K MDŽ: Vývoj mzdovej rovnoprávnosti univerzitne vzdelaných žien v SR po Nežnej 1989

Písmo: A- | A+

Máme dnes sviatok Medzinárodného dňa žien. Jedným z práv je právo na rovnaké  vzdelanie s mužmi. To funguje. Aj v rámci možností štúdií na našich univerzitách. Na vstupe do sveta práce. No zaujíma nás aj stav po ukončení VŠ štúdií.

Teda v životnej a rodinnej praxi i naplňaní profesiovej kariéry nežných polovičiek na Slovensku v uvedenom časovom období. Zameriam sa na dve profesie vyžadujúce univerzitné VŠ vzdelanie podľa slovenských profesiogramických noriem Ústavu výskumov práce SR - pre profesiu lekár a profesiu pedagóg regionálneho školstva. Tu sú moje výstupy zohťadňujúce aj prieskumy trhu práce u nás i historický vývoj po súčasný stav miezd v oboch profesiách. Veď máme dnes MDŽ...

Rozhodujúcim faktorom eliminujúcim pohlavie v profesiách sú existujúce platovky. Tam je jednoznačne garantovaná rovnosť a rovnoprávnosť vo výške dosahovaných mesačných miezd v obidvoch profesiách. Inak ide o diskrimináciu v rámci rovnako dosiahnutého univerzitného vysokoškolského vzdelania ! Avšak medziprofesiový vývoj platových ohodnotení zaznamenal v posledných vyše17-tich ROKOCH obrovskú diferenciáciu v prospech univerzitne vysokoškolsky vzdelaných lekárov a spôsobil obrovskú PLATOVÚ D I S K R I M I N Á C I U v prospech žien pracujúcich v profesii lekár na našom Slovensku. Ako k nej došlo? Čítajte, objektívne posudzujte - reálny stav miezd žien v SR, priatelia.

Bezprostredne po Nežnej 1989, v ktorej na rozdiel od lekárského stavu, zohrali nesporne učitelia popri umelcoch a svojich študentov -ROZHODUJÚCU ÚLOHU- pri povalení totalitného režimu vlády KSČ a KSS a nastolení nových spoločenských vzťahov na báze klasickej západnej demokracie. To je nesporný historický fakt. Jeho dôsledkom bolo, že do roku 2003:

1/ boli učitelia i lekári klasifikovaní a kvalifikovaní ako štátni zamestnanci štátnej služby ;

2/ mali pomerne vysoký mravný a spoločenský status, kredit a garantovanú zákonmi - rovnakú odmenu;

3/ platila pre obe profesie ROVNAKÁ M Z D O V Á T A B U Ľ K A založená na profesiogramoch vypracovaných zodpovedne Výskumným ústavom práce SR pre obe profesie;

4/ nebola podstatná DISKRIMINÁCIA v odmeňovaní - tak medzi profesiami lekár a pedagóg, ako aj medzi lekárkami a učiteľkami, vrátane učiteliek regionálnerho školstva na už samostatnom Slovensku.

Čo také MIMORIADNE sa odohralo pred asi 17 rokmi. Ako osoba priamo aktívne zainteresovaná - existenčne i bytostne, to teraz plasticky popíšem. Objektívne a pravdivo, priatelia.

Skupina, vraj ľavicovo-sociálne a vraj kresťansky i konzervatívne-politicky orientovaných poslancov vtedajšej SDĽ a KDH i maďarského Spolužitia i SDKÚ po tichej dohode s komunistami a HZDS vo vtedajšej opozícii v NRSR pripravila a úspešne zrealizovala parlamentný puč. Pod pláštikom prechodu profesií lekár i pedagóg do tzv. VEREJNEJ SLUŽBY. Z pôvodnej a dovtedy ŠTÁTNEJ SLUŽBY. No, tak rafinovane, že ministerskí úradníci tak zdravotníctva ako aj školstva zostali v ŠTÁTNEJ SLUŽBE !!! Vysvelím prečo.

V jednej i druhej službe existujú ROZDIELNE mzdové nárokové príspevkové automaty za výsluhu rokov v profesii - úradníka, lekára i učiteľa. Do roku 2003 existoval JEDEN SPOLOČNÝ. Garantoval uvedeným profesiám 1% k základnej mzde zamestnanca za každý rok praxe v uvedených troch profesiách. Spravodlivo a objektívne. V starej terminológii sa to volalo VERNOSTNÉ. Za roky odkrútené v zvolenej profesii. Správne - stabilizovalo zamestnacov v štátnych úradoch, v zdravotníctve i v školskom systéme. Bolo to výborné - status ŠTÁTNEHO ZAMESTNANCA uvedených troch profesií. Hladko to fungovalo dlho po Nežnej. Vyše desaťročie. Dnes vám krikúni a manipulátori budú tvrdiť, že po Nežnej sa skoro nič podstatné nezmenilo v školskom systéme. To je bohapustá lož a manipulácia s voličmi. Prvých trinásť rokov bolo plodných a víťazných aj s primeraným ohodnotením a statusom našich učiteľov v regionálnom školstve. Až to klalo oči - nielen lekárom ale aj vysokoškolským kolegom. Napriek rozhodujúcim faktom z profesiogramov Štátneho ústavu výskumu práce: Že na štandardný výkon tak profesie lekár/lekárka ako aj učiteľ/učiteľka v regionálnom školstve je potrebné UNIVERZITNÉ vysokoškolské vzdelanie !!! To platí D O D N E S !!! Preto ja sám ako učiteľ ZŠ s druhou aprobačnou skúškou a koordinátor primárnej prevencie drogových závislostí i predtým, ako učiteľ-výchovný poradca - som mal hrubý plat ako hociktorý primár štátnej nemocnice, lebo vedúci katedry fakulty ľubovoľnej štátnej VŠ na Slovensku! Sú na to presvedčivé a zákonné dôkazy !!!

No poslanci, ministri a štátni tajomníci, konkrétne aj M. Ftáčnik, M. Fronc. L. Szigethi, Ľ. Kaník a M. Beblavý úspešne zrealizovali rozvratnú akciu skz CELÉ vtedajšie koaličné i opozičné spektrum poslnancov NR SR, ktorej výsledkom -zámerne a vysoko sofistikovane- boli aj:

1/ prechod učiteľov a lekárov zo spravodlivej štátnej služby do ujarmujúcej VEREJNEJ SLUŽBY. Učitelia predsa v NEŽNEJ dali totalitnému štátu demokratický charakter ako ešte štátni zamestnanci !!! *A nik z politikov nemal a nemá právo zaradiť ich do verejnej služby. NIK. No, sú ujarmení vo verejnej službe už vyše 17 rokov cez prijatú legislatívu vtedajšími poslancami NR SR. Hanba im všetkým !!! Osobitne uvedeným programátorom puču. Lekári nech si zostanú vo verejnej... My, Novembroví učitelia Nežnej, sa s týmto statusom verejných zamestanancov NIKDY NESTOTOŽNÍME!!! Napriek diskriminačnej legislatíve platnej už vyše 17 rokov voči nám - rozhodujúcim činiteľom Nežnej revolúcie89, započatej - aj hlavne učiteľmi a našimi študentmi v roku 1989. A aj týmto blogom sa hlásime o svoj pošliapaný a odňatý status štátneho zamestnanca! Bojujeme - za jeho prinavrátenie vládnou a parlamentnou mocou!!! Čo najskôr. Chceme naozajstnú zmenu STATUSU ako sľubovali terajší mocní Slovenska pred parlamentnými voľbami v roku 2020. Učitelia - znovu ako štátni zamestnanci, teda v štátnej službe !!!! To je naša základná súčasná požiadavka.;

2/ tento ľstivý prechod do verejnej služby spôsobil skupinou rozvratníkov starostlivo naplánovaný okamžitý ROZVRAT jednotnej a stabilizujúcej dôstojnej PLATOVKY pre pedagógov a lekárov Slovenska. A hlboký mzdový prepad oproti lekárskemu stavu, čo bol zámer vládnych a parlamentných pučistov. Väčšina poslancov bola v tom čase pôvodnou profesiou - lekár alebo práve VYSOKOŠKOLSKÝ učiteľ, vrátane členov vtedajšej vlády ! Aj preto bol prevrat úspešný. A spôsobil mzdovú diskriminácia trvajúcu vyše 17 rokov.;

3/ vznik už osobitných mzdových tabuliek (platoviek) pre obe skupiny už verejných zamestnancov. Tabuliek vedúcich k podstatnej platovej diskriminácii v oboch profesiách v prospech lekárskeho stavu, hoci sa profesiogramy a požiadavky na výkon profesií so štandardným U N I V E R Z I T N Ý M VYSOKOŠKOLSKÝM VZDELANÍM NEMENILI !!! Potvrzuje to aj Štátny výskumný ústav práce SR. A nastal čas, trvajúci už 17 rokov, keď sa od tej doby permanentne potvdzuje fakt, že platy vysokoškolsky univerzitne vzdelaných učiteľov stredných a základných škôl dosahujú asi 70% platov lekárskeho stavu v SR. Necelé dve tretiny. Hanba hanbúca. Z rovnakých platov i platovky do roku 2003, do žobračeniek dneška.;

4/ Primerane uvedeným diskriminačným faktom a aktom - sa viac a viac každoročne logicky prepadá aj výška dosiahnutých starobných DôCHODKOV medzi učiteľmi a lekármi;

5/ Učitelia majú už 17 rokov finančne nevýhodný výsluhový automat za prax v profesii (vernostné!) oproti úradníkom ministerstiev, teda aj školstva. Úradníci majú zákonne garantované ročné zvýšenie miezd zo základnej dosiahnutej mzdovej tarify o jedno celé percento. Učitelia majú Kaníkov a Beblavého odkukaný poľský výsluhový automat značne redukujúci ich vernostné učiteľskému stavu oproti štátnym úradníkom; donedávna bol nastavený navyše- hlboko diskriminačnel Posúďme objektívne:

KEĎ - UČITELIA S PRAXOU NAD 32 ROKOV v školstve MALI ROČNÝ PRÍRASTOK MZDY UŽ N U L O V Ý !!! Oproti štátnym úradníkom ministerstva školstva, ktorým zostáva až do dôchodku, či smrti - jedno celé percento za každý rok služby.. Nula percent a jedno percento - to je už KVALITATíVNY ROZDIEL V NÁROKOVEJ POHYBLIVEJ ZLOŽKE MZDY UČITEľA A ŠTÁTNEHO ÚRADNíKA !!! Neuveriteľná a pretvávajúca diskriminácia NAŠICH ŽIEN, MATIEK a STARÝCH MATIEK-UČITELIEK S UNIVERZITNÝM VŠ VZDELANÍM - oproti štátnym úradníčkam !!!; A zasa o to - nižšie dôchodky !!!

Naše slovenské školstvo je doménou žien, ktoré dnes majú sviatok MDŽ. Je prefeminizované až na 90%. Aj preto sa ho uvedená pätica mužov a jedna žena z ministerstva školstva - Ing. Jarmila Belešová rozhodli dôkladne obrať o zaslúžené mzdy a dôchodky. Už vyše 12 mesiacov krát 17 rokov. Už najmenej 204 mesačných miezd a platov. Ročné dôchodkové mzdové koeficienty to riadne umenšuje a redukuje. A prirodzene aj výšku učiteľských dôchodkov. KORUPCIA AKO OKO: Štátna krádež 21. storočia po Kristu - spáchaná účelovo a sofistikovane prijatou legislatívou v NR SR !

Vraj, Matovičova vláda dôkladne bojuje voči korupcii. Ako to, že v školstve pretrváva aj na tohtoročný sviatok MDŽ, pán Igor@comp.?! Ako chcete mister Heger pretrvávajúcu dlhodobú lúpež na platoch a dôchodkoch slovenských učiteliek regionálneho školstva riešiť a vyriešiť"! Sudcovia sa voči tiež zo zákona - vyšším platom sudcov špeciálneho súdu - ozvali a rozdiely ušlej mzdy sa im doplatili. Štátom z našich daní. A čo naše slovenské ženy&matky pracujúce s plným nasadením aj v čase pandémie K0OVIDu-19 v našich školách a školských zariadeniach ??? Zvlášť, keď sa mení aj zákon o pracovníkoch v školstve a je možné ho pripomienkovať - pán osvietený Braňo Groling?

Vydaja súcim Američankám a Slovenkám k MDŽ  - vzor party z Liptova
Vydaja súcim Američankám a Slovenkám k MDŽ - vzor party z Liptova (zdroj: Zvan Olejár)

K MDŽ prajem - osobitne ženám učiteľkám zdravý chrbát i myseľ - aby dôstojne , no rozhodne - nie mlčiac - vydržali extrémny tlak a dlhoročnú diskrimináciu zo strany štátnych a vládnych úradníkov. Vedomé si plne svojho dosiahnutého univerzitného vysokoškolského vzdelania i rokov praxe v služnách Ježišovým maličkým. Verte. Večnosť je aj Vaša, statočné kolegyňky. Najvyšší - náš Učiteľ - nediskriminuje ! A zadržiavanie a umenšovanie (tvajúce už 17 rokov!) spravodlivo vyslúženej a zarobenej mzdy klasifikuje Pán podľa teológie ako JEDEN ZO ŠTYROCH NAJŤAŽŠÍCH a HLAVNÝCH SMRTEĽNÝCH HRIECHOV, za ktorých spáchanie čolen jedného zo štyroch hlavných - je , bohužiaľ, večné zatratenie, menovaní páni a pani inžinierka. Tak funguje Božia, na rozdiel od svetskej spravodlivosti a prijatej svetskej nedokonalej legislatívy, vrátane zákona o pedagogických zamestnancoch. Veľký pozor, priatelia !

Našim ženám a mamám  i starým mamám k sviatku  MDŹ
Našim ženám a mamám i starým mamám k sviatku MDŹ (zdroj: amaleg)

Prosociálny poradca občanom a občiansky akrivista - RNDr. et PaedDr. et ThMgr.PhilBc. Ivan Olejár, Prešov, na MDŽ - 8.marca 2021

Skryť Zatvoriť reklamu