Zákon o whisteblowingu alias bonzovanie po novom

Písmo: A- | A+

Čím sme privítali Nový rok? Novým a účinným antikorupčným prostriedkom, alebo ďalším z mnohých byrokratických výmyslov?

Obrázok blogu

Je akýmsi verejným tajomstvom, že sa v praxi stretávame s protizákonnými činmi, ktoré však s vedomím vopred prehratého boja, na spôsob - nehas, čo ťa nepáli - v strachu zo zníženia platu, preradenia na nižšiu pozíciu či predčasného ukončenia pracovného pomeru, akosi preistotu alibisticky prehliadame. V snahe zmeniť tento krívajúci roky zaužívaný režim, tak pod záštitou ministerstva vnútra od 1. januára nadobudol účinnosť zákon, ktorý si pod svoje ochranné krídla zaumienil vziať každého zamestnanca, ktorý sa rozhodne vziať spravodlivosť do svojich rúk a oznámi svetu protispoločenskú alebo kriminálnu činnosť u svojho chlebodarcu. Zákon ho má uchrániť pred možnou vendetou zamestnávateľa a v prípade potreby, prostredníctvom Centra právnej pomoci, poskytnúť i bezplatnú právnu pomoc.

Prezentovaný úmysel je tak bezpochyby chvályhodný. Na korupciu, machinácie pri verejnom obstarávaní, či závažné trestné činy a správne delikty, sa tak už očividne varí voda a čaká sa len na to, kedy vtáčik zaspieva.

Niet takého jazyka, ktorý by nerozviazali peniaze!

Vraj zadarmo ani kura nehrabe, nieto ešte aby spievalo. A tak zákon ustanovuje možnosť poskytnúť oznamovateľov závažnej protispoločenskej činnosti nielen zákonnú ochranu pred pomstychtivým zamestnávateľom, ale i odmenu, ktorá má do hodnoty päťdesiatnásobku minimálnej mzdy (čo môže v súčasnosti predstavovať sumu až 19.000 EUR) vyjadriť naplnenie verejného záujmu, pretože vďaka odvahe a statočnosti oznamovateľa sa uchránil, prípadne navrátil stratený majetok, a dnes i odvaha a statočnosť niečo stoja. Čo tam potom, že i doposiaľ platila zákonná povinnosť oznamovať trestné činy. Je predsa pochopiteľné, že sme lepšie motivovaní, keď plníme svoje povinnosti za odmenu. Motivácia je motivácia, občas i na úkor iných hodnôt. Napríklad morálky. Ešteže to nebude len tak, niečo za niečo, či z rúčky do rúčky. Odmena je nenárokovateľná, a tak o ňu bude možné požiadať až po právoplatnom odsúdení páchateľa, alebo po tom, ako mu bude preukázaný spáchaný správny delikt. Váš vnútorný pocit, že vo firme nie je niečo v poriadku, tak na zvýšenie rodinného rozpočtu, bohužiaľ, postačovať nebude.

Nový rok, nové povinnosti!

Zo zákona vyplýva aj nová povinnosť pre zamestnávateľov, teda orgány verejnej moci i súkromné podniky, ktoré majú viac ako 50 zamestnancov. Títo budú musieť zaviesť tzv. vnútorný systém vybavovania podnetov, a teda vytvoriť vnútorný predpis s podrobným určením postupu oznamovania protispoločenských aktivít, evidovania takýchto podnetov, ich preverovaní, oboznámení s výsledkom preverenia ako i zásady zachovávania mlčanlivosti o totožnosti iniciatívnej osoby, ktorá môže z pochopiteľných dôvodov požiadať o anonymitu, no v neposlednom rade najmä určiť osobu kompetentnú na prijímanie a vybavovanie podnetov. Takouto zodpovednou osobou nemusí byť len zamestnanec zamestnávateľa, no táto osoba musí byť známa každému zamestnancovi, rovnako ako spôsob podávania podnetov, pričom je stanovené, že aspoň jeden spôsob podávania podnetov musí byť k dispozícii vodne – v noci, 24 hodín denne. Tlak na administratívu každého zamestnávateľa sa zintenzívni i 90 dňovou lehotou, plynúcou odo dňa prijatia oznámenia, stanovenou na jeho preverenie. Vyťažený nebude len ľudský faktor, ale i archívy. Každý podnet, teda i neodôvodnený, bude nutné evidovať po dobu 3 rokov. Ba čo viac, zákon značne zasiahne i do kompetencie zamestnávateľa vykonávať voči oznamovateľovi akékoľvek pracovnoprávne úkony (rozumej podanie výpovede, preradenie na nižšiu pozíciu, a podobne). O týchto totiž bude môcť rozhodovať len po odobrení inšpektorátom práce, čo sa z pochopiteľných dôvodov mnohým, obštrukcie zo strany inšpektorátov práce predpokladajúcim zamestnávateľom, nepozdáva. Iné tak neostáva, len dúfať, že pochybnosti zostanú i naďalej len nepodloženými domnienkami. I keď nárast administratívy bude bez tak očividný.

Pri tejto povinnosti by mali zbystriť všetci zamestnávatelia, teda i tí, ktorí zamestnávajú menej ako 50 zamestnancov. Je pravdou, že nie sú povinní vytvárať vnútorný systém vybavovania podnetov, avšak na ich zamestnancov – oznamovateľov, sa rovnako vzťahuje ochrana pred pracovnoprávnymi úkonmi, ktoré môžu byť v súvislosti s ich podaním v ich neprospech, a s ktorými nesúhlasia.

Od júla naostro!

Každý zamestnávateľ si bude musieť povinnosti vyplývajúce zo zákona splniť najneskôr do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zákona, t.j. do konca júna 2015. Ak si tieto povinnosti v súvislosti s vnútorným systémom vybavovania podnetov nesplní, inšpektorát práce, vykonávajúci zákonnú ochranu a bdejúci nad jej dodržiavaním, mu môže uložiť pokutu do výšky 20 000 EUR, a to až do 1 roka odo dňa, kedy sa o porušení zákona zamestnávateľom dozvedel a najneskôr do 3 rokov, odkedy k porušeniu povinnosti došlo.

Nuž, nová metla vraj dobre metie. Zostáva len dúfať, že táto neminie svoj cieľ a spolu s úplatkármi z firiem nevymietne aj posledné zvyšky ľudských charakterov.

V prípade, ak by ste mali záujem o vyhotovenie zmlúv so zodpovednými osobami, žiadostí o udelenie súhlasu inšpektorátu práce, vnútorného predpisu ohľadom prijímania a vybavovania podnetov, či evidencie podnetov, prípadne potreby právneho poradenstva v oblasti súladu s novými povinnosťami, neváhajte nás kontaktovať na ktorejkoľvek pobočke našej kancelárie, alebo na: advokat@banos.sk.

Skryť Zatvoriť reklamu