Má vari niekto strach zo spravodlivosti?

Písmo: A- | A+

Aj takúto čudnú otázku môže vyvolať zvláštny nezáujem prokuratúry o riadne a úplné vyšetrenie nezákonného a nehospodárneho konania spojeného s vážnym podozrením na pretrvávajúci a dnes stále nedokonaný trestný čin. Kto to napraví?

Hlavné mesto SR Bratislava predalo lukratívny pozemok jednému z mestských poslancov a jeho manželke pôsobiacej už dlhšie ako sudkyňa. I keď vedelo, že tento pozemok predávať či inak s ním nakladať alebo prevádzať ho na inú osobu nesmie. Zákon to vyslovene zakazoval vtedy aj dnes.

Sporná kúpna zmluva č. 048804509700 z roku 1997 bola preukázateľne uzavretá Hlavným mestom SR Bratislavou v rozpore so zákonom a mala by tak byť pre ďalší postup pri náprave vo veci považovaná za absolútne neplatný právny úkon. S tým, že táto jej absolútna neplatnosť sa nedá odstrániť, vyplýva už priamo zo zákona (ex lege) a pôsobí ex tunc - teda od počiatku!

Z uvedeného tak vyplýva, že Hlavné mesto SR Bratislava by preto malo byť ešte aj dnes v pozícii povinnej osoby k dotknutému pozemku a malo by sa oň starať starostlivosťou riadneho hospodára tiež dodnes. A ak to nerobí, asi porušuje svoju povinnosť pri správe cudzieho majetku, t.j. pozemku parc. č. 2185/3.

Existuje tu tak aj vážne podozrenie na páchanie trestného činu ešte aj v týchto dňoch. Lebo tento čin je páchaný nepretržite už celé roky bez prerušenia a nebol ani dodnes dokonaný. Kupodivu, to všetko bez akéhokoľvek pokusu o nápravu zo strany nielen povinnej osoby, ale aj orgánov prokuratúry. Hoci tým mohlo dôjsť k bezdôvodnému obohateniu či škode vo výške 1 milióna eur! A hoci hlavnému mestu hrozí celkom vážne aj strata druhého milióna eur. Napriek tomu ostáva vedenie hlavného mesta (a nielen ono) pri náprave vo veci trestuhodne nečinné! Pritom právo domáhať sa vyslovenia absolútnej neplatnosti právneho úkonu sa zo zákona nepremlčuje!

A čo urobil pán generálny prokurátor SR po upozornení na vyššie uvedené skutočnosti?

Zjavne sa asi stotožnil s názorom, podľa ktorého máme jednu a tú istú spornú a v rozpore so zákonom uzavretú kúpnu zmluvu považovať aj za absolútne neplatný právny úkon a teda za zmluvu, na ktorú sa nazerá ako keby ani neexistovala, ale súčasne aj za stále riadne platnú zmluvu akoby uzatvorenú v súlade so zákonom. A celú vec asi taktiež pokladá za vybavenú. Vlastne je aj podľa neho v danej veci asi všetko v úplnom poriadku. A asi nie je nutné vykonať žiadne opatrenie pre nápravu. To „asi“ tam všade dávam preto, lebo ani po 5 mesiacoch nemám od neho k mojím dvom podaniam vo veci, adresovaným mu do vlastných rúk, žiadne relevantné stanovisko či nejaké zmysluplné vyrozumenie - o náprave ani nehovoriac. Ani od nikoho iného z Generálnej prokuratúry SR.

Jedna a tá istá kúpna zmluva a dva celkom opačné názory na jej platnosť, použiteľnosť a teda aj účinnosť! Môžete si vyberať. Pritom každý, kto dnes považuje spomínanú a v rozpore so zákonom uzavretú kúpnu zmluvu za riadne platnú a účinnú pre ďalšie právne úkony, zjavne asi len pomáha vytvárať z bezprávia falošné právo. Alebo to právo ohýbať.

Verejnosť by si už ale konečne zaslúžila vysvetlenie, prečo práve Hlavné mesto SR Bratislava môže stáť nad zákonom, beztrestne konať v rozpore so zákonom a dokonca niekto konkrétny v nadväznosti na spomínanú absolútne neplatnú kúpnu zmluvu sa môže bezdôvodne obohacovať či páchať aj trestný čin za stavu, kedy o veci dávno vedia aj orgány majúce odstraňovanie nezákonnosti, resp. zabezpečovanie zákonnosti v priamej náplni práce. Vec je pritom stále živá.

Ani dnes tak ešte neexistuje jasná a priama odpoveď, či máme spornú kúpnu zmluvu č. 048804509700 považovať za platnú alebo za absolútne neplatnú. Nie je známe ani to, či vo veci niekto porušuje svoju povinnosť povinnej osoby, alebo ju neporušuje a či tým pácha trestný čin alebo nepácha. A akoby nevieme ani to, kto by vlastne mal zabezpečiť v danej veci účinnú nápravu a konečne zastaviť poškodzovanie obyvateľov Bratislavy.

Vyzerá to tak, akoby v tomto štáte nebol nikto, kto by o tom mohol bezodkladne rozhodnúť a celkom zrejmú nezákonnosť vo veci odstrániť. Hlavná vec, že máme právny štát.

Skryť Zatvoriť reklamu