<![CDATA[Príspevky používateľa: bojovnicka1488]]> http://sme.sk/diskusie/rss.php Sat, 31 Oct 2020 05:04:15 +0000 sme.sk en-us http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[logikanepusti]]> http://diskusie.sme.sk/diskusie/dpl/21391539/pozrite-sa-co-si-dovoluju-ku-klientom-na-urade-prace.html 21391539 Thu, 06 Feb 2014 19:30:07 +0000 <![CDATA[otvarac_konzerv]]> http://diskusie.sme.sk/diskusie/dpl/21312641/ikea-vs-aliancia-za-rodinu-kbs.html 21312641 Tue, 21 Jan 2014 19:19:33 +0000 <![CDATA[otvarac_konzerv]]> http://diskusie.sme.sk/diskusie/dpl/21301279/ikea-vs-aliancia-za-rodinu-kbs.html 21301279 Sun, 19 Jan 2014 15:42:29 +0000 <![CDATA[Príspevok bez názvu]]> http://diskusie.sme.sk/diskusie/dpl/21301116/ikea-vs-aliancia-za-rodinu-kbs.html 21301116 Sun, 19 Jan 2014 14:46:05 +0000 <![CDATA[Príspevok bez názvu]]> http://diskusie.sme.sk/diskusie/dpl/21301080/ikea-vs-aliancia-za-rodinu-kbs.html 21301080 Sun, 19 Jan 2014 14:29:38 +0000 <![CDATA[Príspevok bez názvu]]> http://diskusie.sme.sk/diskusie/dpl/20941263/kalinakov-policajny-cirkus.html 20941263 http://www.gender.gov.sk/?p=28... Stratégia ochrany a podpory ľudských práv bola jedným z bodov, o ktorých sa rokovalo na tom zasadnutí Výboru pre rodovú rovnosť Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Na toto zasadnutie, kde sa zaoberali verejnými vecami, išlo o verejné veci, verejný záujem - trebárs ochrana, podpora ľudských práv v SR, trebárs takéto veci riešili na tom zasadnutí, predsa každý občan SR chce, aby sa dodržiavali ľudské práva, ide teda o verejne veci, verejný záujem, prišiel občan SR, pôsobí i ako novinár. Boli mu odoprené ľudské práva - právo na slobodu prejavu a na informácie, chcel spraviť zvukový záznam z tohto zasadnutia, nedovolili mu to. http://ulozto.sk/xf4QeNPD/2013...  autor:bojovnicka1488]]> Sun, 27 Oct 2013 19:40:01 +0000 <![CDATA[Peter Sanve bol diskriminovaný]]> http://diskusie.sme.sk/diskusie/dpl/20931506/odpoved-na-otvoreny-list-gabriele-kuby.html 20931506 http://diskriminacia.sk/pohlav... Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky (bol novelizovaný a nadobudol účinnosť od 1.septembra 2012, najnovšie znenie tohto zákona Zákon č. 232/2012 Z. z. Ústavný zákon): Čl. 12 (1) Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné. (2) Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať. (4) Nikomu nesmie byť spôsobená ujma na právach pre to, že uplatňuje svoje základné práva a slobody.  autor:bojovnicka1488]]> Fri, 25 Oct 2013 06:15:20 +0000 <![CDATA[Právo na ochranu súkromia]]> http://diskusie.sme.sk/diskusie/dpl/20929409/odpoved-na-otvoreny-list-gabriele-kuby.html 20929409 http://paragraf.sk/page.php?st... Do súkromia osôb, a teda aj do predmetu ochrany osobnosti patria zásadne otázky týkajúce sa ich intímnej sféry. Výkon verejných vecí nepodlieha ochrane súkromia. Áno, išlo o verejné veci, verejný záujem - trebárs ochrana, podpora ľudských práv v SR, trebárs takéto veci ste určite riešili na tom vašom zasadnutí, predsa každý občan SR chce, aby sa dodržiavali ľudské práva, ide teda o verejné veci, verejný záujem, ešte raz, výkon verejných vecí nepodlieha ochrane súkromia. Verejný záujem je záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech všetkým občanom alebo väčšine občanov. Vy ste obhajcovia ľudských práv, koho ľudské práva to teda obhajujete, na zasadnutí ste porušili ľudské práva občana SR, ktorý chcel urobiť zvukový záznam z vášho zasadnutia, má právo na slobodu prejavu, informácie, nedovolili ste mu urobiť zvukový záznam, ktorý by pojednával o veciach verejných, o vašej pracovnej činnosti, nie o vašom súkromnom živote, tak tu nehovorte o súkromí, práca je práca a súkromie je súkromie a vy ste v tej dobe boli v práci, pracovali ste. A toto všetko som si naštudovala sama, nie ste jediná, ktorá si vie vyhľadávať informácie na Internete, toľko ľudí to vie.  autor:bojovnicka1488]]> Thu, 24 Oct 2013 15:23:28 +0000 <![CDATA[:D]]> http://diskusie.sme.sk/diskusie/dpl/20925442/odpoved-na-otvoreny-list-gabriele-kuby.html 20925442 Wed, 23 Oct 2013 19:09:41 +0000 <![CDATA[Pokračovanie]]> http://diskusie.sme.sk/diskusie/dpl/20920957/odpoved-na-otvoreny-list-gabriele-kuby.html 20920957 http://www.mzv.sk/sk/zahranicn... Podľa Ústavného súdu je verejný činiteľ povinný strpieť vo svojej práci filmovanie alebo fotenie a nie je k tomu potrebný jeho súhlas. Do súkromia osôb, a teda aj do predmetu ochrany osobnosti patria zásadne otázky týkajúce sa ich intímnej sféry. V prípade výkonu ústavnej alebo zákonnej právomoci verejných činiteľov na verejnosti ide o diametrálne odlišné otázky verejnej a nie súkromnej sféry, ktoré nemožno v žiadnom prípade považovať za súčasť ich základného práva na súkromie. Ak sa fotografia robí jednoznačne pri výkone verejnej funkcie alebo výkone verejných vecí, možno fotografovať bez obmedzenia (teda bez ohľadu na to, na aké účely sa fotografia vyhotovuje a bez privolenia). Súdy výslovne uvádzajú, že za súčasť základného práva na súkromie a ani prejav osobnej povahy nemožno u verejného činiteľa považovať výkon jeho zákonom upravenej služobnej právomoci na verejnosti. Výkon verejných vecí teda nepodlieha ochrane súkromia a na fotografovanie v takom prípade nie je nikdy potrebné privolenie (napr. pri prejave politika, pri zákroku policajta, pri výkone práce moderátora, pri športovom výkone športovca na pretekoch, na verejnom zasadnutí obecného zastupiteľstva). http://www.korupcia.sk/zakony/...  autor:bojovnicka1488]]> Wed, 23 Oct 2013 00:03:20 +0000 <![CDATA[Lebo Vy tie zákony dodržiavate]]> http://diskusie.sme.sk/diskusie/dpl/20920955/odpoved-na-otvoreny-list-gabriele-kuby.html 20920955 http://www.gender.gov.sk/?p=28...) porušili Ústavu SR, Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, Všeobecnú deklaráciu ľudských práv - odopreli občanovi SR právo na slobodu prejavu a na informácie (politické práva – jedny zo základných ľudských práv) - nedovolili mu urobiť zvukový záznam z tohto zasadnutia. http://ulozto.sk/xf4QeNPD/2013... Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky: Čl. 26 (1) Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. (2) Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu. Vydávanie tlače nepodlieha povoľovaciemu konaniu. Podnikanie v odbore rozhlasu a televízie sa môže viazať na povolenie štátu. Podmienky ustanoví zákon. Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd: Čl.10 1. Každý má právo na slobodu prejavu. Toto právo zahŕňa slobodu zastávať názory a prijímať a rozširovať informácie alebo myšlienky bez zasahovania štátnych orgánov a bez ohľadu na hranice. Tento článok nebráni štátom, aby vyžadovali udeľovanie povolení rozhlasovým, televíznym alebo filmovým spoločnostiam. Všeobecná deklarácia ľudských práv (Charta ľudských práv): ČLÁNOK 19 Každý má právo na slobodu presvedčenia a prejavu. Toto právo nepripúšťa, aby niekto trpel vinu pre svoje presvedčenie a zahŕňa právo vyhľadávať, prijímať a rozširovať informácie a myšlienky akýmikoľvek prostriedkami a bez ohľadu na hranice. Kam sa obrátiť v prípade porušenia ľudských práv: Ombudsman – verejný ochranca práv (http://www.vop.gov.sk/): Verejný ochranca práv je nezávislý orgán Slovenskej republiky, ktorý v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom chráni základné práva a slobody fyzických osôb a právnických osôb v konaní pred orgánmi verejnej správy a ďalšími orgánmi verejnej moci, ak je ich konanie, rozhodovanie alebo nečinnosť v rozpore s právnym poriadkom. V zákonom ustanovených prípadoch sa verejný ochranca práv môže podieľať na uplatnení zodpovednosti osôb pôsobiacich v orgánoch verejnej moci, ak tieto osoby porušili základné právo alebo slobodu fyzických osôb a právnických osôb. Všetky orgány verejnej moci poskytnú verejnému ochrancovi práv potrebnú súčinnosť. (článok 151a ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky) Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (http://www.snslp.sk) Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP): Na Európsky súd pre ľudské práva sa môže obrátiť každý, (jednotlivec, mimovládna organizácia, alebo skupina osôb) kto sa domnieva, že niektorý z členských štátov RE porušil jeho práva zaručené Európskym dohovorom o ľudských právach (EDĽP) alebo dodatkovými protokolmi k EDĽP. Ide o tzv. individuálne sťažnosti. http://www.mzv.sk/servlet/stra... Organizácia Spojených národov Európska únia Dodržiavanie ľudských práv je integrálnou súčasťou Zmluvy o Európskej únii a prvoradou podmienkou kandidátskej krajiny na vstup do EÚ: „Únia je založená na zásadách slobody, demokracie, dodržiavania ľudských práv a základných slobôd a právneho štátu, ktoré sú  autor:bojovnicka1488]]> Tue, 22 Oct 2013 23:59:41 +0000 <![CDATA[Príspevok bez názvu]]> http://diskusie.sme.sk/diskusie/dpl/20919846/odpoved-na-otvoreny-list-gabriele-kuby.html 20919846 Tue, 22 Oct 2013 17:53:21 +0000 <![CDATA[Keď žena čúra ako muž]]> http://diskusie.sme.sk/diskusie/dpl/20919836/odpoved-na-otvoreny-list-gabriele-kuby.html 20919836 http://www.*****/kpm/rodova-rovnost-la-olga-pi etruchova-ked-zena-cura-ako-muz/ Čo povieš na toto old lady, dúfam, že sa nezmôžeš len na taký slabý argument, že som trápna. Som trápna, že si uťahujem, robím srandu z vecí, ktoré nemajú so zdravým rozumom nič spoločné???  autor:bojovnicka1488]]> Tue, 22 Oct 2013 17:51:19 +0000 <![CDATA[Príspevok bez názvu]]> http://diskusie.sme.sk/diskusie/dpl/20918717/odpoved-na-otvoreny-list-gabriele-kuby.html 20918717 Tue, 22 Oct 2013 14:10:07 +0000 <![CDATA[Keby takych ludi bolo viac]]> http://diskusie.sme.sk/diskusie/dpl/20905478/dievcata-ktore-sa-rozhodli-mysliet-na-inych.html 20905478 http://www.cas.sk/clanok/26072... Dnesne hodnoty su strasne pokrivene, dominuju peniaze, kariera, zije sa konzumnym zivotom, neviazane. Niektori ludia nehodnotia cloveka podla srdca, ako sa sprava k druhym, ale podla majetku, postavenia, aku poziciu zastava, ale o tie veci môze clovek hocikedy prist a co potom?  autor:bojovnicka1488]]> Sat, 19 Oct 2013 10:41:09 +0000 <![CDATA[Príspevok bez názvu]]> http://diskusie.sme.sk/diskusie/dpl/20894289/zenskost-a-muzskost-alebo-komu-sluzia-stereotypy.html 20894289 Thu, 17 Oct 2013 00:05:56 +0000 <![CDATA[Príspevok bez názvu]]> http://diskusie.sme.sk/diskusie/dpl/20894286/zenskost-a-muzskost-alebo-komu-sluzia-stereotypy.html 20894286 Wed, 16 Oct 2013 23:54:45 +0000 <![CDATA[Možno s ňou MPSVaR SR skončí prac. pomer]]> http://diskusie.sme.sk/diskusie/dpl/20894173/zenskost-a-muzskost-alebo-komu-sluzia-stereotypy.html 20894173 http://www.hlavnespravy.sk/kva... http://www.azet.sk/firma/59622... http://www.zrsr.sk/zr_vypis.as...  autor:bojovnicka1488]]> Wed, 16 Oct 2013 22:17:33 +0000 <![CDATA[Sestdesiatdevät]]> http://diskusie.sme.sk/diskusie/dpl/20891168/predcasna-sexualizacia-deti-a-dost.html 20891168 Wed, 16 Oct 2013 10:57:21 +0000 <![CDATA[Príspevok bez názvu]]> http://diskusie.sme.sk/diskusie/dpl/20891004/predcasna-sexualizacia-deti-a-dost.html 20891004 Wed, 16 Oct 2013 10:33:58 +0000