Za firmu sa už neskryjete!

Písmo: A- | A+

...o tom ako jeden bezzubý zákon vystrieda jeho čajová verzia, ako má vo veľkom štýle zastaviť podvodné firmy, ako sme v EÚ zase poslední, o roztrasených kolenách...aj o tom je priama trestná zodpovednosť právnických osôb...

Obrázok blogu

Hoci na Slovensku doposiaľ platila tzv. nepriama trestná zodpovednosť právnických osôb, kedy firma mohla byť stíhaná len vtedy, keď pri trestnom stíhaní fyzickej osoby bola dokázaná jej participácia na trestnom čine, za takmer päť rokov od schválenia zákona u nás žiadna spoločnosť odsúdená nebola. Darmo sa vopred tešiť z bezúhonnosti národa. Trestné stíhanie sa totiž zvyčajne skončilo zastavením pre nedostatok dôkazov, prípadne súd nemohol často účelovo založeným firmám siahnuť na majetok. Prečo? Lebo už žiadny nemali (na Slovensku). Od júla budúceho roka, sa však v duchu konfucionistického optimizmu a hesla: všetko bude, len my nebudeme, zmení nepriama na priamu a za spáchané trestné činy vyfasujú sankcie aj nespratné právnické osoby a nielen ich predstavitelia. Pretože Národná rada SR v piatok trinásteho (také autentické) schválila (ako posledná v EÚ) zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb.

A vo - vo tom to je!

Najvýznamnejší rozdiel spočíva v tom, že za účelom sankcionovania právnickej osoby nebude potrebné preukázať zodpovednosť konkrétnej fyzickej osoby (konateľa, štatutára, majiteľa), ale páchateľom trestného činu bude môcť byť výlučne právnická osoba. Firma pritom bude zodpovedná aj vtedy, ak fyzická osoba, ktorá konala za právnickú osobu, nie je za takýto trestný čin zodpovedná. Čo sa týka prechodu trestnej zodpovednosti právnických osôb, novela zákona upravuje prechod trestnej zodpovednosti právnickej osoby na jej právneho nástupcu (najmä z dôvodu, aby sa zrušenie spoločnosti nestalo spôsobom, akým by sa právnické osoby vyhýbali trestnému konaniu), no prechod trestnej zodpovednosti právnickej osoby na fyzickú osobu reálne nehrozí.

Keďže právnická osoba nie je schopná svojvoľne určovať svoje vlastné konanie, tak aj podmienky trestnej zodpovednosti budú samozrejme pri právnických osobách odlišné od podmienok v prípade fyzických osôb. Trestný čin bude spáchaný právnickou osobou, ak bude spáchaný v záujme firmy, v rámci jej činnosti, alebo jej prostredníctvom a zároveň k spáchaniu takéhoto činu dôjde konaním štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu, alebo inej osoby, ktorá je oprávnená menom právnickej osoby alebo za právnickú osobu konať, osoby, ktorá vykonáva kontrolnú činnosť alebo dohľad v rámci právnickej osoby, aj keď nemá iný vzťah k takejto osobe, osoby, ktorá vykonáva rozhodujúci vplyv na riadenie právnickej osoby, a napokon každého zamestnanca firmy alebo osoby v obdobnom postavení pri plnení jeho pracovných úloh.

Ve dvou se to lépe táhne alebo Jeden za firmu, firma za všetkých!

Pri uplatnení zásady súbežnej nezávislej trestnej zodpovednosti, teda ak bude spáchaný trestný čin, za ktorý možno odsúdiť ako právnickú osobu, tak fyzickú osobu a ak súd rozhodne, že právnickú osobu napr. zruší, a zároveň fyzickej osobe, ktorou je v danom prípade vedúca organizačná zložka spoločnosti – konateľ, štatutár, resp. majiteľ, uloží napríklad trest zákazu činnosti, takáto fyzická osoba – konateľ, štatutár, majiteľ spoločnosti už nebude môcť v budúcnosti v rovnakej oblasti v akej jej bola trestom činnosť zakázaná, podnikať. A tak si neškrtne ani na vlastnom piesočku, ani u cudzích. Samozrejme rozsah tohto zákazu, teda či to bude na rok, päť rokov, desať rokov, alebo doživotne, bude závisieť od rozhodnutia príslušného súdu.

Všetci rovní, podaktorí rovnejší!

Ako to už býva zvykom, výnimky potvrdzujú pravidlo. Ani trestnej zodpovednosti právnických osôb nebudú en bloc podliehať všetky právnické osoby len preto, že je to trestná zodpovednosť PRÁVNICKÝCH OSÔB. Imunitu pre tento prípad získava štát a jeho orgány, obce, VÚC, ako aj iné štáty a medzinárodné organizácie. Pozor! Podniky s majetkovou účasťou štátu a samosprávy výnimke nepodliehajú.

Vodsať podsať, alebo keď veľa je aj tak málo...

Katalóg trestných činov, za spáchanie ktorých majú firmy pykať obsahuje najmä daňové trestné činy, trestné činy týkajúce sa obchodovania s drogami, ľuďmi, sexuálne násilie, legalizáciu príjmu z trestnej činnosti či neoprávnený zásah do počítačového systému, neoprávnené zachytávanie počítačových údajov, ale aj výrobu a držbu prístupového zariadenia, hesla do počítačového systému alebo iných údajov. Klepnutie po prstoch hrozí i za trestné činy neoprávneného zamestnávania, poškodzovania finančných záujmov EÚ, falšovanie peňazí, všeobecné ohrozenie, nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami, alebo aj za trestné činy týkajúce sa mafie, extrémizmu, terorizmu, detskej pornografie a poškodzovanie životného prostredia. Postih treba očakávať aj pre prijímanie úplatku, podplácanie, nepriamu korupciu, či prevádzačstvo. Firmám sa napokon vypomstí i úžera, poškodzovanie spotrebiteľa a nekalé obchodné praktiky voči spotrebiteľovi. Približne 50 trestných činov však úpravu trestnej zodpovednosti právnických osôb svojim rozsahom predsalen neušetrilo kritike, a to vďaka absencii spoločnosť najväčšmi zasahujúcich ala všetci vieme, ale tvárime sa, že nevieme - ekonomických trestných činov, ako nevyplatenie mzdy a odstupného, neoprávnené vyrobenie a používanie elektronického platobného prostriedku, podvod, úverový podvod, subvenčný podvod, podvodný úpadok, zavinený úpadok, legalizácia príjmu z trestnej činnosti, poškodzovanie veriteľa, nepovolený hazard, podvodné konanie v podnikaní, nehovoriac o trestnom čine machinácií pri verejnom obstarávaní, ktorého sú plné novinové stánky.

Pravítkom po prstoch to nebude!

Medzi trestami, ktoré bude môcť súd právnickej osobe uložiť bude okrem zrušenia firmy aj trest prepadnutia majetku, prepadnutia veci, trest zákazu činnosti a samozrejme i peňažný trest vo výške od 1.500,00 eur do 1.600.000,00 eur. Fatálne následky pre mnohých podnikateľov však v čase hospodárskej krízy môže predstavovať aj zakázať prijímať dotácie alebo subvencie, ako i prijímanie pomoci a podpory poskytovanej z fondov Európskej únie a mnohí previnilci zavesia podnikanie na klinec potom ako im súd uloží zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. Najťažšie sa však mnohým bude niesť trest zverejnenia odsudzujúceho rozsudku, ktorý má byť využívaný najmä v tých prípadoch, keď bude potrebné oboznámiť verejnosť s protiprávnou činnosťou odsúdenej právnickej osoby. Lebo dobré meno je v podnikaní nadovšetko a dobrá povesť nevyrastie cez noc ako tekvica proroka, no ako taká tekvica môže cez noc zaniknúť.

Situáciu podnikateľov svojho času náležite vystihol predstaviteľ poroty jednej speváckej súťaže songom: Všetko bude dobré. ...vždy boli časy, tak trochu blbé, nádej sa hlási, dáko bude,... viem život je hnus, no čo máš lepšie, tak prežiť dnes skús, to nebezpečie...

Netreba však húfne baliť podnikateľské kufre. I keď má trestná zodpovednosť právnických osôb dopomôcť k lepšiemu objasňovaniu pochybných reštrukturalizácií a legálnym spôsobom prečistiť firemné prostredie, podľa hlavy vlády bude len minimálna, aby sa nezneužívala na konkurenčný boj medzi podnikateľmi. Uvidíme... akoby povedal nejeden dablér filmových upútavok...už čoskoro!

Skryť Zatvoriť reklamu