K dejinám Cíferského speváckeho zboru – 1. časť

Písmo: A- | A+

V roku 2020 uplynulo 85 rokov od vzniku Cíferského speváckeho zboru. Pôvodne išlo o mužský zbor, ktorý sa o rok neskôr rozšíril o ženské hlasy. Zbor založil a viedol Daniel Bulla, správca Rímskokatolíckej ľudovej školy v Cíferi.

Prinášame vám prvú časť výberu článkov, ktoré mapujú dejiny Cíferského speváckeho zboru. Ide o doslovné prepisy z dobovej tlače.

Mužská časť Cíferského speváckeho zboru
Mužská časť Cíferského speváckeho zboru (zdroj: Pamätná kniha obce Cífer)

Rozhlas. (…)

PONDELOK, 26. DECEMBRA 1938: (…) 17.30: Prenos z Cífera. Vianočný podvečer na dedine. 18.00: Prenos z Prešova.

[Rozhlas. In Slovenský hlas. Vianoce 1938, roč. 1, č. 294, s. 29.]

• • •

Koncert trnavského „Bradlana“ a Cíferského speváckeho sboru v Cíferi.

V nedeľu 30. apríla t. r. koncertoval v Cíferi „Bradlan“, slovenský robotnícky spevácky sbor z Trnavy a Cíferský spevácky sbor z Cíferu. Program pozostával z ľudových a umeleckých skladieb. V prvej časti spieval „Bradlan“, teraz organizačne najlepšie ucelený spevácky sbor v Trnave. Prednesené sbory veľmi pekne vyznely tak po stránke prednesovej, ako aj dynamickej. Na všetkých sboroch bola viditeľná starostlivá a presná práca sbormajstra Jauru.

Druhú časť koncertu spieval cíferský miešaný spevácky sbor za dirigovania správcu školy Bullu peknou sborovou technikou. Intonácia, vyrovnanosť hlasov, dokonalý prednes, istota každého člena v svojej úlohe, bola prekvapujúca. Sbormajster Bulla ukázal vynikajúce sbormajsterské schopnosti, ktoré by si zaslúžily uplatnenia sa na čele veľkých speváckych sborov.

Z práce obidvoch speváckych sborov žiarila láska k slovenskému spevu. Škoda, že návšteva obecenstva bola pomerne slabá. Koncert tak peknej úrovne bol by si zaslúžil, aby sa ho bola inteligencia nielen obce Cífer, ale aj širšieho okolia zúčastnila. Azda tu načim rozšíriť propagovanie sborového spevu v širšom okruhu. – K. J.

[K. J. Koncert trnavského „Bradlana“ a Cíferského speváckeho sboru v Cíferi. In Slovák. 2. 5. 1939, roč. 21, č. 101, s. 7.]

• • •

Cíferský spevácky zbor na Bradle, 7. mája 1939
Cíferský spevácky zbor na Bradle, 7. mája 1939 (zdroj: Pamätná kniha obce Cífer)

Slovenský rozhlas. (...)

Nedeľa 7. mája 1939 (...) 11:00 Prenos z Brezovej pod Bradlom. Oslavy 20. výročia smrti generála M. R. Štefánika. 1. Vztýčenie vlajok – fanfáry. 2. Defilé letectva. 3. Kolo Tatier čierňava. Spievajú spojené slovenské spevokoly. 4. Prevzatie prsti zo slovenských bojísk od štafety HM ministrom národnej obrany gen. Čatlošom. 5. Prejav a uloženie prsti do mohyly ministrom národnej obrany gen. Čatlošom. 6. Bože, čos' ráčil. Spieva cíferský spevokol. 7. Slávnostná reč mjr. let. J. Ambruša. 8. Na Bradle zádumčivom. Spievajú spojené slovenské spevokoly. 9. Reči zástupcov rím. kat. a evanj. cirkvi. 10. Kladenie vencov. 11. Hej, Slováci. Hrá vojenská hudba.

[Slovenský rozhlas. In Nový svet. 6. 5. 1939, roč. 14, č. 19, s. 11.]

• • •

Organizujme slovenské spevácke sbory!

Po 6. októbri m. r. chopily sa práce aj slovenské robotnícke spevácke sbory. 3. mája t. r. vystúpily v Bratislave pred SND organizačne ucelené Tatran a Typografia, kde zaspievaly sbor „Kto za pravdu horí“.

K Štefánikovým oslavám tiež veľmi pekne prispely.

Ešte krajšie sa pričinily 7. mája t. r. pri Štefánikových oslavách na Bradle. Zo speváckych sborov Tatrana a Typografie z Bratislavy, Bradlana z Trnavy a Cíferského speváckeho sboru z Cífera utvorený 125-členný sbor zaspieval „Zmráka sa“ od Figuša-Bystrého a „Na Bradle zádumčivom“ od Schneidra-Trnavského. Cíferský spevácky sbor okrem toho spieval sám pieseň „Bože svetov stvoriteľu“. Videli sme tu väčšinou našich robotníkov tvrdých mozoľnatých rúk, ktorí obetovali svoj voľný čas k nacvičeniu tak veľkého sboru, len aby mohli zväčšiť pietnu spomienku na veľkého hrdinu a syna slovenského národa M. R. Štefánika. Bol to od nich pekný dôkaz národnej uvedomelosti. Jednotlivé sbory dirigovali Miroslav Jaura z Trnavy, D. Nágel z Bratislavy a D. Bulla z Cífera. (...)

[Organizujme slovenské spevácke sbory! In Slovák. 11. 5. 1939, roč. 21, č. 109, s. 7.]

• • •

Koncert dvoch speváckych sborov v Trnave.

V nedeľu 21. mája t. r. večer koncertoval v Trnave spevácky sbor „Bradlan“ z Trnavy a spevácky sbor z Cíferu. Program pozostával zo sborových skladieb starších i súčasných slovenských skladateľov. Prvá časť programu bola vyplnená viac umeleckými skladbami, druhá časť zase ľudovými piesňami.

Cíferský spevácky sbor vystúpil v národných krojoch. Zaspievané sbory boly hlasove veľmi pekne vyrovnané, čo dokazuje, že dirigent Bulla svoj sbor pevne ovláda. Dbá najmä na presné hlasové začiatky, koncovky a výslovnosť, čo je pri čistej intonácii hlavnou podmienkou pekného výkonu. Spevácky sbor „Bradlan“ tiež dokázal svoj vzostup. Sbory (Na Bradle zádumčivom, Čo čušíš, Vzal bych ťa, atď.) vyspieval do detailov veľmi presnou sborovou technikou. Je to zásluha dirigenta Jaura, ktorý vie celý sbor veľmi dobre na seba sústrediť. Na tomto koncerte sa ukázalo, že taký Spevácky sbor „Bradlan“, ako aj Cíferský spevácky sbor dnes už vybočujú z rámca výchovnej úlohy drobného ľudu, a svojimi výkonmi zaraďujú sa už medzi slovenské umelecké spevácke sbory. Pred prestávkou ujal sa slova tajomník Sväzu speváckych sborov slovenských z Turč. Sv. Martina Anton Ciger, ktorý vo svojej prednáške načrtol prítomnému obecenstvu význam sborového spevu pre slovenský národ a upozornil na jeho úlohy.

Úspech koncertu bol pekný. Žiadalo by sa len, aby Sväz slovenských speváckych sborov pri každom koncerte postaral sa o patričnú informatívnu prednášku. Na znamenie úprimnej spolupráce speváckych sborov sbor „Bradlan“ odovzdal dirigentovi Cíferského speváckeho sboru, Bullovi, vavrínový veniec.

[Koncert dvoch speváckych sborov v Trnave. In Slovák. 24. 5. 1939, roč. 21, č. 119, s. 7.]

• • •

Slovenský rozhlas (Sobota 6. januára 1940, Bratislava).

16.30 Prenos z Cífera. Vianočné koledy a ľudové piesne spieva Cíferský spevácky sbor. Dirigent Daniel Bulla. A) Vianočné piesne a koledy. 1. Mikuláš Schneider-Trnavský: a) Aké to svetlo. b) Sem pospešte. Koleda. 2. Daniel Bulla: a) Tichá noc. b) Do mesta Betlema. 3. Václav Kučera: Narodil sa Spasiteľ. 4. J. Chládek: Hore, hore, pastuškovia. Koleda. 5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Hľa, aká to hviezda. 6. Eliáš: Vstávajte, pastieri. Koleda. B) Ľudové piesne. 1. Blažej Bulla: a)Ej, kázali mi orať. b) Ej, padá, padá rosička. 2. Karol Ruppeldt: Nestískaj mi, šuhaj, rúčku. 3. Valašťan-Dolinský: Horička zelená. 4. Karol Ruppeldt: a) Dobre mi, dobre mi. b) Trávnice. 5. Blažej Bulla: Nechodievaj dneska.

17:00 Rozhlasový fejton Ferdinanda Gabaja. (...)

[Slovenský rozhlas (Sobota 6. januára 1940, Bratislava). In Nový svet. 23. 12. 1939, roč. 14, č. 52-53, s. 24.]

• • •

Pamiatky po Štefánikovi prenesené z Prahy na Slovensko. Mohutné oslavy pamiatky generála Štefánika na celom Slovensku.

Celý slovenský národ oslávil v nedeľu 5. mája dôstojne a manifestačne pamiatku generála M. Rastislava Štefánika na Bradle z príležitosti 21. výročia jeho tragickej smrti. I napriek veľmi nepriaznivému počasiu, ktoré trvalo od rána, slávnosť sa odbavila.

Vlastný program dňa osláv na Bradle začal sa o 14. hodine. Treba osobitne vyzdvihnúť veľkú účasť vojska, ktoré bolo zastúpené všetkými druhmi zbraní.

Presne o 14. hod. mraky, ktoré od rána zahaľovaly oblohu, akoby zázrakom sa zdvihly a obloha sa vyjasnila. Na mohyle generála Štefánika stála čestná stráž, ktorú tvorili štyria letci. Po ľavej strane zaujali miesta zástupcovia vojska všetkých druhov zbraní a zástupcovia žandárstva, pred mohylou nastúpily dve krojované skupiny a to spevokol „Drotár“ z Orechového a spevokol z Cífera. Po ľavej strane stála čestná stotina vojska a po pravej strane bola nastúpená vo veľkom počte Hlinkova akademická garda pod vedením Hirnerovým. Pred pomníkom sa tiesnily zástupy Slovákov zo všetkých krajov.

Presne o 14. hod. prišiel na Bradlo minister národnej obrany generál Čatloš v sprievode generálneho tajomníka dr. Jozefa Kirschbauma, plukovníka gen. štábu Augustína Malára, ústredného tajomníka Galana a vyšších dôstojníkov. Najprv vykonal prehliadku nastúpenej čestnej stotiny a potom položil ku mohyle vavrínový veniec so stuhami v štátnych farbách. Súčasne generálny tajomník dr. J. Kirschbaum vykonal prehliadku nastúpenej Hlinkovej akademickej gardy. Po položení venca vojenská hudba zahrala štátnu hymnu za dunenia diel.

Nasledoval potom uvítací prívet plk. gšt. Augustína Malára, (...).

Po prívete pluk. gšt. A. Malára nasledoval sborový spev. Spevokol „Drotár“ z Orechového pri Trenčíne pod vedením správcu Jozefa Ďuriša zaspieval staroslovanský „Otčenáš“ od M. Ruppeldta a „Hľa, slietol orol“ od Schneidra-Trnavského. Potom sa ujal slova slávnostný rečník, zástupca vlády, minister národnej obrany generál Ferdinand Čatloš. (...)

Po reči ministra Čatloša spevokol z Cífera, dirigovaný Danielom Bullom, zaspieval „Bože čos' ráčil“ a „Letel sokol smelý“ od Schneidra-Trnavského.

Nasledoval prejav generálneho tajomníka HSĽS dr. Jozefa Kirchbauma. (...)

Program bol zakončený sborovou recitáciou „Náš Ikaros“ od V. Roya, ktorú majstrovsky predviedol recitačný sbor Matice slovenskej z Bratislavy pod vedením Štefana Winklera, na čo hudba zahrala „Kto za pravdu horí“.

Týmto sa skončil vydarený deň osláv pamiatky generála M. R. Štefánika na Bradle z príležitosti 21. výročia jeho tragickej smrti.

[Pamiatky po Štefánikovi prenesené z Prahy na Slovensko. In Slovák. 7. mája 1940, roč. 22, č. 106, s. 3.]

• • •

Oslava pamiatky gen. M. R. Štefánika na Bradle
Oslava pamiatky gen. M. R. Štefánika na Bradle (zdroj: STK)

[Oslava pamiatky gen. M. R. Štefánika na Bradle. (foto: STK, zdroj: Slovák. 9. mája 1940, roč. 22, č. 108, s. 5)]

• • •

Oslavy Štefánikove

(...) Cífer. HSĽS usporiadala 4. mája 1940 spomienkovú oslavu tragickej smrti generála M. R. Štefánika. Uvítací prívet mal predseda HSĽS Ambroz Križan, ktorý poukázal na význam sviatku pre Slovákov. Slávnostným rečníkom bol obvodný tajomník HSĽS Viliam Žák.

Slávnosť spestril známy cíferský spevokol, ktorý dirigoval správca školy Bulla. (...)

[Oslavy Štefánikove. In Slovák. 10. mája 1940, roč. 22, č. 109, s. 4.]

• • •

Jubilejný koncert.

Slovenský robotnícky spevácky sbor BRADLAN v Trnave poriada dňa 1. júna o 20. hod. vo veľkom sále kina TATRA jubilejný koncert z príležitosti 10-roč. trvania sboru, za spoluúčasti speváckych sborov: Trnavského slov. spevokolu, Trnava, TATRAN slov. spev. sboru, Bratislava, Cíferského spev. sboru, Cífer. Na programe: Schneider-Trnavský, Lichard, Kadavý, Vojaček, Fajnor, Frešo, Figuš-Bystrý, Mik. Moyzes, Bella, Očenáš, Valašťan-Dolinský, Bulla, K. Ruppeldt. – V nedeľu 2. júna o 15. hodine v miestnosti Miestneho odboru Matice slovenskej jubilejné valné shromaždenie Slovenského robotníckeho speváckeho sboru BRADLAN v Trnave.

[Jubilejný koncert. In Slovák. 30. mája 1940, roč. 22, č. 125, s. 11.]

Pripravil: Dušan Caja

Skryť Zatvoriť reklamu