9/2009 Z.z.

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 20. decembra 2008,

ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Tento text vyhlášky spracoval Jozef Drahovský na základe podkladov z JASPI.
Prílohy, ktoré boli súčasťou textu vyhlášky sú pretransformované na samostatné súbory.
http://drahovsky.blog.sme.sk/c/182028/Vyhlaska-92009-ktorou-sa-vykonava-zakon-o-cestnej-premavke.html

V tomto texte vyhlášky fungujú hypertextove odkazy na číslo paragrafu.
Za názvom súboru treba uviesť znak mreža s číslom paragrafu
napríklad: http://blog.sme.sk/blog/115/182028/2009-9-vyhlaska-k-zakonu-o-cestnej-premavke.html#43


Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo vnútra") podľa § 34 ods. 6, § 44 ods. 9, § 51 ods. 5, § 58 ods. 2, § 60 ods. 13, § 62 ods. 3, § 63 ods. 3, § 85, § 94 ods. 4, § 101 ods. 8, § 123 ods. 18, § 125 ods. 4, § 128 ods. 3, § 133 ods. 3 a § 140 ods. 8 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon") a po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 86 ods. 6, § 87 ods. 6, § 88 ods. 7 a § 89 ods. 2 zákona ustanovuje:
§ 1
Označenie spojnice pri vlečení
motorových vozidiel a jej dĺžka
(k § 34 ods. 6 zákona)

Pri vlečení motorového vozidla musí byť dĺžka spojnice motorového vozidla taká, aby vzdialenosť medzi vozidlami nebola väčšia ako 6 m. Ak sa použije lano, nesmie byť vzdialenosť medzi vozidlami menšia ako 2, 5 m; ak sa použije tyč, nesmie byť menšia ako 1 m. Spojnica musí byť zreteľne označená, a to tyč striedavo priečnymi červenými a bielymi pruhmi so šírkou 7, 5 cm a lano červenou zástavkou alebo štítkom s rozmermi najmenej 20 cm x 20 cm.
§ 2
Osobitné označenie vozidiel
(k § 44 ods. 9 zákona)

(1) Osobitné označenia sú vyobrazené v prílohe č. 1 I. diele časti IV.

(2) Osobitné označenie (č. O 1 až O 4) sa umiestňuje vnútri vozidla v pravej dolnej časti predného skla alebo v ľavej dolnej časti zadného skla; ak to nie je možné, osobitné označenie sa umiestňuje na inom vhodnom mieste v prednej alebo zadnej časti vozidla. Osobitné označenie musí byť vždy dobre viditeľné, nesmie obmedzovať vodiča vo výhľade a nesmie ohrozovať vodiča ani prepravované osoby.
§ 3
Označovanie prečnievajúceho nákladu
(k § 51 ods. 5 zákona)

Ak náklad prečnieva vozidlo vpredu alebo vzadu viac ako o 40 cm alebo ak náklad na vozidle alebo na jazdnej súprave prečnieva do strany, prečnievajúci koniec nákladu musí byť označený reflexným označením s červenými a bielymi pruhmi širokými 70 mm až 100 mm a smerujúcimi od pozdĺžnej strednej roviny vozidla pod uhlom 45o nadol. Najmenšia plocha tohto označenia musí byť 0, 20 m2, pričom táto plocha musí mať tvar pravouholníka s dĺžkou jednej strany najmenej 400 mm. Za prečnievajúci náklad sa považuje aj bicykel alebo iný predmet prepravovaný na nosiči namontovanom vzadu na vozidle.
§ 4
Označovanie osoby vykonávajúcej práce na ceste
(k § 58 ods. 2 zákona)

(1) Označenie osoby, ktorá vykonáva na ceste prácu spojenú s jej údržbou, opravou alebo výstavbou alebo inú pracovnú činnosť, na ktorú je oprávnená, tvorí viditeľný bezpečnostný odev, napríklad bezpečnostná reflexná vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka oranžovej fluorescenčnej farby, ktorého predná a zadná strana má plochu najmenej 1 500 cm2.

(2) Ochranný odev podľa odseku 1 musí byť vyhotovený z fluorescenčného materiálu, spredu aj zozadu opatrený dvoma vodorovnými pásmi širokými 5 cm až 10 cm, dlhými najmenej 25 cm, vzdialenými od seba 5 cm až 10 cm a umiestnenými súmerne na strednú zvislú os tejto plochy, pričom plocha ani jedného z pásov na hornej časti odevu na stojacej osobe nesmie byť nižšie ako 90 cm nad úrovňou cesty. Pásy musia byť vyhotovené z bielej retroreflexnej fólie alebo z bielych odrazových skiel.
Dopravné značky a dopravné zariadenia
(k § 60 ods. 13 zákona)
§ 5
Zvislé dopravné značky

(1) Zvislé dopravné značky sa podľa významu členia do skupín
a) výstražné značky (skupina A),
b) značky upravujúce prednosť a dodatkové tabuľky s tvarom križovatky (skupina P),
c) zákazové značky (skupina B),
d) príkazové značky (skupina C),
e) informatívne prevádzkové značky (skupina IP),
f) informatívne smerové značky (skupina IS),
g) informatívne iné značky (skupina II),
h) dodatkové tabuľky (skupina E).


(2) Výstražné značky skupiny A upozorňujú na miesta, kde účastníkovi cestnej premávky môže hroziť nebezpečenstvo a kde musí dbať na zvýšenú opatrnosť.

(3) Značky upravujúce prednosť a dodatkové tabuľky s tvarom križovatky skupiny P ustanovujú a spresňujú účastníkom cestnej premávky prednosť v jazde v križovatke alebo na mieste, v ktorom treba prikázať, zopakovať alebo zdôrazniť povinnosť dať prednosť v jazde.

(4) Zákazové značky skupiny B ustanovujú účastníkovi cestnej premávky zákazy alebo obmedzenia.

(5) Príkazové značky skupiny C ustanovujú účastníkovi cestnej premávky príkazy a povinnosti.

(6) Informatívne prevádzkové značky skupiny IP, informatívne smerové značky skupiny IS a informatívne iné značky skupiny II poskytujú účastníkovi cestnej premávky potrebné informácie dopravného významu alebo slúžia na jeho orientáciu; spravidla mu aj ustanovujú určité zákazy, obmedzenia alebo príkazy a povinnosti.

(7) Dodatkové tabuľky skupiny E spresňujú, dopĺňajú alebo obmedzujú význam zvislej dopravnej značky, pod ktorou sú na jednom stĺpiku alebo na inej nosnej konštrukcii umiestnené; ak sa tým nenaruší čitateľnosť zvislej dopravnej značky, možno nápisy a symboly vyznačiť priamo v spodnej časti príslušnej zvislej dopravnej značky.

(8) Zvislé dopravné značky sa podľa použitia a vyhotovenia členia na

a) trvalé,
b) trvalé s premenným symbolom,
c) prenosné.

(9) Zvislé trvalé dopravné značky sú značky zobrazené na podkladovej tabuli, ktorá je umiestnená zvislo na stĺpiku alebo na inej nosnej konštrukcii pevne spojenej so zemou; ak je podklad presvetlený, musí sa na prednú stranu značky použiť priesvitná retroreflexná fólia.

(10) Zvislé trvalé dopravné značky s premenným symbolom (ďalej len "premenné značky") sú značky zobrazené na elektronickom (č. Z 11a) alebo na elektromechanickom paneli na premenné značky (č. Z 11b); premenné značky sú nadradené prenosným a trvalým zvislým dopravným značkám. Ako premenné značky nemôžu byť zobrazené zvislé dopravné značky č. P 1 až P 15.

(11) Zvislé prenosné dopravné značky sú značky zobrazené na podkladovej tabuli, ktorá je umiestnená zvislo na červeno-bielom pruhovanom stĺpiku alebo na stojane, alebo na inej nosnej konštrukcii, ktorá nie je pevne spojená so zemou, ale je dostatočne stabilná, alebo je umiestnená na vozidle; používajú sa pri dočasnej zmene organizácie miestnej úpravy cestnej premávky.

(12) Zvislé zákazové alebo príkazové dopravné značky umiestnené nad vyznačeným jazdným pruhom platia len pre jazdný pruh, nad ktorým sú umiestnené, a zvislé dopravné značky upravujúce zákaz zastavenia alebo státia na jednosmernej ceste platia len pre tú stranu cesty, pri ktorej sú umiestnené.

(13) Zákaz, obmedzenie alebo príkaz vyplývajúci z príslušnej zvislej dopravnej značky sa končí na vzdialenejšej hranici najbližšej križovatky, ak nie je skôr skončený inak; to neplatí pre

a) zvislé dopravné značky označujúce obec, miestnu časť obce, obytnú zónu, pešiu zónu, školskú zónu, zónu s dopravným obmedzením, zónu s plateným alebo regulovaným státím, diaľnicu a rýchlostnú cestu, ktorých platnosť sa končí dopravnou značkou označujúcou ich skončenie,
b) zvislé dopravné značky č. P 1 až P 15, ktoré platia pre najbližšiu križovatku,
c) zvislé dopravné značky č. IP 12 až IP 17b, ak nie sú použité v spojení s príslušnými vodorovnými dopravnými značkami, ktorých platnosť sa končí 5 m pred hranicou najbližšej križovatky, ak nie je skôr skončená inak; vjazd a výjazd z miesta mimo cesty len prerušuje ich platnosť.
§ 6
Vodorovné dopravné značky

(1) Vodorovné dopravné značky (č. V 1a až V 17) sú značky zobrazené ako čiary, šípky, nápisy, symboly alebo významové symboly na ceste a jej súčastiach, samostatne alebo v spojení so zvislými dopravnými značkami, prípadne s dopravnými zariadeniami, ktorých význam zdôrazňujú alebo spresňujú.

(2) Vodorovná trvalá dopravná značka je značka zhotovená na povrchu cesty, parkoviska alebo na inej dopravnej ploche aplikovaním náterových látok, termoplastických materiálov, materiálov tvrdnúcich za studena, vopred pripravených materiálov, prípadne inými prostriedkami alebo iným dobre viditeľným a zrozumiteľným spôsobom.

(3) Na vodorovné trvalé dopravné značky a doplňujúce nápisy sa používa biela farba, na vodorovné dopravné značky vyznačujúce zákaz státia alebo zákaz zastavenia sa používa žltá farba, na vyznačenie zastávky vozidiel pravidelnej dopravy osôb sa používa žltá, prípadne biela farba a na vyznačenie cyklistických trás a ich priechodov sa používa zelená farba, prípadne biela farba. Tvar a farba symbolov, ktoré na povrchu cesty, parkoviska alebo na inej dopravnej ploche vyobrazujú zvislé dopravné značky, zodpovedá požiadavke na príslušné zvislé dopravné značky vyobrazené v prílohe č. 1 časti I bodoch 1až 6, prípadne sa symbol alebo významový symbol zvislej dopravnej značky vyhotoví v bielej farbe.

(4) Dočasná zmena úpravy cestnej premávky sa vyznačuje vodorovnými dopravnými značkami (č. V 1a až V 17) v oranžovej farbe v retroreflexnej úprave.

(5) Dočasná vodorovná dopravná značka je retroreflexná vodorovná dopravná značka oranžovej farby aplikovaná na účely prechodného vedenia dopravy pri dočasnej zmene organizácie miestnej úpravy cestnej premávky; je nadradená trvalej vodorovnej dopravnej značke.
§ 7
Dopravné zariadenia

(1) Dopravné zariadenia sa používajú na usmerňovanie cestnej premávky a sú súčasťou vybavenia trvalej alebo dočasnej organizácie miestnej úpravy cestnej premávky.

(2) Dopravné zariadenia sa používajú samostatne alebo v spojení so zvislými dopravnými alebo vodorovnými dopravnými značkami, ktorých význam zdôrazňujú alebo spresňujú.

(3) Pri usmerňovaní cestnej premávky sa používajú najmä tieto dopravné zariadenia:

a) záchytné bezpečnostné zariadenia

1. zvodidlá,
2. zábradlové zvodidlá,
3. zábradlia,
4. tlmiče nárazu,
5. dotykové lišty pre nevidiacich,
6. ploty,

b) vodiace dopravné zariadenia

1. vodiace tabule (č. Z 3a a č. Z 3b),
2. smerovacie dosky (č. Z 4a až Z 4c),
3. vodiace dosky (č. Z 4d až Z 4f),
4. vodiace koľajnice,
5. vodiace steny,
6. vodiace obrubníky,
7. smerové stĺpiky (č. Z 7a a č. Z 7b),
8. odrazové sklá oranžovej a bielej farby a lineárne vodiace pásy bielej, fluorescenčnej oranžovej a červenej farby,
9. trvalé a dočasné dopravné gombíky (č. Z 7c),
10. dopravné kužele (č. Z 1),
11. zábrany na označenie uzávierok (č. Z 2a a č. Z 2b),

c) výstražné dopravné zariadenia

1. výstražné prerušované svietidlo žltej alebo oranžovej farby umiestnené na dopravných kužeľoch, dopravných hlásniciach, zábranách, smerovacích doskách a podobne,
2. svetelné zábrany,
3. svetelné vodiace tabule,
4. svetelné rampy,
5. svetelné šípky,
6. zariadenia predbežnej výstrahy,
7. pojazdné uzávierkové tabule,
8. výstražné a svetelné dopravné majáčiky,
9. signály uvedené v prílohe č. 1 časti III bode 1,
10. výstražné pásky so striedavými kolmými alebo šikmými červenými a bielymi pruhmi,

d) ostatné dopravné zariadenia

1. dopravné zrkadlá,
2. spomaľovacie prahy vyhotovené najmä z odnímateľného prefabrikovaného segmentu v žlto-čiernom farebnom vyhotovení (č. Z 6a) a stavebné spomaľovacie prahy (č. Z 6b),
3. ukazovatele smeru a sily bočného vetra (Z 9),
4. odrazové sklá proti zveri,
5. clony proti oslneniu,
6. žlté a čierne pruhy označujúce trvalé prekážky (č. Z 2c),
7. červené a biele pruhy označujúce dočasné prekážky (č. Z 2d),
8. zastavovacie terče (§ 13 ods. 2) a smerovky (č. Z 5a až Z 5c),
9. dopravné hlásnice,

e) parkovacie zariadenia, ktoré sa používajú na zabránenie alebo na obmedzenie vjazdu vozidiel tam, kde je ich jazda zakázaná alebo obmedzená

1. regulačné a parkovacie stĺpiky,
2. parkovacie zábrany,
3. parkovacie závory,
4. polery v tvare výsuvného stĺpa alebo výklopného segmentu zabudovaného do cesty,

f) elektronické panely na premenné prevádzkové informácie (č. Z 12),
g) elektronické panely (č. Z 11a) a elektromechanické panely na premenné značky (č. Z 11b),
h) elektronické panely na číselný odpočet svetelného signálu uvedeného v prílohe č. 1 časti III bode 1.
§ 8

(1) Vyobrazenie a vzory dopravných značiek, dopravných zariadení, ich čísla, rozmery, farby a presné vyhotovenie dopravných značiek, dopravných zariadení a ich význam sú ustanovené v prílohe č. 1.

(2) Vyhotovenie a tvary symbolov dopravných značiek a dopravných zariadení sa nesmú meniť; to neplatí pre

a) dopravné značky a dopravné zariadenia so symbolmi, ktoré môžu byť obrátené,
b) dopravné značky a dopravné zariadenia so symbolmi, číslicami a podobne, ktoré sú uvedené len ako vzory,
c) premenné značky zobrazené na elektronickom (č. Z 11a) alebo na elektromechanickom paneli na premenné značky (č. Z 11b), ktorých význam možno podľa aktuálnej požiadavky zmeniť alebo vypnúť,
d) zvislé prenosné dopravné značky č. A 4a, č. A 4b, č. A 4c, č. A 5, č. A 7, č. A 8, č. A 11, č. A 12, č. A 21, č. A 23, č. A 34, ktorých podkladová doska je zo žltej retroreflexnej fólie,
e) zvislé prenosné dopravné značky č. C 20 až C 23b a č. C 25, ktorých podkladová doska je zo žltej retroreflexnej fólie a šípky (symboly) a kontrastný prúžok sú čierne.

(3) Farebné vyhotovenie premenných značiek zobrazených na elektronickom paneli na premenné značky (č. Z 11a) môže byť odlišné od vyobrazenia v prílohe č. 1, a to tak, že podklad je tmavý a nápisy, symboly a ohraničenie sú svetlé; umiestnenie červenej farby musí byť zhodné s jej vyobrazením v prílohe č. 1. Príkazová značka zobrazená na tomto paneli musí mať farebné vyhotovenie zhodné s farebným vyhotovením uvedeným v prílohe č. 1.

(4) Farebné vyhotovenie, tvary a symboly prevádzkových informácií zobrazených na elektronickom paneli na prevádzkové informácie (č. Z 12) možno meniť a môžu byť odlišné od vyobrazenia v prílohe č. 1; to neplatí, ak sa na informáciu použijú symboly dopravných značiek a dopravných zariadení.

(5) Na prednú stranu zvislej dopravnej značky sa používa neretroreflexný alebo retroreflexný materiál alebo materiály, ktoré po aplikácii na podklad vytvoria konečný vzhľad zvislej dopravnej značky, ktorý zodpovedá vyobrazeniu v prílohe č. 1. Predná strana zvislej dopravnej značky je zložená zo základnej plochy, lemu, subplochy, kontrastného prúžku a významového symbolu alebo symbolu dopravnej značky, pričom

a) základná plocha je plocha, na ktorej je umiestnený významový symbol dopravnej značky,
b) lem je farebné ohraničenie základnej plochy určenej na umiestnenie významového symbolu dopravnej značky,
c) subplocha je ohraničená plocha určitého farebného vyhotovenia, na ktorej je umiestnený významový symbol dopravnej značky a ktorá je vložená do základnej plochy odlišného farebného vyhotovenia,
d) kontrastný prúžok je prúžok určený na ohraničenie prednej strany dopravnej značky alebo subplochy, ktorý vymedzuje rozmer dopravnej značky alebo subplochy,
e) významový symbol je silueta umiestnená do základnej plochy alebo subplochy prednej strany dopravnej značky, znázorňujúca predmet či povahu rizika, povahu bezpečnostného opatrenia alebo predmet dopravnej informácie pre účastníka cestnej premávky, napríklad výstrahu, zákaz alebo príkaz,
f) symbol dopravnej značky je vyhotovenie príslušnej dopravnej značky v inom veľkostnom vyhotovení, ako je štandardný tvar prednej strany dopravnej značky,

(6) Významový symbol a symbol zvislej dopravnej značky môže byť vložený do prednej strany inej zvislej dopravnej značky alebo aplikovaný na povrch cesty.

(7) Dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami sa spravidla nevyznačuje zákaz alebo príkaz vyplývajúci zo všeobecných ustanovení pravidiel cestnej premávky.

(8) Použité zvislé dopravné značky, dopravné zariadenia a vodorovné dopravné značky v cestnej premávke musia byť včas viditeľné z dostatočnej vzdialenosti a počas celej doby použitia musia poskytovať úplný a jednoznačný výklad.

(9) Zvislé prenosné dopravné značky je zakázané umiestňovať na podstavec, ktorý môže ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, napríklad sa nesmú používať betónové prefabrikáty alebo pneumatiky vyplnené betónom. Stĺpik, na ktorom sú umiestnené zvislé prenosné dopravné značky, musí byť zreteľne označený, a to striedavo priečnymi červenými a bielymi pruhmi; červeno-biela úprava obsahuje najmenej dva biele a dva červené pruhy, z ktorých vždy musí byť najmenej jeden biely a jeden červený v retroreflexnej úprave.

(10) Zvislé dopravné značky možno upevniť na jednom stĺpiku alebo na inej nosnej konštrukcii v maximálnom počte najviac dve dopravné značky s príslušnými dodatkovými tabuľkami.

(11) Na jednom stĺpiku alebo na inej nosnej konštrukcii možno umiestniť iba zvislé dopravné značky v rovnakej veľkosti a nemožno kombinovať zvislé dopravné značky rôzneho vyhotovenia, ako je napríklad rôzna úroveň retroreflexnej úpravy alebo retroreflexné a neretroreflexné alebo presvetlené zvislé dopravné značky.

(12) Na jednom stĺpiku alebo na inej nosnej konštrukcii sa spravidla nekombinujú zvislé dopravné značky rôznych skupín, ak nie je uvedené inak.

(13) Na zdôraznenie významu a zlepšenie viditeľnosti alebo ak si to vyžaduje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, možno zvislú dopravnú značku umiestniť

a) nad cestu,
b) na smerovo rozdelenej ceste opakovane i pri ľavom okraji cesty približne na rovnakej úrovni oproti sebe,
c) na žltozelený fluorescenčný podklad; pri zvislých dopravných značkách č. P 1 až P 11 sa nesmie zmeniť tvar príslušnej zvislej dopravnej značky.

(14) Na diaľnici a na rýchlostnej ceste je umiestnenie zvislej dopravnej značky podľa odseku 13 písm. b) povinné, ak je to technicky možné.

(15) Ak nie sú zvislé dopravné značky č. B 29a, č. B 30a, č. B 31a umiestnené nad vyznačeným jazdným pruhom na ceste s viacerými jazdnými pruhmi v jednom smere, musia byť umiestnené opakovane i pri ľavom okraji cesty, ak je to technicky možné.

(16) Zvislé dopravné značky č. A 25 až A 29b musia byť umiestňované opakovane i pri ľavom okraji cesty.

(17) Na stožiare cestnej svetelnej signalizácie možno umiestňovať len zvislé dopravné značky č. P 1 až P 6, č. P 8, č. P 9, č. B 1 až B 11, č. B 17 až B 27, č. B 37, č. C 1 až C 6c, č. IP 1 až IP 7 a dodatkové tabuľky s tvarom križovatky č. P 12 až P 15.

(18) So zvislými dopravnými značkami č. P 1 až P 6, č. P 8, č. P 9, č. P 12 až P 15 možno kombinovať na spoločnom stĺpiku alebo na inej nosnej konštrukcii len zvislé dopravné značky č. B 27a až B 28, č. C 1 až C 7, č. IP 1 až IP 3a, č. IP 6 a č. IP 7, ktoré sa umiestňujú pod tieto zvislé dopravné značky.

(19) Zvislé dopravné značky č. C 20 až C 30 sa používajú samostatne, prípadne s príslušnou dodatkovou tabuľkou.

(20) Značka č. C 18 sa z dôvodu bezpečnosti cestnej premávky použije vždy na potvrdenie skončenia platnosti značiek č. C 8 až C 13, a to aj v prípadoch, že ich platnosť bola skôr skončená inak.
Riadenie cestnej premávky svetelnými signálmi a pokynmi
(k § 62 ods. 3 zákona)
§ 9

(1) Pri riadení cestnej premávky sa používajú signály uvedené a vyobrazené v prílohe č. 1 časti III bode 1.

(2) Pri riadení cestnej premávky na križovatke sa používajú najmä svetelné signály trojfarebnej sústavy s plnými svetlami alebo so smerovými signálmi.

(3) Pri riadení cestnej premávky na križovatke

a) signál s červeným svetlom "Stoj!" znamená pre vodiča povinnosť zastaviť vozidlo pred priečnou súvislou čiarou (č. V 5a až V 5c), a kde taká čiara nie je, pred svetelným signalizačným zariadením,
b) signál so súčasne svietiacim červeným svetlom "Stoj!" a žltým svetlom "Pozor!" znamená pre vodiča povinnosť pripraviť sa na jazdu,
c) signál s plným zeleným svetlom "Voľno" znamená pre vodiča možnosť pokračovať v jazde, a ak dodrží ustanovenia o odbočovaní a také odbočovanie nie je zakázané dopravnou značkou, možnosť odbočiť vpravo alebo vľavo, vodič je pritom povinný dať prednosť chodcom prechádzajúcim vo voľnom smere po priechode pre chodcov a cyklistom prechádzajúcim vo voľnom smere po priechode pre cyklistov, pritom ich nesmie ohroziť ani obmedziť; ak svieti signál pre opustenie križovatky (č. S 4) umiestnený v protiľahlom rohu križovatky, neplatí pre odbočovanie vľavo alebo vpravo § 19 ods. 4 zákona,
d) signál s plným žltým svetlom "Pozor!" znamená pre vodiča povinnosť zastaviť vozidlo pred priečnou súvislou čiarou (č. V 5a až V 5c), a kde taká čiara nie je, pred svetelným signalizačným zariadením; ak je však vozidlo pri rozsvietení tohto signálu už tak blízko, že by vodič nemohol vozidlo bezpečne zastaviť pred priečnou súvislou čiarou (č. V 5a až V 5c), a kde taká čiara nie je, pred svetelným signalizačným zariadením, smie pokračovať v jazde; ak svetlo tohto signálu svieti prerušovane, nejde o križovatku s premávkou riadenou svetelnými signálmi,
e) smerový signál so zeleným svetlom (zelená šípka alebo zelené šípky rôznych smerov) znamená pre vodiča možnosť pokračovať v jazde len v smere, ktorým uvedená šípka alebo šípky ukazujú; ak zelená šípka smeruje vľavo alebo vpravo, neplatí pre odbočovanie § 19 ods. 4 zákona,
f) signál so žltým svetlom v tvare chodca (č. S 6a) alebo signál so žltým svetlom v tvare chodca a cyklistu (č. S 6b), ktorým je doplnený smerový signál so zeleným svetlom (zelená šípka smerujúca vpravo alebo vľavo), upozorňuje vodiča, že pri jazde smerom, ktorým táto šípka ukazuje, križuje smer chôdze chodcov prechádzajúcich vo voľnom smere po priechode pre chodcov, prípadne aj smer jazdy cyklistov prechádzajúcich vo voľnom smere po priechode pre cyklistov, ktorým je povinný dať prednosť, pritom ich nesmie ohroziť ani obmedziť; na tento účel je povinný zastaviť vozidlo,
g) doplnkový signál (rôznych smerov) so zeleným svetlom v tvare zelenej šípky (č. S 10), ktorým je doplnený signál s plným červeným svetlom "Stoj!", svietiaci súčasne s týmto signálom alebo súčasne so signálom s plným žltým svetlom "Pozor!", alebo súčasne so svietiacim signálom s plným červeným svetlom "Stoj!" a signálom s plným žltým svetlom "Pozor!", znamená pre vodiča možnosť pokračovať v jazde len v smere, ktorým uvedená šípka alebo šípky ukazujú; pritom vodič je povinný dať prednosť v jazde vozidlám idúcim vo voľnom smere, ako aj prednosť chodcom prechádzajúcim vo voľnom smere po priechode pre chodcov a cyklistom prechádzajúcim vo voľnom smere po priechode pre cyklistov, pritom ich nesmie ohroziť ani obmedziť; na tento účel je povinný zastaviť vozidlo.

(4) Na skončenie platnosti signálu so zeleným svetlom "Voľno" podľa písmen c), e) a g) možno vodiča vozidla upozorniť pravidelným striedavým zhasínaním a rozsvecovaním tohto signálu.

(5) Pri riadení cestnej premávky mimo križovatky, napríklad pred priechodom pre chodcov, pred priechodom pre cyklistov alebo pred neprehľadným miestom, platia pre vodičov svetelné signalizačné znamenia ustanovené v odseku 2 rovnako.
§ 10

(1) Ak sa používa Rýchlostný signál s premenným symbolom (č. S 13), rozsvietené číslo označuje rýchlosť v km.h -1, pri ktorej dodržaní dôjde vozidlo k nasledujúcemu svetelnému signalizačnému zariadeniu v čase, keď na ňom svieti signál so zeleným svetlom "Voľno".

(2) Ak sa používa ten istý jazdný pruh striedavo pre jeden aj druhý smer jazdy, je cestná premávka v tomto pruhu riadená signálom pre zakázaný vjazd vozidiel do jazdného pruhu (č. S 12a) a signálom "Voľno" pre vjazd vozidiel do jazdného pruhu (č. S 12b).

(3) Ak svieti signál "Svetelná šípka doľava" (č. S 12c) alebo signál "Svetelná šípka doprava" (č. S 12d), prípadne svieti svetelný signál "Svetelná šípka doľava a súčasne doprava", vodič je povinný opustiť jazdný pruh alebo obísť prekážku vo vyznačenom smere, prípadne smeroch.

(4) Pri riadení cestnej premávky pri čiastočných uzávierkach cesty, pri práci na ceste alebo z iných dôvodov sa používajú prenosné signalizačné zariadenia trojfarebnej alebo dvojfarebnej sústavy s plnými svetlami alebo so svetlami so smerovými signálmi; ustanovenie § 9 ods. 2 platí rovnako.

(5) V osobitných prípadoch, napríklad na zabezpečenie vjazdu električky na cestu, sa používa signál s červeným svetlom "Stoj!", ktorému predchádza signál s plným žltým svetlom "Pozor!"; vodič je povinný zastaviť vozidlo pred priečnou súvislou čiarou (č. V 5a, č. V 5b alebo č. V 5c), a kde taká čiara nie je, pred svetelným signalizačným zariadením.

(6) Signál dvoch vedľa seba umiestnených, striedavo prerušovaných plných červených svetiel znamená pre vodiča povinnosť zastaviť vozidlo pred svetelným signalizačným zariadením.

(7) Ak svetelné signalizačné zariadenie nie je vybavené signálom s plným žltým svetlom "Pozor!", platí pri rozsvietení signálu na zastavenie vozidla rovnaká povinnosť zastaviť vozidlo pred priečnou súvislou čiarou (č. V 5a, č. V 5b alebo č. V 5c), a kde taká čiara nie je, pred svetelným signalizačným zariadením.

(8) Prerušované žlté svetlo (č. S 11a až S 11e) použité samostatne alebo v spojení s dopravnou značkou alebo dopravným zariadením upozorňuje na nevyhnutnosť dbať na zvýšenú opatrnosť a zdôrazňuje význam dopravnej značky alebo dopravného zariadenia.

(9) Ak sú zriadené svetelné signalizačné zariadenia so signálmi pre električky, potom ich význam pre vodičov električiek vyplýva z toho, ktoré svetlá sú rozsvietené (č. S 14a až S 14g); tieto signály možno použiť aj vo vyhradených jazdných pruhoch.
§ 11
Svetelné signály pre chodcov a cyklistov

(1) Pre chodcov sa používajú svetelné signály dvojfarebnej sústavy, pričom

a) signál pre chodcov so zeleným svetlom "Voľno" (č. S 5b) znamená, že chodec môže prechádzať cestu vo voľnom smere po priechode pre chodcov; ak počas prechádzania zhasne signál "Voľno" (č. S 5b) a následne sa rozsvieti signál "Stoj!" (č. S 5a), smie chodec dokončiť prechádzanie k svetelnému signalizačnému zariadeniu aj na tento svetelný signál,
b) signál pre chodcov s červeným svetlom "Stoj!" (č. S 5a) znamená, že chodec nesmie vstupovať na cestu.

(2) Ustanovenie § 9 ods. 2 platí pre cyklistov, ak sú na cestičkách pre cyklistov zriadené svetelné signalizačné zariadenia so svetelnými signálmi (č. S 7a až S 7c); rovnako platí aj vtedy, ak je signál s plnými svetlami doplnený bielou tabuľkou s vyobrazením bicykla.

(3) Tam, kde sú svetelné signalizačné zariadenia pre chodcov alebo pre cyklistov vybavené tlačidlom na svetelné signály, smie chodec alebo cyklista po stlačení tlačidla prechádzať cestu po priechode pre chodcov alebo po priechode pre cyklistov až vtedy, keď sa rozsvieti signál pre chodcov so znamením "Voľno" (č. S 5b) alebo signál pre cyklistov so znamením "Voľno" (č. S 7c).

(4) Svetelné signalizačné zariadenia pre chodcov a cyklistov môžu byť doplnené akustickými signálmi, pričom akustický signál pomalej frekvencie znamená, že svieti signál s červeným svetlom "Stoj!" (č. S 5a alebo č. S 7a), a akustický signál zrýchlenej frekvencie znamená, že svieti signál so zeleným svetlom "Voľno" (č. S 5b alebo č. S 7c).

(5) Ustanovenia odsekov 1 až 4 platia pre chodcov a cyklistov aj v prípade použitia kombinovaných signálov pre chodcov a cyklistov (č. S 5c a č. S 5d).
§ 12
Riadenie cestnej premávky pokynmi

(1) Premávku na križovatke riadi príslušník Policajného zboru (ďalej len "policajt" ) v rovnošate zmenou postoja a pokynmi rúk; pritom používa smerovku, ktorú drží v pravej ruke. Jeho pokyny znamenajú pre vodičov i chodcov

a) Stoj! pre smer, ku ktorému stojí policajt čelom alebo chrbtom; vodič je povinný zastaviť vozidlo pred hranicou križovatky,
b) Pozor!, ak policajt zdvihne ruku alebo predlaktie pravej ruky so smerovkou; vodič vozidla idúceho zo smeru, v ktorom bola predtým premávka zastavená, je povinný pripraviť sa na jazdu a vodič vozidla idúceho v smere, ktorý bol predtým voľný, je povinný zastaviť vozidlo pred hranicou križovatky; ak je už tak blízko, že by nemohol vozidlo bezpečne zastaviť, smie pokračovať v jazde,
c) Voľno pre smer, ku ktorému stojí policajt bokom; vodič vozidla môže pokračovať v jazde, a ak dodrží ustanovenia o odbočovaní, môže odbočiť vpravo alebo vľavo,
d) Stoj! pre vodiča vozidla prichádzajúceho smerom k pravému boku policajta, ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, a Voľno pre vodiča vozidla prichádzajúceho smerom k ľavému boku policajta; vodič vozidla prichádzajúceho smerom k čelu policajta môže odbočovať len vpravo a chodci smú prechádzať vozovku len za chrbtom policajta.

(2) Pri pokynoch Stoj! a Voľno môže policajt upažiť obe ruky alebo jednu ruku; obe ruky môže pripažiť, ak na riadenie premávky stačí postoj. To neplatí pre pokyn uvedený v odseku 1 písm. d).

(3) Policajt môže pri riadení cestnej premávky dávať okrem pokynov uvedených v odseku 1 aj iné pokyny, najmä pokyn Zrýchliť jazdu! vodorovným kývaním ruky cez stred tela, Spomaliť jazdu! kývaním ruky hore a dolu. Na zdôraznenie pokynu môže policajt použiť píšťalku.

(4) Odseky 1 až 3 platia aj pri riadení cestnej premávky vojenským policajtom, vojakom pri plnení úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky a vojakom povolaným na plnenie úloh Policajného zboru.
Zastavovanie vozidiel
(k § 63 ods. 3 zákona)
§ 13

(1) Znamenie na zastavenie vozidla sa musí dávať včas, zreteľne a s ohľadom na okolnosti cestnej premávky, aby vodič mohol bezpečne zastaviť vozidlo a aby sa neohrozila bezpečnosť cestnej premávky.

(2) Policajt v rovnošate dáva znamenie na zastavenie vozidla zdvihnutím ruky alebo zdvihnutým zastavovacím terčom (č. Z 5a), alebo svietidlom vyžarujúcim svetlo červenej farby, ktorým pohybuje v hornom polkruhu. Z idúceho vozidla môže dávať policajt v rovnošate toto znamenie kývaním ruky zvisle hore a dolu, vysunutým zastavovacím terčom alebo rozsvietením nápisu STOP umiestneného na vozidle. Z idúceho vozidla možno pokyn na zastavenie vozidla zdôrazniť zvláštnym výstražným svetlom, prípadne aj zvláštnym zvukovým znamením podľa § 40 zákona. Pokyn na zastavenie vozidla možno dávať z vozidla idúceho pred zastavovaným vozidlom, ako aj z vozidla idúceho za zastavovaným vozidlom. Pri zastavovaní vozidla idúceho pred vozidlom, z ktorého policajt v rovnošate dáva pokyn na zastavenie vozidla, sa zvláštne výstražné svetlo a zvláštne výstražné zvukové znamenie použije vždy.

(3) Pre zamestnancov dráhy platí pri zastavovaní vozidiel ustanovenie § 28 písm. e) zákona. Ostatné osoby uvedené v zákone dávajú znamenie na zastavenie vozidla zdvihnutou rukou, ak v tejto vyhláške nie je ustanovené inak; smú však používať aj zastavovací terč (č. Z 5b). Pri trhacích prácach v lomoch, pri údržbe cesty a podobne sa ako znamenie na zastavenie vozidla používa červená zástavka.

(4) Odsek 2 platí aj pri zastavovaní vozidiel vojenským policajtom v rovnošate, profesionálnym vojakom s vonkajším označením POLÍCIA a inými oprávnenými príslušníkmi ozbrojených síl, ozbrojených zborov, ozbrojených bezpečnostných zborov alebo príslušníkmi obecnej polície.
§ 14

(1) Poverená osoba podľa § 63 ods. 2 písm. e) zákona môže dávať pokyny na zastavenie vozidla len na priechode pre chodcov; kde priechod nie je alebo je neschodný, smie dávať pokyny na zastavenie aj na inom mieste na vozovke, pritom musí mať na sebe reflexný bezpečnostný odev.

(2) Pri zastavovaní vozidiel poverená osoba používa zastavovací terč (č. Z 5b); za zníženej viditeľnosti poverená osoba dáva pokyny na zastavenie vozidla červeným svetlom, ktorým pohybuje v hornom polkruhu.

(3) Poverená osoba nemôže dávať pokyny na zastavenie vozidla v blízkosti križovatky s riadenou premávkou, a to ani na priechode pre chodcov.
Skúšky z odbornej spôsobilosti
(k § 85 zákona)
§ 15
Organizácia vykonávania skúšok
z odbornej spôsobilosti

(1) Žiadosť, ktorou autoškola prihlasuje žiadateľa o vykonanie skúšky z odbornej spôsobilosti (ďalej len "žiadateľ o vykonanie skúšky") na skúšku, obsahuje

a) meno, priezvisko, prípadne titul žiadateľa o vykonanie skúšky,
b) dátum a miesto narodenia, rodné číslo žiadateľa o vykonanie skúšky,
c) adresu pobytu žiadateľa o vykonanie skúšky alebo miesta, kde sa zdržiava,
d) vyhlásenie žiadateľa o vykonanie skúšky o pravdivosti a úplnosti ním uvádzaných údajov a vlastnoručný podpis,
e) u žiadateľa o vykonanie skúšky, ktorý nedosiahol vek 18 rokov, meno, priezvisko a podpis jeho zákonného zástupcu,
f) súhlas na spracovanie osobných údajov.

(2) K žiadosti podľa odseku 1 sa prikladá

a) čestné vyhlásenie alebo iný dôveryhodný doklad, ktorým preukáže, že na území Slovenskej republiky má zvyčajné bydlisko, alebo doklad o štúdiu, ktorým preukáže, že študuje na území Slovenskej republiky viac ako šesť mesiacov,
b) doklad o zdravotnej spôsobilosti podľa prílohy č. 7,
c) doklad o psychickej spôsobilosti podľa prílohy č. 12, ak tak ustanovuje zákon,
d) doklad o tom, že sa podrobil príprave na vedenie motorového vozidla v autoškole, ak zákon neustanovuje inak.

(3) Doklady podľa odseku 2 sa prikladajú k žiadosti, len ak ide o skúšku z odbornej spôsobilosti na udelenie vodičského oprávnenia.

(4) Žiadateľ o vykonanie skúšky môže vykonať skúšku najskôr v deň dosiahnutia veku predpísaného na vedenie motorových vozidiel príslušnej skupiny alebo podskupiny.
§ 16

(1) Výsledok každej časti skúšky z odbornej spôsobilosti sa hodnotí klasifikačným stupňom prospel alebo neprospel. Skúšobný komisár po skončení skúšky z odbornej spôsobilosti oboznámi žiadateľa o vykonanie skúšky s jej výsledkom najneskôr v deň skončenia skúšky z odbornej spôsobilosti. O výsledku skúšky z odbornej spôsobilosti sa upovedomí aj autoškola. Hodnotenie každej časti skúšky z odbornej spôsobilosti skúšobný komisár zapíše do protokolu o skúškach z odbornej spôsobilosti a do záznamu o skúške z odbornej spôsobilosti. Každý záznam v protokole o skúškach z odbornej spôsobilosti potvrdí skúšobný komisár svojím podpisom a odtlačkom pečiatky.

(2) Doklady podľa § 15 ods. 2 písm. b) až d) skúšobný komisár označí odtlačkom pečiatky, uvedie dátum a miesto vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti a údaje potvrdí svojím podpisom.

(3) Pred začatím skúšky z odbornej spôsobilosti žiadateľ o vykonanie skúšky preukáže svoju totožnosť skúšobnému komisárovi.

(4) Skúška z odbornej spôsobilosti sa vždy začína skúškou z predpisov o cestnej premávke. Ak je žiadateľ o vykonanie skúšky hodnotený zo skúšky z predpisov o cestnej premávke klasifikačným stupňom neprospel, nesmie pokračovať v ďalších skúškach, a to až do času, kým nebude z tejto skúšky hodnotený klasifikačným stupňom prospel.

(5) Ak žiadateľ o vykonanie skúšky počas skúšky použije písomnosti alebo iné pomôcky bez predchádzajúceho súhlasu skúšobného komisára alebo svojím správaním inak narúša riadne vykonanie skúšky z odbornej spôsobilosti, skúšobný komisár skúšku skončí a žiadateľa o vykonanie skúšky zo skúšky vylúči. Dôvod vylúčenia sa zapíše do protokolu o skúškach z odbornej spôsobilosti a do záznamu o skúške z odbornej spôsobilosti. Žiadateľ o vykonanie skúšky, ktorý bol zo skúšky z odbornej spôsobilosti vylúčený, je hodnotený klasifikačným stupňom neprospel.

(6) Ak po začatí skúšky z odbornej spôsobilosti žiadateľ o vykonanie skúšky od skúšky odstúpi zo závažných dôvodov, skúšobný komisár poznačí dôvod odstúpenia do protokolu o skúškach z odbornej spôsobilosti a do záznamu o skúške z odbornej spôsobilosti a určí nový termín a miesto konania skúšky z odbornej spôsobilosti. Taký prípad sa posudzuje tak, akoby sa žiadateľ o vykonanie skúšky na skúške z odbornej spôsobilosti vôbec nezúčastnil. Žiadateľ o vykonanie skúšky, ktorý dôveryhodne nepreukáže závažné dôvody, pre ktoré od skúšky z odbornej spôsobilosti odstúpil, je hodnotený klasifikačným stupňom neprospel.

(7) Vzor záznamu o skúške z odbornej spôsobilosti, ktorého súčasťou je aj žiadosť podľa § 15 ods. 1, je uvedený v prílohe č. 2. Vzor protokolu o skúške z odbornej spôsobilosti je uvedený v prílohe č. 3.
§ 17

(1) Ak je žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia hodnotený z niektorej skúšky z odbornej spôsobilosti klasifikačným stupňom neprospel, môže skúšku z odbornej spôsobilosti opakovať, pričom každá opakovaná skúška sa môže vykonať najskôr po piatich pracovných dňoch odo dňa vykonania neúspešnej skúšky. Opakovaná skúška sa vykonáva len z tej časti skúšky, z ktorej žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia neprospel.

(2) Žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia môže vykonať najviac dve opakované skúšky z odbornej spôsobilosti. Ak neprospeje do šiestich mesiacov odo dňa termínu prvej skúšky z odbornej spôsobilosti alebo v určenom termíne skúšku z odbornej spôsobilosti vôbec nevykoná, žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia môže byť na skúšku z odbornej spôsobilosti opätovne prihlásený len po absolvovaní prípravy na vedenie motorového vozidla v autoškole v plnom rozsahu.

(3) Opakovanú skúšku z odbornej spôsobilosti možno vykonať len v mieste, kde žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia vykonal prvú neúspešnú skúšku z odbornej spôsobilosti.

(4) Ak žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia preukáže, že sa nemohol na skúške z odbornej spôsobilosti zúčastniť v lehote podľa odseku 2 zo závažných dôvodov, možno túto lehotu predĺžiť o ďalšie tri mesiace.
§ 18
Skúška z predpisov o cestnej premávke

(1) Skúška z predpisov o cestnej premávke sa vykonáva skúšobným testom. Skúšobný komisár pred začatím skúšky z predpisov o cestnej premávke poučí žiadateľa o vykonanie skúšky o spôsobe vypĺňania skúšobného testu.

(2) Skúšobný test obsahuje najmä otázky zo zákona so zameraním na pravidlá cestnej premávky, dopravné značky, dopravné zariadenia a dopravné situácie na križovatkách a otázky o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách. Skúšobný test môže obsahovať aj otázku z označovania vozidiel, povinností nemotorových účastníkov cestnej premávky a oprávnenia osôb vykonávajúcich dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky.

(3) Skúška z predpisov o cestnej premávke sa môže vykonať písomne alebo elektronicky.

(4) Skúška z predpisov o cestnej premávke trvá 20 minút.

(5) Každý skúšobný test obsahuje najmenej 25 a najviac 30 otázok, z toho

a) 12 až 14 otázok preverujúcich ovládanie pravidiel cestnej premávky,
b) 8 až 9 otázok preverujúcich ovládanie dopravných značiek alebo dopravných zariadení,
c) 3 až 4 otázky preverujúce schopnosť riešiť situácie v cestnej premávke,
d) 2 až 3 otázky preverujúce ovládanie predpisov o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách alebo označovaní vozidiel, alebo o povinnostiach nemotorových účastníkov cestnej premávky.

(6) Skúšobný test na skupiny C, C + E, D, D + E a T a podskupiny C1, C1 + E, D1 a D1 + E obsahuje jednu otázku o organizácii času v doprave podľa osobitného predpisu. 1) Táto otázka môže v teste nahradiť jednu otázku z pravidiel cestnej premávky podľa odseku 5 písm. d).

(7) Ku každej otázke skúšobného testu sú priradené tri odpovede, z ktorých je len jedna správna.

(8) Súčasťou každej otázky skúšobného testu je vyjadrenie jej bodovej hodnoty. Žiadateľ o vykonanie skúšky je hodnotený klasifikačným stupňom prospel, ak dosiahne najmenej 95 percent z celkového súčtu bodov otázok skúšobného testu, ak ide o skúšku z odbornej spôsobilosti na skupinu C, D, C + E, D + E a podskupinu C1, D1, C1 + E a D1 + E. Na hodnotenie klasifikačným stupňom prospel musí žiadateľ o vykonanie skúšky ostatných skupín a podskupín vodičského oprávnenia dosiahnuť najmenej 90 percent z celkového súčtu bodov otázok skúšobného testu.

(9) Jednotlivé otázky sa hodnotia jedným, dvoma alebo tromi bodmi. Jedným bodom sa hodnotí otázka podľa odseku 5 písm. d). Dvoma bodmi sa hodnotí otázka podľa odseku 5 písm. a) a b). Tromi bodmi sa hodnotí otázka podľa odseku 5 písm. c).

(10) Výsledok skúšky z predpisov o cestnej premávke skúšobný komisár zaznamená do záznamu o skúške z predpisov o cestnej premávke.

(11) Skúšobné testy môžu byť vydané aj v jazyku národnostnej menšiny žijúcej na území Slovenskej republiky.
§ 19
Skúška z náuky
o motorových vozidlách a ich údržbe

(1) Skúška z náuky o motorových vozidlách a ich údržbe sa vykonáva ústne.

(2) Obsahom skúšky z náuky o vozidlách a ich údržbe je preverenie vedomostí žiadateľa o vykonanie skúšky z otázok

a) o konštrukcii a princípe fungovania spaľovacích motorov,
b) o konštrukcii a princípe fungovania palivového systému,
c) o konštrukcii elektrického systému,
d) o princípe zapaľovania,
e) o konštrukcii a princípe fungovania spojky a prevodovky,
f) o kontrole a dopĺňaní pohonných látok, motorového oleja, chladiacej kvapaliny a podobne,
g) o povinnej výbave vozidla,
h) o kontrole tesnosti vzduchovej brzdovej sústavy, tlakomera, zásobníkov vzduchu,
i) o spôsobe ovládania spojky, brzdového systému a zaraďovania prevodových stupňov,
j) o rozpoznaní a odstraňovaní porúch v pneumatikách,
k) o rozpoznaní a odstraňovaní porúch na kolesách a o bezpečnostných zásadách výmeny kolies,
l) o rozpoznaní a odstraňovaní porúch v riadení,
m) o rozpoznaní a odstraňovaní porúch v brzdovom systéme,
n) o rozpoznaní a odstraňovaní porúch vo výfukovom systéme,
o) o zariadení na pripojenie prípojného vozidla a jeho kontrole,
p) o rozpoznaní a odstraňovaní porúch vo svietidlách a svetlometoch vozidla, smerových svietidlách, spätných zrkadlách, stieračoch, bezpečnostných pásoch,
q) o rozpoznaní a odstraňovaní ostatných porúch s ohľadom na požiadavky hospodárnej premávky motorových a prípojných vozidiel a s ohľadom na životné prostredie,
r) o ovládaní korby, pomocných dverí, núdzových východov, zariadení prvej pomoci, hasiacich prístrojov a iných bezpečnostných zariadení,
s) o dokladoch vozidiel a prepravných dokladoch požadovaných pri preprave.

(3) Súčasťou skúšky z náuky o vozidlách a ich údržbe je aj preukázanie schopností odstraňovať poruchy na vozidle a vykonávať jeho údržbu.

(4) Skúšobný komisár poznačí znenie otázok, na ktoré mal žiadateľ o vykonanie skúšky odpovedať, a výsledok ich hodnotenia do záznamu o skúške z náuky o vozidlách a ich údržbe. Ak je skúška z náuky o vozidlách a ich údržbe hodnotená klasifikačným stupňom neprospel, skúšobný komisár poznačí aj dôvod takého hodnotenia.

(5) Žiadateľ o vykonanie skúšky pri skúške z náuky o vozidlách a ich údržbe musí správne zodpovedať dve otázky podľa zamerania uvedeného v odseku 2. Žiadateľ o vykonanie skúšky, ktorý pri skúške z náuky o vozidlách a ich údržbe nepreukázal dostatočné vedomosti pri odpovedi na niektorú z otázok, je hodnotený klasifikačným stupňom neprospel.

(6) Ak je žiadateľ o vykonanie skúšky nepočujúci alebo nemý, skúšku z náuky o vozidlách a ich údržbe možno vykonať tlmočením do posunkovej reči. 2)
Skúška z vedenia motorových vozidiel
§ 20

(1) Skúška z vedenia motorových vozidiel je rozdelená na dve časti, pričom

a) prvá časť skúšky z vedenia motorových vozidiel sa vykonáva na autocvičisku alebo na inej vhodnej ploche s vylúčením cestnej premávky,
b) druhá časť skúšky z vedenia motorových vozidiel sa vykonáva v podmienkach cestnej premávky vrátane mestskej premávky.

(2) Pri vykonávaní skúšky z vedenia motorových vozidiel skupiny AM a A a podskupiny A1 podľa odseku 1 písm. a) sa preveruje

a) na úseku prípravy a technickej kontroly vozidla vzhľadom na bezpečnosť cestnej premávky najmä schopnosť

1. vykonať kontrolu stavu pneumatík, bŕzd, riadenia, spínača núdzového zastavenia, ak je ním vozidlo vybavené, reťazí, hladiny alebo tlaku motorového oleja, funkčnosti osvetlenia vozidla a zvukového výstražného zariadenia,
2. správne použiť ochrannú výbavu, ako sú rukavice, obuv, odev a ochranná prilba,

b) na úseku vedenia motorového vozidla najmä schopnosť

1. zdvihnúť vozidlo z podpery a tlačiť ho bez použitia motora, zaparkovať vozidlo a zdvihnúť ho na podperu alebo oprieť o podperu,
2. počas jazdy otočiť vozidlo do protismeru, udržiavať rovnováhu pri rôznej rýchlosti jazdy vrátane jazdy pri malej rýchlosti a rozličných dopravných situáciách, ako aj pri prevážaní spolujazdca,
3. ovládať vozidlo pri malej rýchlosti do 15 km.h -1 tak, že žiadateľ o vykonanie skúšky vykoná aspoň dva úkony vrátane slalomovej jazdy, pri ktorých musí použiť spojku v spojení s brzdou, pričom musí zachovať rovnováhu, smer pohľadu a polohu na motocykli, ako aj polohu nôh na nožných opierkach,
4. ovládať vozidlo pri vyššej rýchlosti od 10 km.h -1 tak, že žiadateľ o vykonanie skúšky vykoná aspoň dva úkony, z ktorých jeden vykonáva pri zaradenom druhom alebo treťom prevodovom stupni pri rýchlosti aspoň 30 km.h -1 a druhý pri obchádzaní prekážky pri minimálnej rýchlosti 50 km.h -1, pričom musí zachovať rovnováhu, smer pohľadu a polohu na motocykli, správnu techniku riadenia a správnu techniku zaraďovania prevodových stupňov; minimálna rýchlosť 50 km.h -1 sa nevzťahuje na skúšku z vedenia motorových vozidiel skupiny AM,
5. použiť brzdu tak, že žiadateľ o vykonanie skúšky vykoná aspoň dva úkony, z ktorých jeden je náhle použitie brzdy v rýchlosti aspoň 50 km.h -1, pričom musí zachovať rovnováhu, smer pohľadu a polohu na motocykli; minimálna rýchlosť 50 km.h -1 sa nevzťahuje na skúšku z vedenia motorových vozidiel skupiny AM.

(3) Pri vykonávaní skúšky z vedenia motorových vozidiel skupiny AM a A a podskupiny A1 podľa odseku 1 písm. b) sa preveruje schopnosť dodržiavať pravidlá cestnej premávky, najmä

a) zaradiť sa do jazdného pruhu z miesta ležiaceho mimo cesty, pohnúť sa zo statickej polohy v jazdnom pruhu na rovine a v stúpaní, odbočiť na miesto ležiace mimo cesty,
b) zachovať smer jazdy, vyhnúť sa vozidlu idúcemu v protismere alebo chodcovi aj v obmedzenom priestore,
c) viesť vozidlo v zákrute,
d) prejsť križovatkou,
e) zmeniť smer jazdy vľavo a vpravo a schopnosť zmeniť jazdný pruh,
f) zaradiť sa do jazdného pruhu na diaľnici alebo rýchlostnej ceste a schopnosť opustiť diaľnicu alebo rýchlostnú cestu, pričom pri týchto úkonoch sa použije zrýchľovací alebo spomaľovací jazdný pruh,
g) vykonať predchádzanie a obchádzanie,
h) viesť vozidlo po kruhovom objazde, v stúpaní, v klesaní, v tuneli, ak to trasa jazdy umožňuje.

(4) Pri vykonávaní skúšky z vedenia motorových vozidiel skupiny B a B + E a podskupiny B1 podľa odseku 1 písm. a) sa preveruje

a) na úseku prípravy a technickej kontroly vozidla vzhľadom na bezpečnosť cestnej premávky najmä schopnosť

1. upraviť sedadlo, opierku hlavy, ak je ňou vozidlo vybavené, a spätné zrkadlá do správnej polohy a zabezpečiť potrebný výhľad z vozidla z miesta vodiča,
2. skontrolovať funkčnosť a nastavenie bezpečnostných pásov alebo iných zadržiavacích zariadení, ak je nimi vozidlo vybavené,
3. skontrolovať uzatvorenie dverí,
4. vykonať kontrolu stavu pneumatík, bŕzd, riadenia, reťazí, hladiny alebo tlaku motorového oleja, chladiacej kvapaliny a kvapaliny do ostrekovačov a kontrolu funkčnosti osvetlenia vozidla a zvukového výstražného zariadenia,
5. skontrolovať bezpečnostné faktory týkajúce sa nákladu vozidla, ako je bezpečné uloženie nákladu a zabezpečenie nákladu pred neoprávneným použitím, ak ide o žiadateľa o vykonanie skúšky skupiny B + E,
6. skontrolovať spájací mechanizmus, funkčnosť elektrického spojenia s prípojným vozidlom a bŕzd prípojného vozidla, ak ide o žiadateľa o vykonanie skúšky skupiny B + E,
7. skontrolovať uzatvorenie dverí vozidla,

b) na úseku vedenia motorového vozidla najmä schopnosť

1. cúvať priamo, cúvať v zákrute a cúvať so zatáčaním vľavo a vpravo za roh na určené miesto pri zachovaní určeného smeru v priestore simulujúcom jazdný pruh,
2. otočiť vozidlo do protismeru s použitím prevodového stupňa vpred a spätného chodu,
3. zaparkovať vozidlo a opustiť parkovacie miesto (pozdĺžne, šikmé alebo kolmé státie k vodiacej čiare) jazdou dopredu alebo dozadu, na rovine, pri stúpaní alebo klesaní,
4. zastaviť vozidlo s presnosťou zastavenia na určenom mieste,
5. pripojiť a odpojiť alebo odpojiť a opätovne pripojiť prípojné vozidlo, ak ide o žiadateľa o vykonanie skúšky skupiny B + E, pričom pred pripojením prípojného vozidla nesmú stáť vozidlá v rade za sebou.

(5) Pri vykonávaní skúšky z vedenia motorových vozidiel skupiny B a B + E a podskupiny B1 podľa odseku 1 písm. b) sa preveruje schopnosť vykonať úkony a preukázať správanie podľa odseku 3.

(6) Pri vykonávaní skúšky z vedenia motorových vozidiel skupiny C, D, C + E, D + E a T a podskupiny C1, D1, C1 + E a D1 + E podľa odseku 1 písm. a) sa preveruje

a) na úseku prípravy a technickej kontroly vozidla vzhľadom na bezpečnosť cestnej premávky najmä schopnosť

1. upraviť sedadlo, opierku hlavy, ak je ňou vozidlo vybavené, a spätné zrkadlá do správnej polohy a zabezpečiť potrebný výhľad z vozidla z miesta vodiča,
2. skontrolovať funkčnosť a nastavenie bezpečnostných pásov alebo iných zadržiavacích zariadení, ak je nimi vozidlo vybavené,
3. vykonať kontrolu stavu pneumatík, bŕzd, riadenia, reťazí, hladiny alebo tlaku motorového oleja, chladiacej kvapaliny a kvapaliny do ostrekovačov a kontrolu funkčnosti osvetlenia vozidla a zvukového výstražného zariadenia,
4. vykonať kontrolu všetkých brzdových a riadiacich systémov s posilňovačom, vykonať kontrolu stavu kolies, matíc na upevnenie kolies, blatníkov a vykonať kontrolu prístrojového panela vrátane záznamového zariadenia,
5. vykonať kontrolu prístrojového panela vrátane ustanoveného záznamového zariadenia 3) v prípade žiadateľa o vykonanie skúšky skupiny C, D, C + E, D + E a podskupiny C1, D1, C1 + E a D1 + E,
6. používať ustanovené záznamové zariadenie, ak ide o žiadateľa o vykonanie skúšky skupiny C, D, C + E, D + E a podskupiny C1, D1, C1 + E a D1 + E,
7. používať záznamové zariadenie podľa osobitného predpisu, 3)
8. vykonať kontrolu tlaku vzduchu, kontrolu zásobníkov vzduchu a pruženia,
9. skontrolovať bezpečnostné faktory týkajúce sa nákladu vozidla, ako je bezpečné uloženie nákladu a zabezpečenie vozidla a nákladu pred neoprávneným použitím, ak ide o žiadateľa o vykonanie skúšky skupiny C, C + E a T a podskupiny C1 a C1 + E,
10. skontrolovať spájací mechanizmus, funkčnosť elektrického spojenia s prípojným vozidlom a bŕzd prípojného vozidla, ak ide o žiadateľa o vykonanie skúšky skupiny C + E , D + E a T a podskupiny C1 + E a D1 + E,
11. používať špeciálne bezpečnostné prvky vozidla, zariadenia prvej pomoci, hasiace prístroje a iné bezpečnostné zariadenia, napríklad núdzové východy, ak ide o žiadateľa o vykonanie skúšky skupiny D + E a podskupiny D1 + E,
12. pripojiť a odpojiť alebo odpojiť a opätovne pripojiť prípojné vozidlo, ak ide o žiadateľa o vykonanie skúšky skupiny C + E, D + E a T a podskupiny C1 + E a D1 + E, pričom pred pripojením prípojného vozidla nesmú stáť vozidlá v rade za sebou,

b) na úseku vedenia motorového vozidla najmä schopnosť

1. cúvať priamo, cúvať v zákrute a cúvať so zatáčaním vľavo a vpravo za roh na určené miesto pri zachovaní určeného smeru v priestore simulujúcom jazdný pruh,
2. otočiť vozidlo do protismeru s použitím prevodového stupňa vpred a spätného chodu,
3. zaparkovať vozidlo a opustiť parkovacie miesto (pozdĺžneho, šikmého alebo kolmého státia k vodiacej čiare) jazdou dopredu alebo dozadu, na rovine, pri stúpaní alebo klesaní,
4. zaparkovať vozidlo pri nakladacej rampe, plošine alebo podobnom zariadení z dôvodu nakladania alebo vykladania nákladu, ak ide o žiadateľa o vykonanie skúšky skupiny C, C + E a T a podskupiny C1 a C1 + E,
5. zaparkovať vozidlo tak, aby cestujúci mohli bezpečne vystúpiť z autobusu alebo nastúpiť do autobusu, ak ide o žiadateľa o vykonanie skúšky skupiny D a D + E a podskupiny D1 a D1 + E.

(7) Pri vykonávaní skúšky z vedenia motorových vozidiel skupiny C, D, C + E, D + E a T a podskupiny C1, D1, C1 + E a D1 + E podľa odseku 1 písm. b) sa preveruje

a) vykonanie úkonov a správanie podľa odseku 3 a
b) bezpečné vystupovanie z vozidla.

(8) Skúška z vedenia motorových vozidiel podľa odseku 1 písm. b) trvá najmenej

a) 15 minút u žiadateľa o vykonanie skúšky skupiny AM a T,
b) 25 minút u žiadateľa o vykonanie skúšky skupiny A, B, B + E a podskupiny A1 a B1,
c) 45 minút u žiadateľa o vykonanie skúšky ostatných skupín a podskupín, ktoré nie sú uvedené v písmenách a) a b).

(9) Ak je žiadateľ o vykonanie skúšky nepočujúci alebo nemý, skúšku z vedenia motorových vozidiel možno vykonať pomocou tlmočenia do posunkovej reči, 2) ak to umožňuje vybavenie vozidla a ak sa tým neohrozí bezpečnosť cestnej premávky.
§ 21

(1) Pri skúške z vedenia motorového vozidla sa preveruje schopnosť bezpečne viesť vozidlo, správne a bezpečne zvládanie úkonov podľa § 20 ods. 2 až 7 v závislosti od skupiny alebo podskupiny vodičského oprávnenia. Počas skúšky podľa § 20 ods. 1 písm. b) sa vždy preveruje, či žiadateľ o vykonanie skúšky

a) sleduje situáciu v cestnej premávke, najmä pokyny policajta a iných osôb oprávnených riadiť cestnú premávku, svetelné signály, dopravné značky a dopravné zariadenia,
b) dbá na bezpečnosť cestujúcich vo vozidle a bezpečnosť iných účastníkov cestnej premávky,
c) vedie motorové vozidlo tak, aby jazda bola šetrná k životnému prostrediu,
d) dodržiava pravidlá cestnej premávky,
e) je počas jazdy schopný včas, správne a bez zásahu inštruktora alebo skúšobného komisára reagovať na situáciu v cestnej premávke,
f) preukáže predvídavosť vo vzťahu ku konaniu iných účastníkov cestnej premávky,
g) zohľadňuje stav cesty, poveternostné podmienky, výkon, rozmery, hmotnosť vozidla a iné okolnosti, ktoré s vedením vozidla súvisia.

(2) V rámci vykonávania skúšky podľa § 20 ods. 1 písm. a) žiadateľ musí tiež preukázať základné vedomosti a rozpoznať najčastejšie poruchy, ktoré majú vplyv na bezpečnosť premávky a ochranu životného prostredia, najmä v súvislosti s riadením vozidla, brzdovým systémom, pneumatikami, osvetlením vozidla, smerovými svetlami, spätnými zrkadlami, stieračmi, bezpečnostnými pásmi, predným výhľadovým sklom a výfukom.

(3) Ak pri skúške z vedenia motorových vozidiel žiadateľ o vykonanie skúšky porušil pravidlá cestnej premávky závažným spôsobom alebo tak, že vážne ohrozil alebo mohol ohroziť bezpečnosť cestnej premávky, alebo ak nastala situácia, keď pri vedení motorového vozidla musel zasiahnuť inštruktor alebo skúšobný komisár, je hodnotený klasifikačným stupňom neprospel a skúšobný komisár skúšku skončí.

(4) Žiadateľ o vykonanie skúšky, ktorý pri skúške z vedenia motorových vozidiel nepreukázal schopnosť bezpečne viesť vozidlo v cestnej premávke, je hodnotený klasifikačným stupňom neprospel.

(5) Výsledok skúšky z vedenia motorových vozidiel skúšobný komisár zaznamená do záznamu o skúške z vedenia motorových vozidiel. Ak je žiadateľ o vykonanie skúšky hodnotený klasifikačným stupňom neprospel, skúšobný komisár poznačí aj dôvod takého hodnotenia.
§ 22

(1) Skúška z vedenia motorových vozidiel sa vykonáva na motorovom vozidle alebo jazdnej súprave, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené osobitným predpisom 4) pre výcvikové vozidlá autoškôl.

(2) Skúška z vedenia motorových vozidiel

a) skupiny AM sa vykonáva na vozidle s objemom valcov spaľovacieho motora najmenej 40 cm3 a s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou nepresahujúcou 45 km.h -1 alebo na vozidle poháňanom elektrickým motorom, ktorého najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW,
b) podskupiny A1 sa vykonáva na vozidle bez postranného vozíka s objemom valcov spaľovacieho motora najmenej 75 cm3,
c) skupiny A na vedenie vozidla s výkonom motora nepresahujúcim 25 kW alebo s pomerom výkon/najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahujúcim 0, 16 kW.kg-1 alebo vozidla s postranným vozíkom s pomerom výkon/najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahujúcim 0, 16 kW.kg-1 sa vykonáva na vozidle bez postranného vozíka s objemom valcov spaľovacieho motora presahujúcim 120 cm3, ktorého konštrukčná rýchlosť je najmenej 100 km.h -1,
d) skupiny A na vedenie vozidla s výkonom motora presahujúcim 25 kW alebo s pomerom výkon/najväčšia prípustná celková hmotnosť presahujúcim 0, 16 kW.kg-1 alebo vozidla s postranným vozíkom s pomerom výkon/najväčšia prípustná celková hmotnosť presahujúcim 0, 16 kW.kg-1 sa vykonáva na vozidle bez postranného vozíka s výkonom motora presahujúcim 35 kW,
e) podskupiny B1 sa vykonáva na trojkolesovom motorovom vozidle alebo štvorkolesovom motorovom vozidle podskupiny B1, ktorého konštrukčná rýchlosť je najmenej 60 km.h -1,
f) skupiny B sa vykonáva na štvorkolesovom motorovom vozidle skupiny B, ktorého konštrukčná rýchlosť je najmenej 100 km.h -1,
g) skupiny B + E sa vykonáva na jazdnej súprave s konštrukčnou rýchlosťou najmenej 100 km.h -1, ktorá nepatrí do skupiny B a ktorá je zložená z motorového vozidla skupiny B a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť je najmenej 1 000 kg a skutočná hmotnosť je najmenej 800 kg a ktorého nákladný priestor tvorí uzatvorená karoséria široká a vysoká minimálne ako kabína vodiča; uzatvorená karoséria môže byť o trochu užšia ako motorové vozidlo, ak výhľad z miesta vodiča dozadu je možný len s použitím vonkajších spätných zrkadiel motorového vozidla,
h) podskupiny C1 sa vykonáva na motorovom vozidle podskupiny C1 s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou najmenej 4 000 kg, s dĺžkou najmenej 5 m a konštrukčnou rýchlosťou najmenej 80 km.h -1, vybavenom brzdami s antiblokovacím zariadením, ustanoveným záznamovým zariadením a s nákladným priestorom tvoreným uzatvorenou karosériou širokou a vysokou minimálne ako kabína vodiča,
i) podskupiny C1 + E sa vykonáva na jazdnej súprave zloženej z motorového vozidla podskupiny C1 a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť je najmenej 1 250 kg a skutočná hmotnosť je najmenej 800 kg, s dĺžkou jazdnej súpravy najmenej 8 m, s konštrukčnou rýchlosťou najmenej 80 km.h -1 a nákladným priestorom tvoreným uzatvorenou karosériou širokou a vysokou minimálne ako kabína vodiča; uzatvorená karoséria môže byť o trochu užšia ako motorové vozidlo, ak výhľad z miesta vodiča dozadu je možný len s použitím vonkajších spätných zrkadiel motorového vozidla,
j) skupiny C sa vykonáva na motorovom vozidle skupiny C s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou najmenej 12 000 kg, skutočnou hmotnosťou najmenej 10 000 kg, dĺžkou najmenej 8 m, šírkou najmenej 2, 4 m, konštrukčnou rýchlosťou najmenej 80 km.h -1, vybavenom brzdami s antiblokovacím zariadením, prevodovkou s minimálne ôsmimi prevodovými stupňami vpred a ustanoveným záznamovým zariadením, 3) s nákladným priestorom tvoreným uzatvorenou karosériou širokou a vysokou minimálne ako kabína vodiča,
k) skupiny C + E sa vykonáva na jazdnej súprave zloženej z motorového vozidla skupiny C a prípojného vozidla s najväčšou prípustnou hmotnosťou jazdnej súpravy najmenej 20 000 kg, skutočnou hmotnosťou najmenej 15 000 kg, dĺžkou najmenej 14 m, šírkou najmenej 2, 4 m a konštrukčnou rýchlosťou najmenej 80 km.h -1, kde motorové vozidlo je vybavené antiblokovacím zariadením, prevodovkou s minimálne ôsmimi prevodovými stupňami vpred a ustanoveným záznamovým zariadením, nákladným priestorom, ktorý tvorí uzatvorená karoséria, ktorá je široká a vysoká minimálne ako kabína motorového vozidla; prípojné vozidlo je dlhé najmenej 7, 5 m,
l) podskupiny D1 sa vykonáva na motorovom vozidle podskupiny D1, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť je najmenej 4 000 kg, dĺžka najmenej 5 m, jeho konštrukčná rýchlosť je najmenej 80 km.h -1, vybavenom brzdami s antiblokovacím zariadením a ustanoveným záznamovým zariadením,
m) podskupiny D1 + E sa vykonáva na jazdnej súprave s konštrukčnou rýchlosťou najmenej 80 km.h -1, zloženej z motorového vozidla podskupiny D1 a prípojného vozidla, ktorého nákladný priestor tvorí uzatvorená karoséria vysoká najmenej 2 m a široká najmenej 2 m; najväčšia prípustná celková hmotnosť prípojného vozidla je najmenej 1 250 kg a skutočná hmotnosť je najmenej 800 kg,
n) skupiny D sa vykonáva na motorovom vozidle skupiny D s dĺžkou najmenej 10 m, šírkou najmenej 2, 4 m a konštrukčnou rýchlosťou najmenej 80 km.h -1, vybavenom brzdami s antiblokovacím zariadením a ustanoveným záznamovým zariadením,
o) skupiny D + E sa vykonáva na jazdnej súprave s konštrukčnou rýchlosťou najmenej 80 km.h -1 a šírkou najmenej 2, 4 m, zloženej z motorového vozidla skupiny D a prípojného vozidla, ktorého nákladný priestor tvorí uzatvorená karoséria vysoká najmenej 2 m a široká najmenej 2 m; najväčšia prípustná celková hmotnosť prípojného vozidla je najmenej 1 250 kg a skutočná hmotnosť je najmenej 800 kg,
p) skupiny T sa vykonáva na kolesovom traktore s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou najmenej 25 km.h -1 a najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou najmenej 3 500 kg, ktorý má najmenej dve nápravy s rázvorom najmenej 1, 5 m, ku ktorému je pripojené prípojné vozidlo s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou najmenej 25 km.h -1 a s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou najmenej 3 500 kg; skúška z vedenia motorového vozidla podľa § 20 ods. 1 písm. a) sa vykonáva bez prípojného vozidla.

(3) Na účely odseku 2 sa skutočnou hmotnosťou rozumie hmotnosť vozidla v čase konania skúšky z vedenia motorových vozidiel.

(4) Ak sa skúška z vedenia motorových vozidiel vykonáva na motorovom vozidle s automatickou prevodovkou, obmedzí sa rozsah príslušného vodičského oprávnenia len na vedenie motorových vozidiel s automatickou prevodovkou. Ak držiteľ vodičského oprávnenia vykoná skúšku z vedenia motorových vozidiel na ustanovenom motorovom vozidle bez automatickej prevodovky, príslušný orgán Policajného zboru obmedzenie zruší. Vozidlom s automatickou prevodovkou sa na účely tejto vyhlášky rozumie vozidlo, v ktorom sa nenachádza pedál spojky alebo ručná páka spojky.

(5) Ak podľa záveru lekárskej prehliadky môže žiadateľ o vykonanie skúšky viesť len motorové vozidlo technicky upravené alebo len s použitím zdravotníckej pomôcky, skúšku z vedenia motorových vozidiel možno vykonať len na takto technicky upravenom motorovom vozidle alebo s takou zdravotníckou pomôckou.

(6) Počas skúšky z vedenia motorového vozidla sa na skúške môže zúčastniť len žiadateľ o vykonanie skúšky, ktorý skúšku vykonáva, osoba oprávnená vykonávať výcvik vo vedení týchto motorových vozidiel, ktorá sedí vo výcvikovom vozidle na sedadle pre inštruktora, a skúšobný komisár. V motorovom vozidle, na ktorom sa skúška z vedenia motorových vozidiel vykonáva, môžu sa nachádzať aj žiadatelia o vykonanie skúšky, ktorí budú takú skúšku následne vykonávať; skúšobný komisár v takom prípade zabezpečí, aby tieto osoby nijakým spôsobom nezasahovali do riadneho a bezpečného vykonania skúšky.

(7) Ak sa skúška z vedenia motorových vozidiel vykonáva na vozidle, ktorého počet miest na sedenie nedovoľuje prepravu troch osôb, skúšku možno vykonať bez osoby oprávnenej vykonávať výcvik vo vedení týchto motorových vozidiel alebo skúšobný komisár môže preveriť schopnosť bezpečne viesť motorové vozidlo z iného vozidla idúceho pri vozidle, na ktorom sa skúška vykonáva, pričom si s osobou oprávnenou vykonávať výcvik vo vedení týchto vozidiel vopred dohodne spôsob dorozumievania.

(8) Spôsob vykonania skúšky podľa odseku 7 určí skúšobný komisár.
§ 23
Rozsah odbornej prípravy skúšobných komisárov
(k § 85 zákona)

(1) Odbornú prípravu žiadateľov o vydanie preukazu skúšobného komisára tvorí z hľadiska jej minimálneho rozsahu a zamerania oblasť

a) vedomostí o pravidlách cestnej premávky a ovládania predpisov súvisiacich s vedením motorového vozidla, prepravou osôb a nákladu a s prevádzkou motorového vozidla,
b) bezpečnosti cestnej premávky,
c) schopností objektívne, jednotne a nediskriminačným spôsobom hodnotiť kritériá kladené na skúšky z odbornej spôsobilosti žiadateľov o vykonanie skúšky,
d) komunikačných schopností potrebných na vykonávanie skúšky z odbornej spôsobilosti, najmä

1. zrozumiteľnú a zreteľnú komunikáciu so žiadateľom o vykonanie skúšky zahŕňajúcu zhodnotenie skúšky z odbornej spôsobilosti žiadateľa o vykonanie skúšky takým spôsobom, že mu poskytne spätnú väzbu o jeho výkone a chybách, ktorých sa dopustil počas skúšky,
2. schopnosť zvoliť primeraný komunikačný jazyk smerom k žiadateľovi o vykonanie skúšky,
3. schopnosť zaoberať sa otázkami a podnetmi žiadateľov o vykonanie skúšky,
4. správanie sa k žiadateľom o vykonanie skúšky,

e) vedomostí o technických a fyzikálnych charakteristikách vozidiel, najmä riadenia, brzdovej sústavy, podvozku, motorových a prevodových častí, svietidiel a svetlometov, samostatne pre vozidlá a samostatne pre motocykle,
f) dodržiavania zásad bezpečnosti pri nakladaní a vykladaní nákladu a jeho upevňovania,
g) dodržiavania zásad bezpečnosti pri hromadnej preprave osôb,
h) poznania základov fyzikálnych charakteristík vozidla, ako je rýchlosť, trenie, dynamika, odpory vplývajúce na jazdu vozidla,
i) vedomostí o zásadách hospodárneho vedenia motorových vozidiel s ohľadom na životné prostredie,
j) používania tachografového záznamového zariadenia vo vozidlách a dodržiavania bezpečnostných prestávok a doby odpočinku pri vedení vozidla. 1)
(2) Odborná príprava žiadateľa o vydanie preukazu skúšobného komisára trvá najmenej 60 vyučovacích hodín v dvojtýždňovom študijnom programe tak, aby bol schopný zvládnuť

a) teóriu správania pri vedení motorového vozidla,
b) požiadavky na skúšku žiadateľa o vykonanie skúšky,
c) príslušné právne predpisy v oblasti cestnej dopravy vrátane predpisov Európskej únie,
d) správne hodnotenie teoretických a praktických vedomostí žiadateľa o vykonanie skúšky,
e) rozpoznávanie chýb, ktorých sa žiadateľ o vykonanie skúšky môže dopustiť,
f) jednotnosť a súlad hodnotenia žiadateľa o vykonanie skúšky,
g) komunikáciu so žiadateľom o vykonanie skúšky,
h) úctivé správanie voči žiadateľovi o vykonanie skúšky,
i) technické charakteristiky motorových vozidiel v rozsahu skupiny alebo podskupiny vodičského oprávnenia, pri ktorých bude vykonávať skúšku z odbornej spôsobilosti, ako je riadenie, pneumatiky, brzdy, osvetlenie,
j) bezpečnosť pri nakladaní a vykladaní nákladu a nastupovaní a vystupovaní osôb,
k) vedomosti o fyzikálnych charakteristikách vozidla, ako je rýchlosť, trenie, dynamika, sila,
l) vedomosti o hospodárnom vedení vozidla z hľadiska spotreby paliva a ochrany životného prostredia.
Skúška na vydanie preukazu skúšobného komisára
(k § 85 zákona)
§ 24

(1) Skúška na vydanie preukazu skúšobného komisára sa vykonáva pred trojčlennou komisiou zloženou zo zamestnancov ministerstva vnútra alebo z policajtov, z ktorých jeden je predsedom komisie.

(2) Žiadateľ o vydanie preukazu skúšobného komisára musí pri skúške preukázať zvládnutie vedomostí podľa § 23 ods. 2.
§ 25

(1) Skúška na vydanie preukazu skúšobného komisára sa hodnotí stupňom prospel alebo neprospel a eviduje sa v protokole o skúške žiadateľov o vydanie preukazu skúšobného komisára. Výsledok skúšky sa zaznamenáva aj v zázname o vyhodnotení skúšky žiadateľa o vydanie preukazu skúšobného komisára, kde sa v prípade, ak je skúška hodnotená klasifikačným stupňom neprospel, uvedú dôvody takého hodnotenia.

(2) Výsledok skúšky žiadateľa o vydanie preukazu skúšobného komisára musí byť zapísaný a potvrdený podpisom predsedu a členov skúšobnej komisie v zápisnici o vykonaní skúšky.

(3) Predseda skúšobnej komisie oboznámi všetkých žiadateľov o vydanie preukazu skúšobného komisára alebo skúšobných komisárov zúčastnených na skúške s jej výsledkom.
§ 26

Platnosť preukazu skúšobného komisára možno predĺžiť na základe úspešného vykonania skúšky podľa § 24 a 25. Na vykonanie skúšky a na jej hodnotenie sa vzťahujú § 24 a 25.
§ 27
Preukaz skúšobného komisára

Vzor preukazu skúšobného komisára je vyobrazený v prílohe č. 4.
Zdravotná a psychická spôsobilosť
§ 28
(k § 86 ods. 6 zákona)

(1) Minimálne požiadavky na úroveň telesnej schopnosti a duševnej schopnosti viesť motorové vozidlo a spôsob ich posudzovania sú ustanovené v prílohe č. 5.

(2) Zdravotná spôsobilosť žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia sa zisťuje pred jeho zaradením do výcviku na získanie vodičského oprávnenia.
§ 29
Lekárska prehliadka
(k § 87 ods. 6 zákona)

(1) Na účely posudzovania zdravotnej spôsobilosti sa posudzované osoby rozdeľujú do dvoch skupín, pričom

a) žiadatelia o udelenie vodičského oprávnenia skupiny AM, A, B a T a podskupiny A1, B1 a B1 + E a držitelia vodičského oprávnenia skupiny AM, A, B a T a podskupiny A1, B1 a B1 + E patria do skupiny 1,
b) žiadatelia o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C, C + E, D, D + E a podskupiny C1, C1 + E, D1, D1 + E, držitelia vodičského oprávnenia skupiny C, C + E, D, D + E a podskupiny C1, C1 + E, D1, D1 + E a vodiči uvedení v § 87 ods. 3 písm. b) zákona patria do skupiny 2.

(2) Žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia a vodič, ktorý je podľa zákona povinný podrobiť sa lekárskej prehliadke, preukážu posudzujúcemu lekárovi pred vykonaním lekárskej prehliadky svoju totožnosť a predložia čestné vyhlásenie podľa prílohy č. 6.

(3) Ak žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny alebo podskupiny uvedenej v odseku 1 písm. b) alebo je vodičom podľa § 87 ods. 3 písm. b) zákona a žiada o udelenie vodičského oprávnenia skupiny alebo podskupiny uvedenej v odseku 1 písm. a), posudzuje sa ako vodič skupiny 2, pričom posudzujúci lekár sa v záveroch lekárskej prehliadky vyjadruje aj ku skupinám alebo podskupinám vodičského oprávnenia, ktorých už žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia je držiteľom.

(4) Lekárska prehliadka zahŕňa vyšetrenie posudzujúcim lekárom; posudzujúci lekár na základe čestného vyhlásenia, zdravotnej dokumentácie, iného podnetu alebo na základe ním vykonaného vyšetrenia môže v prípade, že u posudzovanej osoby existuje podozrenie na chorobu alebo poruchu, ktorá by mohla podmieňovať alebo vylúčiť zdravotnú spôsobilosť, požiadať o odborné vyšetrenie. 5) Odborným vyšetrením sa zisťuje splnenie minimálnych požiadaviek tak, ako je ustanovené v prílohe č. 5.

(5) Výsledok lekárskej prehliadky posudzujúci lekár zaznamená do zdravotnej dokumentácie posudzovanej osoby a do dokladu o zdravotnej spôsobilosti.

(6) Platnosť dokladu o zdravotnej spôsobilosti podľa prílohy č. 7 je jeden rok od dátumu vyhotovenia.

(7) Ak sa lekárskou prehliadkou nezistí poškodenie zdravia, pre ktoré by posudzovaná osoba nemohla viesť motorové vozidlo určitej skupiny alebo podskupiny, posudzujúci lekár v záveroch lekárskej prehliadky uvedie, že posudzovaná osoba je zdravotne spôsobilá viesť vozidlo tejto skupiny alebo podskupiny.

(8) Ak sa lekárskou prehliadkou zistí poškodenie zdravia, pre ktoré posudzovaná osoba nie je schopná viesť motorové vozidlo určitej skupiny alebo podskupiny, posudzujúci lekár v záveroch lekárskej prehliadky uvedie, že posudzovaná osoba nie je zdravotne spôsobilá viesť motorové vozidlo takej skupiny alebo podskupiny.

(9) Ak sa lekárskou prehliadkou zistí poškodenie zdravia, pre ktoré je zdravotná spôsobilosť podmienená podľa § 86 ods. 2 zákona, posudzujúci lekár navrhne obmedzenie vodičského oprávnenia tak, aby toto obmedzenie zodpovedalo zdravotnej spôsobilosti posudzovanej osoby.

(10) Návrh na obmedzenie vodičského oprávnenia podľa odseku 9 zaznamená posudzujúci lekár prostredníctvom harmonizovaného kódu podľa prílohy č. 9 do zdravotnej dokumentácie a do dokladu o zdravotnej spôsobilosti.
§ 30
Psychologické vyšetrenie
(k § 88 ods. 7 zákona)

(1) Minimálne požiadavky na psychickú spôsobilosť sú ustanovené v prílohe č. 10; psychológ pri posudzovaní psychickej spôsobilosti prihliadne aj na predchádzajúce záznamy v zdravotnej dokumentácii.

(2) Psychická spôsobilosť žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia, ktorý je podľa zákona povinný podrobiť sa psychologickému vyšetreniu, sa zisťuje pred jeho zaradením do výcviku na získanie vodičského oprávnenia.

(3) Žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia a vodič, ktorí sú podľa zákona povinní podrobiť sa psychologickému vyšetreniu, preukážu posudzujúcemu psychológovi pred vykonaním psychologického vyšetrenia svoju totožnosť a predložia čestné vyhlásenie podľa prílohy č. 11.

(4) Výsledok psychologického vyšetrenia zaznamená posudzujúci psychológ do zdravotnej dokumentácie žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia alebo vodiča a do dokladu o psychickej spôsobilosti.

(5) Platnosť dokladu o psychickej spôsobilosti podľa prílohy č. 12 je jeden rok od dátumu vyhotovenia.

(6) Ak sa psychologickým vyšetrením nezistia dôvody, pre ktoré by žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia alebo vodič nebol spôsobilý viesť motorové vozidlo, psychológ v záveroch psychologického vyšetrenia uvedie, že žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia alebo vodič je psychicky spôsobilý viesť motorové vozidlo.

(7) Ak sa psychologickým vyšetrením zistia dôvody, pre ktoré žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia alebo vodič nie je spôsobilý viesť motorové vozidlo, psychológ v záveroch psychologického vyšetrenia uvedie, že žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia alebo vodič nie je psychicky spôsobilý viesť motorové vozidlo.
§ 31
Doklad o zdravotnej spôsobilosti a doklad o psychickej
spôsobilosti
(k § 89 ods. 2 zákona)

(1) Doklad o zdravotnej spôsobilosti obsahuje

a) meno, priezvisko a adresu (sídlo) posudzujúceho lekára (aj vo forme odtlačku pečiatky, ak obsahuje požadované údaje),
b) meno, priezvisko, dátum narodenia alebo rodné číslo posudzovanej osoby,
c) rozsah udeleného vodičského oprávnenia,
d) skupiny alebo podskupiny vodičských oprávnení, o ktorých udelenie posudzovaná osoba žiada, ak ide o doklad podľa prílohy č. 7,
e) zaradenie do skupiny podľa § 29 ods. 1,
f) závery lekárskej prehliadky,
g) miesto a dátum vyhotovenia dokladu o zdravotnej spôsobilosti,
h) odtlačok pečiatky a podpis posudzujúceho lekára.

(2) Doklad o psychickej spôsobilosti obsahuje

a) meno, priezvisko a adresu (sídlo) posudzujúceho psychológa (aj vo forme odtlačku pečiatky, ak obsahuje požadované údaje),
b) meno, priezvisko, dátum narodenia alebo rodné číslo posudzovanej osoby,
c) rozsah udeleného vodičského oprávnenia,
d) skupiny alebo podskupiny vodičských oprávnení, o ktorých udelenie posudzovaná osoba žiada,
e) závery psychologického vyšetrenia,
f) platnosť záveru o psychologickom vyšetrení,
g) iné údaje relevantné pre rozhodovanie o vodičskom oprávnení,
h) miesto a dátum vyhotovenia dokladu o psychickej spôsobilosti,
i) odtlačok pečiatky a podpis posudzujúceho psychológa.

(3) Vzor dokladu o zdravotnej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia, vodiča, ktorý sa podrobuje preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti, a vodiča, ktorému bolo odobraté vodičské oprávnenie, je uvedený v prílohe č. 7, vzor dokladu o zdravotnej spôsobilosti vodiča, ktorý sa podrobuje pravidelným lekárskym prehliadkam, je uvedený v prílohe č. 8, vzor dokladu o psychickej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia, vodiča, ktorý sa podrobuje preskúmaniu psychickej spôsobilosti, a vodiča, ktorému bolo odobraté vodičské oprávnenie, je uvedený v prílohe č. 12 a vzor dokladu o psychickej spôsobilosti vodiča, ktorý sa podrobuje pravidelným psychologickým vyšetreniam, je uvedený v prílohe č. 13.
§ 32
Vodičský preukaz (k § 94 ods. 4 zákona)

(1) Vodičský preukaz je doklad s rozmermi 8, 56 cm x 5, 398 cm vyhotovený z viacvrstvového polykarbonátu s priehľadnou vrstvou na povrchu s ochrannými prvkami. Fyzikálne charakteristiky vodičského preukazu a metódy ich testovania musia byť v súlade s technickými normami. 6) Vodičský preukaz má dve strany.

(2) Predná strana vodičského preukazu obsahuje

a) slová "Vodičský preukaz" a "Slovenská republika" vytlačené veľkými písmenami v slovenskom jazyku,
b) v ľavom hornom rohu obdĺžnik modrej farby s rozmermi 2 cm x 1 cm, v ktorom je kruh vytvorený dvanástimi žltými hviezdičkami; vnútri kruhu sa uvádzajú veľké písmená "SK",
c) informácie špecifické pre konkrétny vodičský preukaz

1. 1. priezvisko držiteľa,
2. 2. meno držiteľa,
3. 3. dátum a miesto narodenia v tvare deň, mesiac a rok,
4. 4a. dátum vydania preukazu v tvare deň, mesiac a rok,
5. 4b. dátum skončenia platnosti preukazu v tvare deň, mesiac a rok alebo pomlčka, ak má preukaz neobmedzenú platnosť,
6. 4c. názov orgánu vydávajúceho vodičský preukaz,
7. 4d. výrobné číslo čistopisu karty pridelené výrobcom,
8. 5. sériu a číslo vodičského preukazu,
9. 6. podobu tváre držiteľa s rozmermi 2 cm x 2, 5 cm,
10. 7. podpis držiteľa,
11. 9. (pod)skupina(y) vozidla(iel), ktoré je držiteľ oprávnený viesť,

d) slová "Vodičský preukaz" v jazykoch členských štátov Európskych spoločenstiev vytlačené tak, aby tvorili pozadie vodičského preukazu,
(text v azbuke - Sviditelstvo za upravlenie na MPS) Свидетелство за управление на МПС
Permiso de Conducción,
Řidičský průkaz,
Křrekort,
Führerschein,
Juhiluba,
(text v greckom jazyku) Άδεια Οδήγησης
Driving Licence,
Permis de conduire,
Ceadúnas Tiomána,
Patente di guida,
Vaditaja aplieciba,
Vairuotojo pažymejimas,
Vezetői engedély,
Licenzja tas-Sewqan,
Rijbewijs,
Prawo Jazdy,
Carta de Conduçăo,
Permis de conducere,
Vodičský preukaz,
Vozniško dovoljenje,
Ajokortti,
Körkort.

(3) Zadná strana vodičského preukazu obsahuje slová "VZOR EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV" vytlačené tak, aby tvorili pozadie vodičského preukazu a informácie špecifické pre konkrétny vodičský preukaz

a) 9. (pod)skupina(y) vozidla(iel), ktoré je držiteľ oprávnený viesť,
b) 10. dátum prvého udelenia pre každú (pod)skupinu vodičského oprávnenia,
c) 11. dátum skončenia doby platnosti pre každú (pod)skupinu vodičského oprávnenia.

(4) Zadná strana vodičského preukazu môže obsahovať aj tieto informácie špecifické pre konkrétny vodičský preukaz:

a) 12. doplnkové informácie alebo obmedzenia vo forme kódov podľa prílohy č. 9 vzťahujúce sa na príslušnú (pod)skupinu vozidiel,
b) 13. záznamy iného štátu,
c) 14. iné záznamy.

(5) Na zadnej strane vodičského preukazu v ľavom dolnom rohu sú uvedené doplňujúce texty k číselným kódom č. 1 až 12 v znení: 1. Priezvisko. 2. Meno. 3. Dátum a miesto narodenia. 4a. Dátum vydania vodičského preukazu. 4b. Dátum skončenia platnosti vodičského preukazu. 4c. Názov a sídlo úradu, ktorý vodičský preukaz vydal. 5. Séria a číslo vodičského preukazu. 7. Podpis držiteľa vodičského preukazu. 9. (Pod)skupina(y) motorových vozidiel, ktoré je držiteľ vodičského preukazu oprávnený viesť. 10. Dátum prvého udelenia príslušnej (pod)skupiny vodičského oprávnenia. 11. Dátum skončenia platnosti príslušnej (pod)skupiny vodičského oprávnenia. 12. Harmonizované kódy Spoločenstva.

(6) Údaje vo vodičskom preukaze vrátane podoby tváre a podpisu jeho držiteľa sú personalizované technológiou laserového gravírovania. Dátové údaje vo vodičskom preukaze sú personalizované čiernou farbou písmom latinskej abecedy. Farebné referencie použitých farieb na vodičskom preukaze sú v systéme pantone.

(7) Vzor čistopisu vodičského preukazu je vyobrazený v prílohe č. 14.
Medzinárodný vodičský preukaz
§ 33
(k § 101 ods. 8 zákona)

(1) Medzinárodný vodičský preukaz podľa Dohovoru o cestnej premávke podpísaného 8. novembra 1968 vo Viedni (ďalej len "Viedenský dohovor") je knižka s rozmermi 14, 8 cm x 10, 5 cm. Jeho prvý a posledný list, ktoré tvoria obal knižky, sú sivej farby, vnútorné strany sú biele.

(2) Predtlačené údaje na prednej a zadnej strane obalu knižky sú uvedené v slovenskom jazyku. Predtlačené údaje na vnútorných stranách medzinárodného vodičského preukazu podľa Viedenského dohovoru sa uvádzajú v slovenskom, anglickom, ruskom, nemeckom, španielskom jazyku a posledné dve vnútorné strany sú vytlačené vo francúzskom jazyku.

(3) Jednotlivé údaje sa do medzinárodného vodičského preukazu podľa Viedenského dohovoru vypisujú paličkovým písmom latinskej abecedy alebo anglickou kurzívou. V medzinárodnom vodičskom preukaze podľa Viedenského dohovoru sa uvádzajú osobné údaje o jeho držiteľovi a rozsah vodičského oprávnenia podľa platného vodičského preukazu vrátane prípadného obmedzenia jeho rozsahu a ďalších obmedzujúcich podmienok viesť motorové vozidlá.

(4) V medzinárodnom vodičskom preukaze podľa Viedenského dohovoru sa uvádzajú skupiny vodičských oprávnení a podskupiny vodičských oprávnení s príslušnými piktogramami, ktorých rozsah sa vyznačuje odtlačkom pečiatky orgánu Policajného zboru. Odtlačok pečiatky musí byť umiestnený pri každej skupine vodičského oprávnenia alebo podskupine vodičského oprávnenia, ak žiadateľ o vydanie medzinárodného vodičského preukazu podľa Viedenského dohovoru je držiteľom tejto skupiny alebo podskupiny.

(5) Medzinárodný vodičský preukaz podľa Viedenského dohovoru ďalej obsahuje fotografiu jeho držiteľa podľa § 101 ods. 5 zákona a jeho podpis.

(6) Vzor čistopisu medzinárodného vodičského preukazu podľa Viedenského dohovoru je vyobrazený v prílohe č. 15.
§ 34
(k § 101 ods. 8 zákona)

(1) Pre medzinárodný vodičský preukaz podľa Dohovoru o cestnej premávke podpísaného 19. septembra 1949 v Ženeve (ďalej len "Ženevský dohovor") platí § 33 ods. 1, 3 a 5.

(2) Predtlačené údaje na prednej a zadnej strane obalu knižky sa uvádzajú v slovenskom jazyku. Predtlačené údaje na vnútorných stranách medzinárodného vodičského preukazu podľa Ženevského dohovoru sa uvádzajú v slovenskom, anglickom, vo francúzskom, v ruskom, nemeckom, španielskom a čínskom jazyku.

(3) V medzinárodnom vodičskom preukaze podľa Ženevského dohovoru sa uvádzajú skupiny vodičských oprávnení, ktorých rozsah sa vyznačuje odtlačkom pečiatky orgánu Policajného zboru. Odtlačok pečiatky musí byť umiestnený pri každej skupine vodičského oprávnenia, ak žiadateľ o vydanie medzinárodného vodičského preukazu podľa Ženevského dohovoru je držiteľom tejto skupiny.

(4) Vzor čistopisu medzinárodného vodičského preukazu podľa Ženevského dohovoru je vyobrazený v prílohe č. 16.
Evidenčné číslo
§ 35
(k § 123 ods. 18 zákona)

(1) Tabuľka s evidenčným číslom má rozmery

a) 52 cm x 11 cm alebo 34 cm x 20 cm prideleným vozidlu kategórie M, N, O, R, nákladnej štvorkolke a osobnej štvorkolke kategórie L7e,
b) 24 cm x 15 cm prideleným vozidlu kategórie L 3e, L 4e, L 5e, T, C, P s, L s a viacúčelovej štvorkolke kategórie L7e,
c) 14, 5 cm x 11 cm prideleným vozidlu kategórie L 1e, L 2e a L 6e.

(2) Tabuľka s evidenčným číslom prideleným vozidlu kategórie O a R má za štátnym znakom Slovenskej republiky v dvojici písmen evidenčného čísla prvé písmeno Y.

(3) V odôvodnených prípadoch možno vozidlu kategórie T a C prideliť tabuľku s evidenčným číslom s rozmermi 52 cm x 11 cm, ktorá má za štátnym znakom Slovenskej republiky v dvojici písmen evidenčného čísla prvé písmeno Y.

(4) Tabuľka s evidenčným číslom prideleným zvláštnym motorovým vozidlám okrem traktorov a tabuľka so zvláštnym evidenčným číslom má rozmery 24 cm x 15 cm.

(5) Tabuľka s evidenčným číslom vyrobená z priehľadnej zmesi polykarbonátu a polyesteru vyžarujúcej svetlo pri zapnutom osvetlení vozidla má písmená a číslice čiernej farby na bielom podklade a rozmery 52 cm x 11 cm.

(6) Tabuľka s evidenčným číslom má na okraji vylisovanú obvodovú drážku, ktorej farba je totožná s farbou písmen a číslic evidenčného čísla.

(7) Neoddeliteľnou súčasťou základnej fólie tabuľky s evidenčným číslom je modrá plocha s rozlišovacím znakom a hviezdičkami, ktorá je umiestnená na ľavom okraji tabuľky s evidenčným číslom, a štátny znak Slovenskej republiky, ktorý je umiestnený na tabuľke s evidenčným číslom za prvou dvojicou písmen, alebo ak ide o osobitné evidenčné číslo, za písmenom P alebo za prvou dvojicou číslic, alebo za písmenom C, ak ide o zvláštne evidenčné číslo.

(8) Rozlišovací znak Slovenskej republiky sa skladá z písmen SK bielej farby vysokých najmenej 2 cm, so šírkou čiar 0, 4 cm. Nad písmenami je 12 žltých hviezdičiek, ktorých stredy ležia na obvode kruhu s polomerom 1, 5 cm; vzdialenosť medzi dvoma protiľahlými vrcholmi tej istej hviezdičky je 0, 4 cm až 0, 5 cm. Rozlišovací znak a hviezdičky sú vyhotovené na modrej ploche v tvare obdĺžnika vysokého najmenej 9, 8 cm a širokého najmenej 4 cm, najviac 5 cm. Ak sa rozmery modrej plochy na tabuľke s evidenčným číslom zmenšia po rozdelení na dva riadky, môžu sa rozmery rozlišovacieho znaku a hviezdičiek proporcionálne zmenšiť.

(9) Písmená a číslice tvoriace evidenčné číslo sú vypuklé a sú čiernej farby na bielom podklade; písmená a číslice evidenčných čísel vozidiel a značiek uvedených v § 37 sú žltej farby na modrom podklade.

(10) Tabuľka s evidenčným číslom musí byť na vozidle umiestnená na vonkajšej strane karosérie

a) pri vozidlách kategórie L 1e, L 2e, L 3e, L 4e, L 5e, L 6e, O, R, Ps a pri viacúčelových štvorkolkách kategórie L7e vzadu uprostred alebo na ľavej strane vozidla,
b) pri vozidlách kategórie M, N a pri nákladných štvorkolkách kategórie L7e vpredu spravidla uprostred a vzadu uprostred alebo na ľavej strane vozidla,
c) pri vozidlách kategórie C a T tabuľka s rozmermi 24 cm x 15 cm vzadu na ľavej strane, prípadne ak bola pridelená tabuľka s rozmermi 52 cm x 11 cm vzadu uprostred vozidla,
d) pri vozidlách kategórieL s vzadu spravidla uprostred.

(11) Tabuľka s evidenčným číslom sa upevňuje na mieste určenom schvaľovacím úradom 7) kolmo na strednú pozdĺžnu rovinu vozidla s toleranciou 5o, pričom kde to tvar vozidla vyžaduje, môže mať sklon ku kolmici

a) maximálne 30o, ak plocha tabuľky je obrátená smerom hore, za podmienky, že horná hrana tabuľky nie je nad rovinou vozovky vyššie ako 120 cm,
b) maximálne 15o, ak plocha tabuľky je obrátená smerom dole, za podmienky, že horná hrana tabuľky nie je nad rovinou vozovky vyššie ako 120 cm.

(12) Ak je potrebné tabuľku s evidenčným číslom upevniť na inom mieste, ako určil schvaľovací úrad, 7) spodná hrana tabuľky musí byť vpredu najmenej 20 cm a vzadu najmenej 30 cm nad rovinou vozovky. Horná hrana tabuľky nesmie byť nad rovinou vozovky vyššie ako

a) 150 cm pri vozidlách kategórie L 1e, L 2e, L 3e, L 4e, L 5e, L 6e, L s a pri viacúčelových štvorkolkách kategórie L7e,
b) 200 cm pri vozidlách kategórie M, N, O, R, pri nákladných štvorkolkách a osobných štvorkolkách kategórie L7e,
c) 400 cm pri vozidlách kategórie C, T a P s.

(13) Ak je tabuľka s evidenčným číslom upevnená podľa odseku 12, musia byť dodržané podmienky podľa odseku 11.

(14) Bočný okraj tabuľky s evidenčným číslom nesmie presahovať zvislú rovinu rovnobežnú s pozdĺžnou rovinou vozidla, ktorá je dotyčnicou vozidla v bode jeho najväčšej šírky.

(15) Vzory tabuliek s evidenčným číslom okrem tabuliek s evidenčným číslom vozidiel cudzích zastupiteľských úradov na území Slovenskej republiky, vozidiel administratívneho a technického personálu cudzích zastupiteľských úradov so sídlom na území Slovenskej republiky a obchodných zastupiteľstiev zriadených diplomatickou misiou sú vyobrazené v prílohe č. 17.
§ 36

(1) Na vyhotovenie, tvar a rozmery tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom a na spôsob a miesto pripevnenia tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom sa vzťahuje § 35 okrem vyhotovenia písmen a číslic pri zvláštnom evidenčnom čísle obsahujúcom

a) písmeno M, ktoré sú červenej farby na bielom podklade,
b) písmeno V, ktoré sú čiernej farby na žltom podklade,
c) písmeno H, ktoré sú červenej farby na žltom podklade,
d) písmeno S, ktoré sú modrej farby na bielom podklade,
e) písmeno Z, ktoré sú čiernej farby na zelenom podklade,
f) v prvom riadku písmeno C, ktoré sú zelenej farby na bielom podklade.

(2) Pre potreby evidenčného čísla sa označenie okresov ustanovuje takto:
BB, BC, BK Banská Bystrica
BS Banská Štiavnica
BJ Bardejov
BN Bánovce nad Bebravou
BR Brezno
BA, BD, BE, BI, BL, BT Bratislava
BY Bytča
CA Čadca
DT Detva
DK Dolný Kubín
DS Dunajská Streda
GA Galanta
GL Gelnica
HC Hlohovec
HE Humenné
IL Ilava
KK Kežmarok
KN Komárno
KE, KC, KI Košice
KS Košice-okolie
KA Krupina
KM Kysucké Nové Mesto
LV Levice
LE Levoča
LM Liptovský Mikuláš
LC Lučenec
MA Malacky
MT Martin
ML Medzilaborce
MI Michalovce
MY Myjava
NO Námestovo
NR, NI, NT Nitra
NM Nové Mesto nad Váhom
NZ Nové Zámky
PE Partizánske
PK Pezinok
PN Piešťany
PT Poltár
PP Poprad
PB Považská Bystrica
PO, PV, PS Prešov
PD Prievidza
PU Púchov
RA Revúca
RS Rimavská Sobota
RV Rožňava
RK Ružomberok
SB Sabinov
SC Senec
SE Senica
SI Skalica
SV Snina
SO Sobrance
SN Spišská Nová Ves
SL Stará Ľubovňa
SP Stropkov
SK Svidník
SA Šaľa
TO Topoľčany
TV Trebišov
TN, TC, TE Trenčín
TT, TA, TB Trnava
TR Turčianske Teplice
TS Tvrdošín
VK Veľký Krtíš
VT Vranov nad Topľou
ZM Zlaté Moravce
ZV Zvolen
ZC Žarnovica
ZH Žiar nad Hronom
ZA, ZI, ZL Žilina
§ 37
k § 125 ods. 4 zákona)

(1) Značka s písmenami CD a CC je žltej farby vysoká najmenej 8 cm, so šírkou čiar najmenej 1 cm; písmená sú vyhotovené na modrom podklade v tvare elipsy, ktorej vodorovná os je dlhá najmenej 17, 5 cm a zvislá os najmenej 11, 5 cm.

(2) Vzory tabuliek s evidenčným číslom vozidiel cudzích zastupiteľských úradov na území Slovenskej republiky, vozidiel administratívneho a technického personálu cudzích zastupiteľských úradov so sídlom na území Slovenskej republiky a obchodných zastupiteľstiev zriadených diplomatickou misiou a značiek s písmenami CD a CC sú vyobrazené v prílohe č. 18.
§ 38
(k § 128 ods. 3 zákona)

Vzor tlačiva na vedenie prehľadu o manipulácii s tabuľkami so zvláštnym evidenčným číslom a o ich prideľovaní, tlačiva o pridelení zvláštneho evidenčného čísla a osvedčenia o pridelení zvláštneho evidenčného čísla je vyobrazený v prílohe č. 19.
§ 39
Poznávacia značka Slovenskej republiky
(k § 133 ods. 3 zákona)

(1) Poznávacia značka Slovenskej republiky sa skladá z písmen SK čiernej farby vysokých najmenej 8 cm, so šírkou čiar najmenej 1 cm; písmená sú vyhotovené na bielom podklade v tvare elipsy, ktorej vodorovná os je dlhá najmenej 17, 5 cm a zvislá os najmenej 11, 5 cm.

(2) Vzor poznávacej značky Slovenskej republiky je vyobrazený v prílohe č. 20.
§ 40
(k § 140 ods. 8 zákona)

Výnimku podľa § 140 ods. 1 písm. b) zákona možno povoliť, len ak ide o vozidlo

a) ministerstva alebo iného ústredného orgánu štátnej správy, 8)
b) Policajného zboru,
c) Úradu vlády Slovenskej republiky a ním zriadených rozpočtových organizácií,
d) Národnej rady Slovenskej republiky,
e) Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky,
f) Ústavného súdu Slovenskej republiky,
g) Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,
h) Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, krajskej prokuratúry alebo okresnej prokuratúry,
i) Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
j) Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
k) Slovenskej informačnej služby,
l) Zboru väzenskej a justičnej stráže,
m) Vojenského spravodajstva,
n) Vojenskej polície,
o) ozbrojených síl Slovenskej republiky,
p) Železničnej polície,
q) Colnej správy,
r) krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie a obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie,
s) obecnej polície alebo mestskej polície označené nápisom "OBECNÁ POLÍCIA" alebo "MESTSKÁ POLÍCIA",
t) Hasičského a záchranného zboru, ostatných hasičských jednotiek, ak sú určené na záchranu života, zdravia alebo majetku,
u) banskej záchrannej služby, ak sú určené na záchranu života, zdravia alebo majetku,
v) Horskej záchrannej služby, ak sú určené na záchranu života, zdravia alebo majetku,
w) záchrannej zdravotnej služby, ak sú určené na záchranu života, zdravia alebo majetku,
x) Slovenského Červeného kríža,
y) prevádzkovateľa univerzálnej poštovej služby určené, vybavené a používané na vyberanie a distribúciu poštových zásielok,
z) Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky určené, vybavené a používané na zisťovanie zdrojov rušenia prevádzky telekomunikačných sietí a zariadení,
aa) zdravotníckeho zariadenia označené ako sanitné vozidlo,
ab) Národnej banky Slovenska alebo inej finančnej inštitúcie určené, vybavené a používané na prepravu finančných prostriedkov a cenín,
ac) Slovenskej legálnej metrológie,
ad) biskupského úradu a ústredia iných registrovaných cirkví a náboženských spoločností,
ae) súkromnej bezpečnostnej služby prevádzkujúcej zabezpečovací systém alebo poplachový systém slúžiaci na ochranu alebo na hlásenie narušenia chráneného objektu, chráneného miesta alebo na ochranu osoby alebo vozidlo súkromnej bezpečnostnej služby určené, vybavené a používané na prepravu finančných prostriedkov a cenín.
§ 41
Prechodné ustanovenia

(1) Skúšky z odbornej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel skupín B + E, C, D, C + E, D + E a podskupín C1, D1, C1 + E a D1 + E sa môžu do 30. septembra 2013 vykonávať aj na motorových vozidlách spĺňajúcich podmienky podľa doterajších predpisov.

(2) Tabuľky s evidenčným číslom podľa doterajších predpisov okrem tabuľky s osobitným evidenčným číslom obsahujúcim písmeno X na prvom mieste za skratkou okresu sa vydávajú držiteľom vozidiel do vyčerpania ich skladových zásob.

(3) Umiestnenie tabuliek s evidenčným číslom na vozidlách schválených na cestnú premávku podľa doterajších predpisov zostáva v platnosti.

(4) Na konanie o udelení vodičského oprávnenia sa použijú doterajšie predpisy, ak výcvik žiadateľov o vodičské oprávnenie bol začatý alebo žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia bola podaná pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky.
§ 42

Touto vyhláškou sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 21.
§ 43
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2009.

Robert Kaliňák v. r.1)Zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z.
2)Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 149/1995 Z. z. o posunkovej reči nepočujúcich osôb.
3)Nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 z 20. decembra 1985 o záznamovom zariadení v cestnej doprave (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 7/zv. 1) v znení nariadenia Rady (ES) č. 2135/98 z 24. septembra 1998 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 7/zv. 4).
4)§ 7 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 349/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5)§ 32 ods. 4 písm. b) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6)STN ISO/IEC 7810 Identifikačné karty. Fyzikálne vlastnosti. STN ISO/IEC 7816-1 Identifikačné karty. Karty s integrovanými obvodmi a s kontaktmi. 1. časť: Fyzikálne vlastnosti.
7)§ 99 písm. o) a § 101 písm. c) zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8)Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
1)Napríklad STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách, STN 73 6021 Svetelné signalizačné zariadenia. Umiestnenie a použitie návestidiel, STN EN 12899-1 Trvalé zvislé dopravné značky, časť 1: Trvalé dopravné značky, STN EN 12899-2 Trvalé zvislé dopravné značky, časť 2: Výstražné dopravné majáčiky, STN EN 12899-3 Trvalé zvislé dopravné značky, časť 3: Smerové stĺpiky a odrazky, STN EN 1436 (+ zmena A1): Materiály na dopravné značenie pozemných komunikácií. Požiadavky na vodorovné dopravné značky, STN EN 1790 Materiály na dopravné značenie pozemných komunikácií. Vopred pripravené vodorovné dopravné značky, STN EN 1463-1 Materiály na vodorovné dopravné značenie pozemných komunikácií. Retroreflexné dopravné gombíky, časť 1: Základné funkčné požiadavky, STN EN 1423 Materiály na vodorovné dopravné značenie pozemných komunikácií. Posypové materiály. Balotina, protišmykové prísady a ich zmesi, STN EN 1317 Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách, STN EN 12368 Zariadenie na riadenie cestnej dopravy. Návestidlá, STN EN 12352 Zariadenie na riadenie cestnej dopravy. Výstražné bezpečnostné svetlá, STN EN 12676 Zariadenia proti oslneniu na pozemných komunikáciách, EN 13422 Dopravné kužele a valce, STN 73 6056 Odstavné plochy, STN 73 6057 Garáže, STN 73 6058 Hromadné garáže, STN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a električkové zastávky, STN EN 13201-1, 2, 3, 4 Osvetlenie pozemných komunikácií.
9)§ 1 ods. 3 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 734/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle.
10)§ 2 písm. c) zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11)Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb. o Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR).
12)Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 12/2008 Z. z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania.

http://drahovsky.blog.sme.sk/c/182028/Vyhlaska-9-2009.html