Nesplnené biblické proroctvá

Sú biblické proroctvá znakom biblickej neomylnosti, alebo jej omylnosti ?

Písmo: A- | A+
Diskusia  (15)

NEVYPLNENÉ/ZLE NAPASOVANÉ PROROCTVÁ :

Obrázok blogu

OBSAH :

1 : Adamov a Evin dedičný trest

2 : Proroctvo o Kainovom tuláctve

3 : Ježišove narodenie z panny, meno Emmanuel

4 : Narodenie Mesiáša v Betleheme počas Babylonského zajatia

5 : Nesprávne napasované proroctvo na Ježišov návrat z Egyptu

6 : Herodesov masaker novonarodencov - plač v Ráme

7 : Budú ho volať Nazaretský

8 : Trpiaci služobník - Izaiáš 53 kapitola

9 : Skorý príchod konca sveta

10 : Nesprávny preklad Žalmu 78:2

11 : Ježiš na oslici Zach 9: 1-10

12 : Ján Krstiteľ - volajúci na púšti Mal 3: 1-4 ?

Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

13 : Zničený Týrus Ez 26: 1-21

14 : Vzkriesenie Ježiša na tretí deň

15 : Jedno stádo, jeden pastier

16 : Mojžišove proroctvo o Ježišovi

17 : Natánel - svedok zostupovania Božích anjelov na Ježiša

18 : Príchod Mesiáša po skončení Júdskeho panovania

19 : Nesprávne citovaný verš

20 : Hovorenie jazykmi - Joelove proroctvo

21 : Nesprávne citovaný verš Dt 30 : 13-14

22 : Ježiš ako kameň úrazu na Sione ?

23 : Neexistujúci verš

24 : Kanán do Abrahámovho vlastníctva

25 : 4 Abrahámove pokolenie sa vráti do Kanánu

26 : Počet Izraelitov ako hviezd na nebi

27 : Zmena Jakubovho mena na Izrael

28 : Panovanie Júdskych kráľov do príchodu Mesiáša

Skryť Vypnúť reklamu

29 : Neúspešné podmanie Kanánskych národov

30 : Neobývaný Jeruzalem


NEÚSPEŠNÉ BIBLICKÉ PROROCTVÁ

Obrázok blogu

1 : Adamov a Evin dedičný trest

Kniha Genezis 3:16-19

"16 Žene povedal: "Veľmi rozmnožím tvoje trápenia a ťarchavosť; v bolesti budeš rodiť deti a hoci budeš po mužovi túžiť, on bude vládnuť nad tebou." 17 A Adamovi povedal: "Preto, že si počúval hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, o ktorom som ti prikázal: »Nesmieš z neho jesť!«, nech je prekliata zem pre teba; s námahou sa z nej budeš živiť po všetky dni svojho života. 18 Tŕnie a bodľačie ti bude rodiť a ty budeš jesť poľné byliny. 19 V pote svojej tváre budeš jesť svoj chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, z ktorej si bol vzatý, lebo prach si a na prach sa obrátiš!"

Skryť Vypnúť reklamu

Komentár : Vplyvom Evinho a Adamovho hriechu sa na ľudstvo preniesla smrť Gn 3:19; vládnutie muža nad ženou Gn 3:16; bolestivý pôrod Gn 3:16; namáhavé obrábanie pôdy Gn 3:19. Ibaže bolestivý pôrod, namáhavé obrábanie pôdy, vládnutie muža nad ženou je dnes už dávno minulosťou. Vďaka modernej technológii, traktorom dnes sa už obrába pôda bez námahy. Rodiť sa dnes dá aj cez nebolestivý cisársky rez. V takmer všetkých krajinách dnes už neexistuje patriarchát a teda vládnutie muža nad ženou. Väčšina z vecí v proroctve, ktoré mali zostať z generácie na generáciu až do konca sveta vymizla, zostala iba smrť.

Skryť Vypnúť reklamu

______________________________________________________________

2 : Proroctvo o Kainovom tuláctve

Kniha Genezis 4: 9-17

"9 A Pán povedal Kainovi: "Kde je tvoj brat Ábel?" On však odvetil: "Neviem. Či som ja strážca svojho brata?" 10 Pán povedal: "Čo si to urobil?! Hlas krvi tvojho brata hlasno volá zo zeme ku mne. 11 Buď teraz prekliaty zo zeme, ktorá otvorila ústa, aby pila krv tvojho brata z tvojich rúk! 12 Keď budeš obrábať pôdu, neprinesie ti nijakú úrodu. Budeš nestály a túlavý na zemi." 13 Kain povedal Pánovi: "Môj zločin je väčší, než aby mi bol odpustený. 14 Hľa, ty ma dnes odháňaš od zeme a budem sa skrývať pred tvojou tvárou; nestály a túlavý budem na zemi. A ktokoľvek ma nájde, zabije ma."

Komentár : Kain sa ustálil v krajine Nod a potom sa ústalil pri stavaní mesta, dokonca si aj založil rodinu, čo je na tuláka nezvyčajné.

Kniha Genezis 4: 15-17

"15 Pán mu však povedal: "Nie tak! Lebo každý, kto zabije Kaina, sedemnásobnú pomstu si odnesie!" Potom Pán urobil Kainovi znak, aby ho nik, kto ho nájde, nezabil. 16 A Kain sa vzdialil od Pána a zdržoval sa v kraji Nod na východ od Edenu. 17 A Kain poznal svoju ženu a ona počala, a porodila Henocha. Potom vystaval mesto a nazval ho menom svojho syna Henocha."

_____________________________________________________________

3 : Ježišove narodenie z panny, meno Emmanuel

Evanjelium podľa Matúša 1: 20-23

"20 Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: "Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. 21 Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov." 22 To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: 23 "Hľa, panna (Hebr. Almah) počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel," čo v preklade znamená: Boh s nami."

Komentár : V Hebrejskom origináli sa používa výraz "Almah" a ten znamená "mladá žena" nikdy však nie panna ! Matúš zámerne zle preložil hebrejské slovo "Almah" len aby napasoval Ježiša do proroctva. Ďalej, Ježiš sa nikde v Novom Zákone neoznačuje ako "Emmanuel". Namiesto toho sa v NZ píše, že keď sa Ježiš narodil dali mu meno Ježiš Lk 1:31 a nie Emmanuel ! Po tretie, Emmanuel v Izaiášovi nemal vôbec nič spoločné s Ježišom.

Kniha proroka Izaiáša 7: 1-16; 8: 1-4

1 V dňoch Achaza, syna Joatamovho, syna Oziášovho, kráľa júdskeho, Rasin, kráľ Aramu, a Peqah, syn Romeliášov, kráľ izraelský, vytiahli do boja proti Jeruzalemu, ale nevládali ho zdolať. 2 Keď zvestovali Dávidovmu domu: "Aram táborí v Efraimsku," chvelo sa jeho srdce a srdce jeho ľudu tak, ako sa chvejú stromy lesa od vetra. 3 A Pán riekol Izaiášovi: "Choď naproti Achazovi ty i tvoj syn Šeárjášúb až po koniec vodovodu Horného rybníka, na cestu poľa práčov, 4 a povedz mu: Daj pozor a buď spokojný, neboj sa a srdce nech ti nechabne pre tie dve dymiace ohorené hlavne, pre zúrivý hnev Rasina a Aramu a Romeliášovho syna. 5 Preto, že sa Aram a Efraim a Romeliášov syn uzniesli proti tebe, hovoriac: 6 »Tiahnime do Júdska a podesme ho, strhnime ho k sebe a ustanovme v ňom za kráľa Tábelovho syna!« 7 Toto hovorí Pán, Jahve: »Nestane sa tak a nebude tak, 8.............10 Pán znovu takto prehovoril k Achazovi: 11 "Žiadaj si znamenie od Pána, svojho Boha, či už hlboko v podsvetí a či hore na výsostiach!" 12 Ale Achaz vravel: "Nebudem žiadať a nebudem pokúšať Pána." 13 Riekol teda (Izaiáš): "Počujteže, dom Dávidov! Či vám je málo obťažovať ľudí, že obťažujete ešte aj môjho Boha? 14 Preto vám sám Pán dá znamenie: Hľa, mladá žena počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel! 15 Mlieko a med bude jesť, až bude vedieť opovrhnúť zlým a voliť si dobré. 16 Lebo skôr, ako by chlapec vedel opovrhnúť zlým a voliť si dobré, bude spustošená krajina, ktorej dvoch kráľov sa ty hrozíš..................1 Pán mi povedal: "Vezmi veľkú tabuľu a napíš na ňu ľudským písmom: Náhla korisť - rýchly lup!" 2 I vzal som si hodnoverných svedkov, kňaza Uriáša a Zachariáša, syna Barachiášovho. 3 Potom som pristúpil k prorokyni; i počala a porodila syna. A Pán mi riekol: "Nazvi ho Náhla korisť - rýchly lup. 4 Lebo skôr, ako by chlapec vedel volať: »Otče« a: »Matka,« budú odnášať bohatstvo Damasku a korisť Samárie pred asýrskeho kráľa."

Komentár : Ako teda z kontextu vidíme, výraz "mladá žena počne a porodí syna" nemá vôbec nič spoločného s narodením Ježiša Máriou, ale porodenie Emanuela malo byť znamením toho, že Boh ochráni Dávidov dom pred nájazdmi Rasina a Peqaha ! Ako ďalej vidíme, Emanuel bol porodený prorokynou a to ešte v čase proroka Izaiáša, ktorý toho bol svedkom Iz 8:3 ! V Iz 7:16 sa hovorí o tom, že po porodení Emanuela skôr ako bude vedieť rozlišovať medzi dobrým a zlým, teda najneskôr do 7 rokov (v 7 rokoch dieťa vie rozlišovať medzi dobrým a zlým) bude spustošená krajina dvoch kráľov, a teda Rasina a Peqaha. Toto naplnenie sa má udiať za Emmanuela ktorý bol porodený prorokynou za čias Izaiáša Iz 8:4

_______________________________________________________________

4 : Narodenie Mesiáša v Betleheme počas Babylonského zajatia

Evanjelium podľa Matúša 2: 1-5

"1 Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu 2 a pýtali sa: "Kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť." 3 Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a celý Jeruzalem s ním. 4 Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vyzvedal sa od nich, kde sa má narodiť Mesiáš. 5 Oni mu povedali: "V judejskom Betleheme, lebo tak píše prorok: 6 »A ty, Betlehem, v judejskej krajine, nijako nie si najmenší medzi poprednými mestami Judey, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud, Izrael."

Komentár : Matúš cituje proroctvo Micheáša,

Kniha proroka Micheáša 5: 1-5

"1 A ty, Betlehem, Efrata, primalý si medzi tisícami Júdu; z teba mi vyjde ten, čo má vládnuť v Izraeli a jeho pôvod je odpradávna, odo dní večnosti. 2 Preto ich vydá až do času, keď rodička porodí, a zvyšok jeho bratov sa vráti k synom Izraela. 3 Vstane a bude pásť silou Pánovou a velebou mena Pána, svojho Boha; budú si bývať, lebo teraz sa zvelebí až do končín zeme. 4 On bude pokoj. Keď príde Asýr do našej krajiny a vkročí do našich palácov, postavíme proti nemu sedem pastierov a osem vedúcich ľudí. 5 Budú pásť mečom krajinu Asýrov a čepeľou krajinu Nimróda. On vyslobodí od Asýra, keď príde do našej krajiny a keď vkročí na naše územie."

Komentár : Ako vidíme Micheášovo proroctvo nemá nič spoločné s narodením Ježiša. Micheášovo proroctvo hovorí o príchode Mesiáša počas Babylonského zajatia a oslobodenie Izraelu. Takže toto proroctvo nielenže nesedí na Ježiša, ale dokonca sa ani v minulosti nevyplnilo, pretože Izraelitov oslobodil perzský kráľ Kýros II a nie Mesiáš. Nijaký Mesiáš počas Baylonského zajatia neprišiel a Izraelitov nevyslobodil.

_____________________________________________________________

5 : Nesprávne napasované proroctvo na Ježišov návrat z Egyptu

Obrázok blogu

Evanjelium podľa Matúša 2: 13-15

"13 Po ich odchode sa Jozefovi vo sne zjavil Pánov anjel a povedal: "Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil." 14 On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta. 15 Tam zostal až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo, čo povedal Pán ústami proroka: "Z Egypta som povolal svojho syna."

Komentár : Matúš sa snaží Ježišov návrat z Egypta napasovať na Ozeášovo proroctvo, ibaže Ozeáš nijako nesúvisí s Ježišom, ale s Izraelom ako národom, a jeho povolaní z Egypta pri Exoduse. Celý kontext Ozeáša hovorí o tom, že Boh povolal Izrael z Egyptskej krajiny, no ten sa za to Bohu neodvďačil, ale chodil za cudzími Bohmi a preto ho Boh pošle do Babylonského zajatia - "Do Asýru".

Kniha proroka Ozeáša 11: 1-5

"1 Keď bol Izrael mladý, miloval som ho a z Egypta som povolal svojho syna. 2 Volali ich, lenže odchádzali od nich, obetovali bálom a modlám pálili kadidlo. 3 A ja som vodil Efraima, vzal som si ich na ramená, no nezbadali, že ich opatrujem. 4 Povrazmi ľudskosti som ich tiahol, lanami lásky; bol som, ako kto dvíha jarmo ponad ich líca, a skláňal som sa k nemu chovať ho. 5 Nevráti sa do egyptskej krajiny, lež Asýr bude jeho kráľom, lebo sa nechceli obrátiť."

_______________________________________________________________

6 : Herodesov masaker novonarodencov - plač v Ráme

Evanjelium podľa Matúša 2: 16-18

"16 Keď Herodes zbadal, že ho mudrci oklamali, veľmi sa rozhneval a dal povraždiť v Betleheme a na jeho okolí všetkých chlapcov od dvoch rokov nadol, podľa času, ktorý zvedel od mudrcov. 17 Vtedy sa splnilo, čo povedal prorok Jeremiáš: 18 "V Ráme bolo počuť hlas, nárek a veľké kvílenie: Ráchel oplakáva svoje deti a odmieta útechu, lebo ich niet."

Komentár : Matúš sa snaží napasovať Jeremiáša na Herodesov masaker, ibaže ak si pozrieme celý kontext Jeremiáša zistíme, že to kontextovo nijako nesedí !

Kniha proroka Jeremiáša 31: 7-17

"7 Lebo toto hovorí Pán: Jasajte pre Jakuba v radosti a plesajte nad hlavou národov! Rozhlasujte, oslavujte a hovorte: »Pán vyslobodil svoj ľud, zvyšky Izraela.« 8 Hľa, privediem ich zo severnej krajiny a z končín zeme ich zhromaždím; medzi nimi i slepých a chromých, samodruhé i šestonedieľky: veľký zástup sa vráti sem. 9 Prichádzajú s plačom, no vediem ich s potechou, zavediem ich k potokom vôd po rovnej ceste, kde sa nepotknú, lebo som Izraelov otec a Efraim je môj prvorodený." 10 Národy, čujte slovo Pánovo; ohlasujte na ďalekých ostrovoch a vravte: "Ten, čo rozosial Izrael, pozbiera ho a ustráži ho ako pastier stádo." 11 Áno, Pán vykúpi Jakuba, vyslobodí ho z ruky, čo ho premohla............ "Ich smútok zmením na radosť, poteším ich, rozveselím po žiali. 14 Opojím dušu kňazov hojnosťou a môj ľud sa nasýti mojimi darmi" - hovorí Pán. 15 Toto hovorí Pán: "Čuj, v Ráme počuť vzdychanie, prehorký plač, Ráchel narieka nad svojimi deťmi, nedá sa potešiť nad deťmi, pretože ich niet." 16 Toto hovorí Pán: "Zabráň svojmu hlasu plač a svojim očiam slzy, veď tvoja námaha dostane odmenu, hovorí Pán, vrátia sa z nepriateľskej krajiny. 17 Je nádej pre tvoju budúcnosť - hovorí Pán, synovia sa vrátia na svoje územie."

Komentár : Ako teda z kontextu vidíme Herodesov masaker nemá vôbec nič spoločného s Jeremiášovým proroctvom. Jeremiáš hovorí o tom, že Izrael vyslobodí z Babylonského zajatia a preto utešuje Ráchel, aby neplakala, pretože on vyslobodí Izrael z Babylonského útlaku.

A nesedí ani lokalita. Betlehem kde Herodes spravil masaker je stovky kilometrov južne od mesta "Ráma"

_____________________________________________________________

7 : Budú ho volať Nazaretský

Evanjelium podľa Matúša 2:23

"Keď ta prišiel, usadil sa v meste, ktoré sa volá Nazaret, aby sa splnilo, čo predpovedali proroci: "Budú ho volať Nazaretský."

Komentár : Takéto proroctvo sa nikde v Písme ani v Židovskej Tradícii (Mišnah, Talmud) nenachádza, takže je očividné, že si to len Matúš vymyslel.

____________________________________________________________

8 : Trpiaci služobník - Izaiáš 53 kapitola

Evanjelium podľa Matúša 8: 16-17

"16 Keď sa zvečerilo, priniesli k nemu mnohých posadnutých zlými duchmi a on slovom vyháňal duchov a uzdravoval všetkých chorých, 17 aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš: "On vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby."

Komentár : Matúš cituje z Izaiáša 53 kapitoly, ktorú sa snaží napasovať na Ježiša. Ibaže toto proroctvo sa zrejme netýka Ježiša

Kniha proroka Izaiáša 53: 1-9

"1 Kto by uveril, čo sme počuli, a komu sa zjavilo Pánovo rameno? 2 Veď vzišiel pred ním sťa ratoliestka a ako koreň z vyschnutej zeme. Nemá podoby ani krásy, aby sme hľadeli na neho, a nemá výzoru, aby sme po ňom túžili. 3 Opovrhnutý a posledný z ľudí, muž bolestí, ktorý poznal utrpenie, pred akým si zakrývajú tvár, opovrhnutý, a preto sme si ho nevážili. 4 Vskutku on niesol naše choroby a našimi bôľmi sa on obťažil, no my sme ho pokladali za zbitého, strestaného Bohom a pokoreného. 5 On však bol prebodnutý pre naše hriechy, strýznený pre naše neprávosti, na ňom je trest pre naše blaho a jeho ranami sme uzdravení. 6 Všetci sme blúdili ako ovce, išli sme každý vlastnou cestou; a Pán na neho uvalil neprávosť nás všetkých. 7 Obetoval sa, pretože sám chcel, a neotvoril ústa; ako baránka viedli ho na zabitie a ako ovcu, čo onemie pred svojím strihačom, (a neotvoril ústa). 8 Z úzkosti a súdu ho vyrvali a kto pomyslí na jeho pokolenie? Veď bol vyťatý z krajiny živých, pre hriech svojho ľudu dostal úder smrteľný. 9 So zločincami mu dali hrob, jednako s boháčom bol v smrti, lebo nerobil násilie, ani podvod nemal v ústach. 10 Pánovi sa však páčilo zdrviť ho utrpením..."

Komentár : Toto proroctvo nepasuje na Ježiša, pretože Ježišove telo nebolo pochované spolu so zločincami, ale bol pochovaní súkromne v jaskyni Jozefom z Arimatey Mk 15:43

_________________________________________________________

9 : Skorý príchod konca sveta

Obrázok blogu

A : Evanjelium podľa Matúša 10: 11-23

"11 Keď prídete do niektorého mesta alebo dediny, vypytujte sa, kto je vás tam hoden. Tam potom ostaňte, kým nepôjdete ďalej. 12 Keď vojdete do domu, pozdravte ho! 13 Ak ten dom bude toho hoden, nech naň zostúpi váš pokoj; ale ak toho hoden nebude, nech sa váš pokoj vráti k vám. 14 A keby vás niekto neprijal, ani vaše slová nevypočul, z takého domu alebo aj mesta odíďte a straste si prach z nôh. 15 Veru, hovorím vám: Krajine Sodomčanov a Gomorčanov bude v deň súdu ľahšie ako takému mestu. 16 Hľa, posielam vás ako ovce medzi vlkov. Buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice. 17 Chráňte sa ľudí, lebo vás vydajú súdom, budú vás bičovať vo svojich synagógach 18 a pre mňa vás budú vláčiť pred vladárov a kráľov, aby ste vydali svedectvo im aj pohanom. 19 Ale keď vás vydajú, nestarajte sa, ako a čo budete hovoriť, lebo v tú hodinu vám bude dané, čo máte povedať. 20 Veď to už nie vy budete hovoriť, ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás. 21 Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Deti povstanú proti rodičom a pripravia ich o život."22 Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený. 23 Keď vás budú prenasledovať v jednom meste, utečte do druhého. Veru, hovorím vám: Nebudete hotoví s izraelskými mestami, kým nepríde Syn človeka."

Komentár : Ježiš učil, že jeho druhý príchod nastane skorej než by stihli jeho učeníci evanjelium kázať po všetkých Izraelských mestách. Ibaže všetky izraelské mestá už evanjelium počuli a koniec sveta nenastal.

B : Evanjelium podľa Matúša 24: 1-36

1 Keď Ježiš vyšiel z chrámu a odchádzal, pristúpili k nemu jeho učeníci a ukazovali mu chrámové stavby. 2 On im však povedal: "Vidíte toto všetko? Veru, hovorím vám: Nezostane tu kameň na kameni; všetko bude zborené." 3 Keď potom sedel na Olivovej hore a boli sami, pristúpili k nemu učeníci a spýtali sa ho: "Povedz nám, kedy to bude a aké bude znamenie tvojho príchodu a konca sveta?" 4 Ježiš im odpovedal: "Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol. 5 Lebo prídu mnohí v mojom mene a budú hovoriť: »Ja som Mesiáš.« A mnohých zvedú. 6 Budete počuť o vojnách a chýry o bojoch. Dajte si pozor, aby ste sa neplašili. To musí prísť, ale ešte nebude koniec. 7 Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Miestami bude hlad a zemetrasenie. 8 Ale to všetko bude len začiatok útrap. 9 Potom vás vydajú na mučenie, budú vás zabíjať, a všetky národy vás budú nenávidieť pre moje meno. 10 Vtedy mnohí odpadnú a budú sa navzájom udávať a nenávidieť. 11 Vystúpi mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. 12 A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska. 13 Ale kto vytrvá do konca, bude spasený. 14 Toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec. 15 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel - kto číta, nech pochopí: 16 vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr; 17 kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu, 18 a kto bude na poli, nech sa nevracia vziať si plášť. 19 Beda ťarchavým ženám a tým, čo budú v tie dni pridájať! 20 Modlite sa, aby ste nemuseli utekať v zime alebo v sobotu, 21 lebo vtedy bude veľké súženie, aké nebolo od počiatku sveta až doteraz a už ani nebude. 22 A keby sa tie dni neskrátili, nezachránil by sa nik; ale kvôli vyvoleným sa tie dni skrátia. 23 Keby vám vtedy niekto povedal: »Hľa, tu je Mesiáš« alebo: »Tamto je,« neverte. 24 Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených. 25 Hľa, hovorím vám to vopred. 26 Keby vám teda povedali: »Hľa, je na púšti,« nevychádzajte; »Hľa, skrýva sa v dome,« neverte. 27 Lebo ako blesk vzíde na východe a vidno ho až po západ, taký bude aj príchod Syna človeka. 28 Kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia aj orly. 29 Hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoje svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa zachvejú. 30 Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všetky kmene zeme budú nariekať a uvidia Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou. 31 On pošle svojich anjelov za mohutného zvuku poľnice a zhromaždia jeho vyvolených zo štyroch strán sveta, od jedného kraja neba až po druhý. 32 Od figovníka sa naučte podobenstvo. Keď jeho ratolesť mladne a vyháňa lístie, viete, že je blízko leto. 33 Tak aj vy; až uvidíte toto všetko, vedzte, že je blízko, predo dvermi. 34 Veru, hovorím vám: Nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane. 35 Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú. 36 Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba sám Otec.

Komentár : V 15 verši hovorí Ježiš o spustošení Jeruzalemského chrámu (svätého miesta). Vo veršoch 16-28 sa hovorí o dňoch Jeruzalemského spustošenia. V 29 verši Ježiš hovorí, že príde hneď PO Jeruzalemskom súžení. V 34 verši Ježiš ujasňuje, že tento koniec sveta príde ešte za života Ježišových rovesníkov - pokolenia.

Jeruzalemský chrám bol dobytý v roku 71 Rímanmi, no žiaden koniec sveta hneď po týchto dňoch nenastal. Ježiš tiež hovorí, že evanjelium bude kázané všetkým národom a potom príde koniec. Podľa Pavla bolo evanjelium kázané po celej Zemi Rím. 10:18. V tom čase Pavol a vtedajší Izraeliti považovali územie Malej Ázii a Severnej Afriky za "celú Zem".

C : Skutky apoštolov 2: 13-17

"13 Ale iní s úsmeškom hovorili: "Sú plní mladého vína." 14 Tu vystúpil Peter s Jedenástimi a zvýšeným hlasom im povedal: "Mužovia judejskí a všetci, čo bývate v Jeruzaleme, aby vám toto bolo známe, počúvajte moje slová. 15 Títo nie sú opití, ako si myslíte! Veď je len deväť hodín ráno. 16 Ale toto je to, čo povedal prorok Joel: »V posledných dňoch, hovorí Boh, vylejem zo svojho Ducha na každé telo: vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať, vaši mladíci budú mať videnia a vaši starci budú snívať sny."

Komentár : Peter hovorí o tom, že na tých čo aktuálne hovorili jazykmi sa vyplnilo proroctvo v Joelovi, kde sa hovorilo o prorokovaní v posledných dnoch. Výraz "posledné dni" nasvedčoval tomu, že Peter bol presvedčený že jeho generácia žila v posledných dnoch. Ibaže od tohto Petrovho výroku prešlo už takmer 2000 rokov, čo je vyše 70 tisíc dní a koniec sveta stále nenastal...

List Rímanom 16 : 18-20

"18 Lebo takíto neslúžia Kristovi, nášmu Pánovi, ale svojmu bruchu, a sladkými rečami a poklonami zvádzajú srdcia nevinných. 19 O vašej poslušnosti už vedia všetci. Preto mám z vás radosť, ale chcem, aby ste boli múdri v dobrom a neskúsení v zlom. 20 A Boh pokoja čoskoro rozmliaždi satana pod vašimi nohami. Milosť nášho Pána Ježiša nech je s vami."

Komentár : Pavol veril, že koniec sveta príde v jeho dobe, ale krátko na to, preto používa výraz "čoskoro".

1. Jánov list 2:18

"Deti moje, je posledná hodina. A ako ste počuli, že príde antikrist, tak teraz vystúpilo mnoho antikristov. Z toho poznávame, že je tu posledná hodina."

Komentár : Ján veril že sa nachádzajú v poslednej hodine. Ak by mal mať svet 6 tisíc rokov ako tvrdia biblickí fundamentalisti, potom by posledná hodina tvorila 1/24 času Zeme a teda 6000:24 = 250 rokov. Maximálna doba do konca sveta by teda do uplynutia poslednej hodiny trvala 250 rokov, v takom prípade by však koniec sveta mal nastať najneskor do roku 250 a aj to len v prípade ak by sa posledná hodina začala v okamihu kedy Ján písal tento list !

List Hebrejom 10 : 35-37

"35 Preto netraťte dôveru, lebo ju čaká veľká odmena. 36 Potrebujete vytrvalosť, aby ste plnením Božej vôle získali prisľúbenie. 37 Lebo ešte chvíľku, celkom krátku, a ten, ktorý má prísť, príde, nebude meškať."

Komentár : Ježiš mal prísť za "chvíľku", za celkom krátku chvíľku.

D : Prvý list Solúnčanom 4 : 13-18

"13 Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, aby ste sa nezarmucovali ako ostatní, čo nemajú nádej. 14 Lebo ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh aj tých, čo zosnuli, skrze Ježiša privedie s ním. 15 Toto vám hovoríme podľa Pánovho slova: My, čo žijeme a zostaneme až do Pánovho príchodu, nepredídeme tých, čo zosnuli. 16 Lebo na povel, na hlas archanjela a zvuk Božej poľnice sám Pán zostúpi z neba a tí, čo umreli v Kristovi, vstanú prví. 17 Potom my, čo žijeme a zostaneme, budeme spolu s nimi v oblakoch uchvátení do vzduchu v ústrety Pánovi, a tak budeme navždy s Pánom. 18 Preto sa potešujte navzájom týmito slovami!"

Komentár : Pavol veril, že jeho generácia zažije Kristov príchod.

____________________________________________________________________

10 : Nesprávny preklad Žalmu 78:2

Evanjelium podľa Matúša 13:35

"aby sa splnilo, čo predpovedal prorok: "Otvorím svoje ústa v podobenstvách, vyrozprávam, čo bolo skryté od stvorenia sveta."

Kniha Žalmov 78:2

"Otvorím svoje ústa v podobenstvách, vyrozprávam starodávne tajomstvá."

Komentár : Výraz "starodávne" a "od stvorenia sveta" sú dva rozdielne výrazy.

_____________________________________________________________________

11 : Ježiš na oslici Zach 9: 1-10

Evanjelium podľa Matúša 21: 1-5

"1 Keď sa priblížili k Jeruzalemu a prišli do Betfage pri Olivovej hore, Ježiš poslal dvoch učeníkov 2 a povedal im: "Choďte do dediny, čo je pred vami, a hneď nájdete priviazanú oslicu a s ňou osliatko! Odviažte ich a priveďte ku mne! 3 A keby vám niekto niečo hovoril, povedzte: »Pán ich potrebuje.« A hneď ich prepustí." 4 Toto sa stalo, aby sa splnilo, čo predpovedal prorok: 5 "Povedzte dcére sionskej: Hľa, tvoj Kráľ prichádza k tebe, tichý, sediaci na oslici, na osliatku, mláďati ťažného zvieraťa."

Komentár : Matúš sa snaží napasovať verše Zachariáša na Ježiša.

Kniha proroka Zachariáša 9: 1-10

"1 "Výrok. Pánovo slovo proti krajine Hadrak a Damasku, jeho príbytku, lebo Pánovi patrí oko človeka a všetkých izraelských kmeňov. 2 Aj Emat s ním hraničí, aj Týrus a Sidon, nech je aký múdry. 3 Týrus si postavil hradby, nakopil striebra sťa prachu a zlata ako uličného blata. 4 Hľa, Pán sa ho zmocní, zrazí jeho bohatstvo do mora a mesto pohltí oheň. 5 Askalon uvidí a bude sa báť, Gaza sa bude hrozne zvíjať, aj Akaron, lebo jeho nádej v hanbe ostala; z Gazy zmizne kráľ a Askalon nebude obývaný. 6 V Azote budú bývať miešanci a vyhubím pýchu Filištíncov. 7 Od úst im odstránim krv, spomedzi zubov ich ohavnosti. Aj on ostane pre nášho Boha a bude ako júdske knieža a Akaron ako Jebuzejčania. 8 Postavím tábor pred svoj dom proti vojsku, proti tým, čo tiahnu sem i tam, a neprejde viac cez nich pohonič, áno, teraz hľadím svojimi očami. 9 Plesaj hlasno, dcéra Siona, jasaj, dcéra Jeruzalema, hľa, tvoj kráľ ti prichádza, spravodlivý je a prináša spásu, ponížený je a nesie sa na oslovi, na osliatku, mláďati oslice. 10 Vyhubí vozy z Efraima a kone z Jeruzalema, vymiznú bojové kuše; o pokoji bude rokovať s národmi a jeho vladárstvo je od mora k moru a od Rieky až do končín zeme"

Komentár : Ako z kontextu vidíme, kráľ ktorý mal prísť na osliati mal tak spraviť ešte počas Babylonského zajatia a následne zničiť vozy z Efraimu a nepriateľských vojakov ("kone") v Jeruzaleme a následne ustanoviť celosvetový mier. Nič takéto Ježiš nesplnil, a nesplnil to ani ten prorokovaný kráľ prichádzajúci na oslici.

__________________________________________________________________

12 : Ján Krstiteľ - volajúci na púšti Mal 3: 1-4 ?

Evanjelium podľa Marka 1: 1-3

"1 Začiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho Syna. 2 Prorok Izaiáš napísal: "Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on ti pripraví cestu. 3 Hlas volajúceho na púšti: »Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!" 4 Ján bol na púšti, krstil a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov"

Komentár : Marek identifikuje volajúceho na púšti v Malachiášovi ako Jána Krstiteľa, ibaže ako si všimneme z kontextu Malachiáša, nesedí to :

Kniha proroka Malachiáša 3: 1-4

"1 Hľa, ja pošlem svojho anjela a pripraví predo mnou cestu. I zaraz príde do svojho chrámu Panovník, ktorého vy hľadáte, a anjel zmluvy, ktorého si žiadate. Hľa, príde, hovorí Pán zástupov - 2 a ktože vydrží deň jeho príchodu, kto obstojí, keď sa zjaví? Veď on je ako roztápajúci oheň a ako zelina práčov. 3 I sadne si a bude vytápať a čistiť striebro; a vyčistí synov Léviho. Prečistí ich ako zlato a striebro, takže budú prinášať Pánovi obety v spravodlivosti. 4 Vtedy sa Pánovi zapáči obeta Júdu a Jeruzalema ako v dňoch dávnych, ako v rokoch predošlých."

Komentár : V Malachiášovi sa používa výraz "anjela" no Matek používa výraz "posol", zrejme preto aby proroctvo lepšie napasoval na Jána Krstiteľa. Ako však v Malachiášovi z kontextu ďalej vidíme, anjel mal naučiť Izraelitov k zachovávaniu Zákona, ibaže to sa Jánovi Krstiteľovi nepodarilo Lk 7:33, a len veľmi malá skupina Izraelitov uverila tomu čo Ján Krstiteš učil, a teda že Ježiš je Mesiáš Mt 3: 8-14

________________________________________________________________

13 : Zničený Týrus Ez 26: 1-21

Kniha proroka Ezechiela 26: 2-21

"2 "Syn človeka, pretože Týrus hovorí proti Jeruzalemu: »Haha, dolámala sa brána národov, obrátila sa ku mne; preplnená - spustla« - 3 preto takto hovorí Pán, Jahve: Hľa, som proti tebe, Týrus, a privediem proti tebe mnohé národy, ako more privaľuje svoje vlny. 4 Zrúcajú múry Týru a pováľajú jeho veže. Potom z neho povymetám jeho prach a premením ho na holú skalu....... Hľa, ja privediem proti Týru Nabuchodonozora, babylonského kráľa, od severu, kráľa kráľov s koňmi, vozmi, jazdcami a zástupom početných národov.8 Tvoje dcéry na pevnine pozabíja mečom............... 13 Urobím koniec zvuku tvojich piesní a viac nebude znieť hlas tvojich hárf. 14 Obrátim ťa na holú skalu, na sušiareň pre siete; nepostavia ťa viac, pretože ja, Pán, som hovoril," hovorí Pán, Jahve.........17 Začnú o tebe žalospev a povedia ti: Akože si len zhynula, obyvateľka morí, mesto vychvaľované, v mori mocným čos' bolo spolu s obyvateľmi, ktorí zastrašovali všetkých jeho občanov. 18 Včuľ sa chvejú pobrežia, keď je deň tvojho pádu, a trasú sa ostrovy mora, takto keď mizneš. 19 Lebo toto hovorí Pán, Jahve: Keď urobím z teba spustošené mesto, podobné mestám neobývaným, keď zavalím nad tebou priepasť a pokryje ťa množstvo vôd, 20 vtedy ťa zvrhnem s tými, čo zostupujú do jamy k dávnemu ľudu, dám ti bydlisko v krajine podsvetia, v pradávnych spustliskách s tými, čo zostupujú do jamy, aby si nebolo obývané, aby si neostalo v krajine živých. 21 Odovzdám ťa hrôzam, nebude ťa; budú ťa hľadať, no nikdy viac ťa nenájdu," hovorí Pán, Jahve."

Komentár : Ezechiel prorokoval zničenie Týru Nabuchodnozorom a súčasne mal byť Týr spustošeny a nikdy viac nepostavený a zaplavený vodou. Ibaže mesto Týrus dodnes stále existuje, a existovalo aj v čase Ježiša Sk 12:20; Mk 7:31; Sk 21:3 !

_______________________________________________________________

14 : Vzkriesenie Ježiša na tretí deň

Evanjelium podľa Lukáša 24: 45-47

"45 Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu, 46 a povedal im: "Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych 47 a v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov."

Komentár : V Starom Zákone neexistuje verš, ktorý by hovoril o tom, že Mesiáš zomrie a bude vzkriesený na tretí deň. Niektorí kresťania sa však odvolávajú na verš Ozeáša 6: 1-3

Kniha proroka Ozeáša 6: 1-3

"1 Poďte, vráťme sa k Pánovi, lebo on nás poranil a on nás uzdraví, udrel nás, ale ošetrí. 2 Oživí nás po dvoch dňoch, na tretí deň nás vzkriesi a žiť budeme pred jeho tvárou. 3 Poznajme, usilujme sa poznať Pána: jeho východ je pripravený sťa zora a príde nám ako včasný dážď i ako dážď neskorý na zem."

Komentár : Ako však z kontextu vidíme, nijaký Mesiáš sa tu nespomína, namiesto toho sa tu používa vzkriesenie na tretieho dňa, ktoré autor aplikuje na všetkých ľudí - "oživí nás... vzkriesi nás".

_______________________________________________________________

15 : Jedno stádo, jeden pastier

Obrázok blogu

Evanjelium podľa Jána 10:16

"16 Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. Aj tie musím priviesť a budú počuť môj hlas; a bude jedno stádo a jeden pastier."

Komentár : Ježiš prorokuje o tom, že potom čo privedie pohanov do jeho cirkvi bude jedno stádo a jeden pastier. Ibaže toto sa nesplnilo, kresťanstvo nie je jednotné, ale je rozdelené na mnohé denominácie - RKC, pravoslávny, orientálne cirkvi, protestanti....

_________________________________________________________________________

16 : Mojžišove proroctvo o Ježišovi

Evanjelium podľa Jána 5: 45-47

"45 Nemyslite si, že ja budem na vás u Otca žalovať. Iný na vás žaluje: Mojžiš, do ktorého skladáte svoju nádej. 46 Lenže keby ste verili Mojžišovi, verili by ste aj mne, lebo on o mne písal. 47 Ale ak neveríte tomu, čo on napísal, ako uveríte mojim slovám?!"

Komentár : Kresťania citujú tento verš

Kniha Deuterónium 18: 18-19

"18 Vzbudím im proroka spomedzi ich bratov, ako si ty, svoje slová vložím do jeho úst a bude im hovoriť všetko, čo mu prikážem. 19 Kto však nebude počúvať na jeho slová, ktoré bude hovoriť v mojom mene, na tom sa ja pomstím."

Komentár : Ako však vidíme, tento výrok sa nedá nijako ani len s náznakom napasovať na Ježiša. Na základe tohto výroku sotva mohli Izraeliti veriť v Ježiša, lebo výrok je tak veľmi všeobecný, že neupresňuje meno proroka, nespomína Mesiáša a dokonca nehovorí ani len o období kedy má tento prorok prísť.

______________________________________________________________________

17 : Natánel . svedok zostupovania Božích anjelov na Ježiša

Evanjelium podľa Jána 1: 49-51

"49 Natanael mu povedal: "Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela!" 50 Ježiš mu odvetil: "Veríš preto, že som ti povedal: Videl som ťa pod figovníkom? Uvidíš väčšie veci ako toto." 51 Potom mu povedal: "Veru, veru, hovorím vám: Uvidíte otvorené nebo a Božích anjelov vystupovať a zostupovať na Syna človeka."

Komentár : V Novom Zákone sa udalosť pri ktorej Natánel videl zostupovať Božích anjelov na Ježiša nikde nespomína !

_____________________________________________________________________

18 : Príchod Mesiáša po skončení Júdskeho panovania

Kniha Genezis 49: 9-11

"9 Levom mladým si, Júda: od koristi si vstal, syn môj, na odpočinok si si ľahol sťa lev, ako levica: ktože ho zobudí?! 10 Neoddiali sa žezlo od Júdu, ani berla od jeho nôh, kým nepríde (Ten), ktorému prislúcha (žezlo) a ku ktorému sa pritúlia národy. 11 K viniču priväzuje svoje oslíča a k vzácnej réve mláďa svojej oslice. Vo víne si perie odev a v hroznovej krvi svoj plášť."

Komentár : Výraz "žezlo" symbolizuje panovnícku moc. Proroctvo v podstate hovorí, že Júdskí panovníci skončia v čase kedy príde Mesiáš. Posledným Júdským kráľom bol kráľ Sedekiáš, ktorý zomrel v čase Babylonského zajatia. To by teda znamenalo, že Mesiáš mal prísť po smrti Sedekiáša v čase Babylonského zajatia, ibaže žiadny Mesiáš vtedy neprišiel.

https://en.wikipedia.org/wiki/Kings_of_Judah
______________________________________________________________________

19 : Nesprávne citovaný verš

Skutky apoštolov 13: 21-23

"21 Vtedy si žiadali kráľa a Boh im dal Kíšovho syna Saula, muža z Benjamínovho kmeňa, na štyridsať rokov. 22 Keď ho odstránil, povolal im za kráľa Dávida a vydal mu svedectvo: »Našiel som Dávida, syna Jesseho, muža podľa môjho srdca, ktorý bude plniť moju vôľu celú.«23 Z jeho potomstva dal Boh podľa prisľúbenia Izraelu Spasiteľa, Ježiša."

Komentár : V 1 Sam 13:14 sa výraz "ktorý bude plniť moju vôľu celú" nenachádza

Prvá kniha Samuelova 13: 13-14

"13 Nato Samuel povedal Šaulovi: "Hlúpo si konal, nezachoval si príkaz Pána, svojho Boha, ktorý ti dal. Teraz by bol Pán na večnosť upevnil tvoje kráľovstvo nad Izraelom. 14 Takto však tvoje kráľovstvo trvať nebude. Pán si vyhľadal muža podľa svojho srdca a ustanovil ho za knieža nad svojím ľudom, lebo si nezachoval, čo ti prikázal Pán."

____________________________________________________________________

20 : Hovorenie jazykmi - Joelove proroctvo

Obrázok blogu

Skutky apoštolov 2 : 1-21

"1 Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. 2 Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. 3 I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. 4 Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. 5 V Jeruzaleme boli Židia, nábožní ľudia zo všetkých národov, čo sú pod nebom. 6 Keď sa teda strhol tento hukot, mnoho sa ich zbehlo a boli zmätení, lebo každý ich počul hovoriť svojím jazykom. 7 I stŕpli a udivení vraveli: "Nie sú títo všetci, čo tu hovoria, Galilejčania? 8 A ako to, že ich každý z nás počuje vo svojom vlastnom jazyku, v ktorom sme sa narodili? ............14 Tu vystúpil Peter s Jedenástimi a zvýšeným hlasom im povedal: "Mužovia judejskí a všetci, čo bývate v Jeruzaleme, aby vám toto bolo známe, počúvajte moje slová. 15 Títo nie sú opití, ako si myslíte! Veď je len deväť hodín ráno. 16 Ale toto je to, čo povedal prorok Joel: 17 »V posledných dňoch, hovorí Boh, vylejem zo svojho Ducha na každé telo: vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať, vaši mladíci budú mať videnia a vaši starci budú snívať sny. 18 Aj na svojich služobníkov a na svoje služobníčky vylejem v tých dňoch zo svojho Ducha a budú prorokovať. 19 Budem robiť divy hore na nebi a znamenia dolu na zemi, krv, oheň a oblaky dymu; 20 slnko sa premení na tmu a mesiac na krv, skôr, ako príde Pánov deň, veľký a slávny. 21 A vtedy: Každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude spasený."

Komentár : Autor skutkov sa hovorenie jazykmi snaží napasovať na Joelovo proroctvo

Kniha proroka Joela 3: 1-5

"1 Potom vylejem svojho ducha na každé telo a budú prorokovať vaši synovia i vaše dcéry; vaši starci budú mávať sny a vaši mládenci budú mať videnia. 2 Aj na služobníkov a služobnice vylejem v tých dňoch svojho ducha. 3 Dám znamenia na nebi i na zemi, krv, oheň a kúrňavu s dymom. 4 Slnko sa zmení na tmu a mesiac na krv, skôr než príde veľký a hrozný Pánov deň. 5 A každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude zachránený, lebo na vrchu Sion a v Jeruzaleme bude záchrana, ako riekol Pán, a medzi pozostalými bude, koho volá Pán."

Komentár : Ako teda vidíme z kontextu, vyliatie Ducha malo byť na "každé telo" no v Sk 2: 1-21 bol Duch vyliatí iba na "niektorých". V Joelovi sa hovorí o "prorokovaní", ibaže ľudia v Sk 2: 1-21 neprorokovali, oni len hovorili cudzími jazykmi. Súčasne sa spomínajú znamenia na nebi v pdoobe zatmeného slnka, krvavého mesiaca, starci budú mávať sny a mládenci videnia, ibaže nič takéhoto sa v spisoch Nového Zákona neodohralo !

_________________________________________________________________________________

21 : Nesprávne citovaný verš Dt 30 : 13-14

List Rímanom 10:8

"8 Ale čo hovorí? "Blízko teba je slovo, v tvojich ústach a v tvojom srdci;" totiž slovo viery, ktoré hlásame."

Komentár : Kniha Deuterónium 30 : 13-14

"13 Ani za morom nie je, aby si sa nevyhováral a nepovedal: »Ktože prejde za nás cez more a kto nám ho prinesie, aby sme ho mohli počuť a zachovať?!« 14 Naopak, veľmi blízko sú tie slová; (sú) v tvojich ústach, v tvojom srdci, aby si ich uskutočnil."

Komentár : Pavol nesprávne cituje Dt 30 : 13-14, vynecháva slová "aby si ich uskutočnil" a pridáva "totiž slovo viery, ktoré hlásame". Tým úplne zmenil význam citovaného veršu (že je potrebné riadiť sa skutkami) aby podporil svoju doktrínu o spasení "iba vierou" Rim 3:28

______________________________________________________________________________________

22 : Ježiš ako kameň úrazu na Sione ?

List Rímanom 9: 30-31 : 

"30 Čo teda povieme? Že pohania, ktorí sa neusilovali o spravodlivosť, dosiahli spravodlivosť, a to spravodlivosť, ktorá je z viery. 31 Izrael sa však usiloval o zákon spravodlivosti, a k zákonu nedospel. 32 Prečo? Preto, že nevychádzal z viery, ale zo skutkov. Narazili na kameň úrazu, 33 ako je napísané: "Hľa, kladiem na Sione kameň úrazu a skalu pohoršenia; kto v neho verí, nebude zahanbený."

Komentár : Pavol sa snaží Ježiša napasovať na "skalu na Sione", ibaže to nesedí s kontextom Izaiáša.

Kniha proroka Izaiáša 28 : 13-24

"13 Preto k nim bude slovo Pánovo: "Káž len, káž, káž len, káž, čakaj len, čakaj, čakaj len, čakaj, trochu sem, trochu tam!" - aby išli a klesli nazad a boli zdrvení, zaplietli sa a boli chytení. 14 Preto čujte, posmešníci, slovo Pánovo, panovníci tohto ľudu, čo je v Jeruzaleme. 15 Pretože ste hovorili: "So smrťou sme uzavreli zmluvu a s peklom sme spravili dohodu, keď sa privalí bič šľahavý, nezasiahne nás, lebo sme si lož urobili útočišťom a zakrývame sa klamom." 16 Preto takto hovorí Pán, Jahve: "Hľa, ja položím na Sione kameň, kameň vyskúšaný, uholný, vzácny, pevne zasadený. Kto uverí, nezakolíše. 17 Mierou urobím právo a váhou spravodlivosť, útočište lži však uchytí lejak a na úkryt vyrútia sa vody. 18 Vaša zmluva so smrťou bude zrušená a vaša dohoda s peklom neobstojí, keď sa privalí bič šľahavý, ten vás rozdrví. 19 Zachváti vás, kedykoľvek sa privalí, bo ráno za ránom sa privalí, vo dne i v noci; a len v hrôze pochopíte poučenie." 20 Bo krátke je lôžko - nemožno sa vystrieť, a prikrývka úzka - nemožno sa prikryť. 21 Lebo ako na vrchu Parašim vstane Pán a zaburáca ako v údolí Gabaon, aby urobil svoj čin - jeho čin je zvláštny, aby uskutočnil svoj skutok - jeho skutok je divný. 22 Teraz sa však neposmievajte, aby vám nestuhli okovy, lebo o skaze, a to neodvratnej, počul som od Pána, Jahveho zástupov, nad celou zemou. 23 Nachýľte si ucho a počujte môj hlas, dávajte pozor a čujte moju reč! 24 Či každý deň orie oráč (pod siatie), otvára a bráni svoju roľu?"

Komentár : Ako vidíme z kontextu Iz 28 : 13-24 Jahve sa snaží umlčať posmeškárov tej doby proroctvom o kameni na Sione ktorý ich rozdrtí. Kameň na Sione mal preto rozdrtiť posmeškárov žijúcich v tej dobe, ibaže to sa nestalo. Ježiš prišiel až o 600 rokov PO Izaiášovom proroctve.

____________________________________________________________________________________________

23 : Neexistujúci verš

Jakubov list 4:5

"5 Alebo si myslíte, že Písmo nadarmo hovorí: "Takmer žiarlivo túži po nás Duch, ktorý v nás prebýva?"

Komentár : Tento citovaný verš sa v Písme nikde nenachádza !

____________________________________________________________________________________________

24 : Kanán do Abrahámovho vlastníctva

Kniha Genezis 28 : 13-14

"13 A hľa, nad ním stál Pán a hovoril: "Ja som Pán, Boh tvojho otca Abraháma a Izáka. Zem, na ktorej odpočívaš, dám tebe a tvojmu potomstvu. 14 A potomstva tvojho bude ako prachu zeme a ty sa rozšíriš na západ i na východ, na sever i na juh; v tebe a v tvojich potomkoch budú požehnané všetky pokolenia zeme."

Komentár : Zem Kanánu malo do vlastníctva dostať nielen Abrahámove potomstvo ale aj sám Abrahám. Abrahám však Kanán do vlastníctva za svojho života nedostal.

___________________________________________________________________________________________

25 : 4 Abrahámove pokolenie sa vráti do Kanánu

Kniha Genezis 15 : 13-16

"13 A (Pán) povedal Abramovi: "Dobre si uvedom, že tvoje potomstvo bude prišelcom v cudzej krajine, zotročia ho a štyristo rokov budú s ním zle zaobchádzať. 14 Ale národ, ktorému budú otročiť, budem ja súdiť. Potom vyjdú s veľkým majetkom. 15 Ty však v pokoji odídeš k svojim otcom a pochovajú ťa vo vysokom veku. 16 Ale vo štvrtom pokolení sa sem vrátia, lebo ešte nie sú dovŕšené neprávosti Amorejčanov."

Komentár : Jahve hovorí, že 4 pokolenie po Abrahámovi sa vráti do Kanánu, ibaže to nie je pravda. Do Kanánu sa vrátil až 6 pokolenie PO Abrahámovi za Mojžiša. Jednotlivé Abrahámove pokolenia sú Izák Gn 21:1-3, Jakub Gn 25:19-26, Lévi Gn 35:22-23, Kohat Ex 6:16, Amramn Ex 6:18 a Mojžiš Ex 6:20.

_________________________________________________________________________________________

26 : Počet Izraelitov ako hviezd na nebi

Obrázok blogu

Kniha Genezis 26:4

"4 »Rozmnožím tvoje potomstvo ako hviezdy neba a ja dám tvojmu potomstvu všetky tieto krajiny a v tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme."

Komentár : Boh sľubuje, že Izákových potomkov urobí tak početnými ako "hviezdy neba", čo sa, samozrejme, nikdy nestalo. Židia vždy boli a vždy budú malou menšinou.

________________________________________________________________

27 : Zmena Jakubovho mena na Izrael

Kniha Genezis 35:10

"9 A keď sa Jakub vrátil z Mezopotámie, Boh sa mu zjavil zasa a požehnal ho. 10 A Boh mu povedal: "Tvoje meno je Jakub. No nebudeš sa už volať Jakubom, lež Izrael bude tvoje meno!" A nazval ho Izraelom."

Komentár : Boh tu hovorí o tom, že Jakub sa už nebude viac volať Jakubom ale Izraelom, no v Gn 46:2 ho znovu nazýva Jakubom ! Dokonca aj biblickí autori ho naďalej označujú Jakubom Gn 47:28

_______________________________________________________________

28 : Panovanie Júdskych kráľov do príchodu Mesiáša

Kniha Genezis 49: 9-10

"9 Levom mladým si, Júda: od koristi si vstal, syn môj, na odpočinok si si ľahol sťa lev, ako levica: ktože ho zobudí?! 10 Neoddiali sa žezlo od Júdu, ani berla od jeho nôh, kým nepríde (Ten), ktorému prislúcha (žezlo) a ku ktorému sa pritúlia národy."

Komentár : Jakub tu prorokuje o tom, že Júda bude vládnuť až do obdobia dokiaľ príde Mesiáš. Toto sa však nesplnilo. Posledný Júdsky král bol Sedekiáš, ktorý prestal panovať počas Babylonského zajatia v 6 storočí pred našim letopočtom. Mesiáš vtedy neprišiel.

https://en.wikipedia.org/wiki/Kings_of_Israel_and_Judah

_______________________________________________________________

29 : Neúspešné podmanie Kanánskych národov

Kniha Deuterónium 7:1

"1 Keď ťa Pán, tvoj Boh, vovedie do krajiny, do ktorej sa uberáš, aby si ju prevzal do vlastníctva, a keď pred tebou vyženie mnohé národy: Hetejcov, Gergezejčanov, Amorejčanov, Kanaánčanov, Ferezejcov, Hevejcov, Jebuzejcov - sedem národov, mocnejších a početnejších ako si ty"

Komentár : Boh sľubuje Izraelitom, že pred nimi vyženie Hetejcov, Gergezejčanov, Amorejčanov, Kanaánčanov, Ferezejcov, Hevejcov, Jebuzejcov, ibaže tento sľub nesplnil, jednotlivé národy Izraelci nedokázali vyhnať Joz 15:63; Joz 16:10; Joz 17: 12-13

______________________________________________________________

30 : Neobývaný Jeruzalem

Kniha proroka Jeremiáša 9: 9-12

"9 Na vrchoch spustím plač a kvílenie a na lúkach púšte žalospev, veď sú vyhorené, nik tam neprejde, ani nepočuť hlasy stád; nebeské vtáčky a zverina ušla, utiekla. 10 "A Jeruzalem obrátim na hŕbu skál, na brloh šakalov, z júdskych miest urobím púšť bez obyvateľov." 11 Kto je taký múdry, že to pochopí? Komu vraveli ústa Pánove, aby to zvestoval? Pretože hynie krajina ako vyhorená púšť, ktorou nik neprejde. 12 A Pán hovorí: "Pretože opustili môj zákon, ktorý som im predložil, nepočúvali môj hlas, nešli za ním"

Komentár : Boh hovorí, že z Júdskych miest spraví púšť a cez Jeruzalem nikto neprejde lebo to bude vyhorená pustatina. Nič takéhoto sa však nikdy nestalo. Nikdy nenastala situácia, že bol kompletne celý Jeruzalem vrátane Júdskych miest neobývateľný. Aj po Babylonskom zajatí sa v Jeruzaleme a v Júdskych mestách nachádzala malá časť Izraelského obyvateľstva. Nikdy sa z Júdskych miest a z Jeruzalema nestali vyhorené pustatiny.

VIAC NA : https://www.vedeckeokienko.sk/historicko-vedecke-rozpory-v-biblii/

Tomáš  Harustiak

Tomáš Harustiak

Bloger 
  • Počet článkov:  10
  •  | 
  • Páči sa:  69x

Vyštudoval som matematické gymnázium na Grosslingovej ulici. Mojimi zaľúbami sú matematika, fyzika, paleontológia. Venujem sa písaniu vedeckých článkov o evolúcii, Veľkom tresku, paleontológii, geológii. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

Prémioví blogeri

Skryť Zatvoriť reklamu