1. krok: Koniec zbytočnému naťahovaniu pojednávania!

Nie, konanie spravidla neprebieha ako v relácii Súdna sieň. Účastníci konania ani ich zástupcovia po sebe počas celého pojednávania veľkopansky nepokrikujú, sudca tomu obvykle potichu neprizerá, hlavný svedok nevysype najpádnejší dôkaz z rukáva na konci výsluchu a po 45 minútach dohadovania nie je víťazoslávne po všetkom. Konanie prebieha komplexnejšie, poväčšine dlhodobo. Lebo ak má byť niečo poriadne, vyžaduje to svoj čas. Ťažko však vysvetliť klientovi, že dokazovanie môže byť komplikovanejšie, že sa na súd predkladajú písomné vyjadrenia, že ich súd musí preštudovať a predtým niekto napísať a pádne odargumentovať, že sa diktujú zápisnice, predvolávajú svedkovia, doručujú výzvy, vykonávajú výsluchy, sem-tam pojednávanie odročí pre chorobu či neprítomnosť účastníkov konania, všetko pod dohľadom váh Justície a ustanovení právneho poriadku. (Nielen) fanúšik Súdnej siene je potom sklamaný, keď sa zo 45-tich minút vykľujú mesiace, či roky a spor nemá konca kraja. Frustrácia je potom namieste. Ak samozrejme príčinou tohto stavu nie sú samotné protistrany, ktoré predkladaním nových dôkazov i po rokoch konania, pojednávanie cielene naťahujú ako gumu v montérkach a proces sa tak nejedenkrát neúnosne úmyselne predlžuje. Týmto praktikám má byť po novom koniec. Dnešná uponáhľaná doba si vyžaduje flexibilné konanie a promptné riešenia. Nová právna úprava tejto požiadavke korešponduje a umožňuje sudcovi stanoviť stranám konania povinnosť predložiť všetky dôkazy v ním stanovenej lehote. Na ostatné sa nebude prihliadať. Okrem toho budú sudcovia môcť len celkom výnimočne vykonať dokazovanie, ktoré im protistrany nenavrhnú.

Zefektívniť a urýchliť súdny proces by mal aj nový inštitút tzv. predbežné prejednanie veci, resp. predbežné vypočutie strán, kedy si sudca po náležitom preštudovaní veci, vytvorí právny názor na vec, a preukázateľne skonštatuje, či ide o adekvátny spor, ktorý nevyhnutne vyžaduje súdne konanie, alebo ide o bezcieľne hašterenie báb na trhu, ktoré si vyžaduje päťadvadsať na holú.

2. krok: NN = Nenamietať nezmyselne!

Súčasťou práva na spravodlivý proces je samozrejme garancia toho, že bude vo veci rozhodovať nezávislý a nestranný sudca. V prípade, ak máte ako účastník konania pocit, že je tento voči vašej osobe zaujatý, môžete podať námietky zaujatosti. Na tomto práve sa od júla nič meniť nebude. Po novom by ste však toto svoje podozrenie mali patrične odôvodniť, pretože pocit, že na vás sudca počas pojednávania nepekne zazerá, či obdobné subjektívne dohady pravdepodobne neobstoja, a ak nadriadený súd vyhodnotí takúto námietku ako šikanóznu či zjavne bezdôvodnú a nevyhovie jej, bude vám hroziť nemalá pokuta až do výšky 500 eur.

3. krok: Stop zdĺhavému doručovaniu, alebo ako sa už na poštárku nevyhovoríte!

Prieťahom v súdnych konaniach majú zamedziť i zmeny v doručovaní súdnych zásielok. Súčasná právna úprava efektívne rieši doručovanie právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom zavedením prísnej fikcie doručenia. Tá sa bude po novom týkať i fyzických osôb a doručovanie sa bude viazať na adresu trvalého pobytu. Ak si teda dotyčný zásielku neprevezme na svojej adrese trvalého pobytu, súd ju po zákonnej lehote bude považovať za doručenú. Ak teda prechodne či už kvôli školským alebo pracovným povinnostiam, žijete dlhodobo mimo svoj trvalý pobyt, od prvého júla si sem-tam spravte výlet domov a skontrolujte poštovú schránku. Aby ste neboli prekvapený, keď sa raz bude konať o vás, bez vás.

V neposlednom rade nová právna úprava reaguje i na postupnú, čím ďalej tým väčšmi obľúbenú elektronizáciu...v zásade všetkého. Nie je preto prekvapením, že pri doručovaní zakotvuje aj používanie elektronickej pošty, telefonickej komunikácie, webovej stránky a dátového súboru, ktorými sa má nielen zjednodušiť, ale najmä zhospodárniť vedenie sporov.

Rýchlosť je dobrá, ak nie je zbesilá. Hlavne, ak ide o viac ako o rýchle autá, dievčatá v plavkách, svalnatých chlapov a hromadu akcie. Rýchlosť je dobrá, ak nie je na úkor kvality. Verme, že nový civilný poriadok do tejto nezasiahne.

Pokračovanie nabudúce...o ďalších krokoch...alebo o tom, ako sa to všetko nielen urýchli, ale aj zjednoduší a skvalitní. Ževraj.

Skryť Zatvoriť reklamu