104 praktických príbehov pomoci Rómom

Bratislava 9. máj 2011 - Na ocenenie Gypsy Spirit sa tento rok prihlásilo v šiestich kategóriách 104 mimovládnych organizácií, firiem, jednotlivcov a novinárov. Prípravno-organizačný výbor v minulých dňoch vyhodnotil jednotlivé prihlášky a vybral 19 postupujúcich - tri nominácie v každej kategórii ocenenia Gypsy Spirit, pričom na Špeciálne ocenenie poroty (Gypsy Spirit médiá) nominoval hneď štyroch novinárov. Vyhlásenie výsledkov a udelenie ocenení sa uskutoční počas slávnostného večera v pondelok 23. mája v priestoroch Mestského Divadla P. O. Hviezdoslava v Bratislave.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (5)

Nominácie v jednotlivých kategóriách ocenenia Gypsy Spirit pre rok 2011

 1. MIMOVLÁDNA ORGANIZÁCIA

(realizácia konkrétneho projektu zameraného na podporu a rozvoj rómskej menšiny a jeho dosiahnuté výsledky)

 • ROMA LEVICE - IPC (informačno-poradenské centrum), Levice

Občianske združenie ROMA LEVICE-IPC realizuje už takmer desať rokov aktivity v prospech občanov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Bezplatne poskytuje sociálne služby, pričom sa zameriava na vytváranie nových foriem a metód sociálnej práce za účasti širokej verejnosti, napr. tzv."sídlisková sociálna práca". Každoročne organizuje podujatia zamerané na prezentáciu rómskeho kultúrneho dedičstva.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
 • Klub SPOLU, DETVA, Marie Olahová

V priestoroch Komunitného centra v Detve sa realizujú voľnočasové aktivity, záujmové krúžky pre deti i dospelých, poradenstvo a podpora ľudí v hmotnej núdzi i pomoc v konkrétnych problémoch ich, objektívne, neľahkého života. Týmito aktivitami sa Klubu podarilo naštartovať efektívnejšiu spoluprácu mesta s rómskou komunitou, zapojiť do realizovaných činností viacerých aktérov z mesta a zlepšiť napríklad čistotu a poriadok nielen v spomínanej časti mesta.

 • OZ LAČHO DROM, Kokava nad Rimavicou, Vladimír Sendrei

Občianske združenie Lačho Drom bolo nominované za projekt „Aktivizáciou komunít ku skvalitneniu života a podpore zamestnanosti", vďaka ktorému sa podarilo zamestnať viac ako 30 Rómov z obcí v okrese Poltár. Ďalších Rómov združenie vyškolilo pre práce na obnove a zveľaďovaní vlastného bývania, ktoré vykonávali v rámci aktivačných prác.

SkryťVypnúť reklamu

2. SPOLOČNOSŤ - FIRMA

(podpora projektov zameraných na sociálnu pomoc a podporu rómskej komunity)

 • Nadácia SPP

Nadácia SPP je nominovaná napr. za podporu alternatívneho programu „Fond na vzdelávanie mladých rómskych umelcov", ktorého cieľom je aktívne motivovať rómskych žiakov k pokračovaniu v štúdiu na stredných školách.

 • US Steel, s. r. o. Košice

U.S. Steel. s.r.o. dlhodobo a trvalo udržateľne zamestnáva niekoľko desiatok zamestnancov z prostredia segregovanej rómskej osady. Treba podotknúť, že pár rokov od začatia spomínaného projektu sa väčšina rómskych zamestnancov presťahovala do nájomných bytov v Košiciach.

 • Nadácia Orange, Bratislava

Nadácia Orange je nominovaná za rozmanité, komplexné a cielené aktivity v prospech znevýhodnených a ohrozených skupín obyvateľstva.

SkryťVypnúť reklamu

3. MIMOŠKOLSKÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY

(zamerané na rómske deti a mládež)

 • Rehoľa Congregatio Jesu, sr Silvia Zábavová ajej spolusestry, Jarovnice

Nominovaná sestra Silvia Zábavová a jej spolusestry pracujú od roku 2007 počas letných prázdnin priamo v teréne, v obci Jarovnice, ktorá je najväčšou rómskou osadou v strednej Európe. Venujú sa deťom predškolského a školského veku, mladým do 25 rokov, navštevujú rodiny a sú v kontakte s Rómami všetkých vekových kategórií.

 • Divadlo zchatrče, Komunitné centrum ETP, Irma Horváthová, vedúca Divadla zchatrče, Moldava nad Bodvou

Divadlo mladých Rómov z rómskej osady v Moldave nad Bodvou prekonáva hneď niekoľko rôznorodých limitov a predsudkov. Napriek tomu, že ide o tzv. amatérske divadlo, realizované divadelníkmi bez akejkoľvek skúsenosti so „skutočným" divadlom, nesie v sebe silný emotívny náboj i posolstvo zrozumiteľné a prospešné tak minorite, ako majorite.

SkryťVypnúť reklamu
 • KARI - Krajská asociácia rómskych iniciatív, Banská Bystrica

V kategórii mimoškolské vzdelávacie aktivity je asociácia nominovaná za projekt „Mentoring a tútoring rómskych žiakov prvého a druhého ročníka základnej školy 2009-2011". Spomínaný projekt si kladie za úlohu napomôcť rómskym deťom aklimatizovať sa v novom prostredí, konfrontovať negatívne správanie a postoje, zvýšiť im sebavedomie a podnecovať ich k dosiahnutiu stanovených cieľov vo vzdelávacom procese.

4. OSOBNOSŤ

(dlhodobá práca, ktorá prispela k zlepšeniu postavenia Rómov)

 • Anna Ferkaninová, starostka obce Nižný Komárnik

Dedina Nižný Komárnik má z jednej tretiny rómske obyvateľstvo. Za viac ako desaťročie sa starostke podarilo zrealizovať elektrifikáciu a zavedenie pitnej vody do pôvodných chatrčí, následne likvidáciu osady a vybudovanie obecných bytov nižšieho štandartu s vlastnou čističkou odpadových vôd, výstavbu mostu, prístupovej komunikácie k novostavbám i výsadbu zelene a parkovej úpravy pred novopostavenými domami.

 • František Gall, Drienovská Nová Ves, nominácia za spontánnu prácu apomoc rómskej komunite pri komplexnej občianskej integrácii vobci a „objavenie" a „tútorstvo" dievčenskej skupiny Sabrosa

Pán František Gall je zainteresovanej verejnosti známy predovšetkým ako objaviteľ, ochranca a dôverník dnes už mediálne populárnej dievčenskej skupiny Sabrosa. Okrem toho je však aj človekom, ktorý dal a dáva pracovnú šancu pri stavebných prácach ľuďom z miestnej rómskej osady.

 • Manželia Helena aIvan Akimovci, občianske združenie Kežmarský hlas, Kežmarok

Manželia Akimovci už niekoľko rokov, v rodinných podmienkach a výhradne s osobnými prostriedkami, pracujú s rómskymi deťmi a mládežou v oblasti prezentácie tradičnej rómskej kultúry, spevu a tancov. Priaznivo tým ovplyvňujú a predurčujú život týchto detí smerom ku získaniu zručností, skúseností a zážitkov uplatniteľných v budúcom osobnom i spoločenskom živote.

5. ČIN ROKA

(za čin, ktorý prispel k záchrane života, alebo zlepšil kvalitu života jednotlivca)

 • Ladislav Žilecký, riaditeľ Základnej školy smaterskou školou, Jakubany, okres Stará Ľubovňa

Pán Ladislav Žilecký, riaditeľ „zmiešanej" rómsko-nerómskej ZŠ s materskou školou sa dlhodobo a celou svojou osobnosťou angažuje a zasadzuje za skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, ozajstné vzájomné rešpektovanie rómskych a nerómskych žiakov a žiačok, efektívnu integráciu rómskych detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.

 • Jarmila Vaňová, Rómske mediálne centrum (MECEM), Košice

Okrem kontinuálnej mediálnej práce v prospech rómskej komunity je pani Jarmila Vaňová tentokrát nominovaná aj za prácu, ktorá by zniesla prívlastok „mediátorská". Pri natáčaní reportáže v rómskej osade v obci Bidovce sa jej podarilo doslova pred kamerami doviesť k dohode starostu a miestnych Rómov ohľadom zabezpečenia materiálu a vykonania prác, ktoré boli potrebné k zavedeniu vody pre približne 150 ľudí v rómskej osade.

 • PaedDr. Andrea Vaľková, Nižný Tvarožec

Matka ročných dvojčiat a pedagogička dr. Andrea Vaľková je nominovaná za nezištnú a všestrannú pomoc deťom v miestnej rómskej osade. Konkrétne za starostlivosť o sedemročné dieťa s ťažkým kožným ochorením, ktoré denne navštevovala, ošetrovala, dávala mu lieky a cestovné náklady (vzhľadom na katastrofálnu finančnú a sociálnu situáciu rodičov) hradila z vlastných zdrojov.

GYPSY SPIRIT MÉDIÁ - špeciálne ocenenie poroty

(pre novinára/novinárku za poukázanie aj na iné ako negatívne vlastnosti obyvateľov rómskych komunít)

 • Peter Kubínyi, Bratislava

Peter Kubínyi je výnimočný novinár, ktorý výberovo a investigatívne (v niekoľkých knižných publikáciách a desiatkach novinových a časopiseckých článkov) mapuje reálny, každodenný život, problémy i divokú krásu Rómov zo segregovaného, sociálne vylúčeného prostredia.

 • Andrej Bán, Bratislava

Andrej Bán je vynikajúci investigatívny reportér a brilantný fotograf. So svojimi reportážami z prostredia vylúčených rómskych komunít sa etabloval v slovenskom aj českom mediálnom prostredí ešte v časoch, keď rómska téma a „karta" nebola mediálne používaná a populárna.

 • Janette Maziniová, Bratislava

Janette Maziniová je originálnou publicistkou, ktorá na svojom blogu otvorene, priamo a úprimne zverejňuje osobné „správy", týkajúce sa komplexných problémov i riešení rómskej problematiky.

 • Manželia Ján aTatiana Čonkovci, o. z. Rómske internetové rádio, Bratislava

Manželia Čonkovci vykonávajú (bez akejkoľvek finančnej podpory, či zisku) nesmierne záslužnú činnosť - nimi „vymyslené" a realizované rómske internetové rádio prezentuje, propaguje a systematizuje predovšetkým rómsku hudbu (momentálne 102 kapiel zo Slovenskej a Českej republiky).

O projekte Gypsy Spirit

Dlhodobým cieľom projektu Gypsy Spirit je prispieť k vytvoreniu pozitívnejšieho obrazu rómskej komunity na Slovensku a podporiť zlepšenie jej celkovej životnej situácie. Ocenenie a prezentácia pozitívnych príkladov môže byť motiváciou aj pre iné subjekty, aby sa angažovali v rámci projektov, ktoré prinesú komplexné, efektívne a dlhodobé riešenie problémov rómskej komunity. Ocenenie Gypsy Spirit je zameraná na podporu a informovanosť o tých projektoch a aktivitách, ktoré prinášajú skutočné, merateľné výsledky, a tak predstavujú pre rómskych obyvateľov aj reálnu pomoc.

Vyhlasovateľmi 3.ročníka sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s., člen skupiny Enel, generálny partner, Rozhlas a televízia Slovenska RTVS, Národné centrum pre rovnosť príležitostí a Asociácia rómskych žien Slovenska.

Viac informácií nájdete na: www.gypsyspirit.eu

Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) je mimovládna organizácia, ktorej poslaním je budovať porozumenie, podporovať medzinárodnú kultúrnu výmenu, prehlbovať vzdelávanie a vytvárať priestor na ďalšie pokračovanie vzájomnej komunikácie. Vo svojej vzdelávacej činnosti sa ACEC zameriava na prípravu a uplatňovanie vzdelávacích programov a komunikačných stratégií pre sociálne slabé skupiny (vzdelávacie a osvetové programy a projekty zamerané na rómsku menšinu na Slovensku). ACEC aktívne pôsobí v teréne v rómskych osadách od roku 2002 a v súčasnosti realizuje v dva projekty pre rómsku komunitu v 75 osadách na východnom a strednom Slovensku.

Slovenské elektrárne sú najväčším výrobcom elektriny na Slovensku a Enel je druhou najväčšou energetickou spoločnosťou v Európe, celkovo pôsobí v 22 krajinách po celom svete. Slovenské elektrárne i Enel sú partnermi významných filantropických inštitúcií. Svoju spoločenskú zodpovednosť pri podnikaní nazývajú Energiou pre krajinu - energia pre šport, energia pre kultúru, energia pre vzdelanie, energia pre životné prostredie a energia pre ľudskosť. Sú to sféry aktivít - energie, ktorými elektrárne podporujú aj v roku 2009 rozvoj spoločenskej zodpovednosti pri podnikaní (CSR) na Slovensku. Projekt Gypsy Spirit patrí do programu Energia pre ľudskosť.

Gypsy Spirit

Gypsy Spirit

Bloger 
 • Počet článkov:  35
 •  | 
 • Páči sa:  0x

Gypsy Spirit Zoznam autorových rubrík:  NezaradenáAktualityOcenení a nominovaníPorota

Prémioví blogeri

Lívia Hlavačková

Lívia Hlavačková

41 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

712 článkov
Iveta Rall

Iveta Rall

49 článkov
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

2 články
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
SkryťZatvoriť reklamu