Veritelia pozor! Vaša exekúcia môže byť zastavená!

Písmo: A- | A+

Vymáhate svoje pohľadávky? Vedeli ste o tom, že veritelia v exekúciách na základe zmenkového platobného rozkazu mali povinnosť urýchlene doplniť svoje návrhy? Ak ste tak neurobili do 22. januára 2016, Vaša exekúcia bude zastavená!

Obrázok blogu

Dôvodom je novela Občianskeho súdneho poriadku č. 438/2015 Z. z., ktorá nadobudla účinnosť nenápadne a trochu narýchlo v predvečer začiatku vianočných sviatkov. Vďaka tejto úprave, neskrývane označovanej ako nekoncepčný zásah do exekučnej legislatívy, snáď preto, že v snahe posilniť práva dlžníkov (resp. zvýšiť ochranu spotrebiteľa v súdnych konaniach pred všeobecnými súdmi, zamedzením zneužívania niektorých právnych inštitútov (napr. zmenky)), sa do úzadia dostalo zvyšovanie vymožiteľnosti práva, kedy všetci veritelia, ktorí vymáhajú svoje dlhy na základe exekučného titulu akým je zmenkový platobný rozkaz, museli do 30 dní odo dňa účinnosti novely, teda do 22. januára 2016, príslušnému súdnemu exekútorovi doplniť návrh na vykonanie exekúcie o rozhodujúce skutočnosti, týkajúce sa vlastného vzťahu s dlžníkom a pripojiť dôkazy tieto skutočnosti osvedčujúce, v opačnom prípade ohrozili vymoženie ich pohľadávok. Do tej doby, bol počnúc 23. decembrom 2015 na všetky exekúcie, pri ktorých bol exekučným titulom zmenkový platobný rozkaz, aplikovaný odklad, a to priamo zo zákona.

Nezastavujeme, máme zpoždění...

Nová právna úprava pôsobí nielen na exekučné konania začaté pred jej účinnosťou, no podľa nej sa bude postupovať aj pri exekučných konaniach, v ktorých do tohto času nebolo rozhodnuté o žiadosti o udelenie poverenia. Ak ste v stanovenej lehote nestihli Váš návrh doplniť, sankciou Vám bude zastavenie exekúcie, ako vyplýva z ustanovenia §243f Exekučného poriadku: „Ak oprávnený návrh na vykonanie exekúcie nedoplní v lehote podľa odseku 1, súd exekúciu zastaví.“ Ak teda bol zmenkový platobný rozkaz alebo šekový platobný rozkaz doručený dlžníkovi do dňa účinnosti tohto zákona, súd postupuje podľa doterajších predpisov. Pri zmenkovom alebo šekovom platobnom rozkaze, ktorý nebol doručený niektorému z odporcov do dňa účinnosti novely, však súd vo vzťahu k tomuto odporcovi zruší a nariadi pojednávanie.

Tady tudy, tudy tam…

Pre lepšiu predstavivosť, celé to prebehne asi takto. Zmenkový platobný rozkaz vydáva súd vtedy, ak si ako veriteľ zabezpečíte svoju pohľadávku prostredníctvom zmenky, ktorej uplynula lehota splatnosti. Dlžník neplatí, vy podáte návrh na súd, súd vydá platobný rozkaz, no dlžník, na spôsob - ľahko brať na dlh, ale ťažko vracať – beztak podlžnosť nevyrovná. A tak sa obrátite na exekútora. Súd žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie a jej prípustnosť preskúmava, po novom bude aj z hľadiska, či nárok vznikol v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou a bolo prihliadnuté na neprijateľné zmluvné podmienky, obmedzenie alebo neprípustnosť použitia zmenky, alebo rozpor s dobrými mravmi. Ak zistí, že sa navrhuje vykonanie exekúcie na podklade exekučného titulu, ktorý bol vydaný v konaní, v ktorom sa uplatňoval nárok zo zmenky a vyšlo najavo, že vymáhaný nárok vznikol v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou a nebolo prihliadnuté na neprijateľné zmluvné podmienky, obmedzenie alebo neprípustnosť použitia zmenky, alebo rozpor s dobrými mravmi, a teda mohlo byť zasiahnuté do práv dlžníka, ako spotrebiteľa, a Vy ako veriteľ ste i v prípade už začatého konania Váš návrh patrične nedoplnili, uznesením návrh zamietne, prípadne už začaté konanie zastaví. Proti takémuto uzneseniu Vám už potom ostáva len odvolanie.

Na druhej strane, ak ste ako oprávnený nezaspali na vavrínoch, a návrh na vykonanie exekúcie ste doplnili v stanovenej lehote, súd preskúma, či je daný dôvod na zastavenie exekúcie, a ak exekúciu nezastaví, rozhodne o jej pokračovaní.

Pomocná ruka by v tejto zložitej situácii mala prísť od exekútora, ktorý je povinný vyzvať toho, kto podal návrh nesprávny, neúplný, alebo nezrozumiteľný a poučiť ho o tom, ako má opravu alebo doplnenie urobiť. Taktiež Vám ako oprávnenému určí lehotu, v ktorej tak máte učiniť, nie kratšiu ako 10 dní. Súdny exekútor musí preto pri prijímaní návrhu na vykonanie exekúcie, alebo pri spisovaní zápisnice o návrhu na vykonanie exekúcie skúmať, o aký nárok v exekučnom titule ide, nakoľko v prípade, ak ide o nárok zo zmenky, ak sa exekučným titulom rozhodlo o nároku zo zmenky a povinným je fyzická osoba, návrh na vykonanie exekúcie musí obsahovať opísanie rozhodujúcich skutočností, teda skutočností týkajúcich sa právneho vzťahu, z ktorého zmenka vznikla. Náležitosťou návrhu na vykonanie exekúcie bude aj dôkaz, ktorý osvedčuje hlavný právny vzťah zo zmenky – napríklad zmluva. Ak ste túto s dlžníkom uzavreli len ústne, takúto skutočnosť, budete preukazovať len s ťažkosťami, a možno očakávať, že Vaša exekúcia bude zastavená.

Bude hic, Cecilko, hic bude. Václavka řídící to ladí do sopránu...

Ako už býva náležitým zvykom pri obdobných, nie celkom vyšperkovaných legislatívnych zmenách, i táto zmena prinesie predovšetkým vysoké nároky na administratívu oprávneného a kanceláriu súdneho exekútora, nehovoriac o zvýšení hotových výdavkov, a keďže každá palica má dva konce, v tomto prípade bude toto zvýšenie samozrejme primárne na ťarchu povinného.

Novela priniesla množstvo nezodpovedaných otázok. Ako bude súd posudzovať podmienky právneho vzťahu zo zmenky, aká bude aplikačná prax súdov pri preskúmavaní podmienok exekučného konania možno len zmätene predpokladať. A keďže súdy rozhodujú o podaní exekútora, alebo účastníkov konania niekoľko mesiacov v horšom prípade rokov, v tejto súvislosti sa dá predpokladať, že rozhodovanie o tom, či má súdny exekútor pokračovať v exekúcii, alebo má byť exekúcia zastavená, nepadne zo dňa na deň. V neistote si teda ako veriteľ, ktorý si svoju povinnosť splniť nestihol, istú chvíľu zotrváte. Príznačnými sú snáď už len slová skvelej Valerii Kaplanovej, ktorými odpovedá na otázku jednej z najznámejších negatívnych postáv filmovej koprodukcie, rozmaznanej Dory - Čia je to smola, čia? – Vaša! Vaša!...

Skryť Zatvoriť reklamu