Moji mesiánski Židia v Katolíckych novinách !

Písmo: A- | A+

Mávam vo zvyku prejsť si aj kresťanskou internetovou tlačou, a pohľadať v nej články súvisiace s Izraelom a židovstvom. Aj hľa, jeden výborný som našiel, na ktorý reagujem, a to priamo v on-line Katolíckych novinách.

Symbol mesiánskych Židov.Symbol mesiánskych Židov.www.idanjewelry.com

Ad: Židia, ktorí prijali Krista ako Mesiáša?

Čo ma najskôr príjemne prekvapilo, je ilustračná fotografia k tomuto článočku. Je to zmenšená fotografia z modlitieb v našej mesiánskej kongregácii Adonai Roi ! Približne v jej strede, v modrej košeli s krátkym rukávom, vidno nášho pastora Aviho.

V článku je zmienená veľmi dôležitá vec z histórie raného kresťanstva: existovali dva prúdy veriacich. "Pôvodní" zo židovstva (tzv. židokresťania) a "noví" z pohanstva, ktorých možno nazvať aj pohanokresťania.

Aj Pán Ježiš, ako Pastier Cirkvi, hovoril o dvoch kategóriach : o stratených ovciach z domu Izraela (Mat. 10:6), a o iných ovciach, ktoré nie sú z tohoto ovčinca (Jn 10:16).  Teda o národe židovskom, ku ktoremu bol poslaný, a o ostatných nežidovských národoch. 

To, že boli problémy s včleňovaním pohanokresťanov do vtedajšich židokresťanských spoločenstiev, svedčia mnohé state z Novej Zmluvy. 

.Apoštoli: ako ďalej s novými gójmi, bratia ?

Najokatejšie to vidno v 15.kapitole knihy Skutky apoštolov. V Jeruzaleme sa na prvom apoštolskom stretnutí riešila - z pohľadu židovskej strany - veľmi vážna vec. Obrezať tých (od pohanstva odtrhnutých) gójov, ktorí uverili v Ješuu (Ježiša) ako Písmami predpovedaného Mesiáša a viesť ich podľa Mojžišovho zákona ?

Židovskí judaisti, uverivší v Ježiša, a horliaci za svoju tradíciu, mali striktný postoj - "Ak sa nedáte obrezať podľa ustanovenia Mojžišovho, nemôžete dôjsť spasenia" (Sk. 15:1b). Pre nich bolo nasledovanie Mesiáša (Krista) jedine v židovskom národnom kontexte.

Avšak apoštoli, hoci to boli všetci Židia, prijali ústretový konsenzus - nehodiť najskôr na plecia novobráteným pohanom vtedajšie bremeno židovských zvykov, ale dať im len minimálne a znesiteľné pravidlá, čomu sa majú vyhnúť, aby mohli vstúpiť do synagóg, kde sa prednášalo o Písmach.

Pavol v liste Galatským dokonca vystupuje proti judaistom, horliacim urobiť z novobrátených pohanov naturalizovaných Židov, a to z obáv, že by to v nich udusilo čerstvo prijatú zvesť Evanjelia.

Ako je to s napätím medzi Zákonom na jednej strane a vierou na strane druhej ? Bol Pavol za úplne nové, nežidovské kresťanstvo bez "zákonníckeho" židovstva a Tóry ? 

Skôr nie.  Podobne ako táto stránka, aj ja si myslím, že Pavlovo chápanie slobody viery nedávalo fundamentálny základ pre odmietnutie biblického Zákona.    

.Vývoj v kresťanstve a židovstve išiel ďalej...

...a komunita židokresťanov, používajúcich dokonca vlastnú, teraz už stratenú hebrejskú verziu Evanjelia, postupne zanikla.

Dominanciu prevzalo štátom kodifikované helénske kresťanstvo, a svoje židovské korene do značnej miery eliminovalo. Dosvedčujú tomu aj mnohé antisemitský výroky cirkevných otcov. 

Podobne aj židovstvo sa v 1.storočí dôrazne dištancovalo od sekty prívržencov Ježiša a v nasledujúcich storočiach sa v rabínskom judaizme "opevnilo" hradbou Talmudu.

Židovské korene z kresťanstva na dlhú periódu dejín vymizli až do nedávnej minulosti, kedy sa objavili spominané mesiánske komunity.

.Do lona "cerkve" katolíckej ? Ehm, ďakujeme, neprosíme

Nuž čo, mesiánske židovstvo  je kresťanstvo bez latinského, či východne-ortodoxného rámca. Je to najmä "židovský podnik". Ježiš Kristus je Ješua Ha Mašiach; frčí sa na židovskom biblickom kalendári - slávi sa Purím, Pesach, či Šavout. Páni farári sú zase pastori, či "mesiánski rabíni". 

Aj článok v Katolíckych novinách zmieňuje, že "S Katolíckou cirkvou sa však necítia zviazaní. Neuznávajú niektoré jej dogmatické doktríny a nechcú byť začlenení do štruktúry, ktorú považujú za latinskú, a teda im cudziu."

No zároveň sa objavilo aj svetielko (katolíckej) radosti: "...No existujú aj výnimky: v Jeruzaleme žije komunita, ktorá je súčasťou Katolíckej cirkvi. " Večná to horlivosť kresťanov, podelených (a pohádaných na teologických otázkach) v rozličných denomináciach, za spásu duší.

Aj o židovské ovečky sa im pritom podarí postarať, keď náhodou zablúdia do ich dušpastierskeho košiara, nesúceho značku RKC. 

.Trampoty, no znesiteľné

Mesiánski Židia v Izraeli to nemajú vždy ustlané na ružiach. Nie sú v láske ortodoxných "starších bratov vo viere", ktorí im všeličo povyvádzajú. 

V kongregácii spomínajú zapálených ortodoxných aktivistov, roznášajúcich antimisionárske letáky, či (aj drsnejšie) slovne oponujúcich evanjelizačným aktivitám.

V Arade sa títo súdili o možnosť robiť protestné demonštrácie pred súkromným domom mesiánskej Židovky. V Beršebe zase narušili priebeh bohoslužieb a pastora pritom hodili do nachystaného bazéna na krstenie, beťári jedni. 

Ale aby som (ultra-)religióznemu sektoru nekrivdil, že robia neplechu iba kresťanom - zvyknú si "podať" všetko, čo vážne narušuje ortoodxný rámec. Napríklad vášnivo demonštrovať (a sem-tam zapáliť smetiaky na zdôraznenie) aj proti sekularnej pliage predávania chamecu Židom počas sviatku nekvasenych chlebov.

Mne, kresťanskému židofilovi, ich náboženský fundamentalizmus vôbec neprekáža; ich horlivosť za Tóru plne chápem - veď keď Hospodin nakázal mnohé veci svojmu milovanému a mnohokrát karhanému Izraelu, tak vyvolený národ má Božie ustanovenia dodržiavať, jasné !? Ako Pán Boh prikázal, kua !  

Ba dokonca v niektorých oblastiach ultraortodoxných dokonca podporujem - napríklad v nenásilnom protestovaní proti pochodom homosexuálov vo svätom meste Jeruzalem. Vo veci "ko-šér" sexu existuje krásny spoločný prekryv s kresťanskými fundamentalistami. 

Inak, spolu s mesiánskymi bratmi celú opozíciu od blížnych ortodoxných Židov berieme duchovne-športovo: v láske Kristovej. Tak to celé má byť.