Odsúdení na slobode? Už čoskoro!

Písmo: A- | A+

Väzni budú mať viac možností, ako sa dostať na slobodu. Okrem podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody, budú môcť vykonať zvyšok trestu v domácom väzení.

Obrázok blogu

Na jar parlament schválil zákon č. 78/2015 Z. z. o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami, ktorý zavádza používanie elektronických monitorovacích náramkov pre odsúdených. Balík schválených zmien tak okrem iného prináša nový inštitút premeny zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia. Ten sa stane od januára budúceho roka alternatívou k podmienečnému prepusteniu z výkonu trestu odňatia slobody. Namieste by snáď bolo skôr označenie staronový, nakoľko trest domáceho väzenia je v trestných kódexoch zakotvený už od roku 2006, no keďže v praxi bol doposiaľ využívaný len ojedinele, i to údajne len z technických dôvodov, pre slovenskú chasu bude skôr príznačné označenie nový, nesúce v sebe spojenie neznámy, resp. menej známy napr. z amerických nízkonákladových filmov na spôsob Disturbie. Situácia v našom povedomí, sa snáď zmení začiatkom budúceho roka, kedy bude systém umožňujúci elektronické monitorovanie osôb zavedený do praxe.

Bez náramku ani na krok!

Ťažko v dnešnej dobe chodiť medzi ľudí bez náramku proti urieknutiu. Bez náramku monitorovania väzňov, to bude ešte ťažšie. V zásade nemožné. V praxi to bude vyzerať tak, že odsúdený si náramok upevní na nohe. K nemu dostane monitorovaciu stanicu, ktorá zabezpečí komunikáciu cez GPS s centrálnym systémom v budove rezortu ministerstva spravodlivosti. Ten budú sledovať zamestnanci operačného strediska, ktorí budú mať prehľad o tom, kde sa väzeň v danom čase zdržiava, či neporušuje zákazy sudcu, alebo stanovený režim, či perie, varí, spí, pracuje, alebo kosí trávnik. Na prípady fiškusov, ktorí si budú chcieť odopnúť náramok alebo vypnúť monitorovacie zariadenie, je systém rovnako pripravený. Okamžite totiž vyšle informáciu operátorom, a tí ju budú musieť promptne preveriť. V prípade akéhokoľvek incidentu budú inštruovať probačných a mediačných úradníkov, prípadne aj políciu.

Za všetkým hľadaj...peniaze!

Za­ve­de­nie alternatívneho trestu mo­ni­to­rovaním osôb by ma­lo prepl­ne­né slo­ven­ské väz­ni­ce uvoľ­niť pre ďalších čakateľov na výkon trestu a zá­ro­veň zní­žiť nák­la­dy na ich pre­vádz­ku. Jeden vä­zeň totiž vy­jde da­ňo­vé­ho pop­lat­ní­ka na 14.000 eur roč­ne. Teda ako uvádza hlava ministerstva spravodlivosti, napriek tomu, že hodnota projektu bola viac ako 22 miliónov eur, táto investícia by sa mala do šiestich rokov vrátiť, pretože trest domáceho väzenia je nielen lacnejší ako pobyt odsúdených v nápravných ústavoch, ale odsúdení budú naň aj finančne prispievať. Z nákladov zhruba troch eur na deň majú monitorovaní platiť jednu tretinu alebo až polovicu. Okrem iného túto úhradu za benefit v podobe domácej stravy a vlastnej postele, budú platiť nielen väzni, ale všetky kontrolované osoby. Čo viac dodať, snáď len, prečo to nešlo skôr?!

Bol nešťastným bezdomovcom... Odsúdili ho na domáce väzenie...

Domáce väzenie má mať okrem finančného prínosu i ďalšie neopomenuteľné výhody, ako je napríklad výrazný výchovný účinok, kedy odsúdený nie je vytrhnutý z vlastnej domácnosti, z rodinného prostredia, naopak normálne pracuje, venuje sa rodine, dodržiavať konkrétny režim. Ako prioritné prínosy okrem udržania zamestnania, však predstavitelia štátu vidia v tom, že i títo ľudia budú platiť dane. Lebo v živote existujú len dve istoty: to, že človek raz zomrie, a to, že dokiaľ nezomrie, musí platiť dane. Väzňov nevynímajúc.

Tebe áno, Tebe nie...

Domáce väzenie súdy nebudú ukladať len v prípade nových trestov, ale môžu po ňom siahnuť i u osôb, ktoré už si svoj trest odpykávajú v útrobách väznice. O premene zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia sa bude rozhodovať na návrh, ktorý však bude, preventívne chrániac sa pred neúnosným náborom korešpondencie, oprávnený podať len riaditeľ ústavu na výkon trestu odňatia slobody, v ktorom odsúdený svoj trest vykonáva. Návrh na premenu môže byť pochopiteľne zamietnutý, nič však nebude brániť tomu, aby bol podaný opakovane. Na rozhodnutie o návrhu bude príslušný okresný súd, v ktorého obvode sa trest odňatia slobody vykonáva. Predstavy z ulíc preplnených delikventami a nebezpečnými zločincami však môžete zapudiť hneď v zárodku. Do domáceho väzenia sa nedostanú vrahovia, násilníci ani páchatelia inej závažnej kriminality. Tento alternatívny trest môže byť uložený len pri výške trestu do dvoch rokov, teda pri menej závažných trestných činoch. 

Kvitujeme, že vďaka trestu domáceho väzenia budú osoby podozrivé z domáceho násilia monitorované, aby sa nepriblížili do blízkosti svojej obeti. Elektronické náramky bude totiž možné použiť aj v prípade predbežného opatrenia v civilnom konaní, ak násilníkovi súd nariadi, aby nevstupoval dočasne do domu alebo bytu, v ktorom býva osoba, vo vzťahu ku ktorej je dôvodne podozrivý z násilia. Chránenú osobu signalizačné zariadenie upozorní, začne vydávať zvukový signál, vibrovať a blikať, vo chvíli, keď sa násilník priblíži. Rovnako bude na to upozornené operačné stredisko, ktoré bude fungovať 24 hodín denne. Takisto bude možné efektívnejšie obmedzovať výtržníctvo na spoločenských podujatiach. Výtržníci tak nebudú viac môcť prísť na futbalové štadióny, kde by mohli zmariť nejeden slušný zápas. Zároveň sa umožní i kontrolovanie dodržania zákazu používania alkoholických nápojov, ktoré ukladajú súdy v trestnom konaní popri iných trestoch.

Pozor na chybičky krásy!

Nie je tajomstvom, že náramky pre odsúdených mali pri testovaní svoje muchy. Niekde zlyhával GPS signál, niektorým testovaným sa náramky odopli a z času na čas si zamestnanci operačného strediska nevedeli poradiť so zavedenou technikou, čo myšlienke bezpečného štátu na radosti nepridáva. Rezort spravodlivosti však prisľúbil, že ide o posledné drobnosti, ktoré do konca roka doladí a od prvého januára, veríme, fičíme na ostro a hlavne bez závad.

Hoci, ktovie, či sú myšlienke domáceho väzenia naklonení i samotní odsúdení. Jeden nemenovaný autor raz uviedol: „Sme, ako očipované zvieratá“. Veta, ktorou cudzinci, ilegálne žijúci v USA, opisujú svoj každodenný život. Uráža ich, že ich polícia vyzdobila elektronickými náramkami, vďaka ktorým môže prisťahovalecký úrad sledovať každý ich pohyb. Nuž uvidíme od nového roka, ako označíme život s náramkami u nás. Dúfajme, že predovšetkým ako...bezpečný.

Skryť Zatvoriť reklamu