Všeobecne záväznom nariadení mesta Zlaté Moravce, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda na území mesta Zlaté Moravce