Všeobecne záväznom nariadení mesta Zlaté Moravce, o podmienkach organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia obyvateľov mesta