Bratislava má vyzbierané desiatky miliónov od stavebníkov, budú efektívne využité?

Písmo: A- | A+

V rokoch 2017 až 2019 bol na území Bratislavy vyrubený poplatok v celkovej výške vyše 19 miliónov eur. V minulom roku bola jeho výška spolu až 21 miliónov. Hlavné mesto tak má 33 miliónov eur určených na rozvoj. Stačí ich využiť.

Obrázok blogu

Už pred rokom sme upozorňovali na (ne)využívanie výnosov z poplatku za rozvoj (Poplatok za rozvoj priniesol Bratislavčanom 19 miliónov, použilo sa minimum). V minulom roku, aj keď sa niesol v znamení výrazných pandemických obmedzení, sa situácia vo využívaní zdrojov výrazne nezmenila. To, čo sa ale zmenilo bol výrazný nárast poplatku za rozvoj, ktorý v Bratislave vyrubili mestské časti. Výška vyrubených poplatkov presiahla sumu vyzbieranú za predošlé tri roky spolu. Mesto a mestské časti však naďalej nie sú schopné získané desiatky miliónov eur reálne využívať.

V rokoch 2017 až 2019 bol na území Bratislavy vyrubený poplatok v celkovej výške vyše 19 miliónov eur. V rovnakom období sa ale využilo len 3,5 milióna eur. V minulom roku bola výška vyrubeného poplatku v Bratislave spolu až 21 miliónov eur. Využilo sa len necelých 3,5 milióna eur.

Od zavedenia poplatku do konca minulého roka tak zostali nevyužité zdroje vo výške vyše 33 miliónov eur. Je možné, že nie všetky tieto peniaze sú už na účte mesta a mestských častí, čo môže byť spôsobené napríklad úhradou poplatku v splátkach. V každom prípade, mesto a mestské časti by mali mať k dispozícii objem peňazí približne rovnaký, ako je výber dane z nehnuteľností za obdobie jedného roka (rozpočtovaná suma dane z nehnuteľností na rok 2020 bola v Bratislave vo výške 33,5 milióna eur).

Prečo a kto poplatok platil?

Na základe zákona o miestnom poplatku za rozvoj č. 447/2015 Z.z. prijali všetky mestské časti v Bratislave všeobecne záväzné nariadenia, ktorými zaviedli poplatok na celé územie. Poplatok má slúžiť obciam ako jeden zo zdrojov na budovanie infraštruktúry najmä tam, kde novou výstavbou vzniká jej potreba.

Každý stavebník sa tak poplatkom za rozvoj pričiní aj za lepšie bývanie pre starousadlíkov. Mestské časti môžu výnos z poplatku využiť napríklad na budovanie miestnych komunikácií, parkov, zariadení starostlivosti o deti či sociálneho bývania. Vyrubenými poplatkami do rozpočtov mestských častí, ako aj do rozpočtu Bratislavy, pritekajú milióny eur od veľkých developerov, či malých stavebníkov.

Ako funguje prerozdeľovanie poplatku medzi mestskými časťami a mestom?

V princípe ide o veľmi jednoduché delenie. Zo sumy, ktorú vyrubuje mestská časť stavebníkom jej ostáva 68 % a zvyšných 32 % posiela na účet Bratislave. Dôležité je pripomenúť, že aj mesto musí použiť výnos z poplatku v tej mestskej časti, kde bol vyrubený. Len pre informáciu, mesto Bratislava začalo využívať svoj podiel až v minulom roku, a to vy výške 1 190 505,67 eur.

Koľko sa vybralo a minulo?

Inštitút urbánneho rozvoja oslovil bratislavské mestské časti a spracoval prehľadnú tabuľku v akej výške vyrubili poplatok za rozvoj v roku 2020 a v akej výške poplatok využili.

Mestská časť

Poplatok vyrubený v r. 2020 (v EUR)

Poplatok využitý v r. 2020 (v EUR)

Ružinov

9 982 462,32

663 755,22

Staré Mesto

3 021 620,20

601 500,00

Petržalka

2 072 490,00

Lamač

1 445 670,00

21 045,26

Rača

926 865,00

Devínska Nová Ves

903 385,00

21 045,26

Záhorská Bystrica

752 559,00

118 030,00

Nové Mesto

741 373,46

445 910,76

Karlova Ves

373 624,43

Podunajské Biskupice

296 045,00

Vrakuňa

167 205,00

5 688,00

Dúbravka

135 145,00

217 123,00

Čunovo

127 560,00

16742,80

Vajnory

58 975,00

Devín

40 110,00

Jarovce

35 280,00

177 087,13

Rusovce

10 095,80

Hl. mesto SR Bratislava

-

1 190 505,67

Spolu:

21 090 465,21

3 478 433,10

Účely použitia poplatku sa líšili od kúpy starej radnice v Prievoze, cez rekonštrukciu domova seniorov, výstavbu detských ihrísk a obnovu športovísk, až po rekonštrukcie ciest. Podrobné informácie o čerpaní poplatku uvádzame nižšie.

Hl. mesto SR Bratislava

Rekonštrukcia domu seniorov Devínska Nová Ves

350 000,00

Prestavba garáž. priestorov na šatne a technické zázemie – Lokomotíva Devínska Nová Ves

35 000,00

Revitalizácia verejného priestoru Hanulova ulica – komplexná rekonštrukcia parku

120 000,00

Rekonštrukcia ihriska na viac športovú plochu a výstavba nového ihriska v MČ Dúbravka

80 000,00

Vybudovanie infraštruktúry v areáli Zemník (pontóny, vonkajšie ihrisko) – Slovenská kanoistika

50 000,00

Revitalizácia areálu Muničné sklady – objekt a okolie

17 052,00

Rekonštrukcia športoviska na Ladzianského ul. MČ Nové Mesto

90 000,00

Revitalizácia verejného priestoru – parčík Husova, Kolôiba

103 453,67

Pokračovanie prestavby bikrosovej dráhy PumpPark, Háánova ul.

60 000,00

Výstavba novej tribúny na štadióne futbalový klub Rača

35 000,00

Rekonštrukcia telocvične na ZŠ Kulíškova, MČ Ružinov

90 000,00

Výstavba wokroutového ihriska na Hraničnej ul.

6 000,00

Obnova školského športového areálu pri ZŠ Vazovova 4

68 200,00

Výstavba wokroutových prvkov na hasičksj stanici – Hasičský zbor Bratislava Staré Mesto

3 300,00

Obnova športového areálu ZŠ Rajčianska, MČ Vrakuňa

62 500,00

Prestavba basketbalového ihriska v školskom areáli pri športovej hale MČ Záhorská Bystrica

10 000,00

Výstavba workoutového ihriska MČ Záhorská Bystrica

10 000,00

Spolu: 1 190 505,67 EUR

Nové Mesto

Revitalizácia športoviska Jelšová

46 100,97

Rekonštrukcia komunikácie Bárdošova I. etapa

112 473,65

Vzbudovanie nových tried ZŠ a MŠ Cádrova

25 452,78

Rekonštrukcia športoviska na Ladzianskeho ulici

145 088,71

Rekonštrukcia sociálnych zariadení MŠ Osadná

72 975,18

Realizácia prekládky VN a prípojky NN pre výstavbu novej MŠ Teplická

26 828,74

Dodanie a montáž detských prvkov a gumených zatrávňovacích rohoží - MŠ Teplická

6 054,48

Rekonštrukcia sociálnych zariadení

46 100,97

Spolu: 741 374,46 EUR

Ružinov

Kúpa radnice v Prievoze

663 755,22

Rekonštrukcia detského ihriska

Vypracovanie projektovej dokumentácie na plánované investície

Spolu: 663 755,22 EUR

Staré Mesto

Projektová dokumentácia – rekonštrukcia komunikácií Panenská ul. a okolie

87 400,00

Rekonštrukcia historickej dlažby v pešej zóne (Židovská, Michalská, Ventúrska

50 200,00

Bežné výdavky

463 900,00

Spolu: 601 500,00 EUR

Dúbravka

Projektová dokumentácia – Pešia zóna pri VÚB - DKD

2 999,00

Vysporiadanie pozemkov pod budovou Žatevná 4

138 800,00

Rekonštrukcia detských ihrisiek, zariaď. , školské dvory

75 333,00

Spolu: 217 123,00 EUR

Jarovce

Rekonštrukcia komunikácie

177 087,13

Bežecká dráha v ZŠ, oprava schodiska a vybudovanie šachty v ZŠ, vybudovanie priečky v ZŠ

Rekonštrukcia strechy KD, rekonštrukcia vchodu KD

Prekládka verejného osvetlenia

Projekt cyklotrasy

Vsakovačky,

Posúdenie rozšírenia MŠ

ÚPZ Sever, vypraqcovanie projektu na vodovod,

Spolu: 177 087,13 EUR

Záhorská Bystrica

Rekonštrukcia škôlky

30 000,00

Projektová dokumentácia nadstavby jedálne

24 000,00

Kúpa pozemku „Pod vŕškami“

64 030,00

Spolu: 118 030,00 EUR

Lamač

Projektová dokumentácia „Rozšírenie kapacít ZŠ“

18 120,00

Detské ihrisko Podháj

855,50

Rekonštrukcia telocviční v základnej škole

2 069,66

Spolu: 21 045,26 EUR

Čunovo

Rekonštrukcia chodníka na Záhumennej ulici

16 742,80

Spolu: 16 742,80 EUR

Vrakuňa

Obnova modrej lávky cez Malý Dunaj

5 688,00

Spolu: 5 688,00 EUR

Ako vidíme, 3,5 milióna Eur bolo využitých na množstvo projektov, ktoré výraznou mierou dokážu zlepšovať život všetkých Bratislavčanov.

Veľká výzva pre samosprávy – efektívne využiť peniaze ktoré priniesla nová výstavba

Verejnosť dlhodobo vnímala najmä negatíva z novej výstavby. Dnes vidíme, že mestu a mestským častiam prináša obrovské zdroje na rozvoj potrebnej infraštruktúry. Je načase otvoriť odbornú diskusiu o ich efektívnom využití. Argument, že na nové škôlky, školy, zdravotnícke zariadenia, parky či kvalitné cesty nie sú peniaze už neplatí.

Skryť Zatvoriť reklamu