Rodinu čakajú zmeny! A nás ťažšie rozvody a kontroly zo sociálky

Písmo: A- | A+

Uplynulo len pár týždňov potom ako sme čelili jednému z najkontroverznejších referiend a rodina sa nám vo všetkých pádoch skloňuje opäť. Dôvodom je návrh novely Zákona o rodine, ktorého zmeny majú za cieľ posilniť ochranu detí a zvýšiť význam stabilného prostredia rodiny tvorenej otcom a matkou....

Obrázok blogu

Strastiplnou cestou medzirezortného konania prešiel návrh z dielne Ministerstva spravodlivosti SR, vypracovaný v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, a to napriek mnohým pripomienkam (spolu 222) viac menej bez ujmy a ak bude jeho ďalšia púť hladká ako doposiaľ, od júla čakajú slovenské rodiny nové pravidlá. Pozrime si, čo nás čaká...

Raz tu, raz tam...

V modernej dobe sa moderne pristupuje ku všetkému, tradícia nás nespútava, ekonomická závislosť neťaží, zotrvávanie vo vzťahoch, ktoré beztak škrípu, nebaví. Rodina a výchova detí by teda nemali byť výnimkou. Tradičný spôsob, keď dieťa po rozvode manželstva zostávalo pri matke a otec dochádzal na vopred dohodnuté návštevy, už dávno nie je jedinou alternatívou úpravy styku rodičov s deťmi. Novinka vo forme tzv. striedavej starostlivosti mala umožniť dieťaťu primeraný kontakt s obidvoma rodičmi a prispieť tak k jeho zdravému citovému a psychickému vývoju. Napriek protichodným postojom dvoch znepriatelených táborov k tomuto inštitútu a jeho vplyvu na nevinnú detskú dušu, striedavá starostlivosť je na území Slovenska prítomná a nezaujate možno tvrdiť len toľko, že na každú dieru je dobrá iná záplata, lebo ako povedal jeden ruský spisovateľ, všetky šťastné rodiny sú si navzájom podobné a každá nešťastná rodina je nešťastná svojím spôsobom, a teda čo jednému nevonia, môže byť pre druhého najlepšie. Doterajšia úprava sa však mnohým otcovským organizáciám javila ako nedostatočná, a preto navrhovali novinku povýšiť nad tradíciu a zaviesť, aby súd pri rozvode vždy ako prvú možnosť presadzoval striedavú osobnú starostlivosť obidvoch rodičov o dieťa. Úspešní však neboli. A keďže je zákonodarca spravodlivý, na druhej strane tak neboli úspešné ani organizácie zastupujúce matky, ktoré feministicky, snáď zo strachu materinského postavenia navrhovali, aby akýkoľvek návrh rodiča (predovšetkým otca) na striedavú starostlivosť, musel byť kvalifikovane odôvodnený a aby súd mohol zveriť dieťa do striedavej starostlivosti len so súhlasom oboch rodičov. Doterajšie legislatívne status quo, tak zostáva zachované, rodičia majú zaistené rovnaké práva ako doposiaľ a potomok, okolo ktorého najlepšom záujme sa vedú siahodlhé diskusné fóra, tak naďalej zostáva medzi dvoma mlynskými kameňmi a ani za svet nevie, kde je vlastne doma. Zvýšenie významu stability prostredia rodiny ako uvádza dôvodová správa k návrhu, tak budeme zrejme hľadať inde...

Únos do susednej dediny?

Novela si zaumienila riešiť problémy, ktoré vznikajú pri sťahovaní detí. V prípade sťahovania sa do cudziny dnes potrebuje rodič, ktorý sa rozhodne sprostredkovať dieťaťu i iné kultúrne zážitky ako tie slovenské, súhlas druhého rodiča, čo však pri v súčasnosti zaužívanom postoji – never nikomu, ani sebe samému, zo strachu z únosu dieťaťa, býva častokrát kameňom úrazu nejednej (ex)rodiny. Po novom sa z kameňa stane balvan a bez súhlasu druhého rodiča bude možné dieťa presťahovať najďalej do susedného okresu. Obavu pred vzrastom detských rukojemníkov však navrhovatelia nemajú, zbytočné prieky v slovenských domácnostiach neočakávajú, protiústavnosť úpravy odmietajú a naďalej trvajú na posilnení ochrany detí a na ich najlepšom záujme...

Všade dobre, u babky najlepšie!

Pozitívne hodnotíme úpravu styku dieťaťa so starými rodičmi nezosobášených partnerov, ktorí sa rozišli, lebo odopierať deťom prázdniny u starkých, rozmaznávanie, kysnuté buchty, čerstvý vzduch, vykrmovanie, veľkonočné šibačky a jarmočné slávnosti, možno v dnešnej dobe nárastu rozvodovosti a mimomanželských detí, považovať za predčasný zánik tradícií, ochudobňovanie detskej duše a v konečnom dôsledku ťažký hriech.

Cui bono?!

Najväčšmi diskutovanou je veta, o ktorú sa majú rozšíriť Základné zásady Zákona o rodine, a teda, že spoločnosť uznáva, že pre všestranný a harmonický vývin dieťaťa je najvhodnejšie stabilné prostredie rodiny tvorenej otcom a matkou dieťaťa. Vo svojej podstate nejde o zásadnú zmenu, až na skutočnosť, že nejeden reprezentant LGBTI si pomyselne trhá vlasy, odvoláva sa na diskrimináciu a spytuje sa, kde sa stratilo jeho 3x NIE.

Za problematickú sa tiež považuje snaha o vymedzenie kritérií najlepšieho záujmu dieťaťa. Odporcovia tvrdia, že nie štát, ale samotná rodina by mala tieto základné kritéria vymedziť. Obava vyvstáva najmä z dlhodobého hľadiska, zo strachu pred neskorším centralizovaným riadením rodín, kde rodičia stratia kontrolu nad výchovou svojho dieťaťa, prípadne bude ich základná bunka spoločnosti napriek rozvratu umelo udržiavaná, keďže navrhovaná úprava môže spôsobiť komplikácie v rozhodovacej sfére súdov pri rozvodových konaniach a tlačiť týchto v duchu hesla najlepšieho záujmu dieťaťa k zachovaniu manželstva.

Intenzita obáv stúpa i zo snahy sociálnych pracovníkov vymôcť si právomoc vstupovať do bytu za účelom preverenia situácie v rodine. Ak predmetný návrh prejde, súdy budú mať v rukách nástroje na zasiahnutie v prípadoch, ak sa dieťa stane rukojemníkom rodičov pri ich sporoch, prípadne sa dostane do konfliktu lojality s osobným pocitom zodpovednosti a viny za roztrieštenosť rodiny. Na jednej strane sa predmetný návrh môže javiť ako nadbytočný, nakoľko už i dnes je v niektorých odôvodnených prípadoch možné vstúpiť za sprievodu polície do bytu. Nehovoriac o presýtení a zneužívaní linky detskej dôvery sťažnosťami ukrivdených a predčasne vyspelých detí, ktoré už v ranom veku zistili ako sa používa telefón, a s obľubou rodičom hrozia ,,sociálkou“. Odosobniac sa od príkladov fiktívnych oznámení a i napriek tomu, že domov by mal ostať nedotknuteľným súkromím (za situácie, ak kompetentní nebudú zneužívať svoju právomoc a neodôvodnene šikanovať slovenské rodiny), v odôvodnených prípadoch v prospech ochrany dieťaťa a jemu blízkej osoby od prítomného priameho násilia, možno daný krok považovať za správny.

Nuž teraz už len čakať, čo prinesie júl, ak vôbec, a najmä... v koho prospech...lebo rodina je základ, alebo akoby povedal jeden český esejista rodina je oporou štátu...ľudia, zamestnaní rodinnými starosťami, totiž nemyslia na politiku...

Skryť Zatvoriť reklamu