Keď zasa dominujú lži o práci učiteľov regioškolstva v online edukácii v SR

Písmo: A- | A+

Zarazila ma a zároveň iniciovala dnes (8.2.2021) občianskej a rodičovskej komunite podsunutá správa o prekvapujúco nízkej a iba 40% efektívnosti a účinnosti našich edukačných metód, foriem a prostriedkov v dobe pandémie KOVIDu-19!

Pri on-line výučbe v porovnaní s prezenčným vyučovaním. Ak je toto pravdivé tvrdenie, potom žiadam ministerských úradníkov v čele s B. GROHLINGOM o dokončenie edukácie v školskom roku 2020/21 v duchu online i prezentačnej edukácie v malom školstve SR v zmysle opakovania učiva žiakmi a študentmi a dobratie učiva z I. vlny, teda II. polroka učiva minulého školského roka ! Doučenie výpadkov učiva spôsobené I. vlnou pandémie v SR. A zároveň žiadam ako rodič, starý rodič a priateľ našich škôl i PEDAGÓG A TEOLÓG V JEDNEJ OSOBE I AKO zodpovedný OBčAN SR - i celoštátne REPETE TOHTO ŠKOLSKÉHO ROKU s asi 40% účinnosťou a efektivitou vzdelávania detí a mládeže v malom školstve OD 1.9.2021. A verte mi občania, že pri takto OSTENTATÍVNE a RADIKÁLNE NASTAVEJ POŽIADAVKE RODIčOV - sa úradníci okamžite spamätajú a začnú svorne kvákať inú pesničku. Minimálne o dvojnásobnej, teda 80% efektivite a obsahovej účinnosti súčasnej on-line edukácie v malom školstve. Len aby nemuseli so žiakmi v podstatne lepších podmienkach zorganizovať, zohnať finančné prostriedky a cez pedagógov - opakovať jeden školský rok !! To by slovenský úradníci a Hegerom skonštruovaný štátny rozpočet jednoducho a pravdivo - nezvládli.

Pomerne drahé - letné a prázdninové školy s prezentačnou výučbou na báze dobrovoľnosti skoro nič podstatné nevyriešia. Naopak, rozdiely a diferenciácie vo vedomostiach, zručnostiach, návykoch i spôsobilostiach študujúcich detí a mládeže v jednotlivých ročníkoch sa len a len PREHĹBIA a časť deti doslovne handycapujú. Ich tisíce - neúčastníkov - z rôznych - i materiálnych a finančných dôvodov, sú úradníkmi ministerstva odsúdené na zaostávanie... DISKRIMINOVANÉ... A peniaze na nich sa mali investovať do vybraných prostriedkov IKT, hlavne PC a tabletov PRE ŠKOLY . Ako učebné pomôcky, ktoré by deti ako učebnice nafasovali proti podpisu ich zákonných zástupcov práve na on-line výučbu. A časť financií by sa prednoste investovala AJ DO DOBUDOVANIA LOKÁLNYCH PC SIETÍ, napr. v SMIŽANOCH (najväčšej obci SR, kde v rómskej osade nie je žiadne pokrytie internetrovou sieťou a signálom. Teda, z objektívnych dôvodov tam on-line vyučba neprebieha a zaostávanie detí v učive sa zvyšuje geometrickým radom. To si láskavo uvedomte pp. Remišová, Heger i Grohling. Vy za stav zodpovedáte už rok. Nie Igor Matovič, ako píšete inde, p.Remišová. A môžete si v polopravdách - tým pádom podať ruky s pani Nikolsonovou. Polopravdy ako pracovná metóda. Jedna ako druhá.... Rozhýbte sa konečne a nevybíjajte svoju vzácnu energiu na osobné a politické - pani podpredsedníčka vlády a ministerka - spolu zodpovedná za čerpanie peňazí z fondov EÚ, teda aj pre PC siete a ich stav v SR !!!! Ich kvalita je rozhodujúca pre on-line výučbu!!! IAj dostatok lacných a funkčných malých prostriedkov typu PC, pán Heger !!! Deťom mrzne často obraz i zvuk pri výučbe, strácajú súvislosti a dostavuje sa u nich nechuť a demotivácia pri on-line výučbe. Vďaka nekvalite PC sietí na Slovensku !!! Aj keď chcú, pre jej prostriedky i pre nekvalitnú internetovú sieť - NEMôŽU objektívne - on-line edukáciukvalitne zvládať... Napriek kvalitnej a zodpovednej príprave učitešov na on-line edukáciu. Hoci, hoci.. Napadá ma otázka:

Z kombinatoriky !!! Neprezradím čo a svoj originálny nápad, pokiaľ zaň nedostanem primeraný honorár vo výške straty za mzdy za dva roky v školských službách - ako na ulicu bezcitne vykopnutý uťiteľ s 36 ročnou kontinuálnou praxou v školstve!!! Žijeme predsa v trhovej ekonomike a aj farmaceutické firmy inkasujú bohate za vynájdené očkovacie prostriedky. Tu je kontakt na mňa . I. Olejár, Kúpeľná 1, Prešov. Telefón by sa dal zneužiť. Ak do mesiaca sa nič z vašej úradníckej strany nezmení, zverejním nápad nielen pre Slovensko, lež pre celú EÚ !!!. Prepáčte odbočenie.

Toto čo popisujem pravdepodobne dosiahneme nezmyselnými opatreniami súčasných úradníkov . Aj následkom toho sa už aj tak hlboká kríza slovenského školstva ešte PREHĹBI. Keď namiesto zdokonaľovania on-line výučby experimentujeme a deti sú iba rukojemníkmi s rukách úradníckej a politickej holoty, osobitne - úradníkov školstva. To si v plnej miere uvedomme aj v týchto krutých časoch.

Kde je pravda, priatelia? Posúďte sa, ak chcete. Na mojom konkrétnom prístupe k on-line výučbe napr. v ťažiskovej téme anorganickej chémie o prvku vodíku pomocou výučbového filmu Vodík, ktorý som produkoval už aj v roku 2007, teda pred 14 rokmi na stretnutí učiteľov chémie malého školstva v Metodicko-pedagogickom centre v Prešove. Tu je jeho obsah cez pár fotografií. Určite im pomôže a na edukáciu o vodíku on-line budú pamätať. Mojím úmyslom a cieľom bolo, je a bude, aby kolega napr. slovenčinár, keď ma bude neodborne ZASTUPOVAŤ NA HODINE CHÉMIE S TÉMOU VODÍK, PREBRAL A UPEVNIL UČIVO SO ŽIAKMI TRIEDY, ABY SME NEMEŠKALI. Stačí, ak im premietne môj výučbový film a zabezpečí pedagogický dozor na vyučovacej hodine podporenej digitálnym školským výučbovým filmom. Nič viac, nič menej. A ja po uzdravení sa nemusím podrobne k téme vracať. Naopak, môžem si skontrolovať i ohodnotiť po nástupe známkou odpovede detí zapísané v zošitoch pri samostanej práci o vodíku cez proijekciu výučbového filmu cez počítač, projektor a premietaciu plochu v triede zadané úlohy, Čo poviete, vážení čitatelia?

Už pred vyše desaťročím sme vlastnili takýto edukačný potenciál. A mocní a vplyvní ma 27 mesiacov pred dovŕšením veku riadneho dôchodku (vtedy 62rokov, teda, už tesne pred šesťdesiatkou fyzického veku(!)) - poctili sociálnou smrťou a vyhodili zo školstva na ulicu. Prečo? Vyčnieval som z radu. A pretože žijeme v "právnom štáte s parlamentnou demokraciou." Pozerajte zábery. Príjemný zážitok.

O výučbovom filme Vodík
O výučbovom filme Vodík (zdroj: uvedený na foto)
problémová úloha č.1 s pomôckami - Periodickou tabuľkou a zošitom
problémová úloha č.1 s pomôckami - Periodickou tabuľkou a zošitom (zdroj: IvOlejár)
Periodická tabuľka chemických prvkov
Periodická tabuľka chemických prvkov (zdroj: Ivan Olejár)
problémová úloha č.2
problémová úloha č.2 (zdroj: IvOli)
Elektrónový obal atómu vodíka schéma jeho zápisu a zobrazenia
Elektrónový obal atómu vodíka schéma jeho zápisu a zobrazenia (zdroj: IvO)
Elektrtónový orbitál typu "s" (guľového tvaru) a jednotkovou prevdepodobnosťou výskytu stavebného elektrónu obalu atómu vodíka
Elektrtónový orbitál typu "s" (guľového tvaru) a jednotkovou prevdepodobnosťou výskytu stavebného elektrónu obalu atómu vodíka (zdroj: IvO)
Bohrov model atómu vodíka v základnom energetickomstave
Bohrov model atómu vodíka v základnom energetickomstave (zdroj: Ivan Olejár)
Laboratórna príprava prvku vodíka - experiment č. 1
Laboratórna príprava prvku vodíka - experiment č. 1 (zdroj: IvO)
Aparatúra prípravy, vľavo Kippov prístroj, vpravo unikajpce bublinky plynu vodíka
Aparatúra prípravy, vľavo Kippov prístroj, vpravo unikajpce bublinky plynu vodíka (zdroj: IvOli)
Vyvíjanie vodíka  v strednej časti Kippovho prístroja
Vyvíjanie vodíka v strednej časti Kippovho prístroja (zdroj: Ivan Olejár)
Príprava vodíka chemickou rovnicou
Príprava vodíka chemickou rovnicou (zdroj: Iv0li)
Pokyny k sledovaniu ďalších experimentov v podobe výučbováýh krátkych filmov na hodine s témou Vodík
Pokyny k sledovaniu ďalších experimentov v podobe výučbováýh krátkych filmov na hodine s témou Vodík (zdroj: Ivan Olejár)
experiment č.2
experiment č.2 (zdroj: Ivo)
Vyvíjačka vodika-stredná časť Kippovho prístroja
Vyvíjačka vodika-stredná časť Kippovho prístroja (zdroj: IvOli)
Spojenie vyvíjačky s nádobkou na hromadenie vodíka a tvorbu jeho zmesi so vzduchom pri dne plechového valca ao zmesou
Spojenie vyvíjačky s nádobkou na hromadenie vodíka a tvorbu jeho zmesi so vzduchom pri dne plechového valca ao zmesou (zdroj: IvOli)
Test na výbušnosť horiacou trieskou
Test na výbušnosť horiacou trieskou 
Priloženie horiacej triesky ku dnu a prvá fáza explózie valca
Priloženie horiacej triesky ku dnu a prvá fáza explózie valca (zdroj: Iv0)
Padajúci plecháč po výbuchu zmesi vodíka a vzduchu
Padajúci plecháč po výbuchu zmesi vodíka a vzduchu (zdroj: IV0)

Doplnková problémová úloha k vodíku: Dokáž tvrdenie: Nám prístupný vesmír - metagalaxia sa náchádza aj v stave energetického vzbudenia časti atómov, ktoré ho sčasti tvoria ako svietiacu hmotu. Zistite údaj, približne aká časť vesmíru je v tomto stave. Autor úlohy - Ivan Olejár; 9.2.2021, Prešov

Úloha súvisí s faktom, že vodík je najrozšírenejším stavebným elementom v našej matagalaxii.

Didaktická poznámka: Riešením úlohy je možne charakterizovať vesmír v duchu aktuálnych vedeckých poznatkov. Ako dymamický interakčný súbor žiarivej a temnej hmoty a energie s približným vekom.

Tak to bolo pár záberov z môjho digitálneho výučbového filnu Vodik, ktorý som vyrobil už roku 2007 ako jednu z mojich prvotín - v rozsahu pár stoviek megabitov. Dnes mám 70GB výučbových dynamických materiálov s audio a video stopami záznamov, ktoré možno strihať, kombinovať, upravovať, aktualizovať a pod. Že ich nemajú v takom rozsahu metodické centrá či predmetové komisie škôl či digitálne edukačné servery je mimo mňa. Ja ich vlastním ako svoj naj duševný potenciál a vlastníctvo aj v duchu súčasnej doby a potreby nasadzovania IKT a digitalizácie výučbového edukačného procesu. Ležia u mňa pokojne už asi päť rokov-naposledy vyrobené - ladom. Časť má k dispozícii vnučka. Ja sa ako viete neponúkam nikomu. Veď ma zo školských služieb 27 mesiacov pred termínom riadneho dôchodku (vtedy 62 rokov!) prepustili zo školských služieb z organizačných dôvodov. A priemerní a podpriemerní kolegovia zostali v službe deťom a slúžia dodnes. Dokonca im predĺžili vek služby do 65 rokov. Tak čo by som komu ponúkal... Až sa raz pominiem a externé disky zostanú PO MNE - ako môj dar slovenskej pedagogike (tvorcovia nemusia vždy darovať iba maľby, sochy, fotografie a iné diela, ale aj výučbový zhmotnený potenciál a edukačné prostriedky aj v podobe digitálnych školských a iných filmov a videosekvencií a fotoprojekcií i prezentácii) - TAK MOŽNO TO RAZ POSLÚŽI EDUKÁCII našich detí, vnukov a mládeže.

K ich tvorbe, z predmetov - z fyziky, chémie, informatiky a tvorby projektu a prezentačných zručností i z prírodovedy ma podnietil arogantný výrok exministra Martina Fronca z KDH, ktorý sa okolo roku 2004 o starších učiteľoch vyjadril (mal som 50 rokov!) : s nimi starými učiteľmi po päťdesiatke už zavádzanie IKT a digitalizáciu nezvládneme. Už na to nemajú! Ak raz pán Fronc vyrobíte aspoň jeden 15 minútový DIGITÁLNY školský výučbový film - dám vám jeden mesačný dúchodok.

Tvrdenie vyvracajúce HOAX zo správ: Ak by on-line edukácia či iba vzdelávanie malo tak nízku účinnosť a efektivitu, potom by bolo najlepšie zrušiť a vymazať www.stránky milónov serverov organizujúcich práve digitálnu edukáciu cez vzdelávacie kurzy, on-line školy vrátane časti VŠ štúdií a pod. ˇČo je, samozrejme utópia. Takýto HOAX a LOŽ o on-line edukácii na Slovensku bol vyložene účelový. Aby sa zlomil odpor k riziku prezenčnej výučby u verejnosti. A Grohling si poistil ohrozené kreslo ministra školstva. K dnešku - utorok, je iba 21% slovenských škôl otvorených! Každá piata v SR. Jeho iniciatíva troskotá.

Najčerstvejší príklad na absenciu logického uvažovania úradníkov ministerstva školstva: liberál B. Grohling vážne navrhuje v čase vrcholiacej pandémie KOVIDu-19 - Z V Y Š O V A Ť -(dobre čítate, vážení rodičia!) napr. POČET ŽIAKOV V ŠKOLSKEJ TRIEDE NA I. STUPNI - Z 22 až na 25(!), teda o jednu sedminu, ak chcete o vyše - 14% !!! Ten borec sa asi zbláznil a je už teraz zrelý na okamžité odvolanie. Veď uvážte, rodičia. kolegovia, vážení učitelia, že sa v čase pandémie zvýši počet aktívnych interakcií medzi deťami v hociako ináč izolovanej školskej triede počas celého vyučovania - až o vyše 14% percent ! A pritom nové mutácie už teraz postihujú intenzívne i deti a mládež a choroba u nich má ťažší priebeh. Chce ohroziť, nebodaj vykántriť deti vírusom??? Okamžite nech odstúpi, hnusák mladý a zlodej duševného vlastníctva odpisovaním od iných - plagiátor. Navyše ak verejnosť i repre učiteľov SKU očakávala opačný trend znižovania počtu žiakov z bezpečnostných dôvodov (!) zo strany ministerských úradníkov na školstve !!! Hanba ich reálnej školskej politike v regioškolstve SR ! Proti deťom a mládeži. Liberálne orientované a hyenistické šetrenie finančných prostriedkov v slovenskom školstvena úkor potrieb detí apedagógov - už po parlamentnom puči a zotročení našich učiteliek vo verejnej, namiesto štátnej služby v rokoch 2003/04, musí raz definitívne skončiť!!!? I vyše 17-ROČNÁ PLATOVÁ AJ DôCHODKOVÁ DISKRIMINÁCIA voči kolegom učiteľom VŠ a hlavne voči LEKÁRKAM, s ktorými sme mali do roku 2003/04 ROVNAKÚ PLATOVKU !!!

Mám napísanú aj podrobnú metodiku tvorby digitálnych výučbových filmov. Viete, sám som si bol celý život pacoviskom všetkých druhov škôl, vrátane VŠ. Vrátane prieskumov na vzorke aj vyše tisíc respondentov. Predtým, než sa vyrojili ako huby po daždi rozličné prieskumné agentúry, ktorých obvyklý rozsah je práve jedna tisícka respondentov. Nuž zarábajú neúrekom na ľudskej tuposti a hlúposti.. Ja nie. Navyše sa obávam skorého znižovania zaslúžených dôchodkov v školstve - manželky učiteľky i môjho-učiteľského.... Tak sa už vehementne do ničoho nehrniem.

Vložil by som vám aj ukážkovú videosekvenciu, no vkladanie vlastných je obmedzené vybranými zdrojmi videosekvencií napr. YUOTUBE a ja ich nemienim vešať ta a odtiaľ ich posunúť do videa aplikácie SME.sk... Takže, sorry - Iv 0li

RNDr. et PaedDr. ThMgr. PhilBc. Ivan Olejár - pedagóg, teológ, občiansky aktivista Ivan Olejár, Prešov

Skryť Zatvoriť reklamu