115 praktických príbehov pomoci Rómom

Na ocenenie Gypsy Spirit 2010, nad ktorým prevzala záštitu Viviane Reding, viceprezidentka Európskej komisie a komisárka pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo, sa tento rok prihlásilo v piatich kategóriách 115 mimovládnych organizácií, firiem aj jednotlivcov. Prípravno-organizačný výbor v minulých dňoch vyhodnotil jednotlivé prihlášky a vybral vždy po tri nominácie v každej z piatich kategórií ocenenia Gypsy Spirit. Vyhlásenie výsledkov a udelenie ocenení prebehne počas slávnostného večera budúci štvrtok 13. mája v priestoroch Slovenského rozhlasu.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (9)
Obrázok blogu

„Je to 115 príkladov dobrej práce s preukázateľnými výsledkami. Verejné uznanie pre tie najlepšie z nich môže byť inšpiráciou, ale najmä výzvou, aby sme urobili všetko, čo je v našich silách pre to, aby rómska menšina na Slovensku mohla žiť dôstojnejšie. Navyše, veľmi nás teší a vážime si, že záštitu nad týmto projektom prevzala viceprezidentka Európskej komisie Viviane Reding," hovorí Ľubomíra Slušná, prezidentka ACEC a riaditeľka Communication s.r.o. - na fotografii s Michele Bolognom, zástupcom spoločnosti Slovenské elektrárne, člen skupiny Enel, ktorá je jedným z vyhlasovateľov a generálnym partnerom Gypsy Spirit, pri príležitosti slávnostného otvorenia druhého ročníka ocenení.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Nominácie v jednotlivých kategóriách ocenenia Gypsy Spirit pre rok 2010

Nominácie v kategórii - Ocenenie pre mimovládnu organizáciu (realizácia konkrétneho projektu zameraného na podporu a rozvoj rómskej menšiny a jeho dosiahnuté výsledky)

 • Občianske združenie Miesto v dome, Levice

 • Občianske združenie (OZ) Miesto v dome funguje v Leviciach už šesť rokov. Posledné tri roky sa venuje intenzívnej denno-dennej práci v miestnej časti Ladislavov dvor. Ide o separovanú lokalitu s približne 350 obyvateľmi, ktorí tu žijú bez potrebnej infraštuktúry. Táto lokalita vznikla vysťahovaním neplatičov z mesta Levice. Medzi základné aktivity OZ patrí poskytovanie materiálnej pomoci - stravy, ošatenia, predmetov dennej potreby pre sociálne odkázaných, pomoc pri zabezpečovaní núdzového ubytovania pre ľudí bez prístrešia, poskytovanie ďalších sociálnych služieb, poradenstva, sociálnej prevencie, vzdelávania, zamerané na presadzovanie dôstojného spôsobu života občanov v nepriaznivej životnej situácii.

   

 • Občianske združenie Za dôstojný život, Lučenec

 • Občianske združenie (OZ) Za dôstojný vzniklo v Lučenci v roku 2000. Od svojho vzniku sa zaoberá pomocou marginalizovaným občanom, najmä v krízových situáciách. V roku 2006 zriadilo OZ Centrum pre občana a rodinu - domov pre osamelých rodičov a útulok s kapacitou tridsať osôb. V roku 2008 zriadili Krízové stredisko a v januári tohto roku detský domov Margarétka. OZ každoročne realizuje výchovné opatrenia so zameraním na dosiahnutie prosociálneho správania u maloletých a mladistvých s poruchami správania a s problémom záškoláctva. Terénnou sociálnou prácou aktivizujú rómsku komunitu, vzbudzujú záujem o vzdelanie a rôzne záujmové činnosti.


 • Občianske združenie Člověk v tísni, Slovensko

 • Dôvodom tohtoročnej nominácie slovenskej pobočky Občianskeho združenia (OZ) Clověk v tísni je ocenenie jej komplexného a kontinuálneho pôsobenia organizácie, dôraz na kombináciu terénneho, lokálneho prístupu so snahou o ovplyvňovanie systémovej úrovne. Konkrétne ide, predovšetkým, o doučovacie aktivity Programu podpory vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorých hlavným cieľom a zároveň prínosom je zlepšenie študijných výsledkov detí, eliminácia predčasného ukončenia školskej dochádzky alebo preradenia na špeciálnu základnú školu. Cieľom programu je aj zabezpečiť úspešné prijatie a zotrvanie detí na stredných školách. Ďalšou aktivitou OZ je taktiež projekt ekologického a ekonomického bývania sociálne slabších ľudí, zohľadňujúci aj vzájomnú spoluprácu a pomoc budúcich nájomníkov.

   

Nominácie v kategórii - Ocenenie pre spoločnosť - firmu (podpora projektov zameraných na sociálnu pomoc a podporu rómskej komunity)

 • Eureko/Union

  Firmy sú ocenené za najrozsiahlejší projekt realizovaný na Slovensku - Zdravé komunity. Projekt je zameraný na zlepšenie zdravia rómskej populácie a osvetu v oblasti zdravotnej starostlivosti obyvateľov rómskych osád s priamym dopadom na 45 000 ľudí. Projekt má preukázateľný vplyv na zmenu prístupu obyvateľov osád ku vlastnému zdraviu a k dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Ľudské zdroje na implementáciu projektu sú vyberané priamo od obyvateľov osád. Súčasťou aktivít je aj permanentná vzdelávacia činnosť a motivačné tréningy. Od roku 2007 spoločnosť Union zdravotná poisťovňa investovala 15 mil. slovenských korún (približne 497 tisíc eur) na vakcinácie nad rámec povinného očkovania. V tejto činnosti Union naďalej pokračuje. Preventívne prehliadky sa podarilo v lokalitách pôsobenia zvýšiť o približne 20% voči priemeru celej SR. Projekt bol prezentovaný na pôde Európskej komisie a jeho prípadová štúdia bude vydaná Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) v tomto roku.

 • Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR (OSZZS)

  OSZZS má za sebou množstvo komunitných aktivít, ale nominácia Gypsy Spirit v tomto roku je predovšetkým udelená za vyškolenie 90 rómskych zdravotných asistentov k spolupráci pri zásahoch rýchlej zdravotnej pomoci. Zároveň tak aj za implementáciu modelu šírenia zdravotnej osvety v osadách s cieľom zlepšenia zdravotného uvedomenia rómskej populácie, zlepšenia situácie v osadách v oblasti komunálnej a osobnej hygieny a zvýšenia osvety v oblasti sexuálnej výchovy.

 • Nadácia Orange

  Nádácia Orange je nominovaná za dlhodobé partnerstvo a podporu Rómskeho inštitútu pri podpore vzdelávania rómskych detí v programe Štipendijný fond Big Brother, Big Sister. Program adresne podporuje nadané rómske deti v oblasti vzdelávania. Využíva metódu tútoringu, ktorá je založená na participácii dobrovoľníkov na individuálnom rozvoji dieťaťa. Špecificky je doplnená aj o prvky medzikultúrneho dialógu, a to vďaka zainteresovanosti dobrovoľníkov z radov vysokoškolských študentov.

Nominácie v kategórii - Ocenenie pre mimoškolské vzdelávacie aktivity (zamerané na rómske deti a mládež)

 • Špeciálna základná škola Chminianske Jakubovany

  Cieľom pôsobenia školy je rozvoj osobnosti dieťaťa s prihliadnutím na druh a stupeň postihnutia i odlišný spôsob života. Navštevuje ju vyše 400 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia segregovanej rómskej osady. Poslaním školy je zabezpečovať nielen školsko-vzdelávaciu, ale aj mimoškolskú činnosť, v rámci ktorej tak na škole pôsobí 18 záujmových útvarov. Ich cieľom je zabezpečiť deťom zmysluplné využívanie voľného času. Aj v spolupráci s inými miestnymi i celoslovenskými subjektami škola organizuje letné tábory, kurzy, výcviky, súťaže, rozvíja a uplatňuje spevácky, športový, tanečný a výtvarný talent svojich žiakov.

 • Občianske združenie Divé Maky, Bratislava

  Občianske združenie (OZ) Divé Maky je nominované za individuálnu štipendijnú podporu talentovaných rómskych detí a mládeže žijúcich v zložitých sociálnych pomeroch formou individuálneho darcovstva. Za jedinečnosť, inovatívnosť, prepracovanosť daného systému a dosiahnuté výsledky, za odstraňovanie spoločenských predsudkov a mýtov voči rómskej komunite a za praktickú a hlboko humanistickú aplikáciu práv dieťaťa na vzdelanie a plnohodnotný život.

 • Občianske združenie Horúci tím, Čičava

  Misijné pôsobenie občianskeho združenia Horúci tím v Pastoračnom centre Rómov v obci Čičava so súčasnou pôsobnosťou v 10 obciach vranovského okresu, považuje starosta Čičavy za príklad hodný nasledovania nielen na Slovensku, ale v celej Európskej únii. Okrem systematickej práce v malých skupinách, ktorých je v súčasnosti tridsať, ide aj o víkendové podujatia, tábory, formačné školenia pre ľudí z rómskych osád, festivaly a sociálnu pomoc starším Rómom v regióne. Uznanie si Horúci tím zaslúži aj z toho dôvodu, že jeho členovia všetky svoje aktivity v osadách realizujú v rámci dobrovoľníctva.

Nominácie v kategórii - Ocenenie pre jednotlivca (dlhodobá práca, ktorá prispela k zlepšeniu postavenia Rómov)

 • Mgr. Jana Belišová, etnografka a muzikologička

  Jana Belišová je nominovaná za jedinečný počin mapovania a archivácie rómskych piesní a za približovanie a zviditeľňovanie autentickej rómskej hudby širokej verejnosti prostredníctvom CD nosičov, koncertov, workshopov, výstav a seminárov. Mapovaniu autentickej rómskej hudby sa venuje od roku 1990 - od čias svojho štúdia etnológie a hudobnej vedy na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V roku 2002 založila Občianske združenie Žudro, ktoré vydalo CD Phurikane giľa. Ide o zbierku starodávnych žalostných piesní (halgató), obohatenú o denníkovú knihu a spevník. O rok neskôr vyšlo druhé CD Karačoňa s vianočnými piesňami. Momentálne pripravuje dvojalbum čardášov, opäť spojený so spevníkom. Výsledky jej práce sú prijímané veľmi pozitívne nerómskou verejnosťou, čo prispieva k vytváraniu pozitívneho a sympatického obrazu o Rómoch.

 • Sestra Atanázia Holubová

  Sestra Atanázia Holubová je nominovaná v tejto kategórii za nezištnú mnohoročnú službu a pomoc chudobným a opusteným. Taktiež za mimoriadnu a všestrannú činnosť rehoľnej sestry na rómskom sídlisku Poštárka v Bardejove, špeciálne za vzdelávaciu a výchovnú prácu s rómskymi deťmi i ich dlhodobú prípravu na prvé sv. prijímanie. Rádová sestra Atanázia, civilným menom Mgr. Mária Holubová, sa venuje pastoračnej činnosti medzi Rómami v Bardejove na Slovensku, kde založila aj detský spevácky súbor Devleskere Čhave (Božie deti). Narodila sa v roku 1952 a vyštudovala strednú zdravotnícku školu v Prešove. Od roku 1992 sestra Atanázia pôsobí aj v obci Jarovnice, ktorá bola postihnutá povodňami. Dva roky tam (okrem iného) učila na rómskej základnej škole katechizmus.

 • Iveta Lacková, Eva Dzuriková, Gabriela Lipovská a Anton Mirga

  Všetci sú spoločne nominovaní za obetavú terénnu prácu, za dlhodobé, systematické a nezištné pôsobenie a pomoc v rómskych komunitách s cieľom reálne a efektívne prispieť k zmene postojov Rómov ku svojmu zdraviu, vzdelávaniu a celkovej zodpovednosti za vlastný individuálny i rodinný život. Nominovaní sú v svojich komunitách rešpektovanými a vyhľadávanými osobnosťami. Sme presvedčení, že v ich prípade je oprávnené hovoriť nie o práci, či aktivitách, ale o „poslaní".

Nominácie v kategórii - Čin roka (za čin, ktorý prispel k záchrane života, alebo zlepšil kvalitu života jednotlivca)

SkryťVypnúť reklamu

 • Kolektív Mestského úradu Giraltovce

  Tento kolektív je nominovaný v kategórii Čin roka za pomoc mnohodetnej rómskej rodine nad rámec pracovných povinností i kompetencií. Spomínaná rodina s 10 deťmi predala byt a vycestovala za prácou do zahraničia len s jedným dieťaťom. Ostatných deväť detí ostalo v nevhodných podmienkach odkázaných samé na seba a následne boli umiestnené v krízovom centre. Rodičia však cestou do Anglicka prišli v Prahe o všetky peniaze a nemohli tak ani pokračovať ďalej, ani sa vrátiť späť domov. Mestský úrad im umožnil vrátiť sa na náklady mesta. Po návrate im mesto poskytlo aj náhradné ubytovanie- nakoľko iba tak mohli splniť súdnu podmienku vrátenia detí do svojej starostlivosti. V súčasnosti rodinu pravidelne navštevuje sociálny kurátor, terénni pracovníci organizujú verejnú zbierku šatstva a obuvi pre túto rodinu a pravidelne monitorujú starostlivosť o deti.

 • MECEM - Rómske mediálne centrum

  Obchodovanie s ľuďmi, pracovné otroctvo je problémom, ktorý sa v podmienkach Slovenskej republiky týka predovšetkým rómskych komunít na východe Slovenska. Rómske mediálne centrum v priebehu roka 2009 otvorilo túto tému a odvysielalo v súvislosti s ňou 6 reportáží. Zmapovalo rôzne formy obchodovania s ľuďmi, vydalo súvisiace DVD v rómskom jazyku -slúžiace ako pomôcka pre rozličné úrovne. Jedným z výsledkov projektu je aj návrat skupiny ľudí z otroctva v zahraničí, rovnako ako prvé úspechy pri vyšetrovaní týchto trestných činov. Treba pripomenúť, že predchodcom Rómskeho mediálneho centra (MECEM) bolo občianske združenie ECCE. To vzniklo ešte v roku 1999 s cieľom monitorovať informácie o Rómoch a spolupracovať s médiami pri scitlivovaní majority vo vzťahu ku rómskej komunite. Prvotným zámerom bolo vybudovať centrum, na ktoré by sa novinári z majoritných médií mohli kedykoľvek obrátiť pri overovaní si informácií o Rómoch. Od roku 2002 zrealizovali množstvo projektov počnúc vzdelávaním mladých ľudí a ich prípravy na komunikáciu s médiami, cez vzdelávanie samosprávy pre prácu s Rómami, vydávanie kníh a novín, realizáciu dokumentárnych filmov až po vysielanie rómskeho národnostného magazínu v Slovenskej televízii.

 • Mária Nazarejová

  Mária Nazarejová sa dlhodobo, obetavo a s láskou venuje práci a pomoci Rómom, osobne participuje na im určených zdravotných projektoch, nezištne a všestranne pomáha mladým rómskym mamičkám a odkázaným. Pracuje ako terénna komunitná pracovníčka pre obec Kapušany, ako koordinátorka projektu Zdravé komunity a miestnej osade pomáha v mnohých oblastiach aj nad rámec svojich oficiálnych pracovných povinností. Taktiež vedie detskú tanečnú skupinu rómskych detí. V kategórii Čin roka je nominovaná za konkrétnu ľudskú i organizačnú a administratívnu prácu, súvisiacu s vyhľadaním otca a starej matky rómskeho dievčatka v Českej republike. Dievčatku Sandre „hrozil" dlhodobý pobyt v detskom domove. Pani Nazarajevová má zásluhu nielen na vyhľadaní a kontaktovaní jeho príbuzných v Českej republike, ale aj na ich motivovaní a pomoci ohľadom sanovania celej rodiny. V súčasnosti rodina, vrátane starej mamy, žije spoločne na Slovensku a zodpovedne sa stará o malú Sandru.

V tomto ročníku Gypsy Spirit máte aj vy možnosť dať svoj hlas niektorému z jednotlivcov, ktorí prispeli k zlepšeniu postavenia Rómov na Slovensku. Sú dôkazom toho, že aj pomoc bežných ľudí má zmysel. Hlasovať môžete tak, že na Facebooku kliknete na Páči sa mi / Like pri fotke nominovaného, ktorého chcete podporiť. Tešíme sa na váš "hlas ľudu".

Gypsy Spirit

Gypsy Spirit

Bloger 
 • Počet článkov:  35
 •  | 
 • Páči sa:  0x

Gypsy Spirit Zoznam autorových rubrík:  NezaradenáAktualityOcenení a nominovaníPorota

Prémioví blogeri

Monika Nagyova

Monika Nagyova

274 článkov
Iveta Rall

Iveta Rall

50 článkov
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

713 článkov
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Lívia Hlavačková

Lívia Hlavačková

41 článkov
SkryťZatvoriť reklamu