Prečo YouTube maže videá a tlmí zvuk?

Písmo: A- | A+

Zverejňovanie videí na internetovom portáli YouTube je v súčasnosti veľmi populárne, a po kariére youtubera túžia už dokonca aj deti. Zdieľanie videí má však tiež svoje hranice, ktoré končia tam, kde začínajú autorské práva.

Obrázok blogu

YouTube je v súčasnosti najznámejšia a najpoužívanejšia internetová stránka určená na zdieľanie videí rôzneho druhu. YouTube si od svojho vzniku v roku 2005 prešiel mnohými zmenami, z ktorých mnohé sa zamerali práve na ochranu autorských práv. Mnohí používatelia, hoci nevedome a neúmyselne, totiž svojimi videami porušujú autorské práva iných osôb. Jednoznačne najčastejšou formou zásahu do autorských práv je zdieľanie obsahu, v ktorom sa nachádza komerčná hudba. Pokiaľ teda zverejníte video, ktoré obsahuje hudobné dielo, ktorej držiteľom licenčných práv je iná osoba, YouTube ho buď zablokuje, vymaže, alebo naň umiestni reklamu, z ktorej vám však žiaden prospech neplynie. Hoci YouTube sám o sebe spadá pod inú právnu jurisdikciu, základné princípy a aspekty ochrany autorských diel sú takmer všade rovnaké. V súčasnosti platný autorský zákon č. 185/2015 Z. z. definuje pojem dielo v § 3 ods. 1 a ods. 2 nasledovne: „Predmetom autorského práva je dielo z oblasti literatúry, umenia alebo vedy, ktoré je jedinečným výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora vnímateľným zmyslami, bez ohľadu na jeho podobu, obsah, kvalitu, účel, formu jeho vyjadrenia alebo mieru jeho dokončenia. Dielom je literárne dielo, slovesné dielo, divadelné dielo, hudobné dielo, audiovizuálne dielo, dielo výtvarného umenia, architektonické dielo, dielo úžitkového umenia, kartografické dielo alebo iný druh umeleckého diela alebo vedeckého diela, ak spĺňa podmienky podľa odseku 1.“

Hoci použitie diela bez súhlasu autora je porušením autorských práv, existujú skutočnosti, kedy je možné dielo použiť i bez súhlasu autora, a teda bez toho, aby k porušeniu autorského práva došlo. Je to však možné iba vtedy, ak sú splnené podmienky Fair use. YouTube ich charakterizuje ako „právny princíp, ktorý v niektorých prípadoch umožňuje opätovné použitie materiálu chráneného autorskými právami bez povolenia vlastníka autorských práv.“ Pri hodnotení toho, či vaše video spĺňa podmienky Fair use sa berú na zreteľ viaceré faktory. Minimálne je potrebné v popise videa uviesť vlastníka autorských práv, tiež je potrebné uviesť, že video nebudete speňažovať, a že nemáte v úmysle porušovať autorské práva. Uvedenie týchto informácií však stále nezaručuje to, či ste splnili podmienky Fair use. Skúmajú sa totiž ďalšie štyri faktory: účel a charakter použitia vrátane toho, či má použitie komerčný charakter, alebo slúži na neziskové vzdelávacie účely, povaha diela chráneného autorskými právami, rozsah a význam použitej časti vo vzťahu k celému dielu chránenému autorskými právami, a napokon vplyv použitia diela chráneného autorskými právami na potenciálny trh alebo hodnotu tohto diela. Aj keď cieľom princípu Fair use je zaviesť určitú jednotnosť pri uplatňovaní pravidiel zverejňovania videí zasahujúcich do autorských práv, táto problematika je stále veľmi komplikovaná, a to najmä s ohľadom na jej medzinárodný rozsah.

YouTube sa nesnažte prechytračiť

Pokiaľ by ste aj mali v úmysle zverejniť video obsahujúce hudobné dielo inej osoby s myšlienkou toho, že si to nikto nevšimne a video sa v tom obrovskom množstve zázračne stratí, mýlite sa. YouTube má na takéto čachre-machre vytvorený detekčný systém s názvom ContentID. Ten zanalyzuje vaše video a dokáže rozpoznať skladbu, ktorú ste v ňom použili. Všetky nahraté videá teda ContentID porovnáva so svojou databázou videí, ktoré do nej vložili vlastníci autorských práv alebo držitelia licenčných práv. Oni sú napokon tí, ktorí rozhodujú o osude videa, ktoré sa zhoduje s ich obsahom. Môžu video zablokovať, stlmiť zvuk, umiestniť naň reklamu, prípadne neurobia nič z toho, a budú sledovať štatistiky videní.

Čo však robiť v prípade, že ste zverejnili video s hudobnou skladbou, v popise videa ste uviedli všetky skutočnosti v súlade s princípom Fair use, a napriek tomu bol zvuk na vašom videu stlmený, prípadne celé video bolo zablokované? V takejto situácii máte možnosť obrátiť sa na vlastníka autorských práv s požiadavkou na poskytnutie licenčných práv. Treba však rátať s tým, že poskytnutie licencie nebude zadarmo.

Chcete do svojho videa zakomponovať hudbu, ale bez zbytočných prieťahov a hlavne bez platenia licenčných poplatkov? To nie je žiaden problém. Existuje mnoho webstránok ponúkajúcich rôzne hudobné skladby, ktoré môžete použiť vo svojich videách bez toho, aby ste sa báli, že porušíte autorské práva.

Skryť Zatvoriť reklamu