Streda, 22. november, 2017 | Meniny má Cecília

Načítavam, moment...
Momentálne nie ste prihlásený

Bratislava-podnikanie 35€ na m2 osolíme, mestské časti odstavíme a inde cestu postavíme. (Späť na článok)

Pridajte priamu reakciu k článku


Hodnoť:   mínus indicator plus

 

Fico to povedal jasne.. berme peniaze tam kde sú.. a o iné ani nejde.. to znamená že ked chceš niečo vybudovať, zveľadiť treba ťa ošklbať.. akonáhle ukážeš že máš peniaze a chceš ich použiť máme zákony ktoré ťa o veľkú časť peňazí oberú..
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

vy ste developer?

Prečo nechcete aby všetci tento poplatok platili? veď treba spoplatniť všetko od skleníkov až po paneláky
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

si normalny?

to je cele blbost nejaky poplatok, si to plat ked si taky Ficov fanusik
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

pán Radosa

blogovať nestačí, podali ste námietky, pripomienky či výhrady k návrhu VZN ako bolo možné do 21.10.?
viem o 7 statočných Bratisloavčanoch, ktorí to urobili, a poslali pozdrav s týmto obsahom
1. Návrh obsahuje, opisuje všetky nezmysly zákona č. 447/2015 Z. z. bez ohľadu na ich právnu relevanciu, využiteľnosť a vykonateľnosť. Napríklad vylúčenie z predmetu poplatku odstránenie poruchy stavby alebo havarijného stavu, čo určite nespĺňa kritérium povolenia pozemnej stavby ako ju definuje stavebný zákon. Bezducho opisuje aj to, čo s ohľadom na niektoré ustanovenia návrhu nemá zmysel.
2. Návrh VZN v § 2 ods. 2 rozširuje úpravu predmetu poplatku. Navyše, s ohľadom na vymedzenie základu poplatku (v § 6 zákona a v 4 ods. 1 návrhu VZN) úplne zbytočne. Zároveň daná úprava predstavuje možnú diskrimináciu v porovnaní s vylúčením spoplatnenia prírastkov podlahovej plochy do 25 m2 získaných nadstavbou alebo prístavbou.
3. Ustanovenie § 2 ods. 3 návrhu VZN s ohľadom na ustanovenie § 5 návrhu VZN je zbytočné, lebo pri jednej sadzbe je nezmyselné upravovať členenie stavieb podľa účelu pre potreby rovnakého poplatku.
4. Ustanovenie § 4 ods. 2 návrhu VZN je zbytočné. Jeho význam je obsiahnutý v odseku 1.
5. Ustanovenie § 6 ods. 2 návrhu VZN s ohľadom na ustanovenie § 5 návrhu VZN je zbytočné, lebo pri jednej sadzbe pre všetky účely je nezmyselné upravovať výpočet poplatku pre dva a viac účelov.
6. Ustanovenie § 6 ods. 3 návrhu VZN s ohľadom na ustanovenie § 5 návrhu VZN je nezmyselné. Súčin celých čísiel nemôže mať iný výsledok ako celočíselný.
7. Ustanovenie § 7 ods. 2 návrhu VZN je nad rámec zákonnej úpravy. Odsekom sa chce uložiť povinnosť stavebným úradom doručiť rovnopis originálu správcovi dane, ktorým má byť hlavné mesto SR. Ustanovením § 1 ods. 2 návrhu VZN sa neurčuje správca poplatku, ani sa nemôže, lebo nielen útvar magistrátu, ale ani samotný magistrát nemá právnu subjektivitu a koná v mene Hlavného mesta SR Bratislavy.
Hlavné mesto SR Bratislava dostáva rovnopisy originálov stavebných povolení v čase ich vydania. Navrhovaná povinnosť predstavuje ničím neodôvodnené zvýšenie administratívnej záťaže stavebných úradov.
Vyžaduje sa doložka právoplatnosti, ktorá nie je upravená žiadnym zo všeobecných záväzných právnych predpisov. Povinnosť vyznačiť právoplatnosť rozhodnutia nevyplýva ani zo stavebného zákona, ani zo správneho poriadku, v zmysle ktorých koná stavebný úrad.
Podľa čl. 13 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky povinnosti možno ukladať zákonom alebo na základe zákona a podľa § 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Stavebné úrady, ktorými sú obce / mestské časti hlavného mesta konajú v rámci preneseného výkonu štátnej správy, majú postavenie a sú obmedzené / viazané povinnosťami štátneho orgánu.
VZN obce / mesta nemožno štátnemu orgánu uložiť povinnosť, ktorú mu neukladá zákon, prípadne nariadenie vlády, resp. ktorá z neho vyplýva ako nevyhnutný úkon, bez vykonania ktorého by nebolo možné naplniť účel zákona / nariadenia vlády.
Okrem toho, ak má platiť povinnosť poplatníka podľa ustanovenia § 7 ods. 3 návrhu VZN, ustanovenie § 7 ods. 2 návrhu VZN predstavuje nezmyselnú duplicitu doručovania / predkladania rovnakého podkladu pre rozhodnutie správcu miestneho poplatku.
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

pokračovanie

8. Ustanovenie § 7 ods. 3 návrhu VZN je nezmyselné, lebo nezohľadňuje prax. V prípadoch, v ktorých rozhoduje odvolací orgán, sa právoplatnosť môže potvrdiť bez akýchkoľvek pochybností aj po uplynutí 15 dní po dni, kedy nastala zo zákona oznámením poslednému z účastníkov konania.
V lehote podľa návrhu VZN nemusí byť možné získať vyznačenie právoplatnosti rozhodnutia stavebným úradom.
Rovnako, s ohľadom na ustanovenie § 4 ods. 2 zákona a § 7 ods. 6 návrhu VZN je nezmyselné a predstavuje zbytočnú záťaž stavebníka aj správcu poplatku.
9. Ustanovenie § 7 ods. 5 návrhu VZN s ohľadom na ustanovenie § 5 návrhu VZN je nezmyselné. Ak pre všetky účely sa navrhuje jedna sadzba, je oznamovanie rozdelenia podlahovej plochy podľa účelov bezdôvodné.
10. Ustanovenia § 7, hlavne ods. 2 až 4, potvrdzujú, že navrhovaná správa miestneho poplatku hlavným mestom je nevýhodná pre občanov aj pre mestské časti. Oveľa výhodnejšie by pôsobila správa miestneho poplatku mestskými časťami, ktoré sú stavebnými úradmi v 1. stupni a s ktorými komunikuje odvolací orgán vrátane odovzdávania administratívnych spisov.
11. Ustanovenie § 8 obsahuje dva odseky s poradovým číslom 2. V poradí druhý ods. 2 návrhu VZN je v rozpore s ustanovením § 8 ods. 1 návrhu VZN, podľa ktorého splátky poplatku, ak sú aktuálne, sú súčasťou rozhodnutia, ktoré vydáva správca miestneho poplatku a nie poverený zamestnanec obce. Rovnako je v rozpore s ustanovením § 8 ods. 3 návrhu VZN.
12. Ustanovenie § 8 návrhu VZN obsahuje dva odseky s poradovým číslom 3. V poradí prvý ods. 3 písm. d) je v rozpore s predchádzajúcimi ustanoveniami, lebo individuálnym aktom by sa umožnilo anulovať právoplatné rozhodnutie o vyrúbení miestneho poplatku jeho správcom. Zároveň sa ním obchádza vylúčenie odvolania v zmysle ustanovenia § 9 ods. 4 zákona a § 8 ods. 2 návrhu VZN.
Návrh v tomto ustanovení popiera protikorupčné opatrenia / zásady, ktoré prijalo hlavné mesto SR v minulosti.
13. Úprava v druhom ods. 3 popiera úpravu v poradí v prvom ods. 3 písm. c) návrhu VZN o povinnosti splatiť splátku poplatku najneskôr do 12 mesiacov od povolenia platenia poplatku v splátkach.
14. Ustanovenie § 8 ods. 4 návrhu VZN predstavuje opätovne zbytočnú duplicitu, lebo náležitosť / povinnosť, že rozhodnutie obsahuje aj splatnosť splátok, ak sú povolené rozhodnutím, je upravená v ustanovení § 8 v poradí prvého ods. 2 písm. b) návrhu VZN.
15. Ustanovenie § 9 má zbytočne označenie odseku. Zároveň je nad rámec zákona o miestnom poplatku, lebo ten neobsahuje úpravu o pokutách. V inej časti návrhu sa odkazuje na zákon č. 563/2009 Z. z. v akt. znení. Aj preto sa ustanovenia § 9 a § 10 návrhu VZN mali uvádzať spoločne.
Celkovo, návrh VZN je nevyvážený, veľmi nepraktický a jeho prijatím by sa zbytočne ľuďom a stavebným úradom komplikoval život. Jeho účel sa dá dosiahnuť inou verziou VZN.
Podľa § 6 ods. 1 zákona o obecnom zriadení obec (hlavné mesto SR) môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom. Tento návrh nespĺňa zákonom kladené požiadavky na VZN obce (hlavného mesta SR) a nemožno to dosiahnuť čiastočnými úpravami návrhu VZN.
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

pokračovanie 2

Návrh jednej sadzby za každý i začatý m2 podlahovej plochy pozemnej stavby podliehajúcej miestnemu poplatku znamená, že každá taká pozemná stavba vrátane prírastku jej plochy nad 25 m2, nech už by stála kdekoľvek na území hlavného mesta, vyvolá rovnako intenzívnu záťaž a potrebu budovať, modernizovať, rozširovať verejnú infraštruktúru a verejné služby, čím popiera filozofiu Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy.

Na základe uvedených pripomienok žiadame návrh VZN Hlavného mesta SR Bratislavy o miestnom poplatku za rozvoj stiahnuť a nerokovať o ňom na zasadnutí zastupiteľstva Hlavného mesta SR Bratislavy.

Ľudmila Vícenová,
Vieroslava Šrbáková
Kateřina Javorská
Ernest Húska
Rastislav Tešovič
Miroslav Ščibrány
Vladimír Dulla
 


Prihláste sa

(?)
 


Ďalšie možnosti
Zoznam diskusií

Registrácia
Zabudnuté heslo
Kódex diskutujúceho

Najčítanejšie na SME