Kolúzne stíhaný občan SR -advokát Martin Ribár charakterizuje tento druh väzby

Písmo: A- | A+

Tvrdí: Kolúzna väzba na Slovensku je najťažším druhom väzby vôbec. Je prísnejšia a náročnejšia ako väzba zločincov s najvyšším stupňom ostrahy. Tak to je čo povedať, priatelia-čitatelia. Čítajme a posudzujme. Obsah je z 13.1.2021!

Autentický obsah tohoto blogu. Tip nás§ je - od bývalého ministra spravodlivosti za Most-Híd - Gábora Gálla.

@

Pod­mien­ky ko­lúz­nej väz­by na Slo­ven­sku v sú­čas­nos­ti

Na­priek zá­klad­né­mu za­me­ra­niu môj­ho člán­ku, kto­rý má am­bí­ciu byť v pr­vom ra­de člán­kom od­bor­ným, by som chcel na zá­ver opí­sať z môj­ho poh­ľa­du pod­mien­ky ko­lúz­nej väz­by s oh­ľa­dom na po­sú­de­nie mož­nej nát­la­ko­vos­ti ta­kej­to väz­by na ob­vi­ne­ných.

V ko­lúz­nej väz­be som od 28.10.2019. Pät­nás­ty me­siac som za­tvo­re­ný na ce­le s roz­lo­hou cca 8 m2 – vrá­ta­ne so­ciál­ne­ho za­ria­de­nia, v kto­rom je WC, umý­vad­lo, na kto­rom je ha­di­ca so spr­chou. Po od­rá­ta­ní plo­chy so­ciál­ne­ho za­ria­de­nia, a za­ria­de­nia ce­ly (pos­cho­do­vá pos­teľ, 2 skrin­ky, stôl, 2 sto­lič­ky, po­lič­ka) zos­tá­va­jú cca 3 m2 na „po­hyb“. To­to je štan­dar­dná ce­la pre 2 oso­by. Väč­ši­nu ča­su vý­ko­nu väz­by som na ce­le sám. Pre 2 oso­by je mies­ta na ce­le ža­los­tne má­lo. Na ce­le som za­tvo­re­ný 23 ho­dín den­ne. Na 1 ho­di­nu den­ne mô­žem ísť na vy­chádz­ku do ko­ri­do­ru na stre­che väz­ni­ce. Sú to 4 ste­ny a ho­re mre­žo­va­ná sieť. Ko­ri­do­ry ma­jú rôz­ne veľ­kos­ti. Naj­men­šie ma­jú cca 8 m2. Po 23 ho­di­nách strá­ve­ných v ma­lej ce­le nie je veľ­mi vý­raz­nou zme­nou mož­nosť byť na vzdu­chu v pries­to­re 8 m2 (cca 4m x 2m). Väč­ši­nou mám mož­nosť byť v ko­ri­do­re s veľ­kos­ťou cca 6 m x 4m – v kto­rom je hraz­da a brad­lá. V prí­pa­de zlé­ho po­ča­sia mô­žem byť pod ma­lou strieš­kou.

V ce­le je ne­dos­ta­tok den­né­ho „pri­ro­dze­né­ho“ svet­la. Ak nie je za­pá­le­né ume­lé svet­lo je v ce­le prít­mie. Aby som mo­hol čo­koľ­vek ro­biť, mám ce­lý deň za­pá­le­né ume­lé svet­lo – to­to ja sám ne­viem vy­pnúť ani za­pnúť. Vy­pí­nač je pred ce­lou – svet­lo za­pí­na­jú a vy­pí­na­jú prís­luš­ní­ci ZVJS.

Vy­chádz­ky sú v rôz­nych ča­soch. S oh­ľa­dom na ča­sy vy­chá­dzok a dis­po­zič­né rie­še­nie ko­ri­do­rov nie­ke­dy ce­lé dni (aj týž­dne) ne­vi­dím sl­nko.

Po­čas 15–tich me­sia­cov väz­by sa mi na te­le vy­tvo­ri­lo cca 100 no­vých zna­mie­nok a pig­men­to­vých flia­či­kov – čo mô­že byť spô­so­be­né ne­dos­tat­kom sl­neč­né­ho svet­la, ne­dos­tat­kom pri­ro­dze­né­ho den­né­ho svet­la a ce­lo­den­ným ume­lým svet­lom.

Byť za­tvo­re­ný 23 ho­dín den­ne na ce­le bez mož­nos­ti akých­koľ­vek po­hy­bo­vých ak­ti­vít, bez mož­nos­ti akých­koľ­vek ak­ti­vít mi­mo ce­lu je nes­ku­toč­nou psy­chic­kou, ale aj fy­zic­kou zá­ťa­žou. Je­di­nou mož­nou ak­ti­vi­tou mi­mo ce­ly je ob­čas­ná náv­šte­va vo vä­zen­skej kapl­nke. Z dô­vo­du ko­lúz­nej väz­by som tam s kňa­zom sám.

15 me­sač­ný ne­dos­ta­tok po­hy­bu sa v os­tat­nej do­be pre­ja­vil na mo­jom fy­zic­kom sta­ve. Bo­lí ma chr­bti­ca, bed­ro­vé kĺby, ko­le­ná, šľa­chy – a to ako dl­ho­roč­ný ak­tív­ny špor­to­vec den­no­den­ne 2x cvi­čím po­čas vy­chádz­ky a na ce­le sa ve­nu­jem stre­čin­gu. Ne­mož­nosť po­hy­bo­vých ak­ti­vít mi ako ak­tív­ne­mu špor­tov­co­vi a člo­ve­ku zvyk­nu­té­mu na po­hy­bo­vé ak­ti­vi­ty chý­ba a pô­so­bí na mňa dep­ri­mu­jú­co. Ne­mám mož­nosť ani vi­dieť „oby­čaj­né“ stro­my, trá­vu. Ne­dos­ta­tok „nor­mál­ne­ho“ po­hy­bu sa pre­ja­vu­je aj tvor­bou kŕčo­vých žíl. Nik­dy pred­tým som s uve­de­ným ne­mal prob­lém.

Vä­zen­ská stra­va je nek­va­lit­ná a ne­dos­ta­toč­ná. Bez ná­ku­pov vo vä­zen­skom bu­fe­te (1x do týž­dňa) by som hla­do­val a ne­mo­hol si ku­po­vať pot­ra­vi­ny ob­sa­hu­jú­ce vi­ta­mí­ny a vlák­ni­nu. Vä­zen­ská stra­va spô­so­bu­je prob­lé­my s trá­via­cim trak­tom. Kto ne­má pros­tried­ky na ná­kup v bu­fe­te vy­slo­ve­ne tr­pí vä­zen­skou stra­vou.

Na­priek 15-tim me­sia­com vo väz­be tr­pím ne­dos­tat­kom nep­re­ru­šo­va­né­ho spán­ku – ve­čer ne­mô­žem za­spať, v no­ci sa bu­dím (aj nie­koľ­kok­rát za noc) na noč­né kon­tro­ly. Cez deň mô­žem maximál­ne za­drie­mať, o spán­ku sa ne­dá ho­vo­riť.

 Ce­lé dni na ce­le vlas­tne mô­žem iba čí­tať, pí­sať, mám sí­ce na ce­le TV, ale sle­do­vať TV dlh­šie ako pár ho­dín „ne­do­ká­žem“. Nie­ke­dy ne­po­ze­rám TV vô­bec.

Mám prís­tup ku kni­hám z vä­zen­skej kniž­ni­ce. Ob­čas sa však stá­va, že aj nie­koľ­ko dní (týž­dňov) som bez kníh. Ce­lo­den­ná ne­čin­nosť je ab­so­lút­ne ubí­ja­jú­ca – naj­mä pre člo­ve­ka, kto­rý pred­tým žil ak­tív­nym ži­vo­tom, pra­co­val, sta­ral sa o ro­di­nu, špor­to­val, cho­dil do prí­ro­dy. Sto­jí ma znač­né množ­stvo síl ne­pod­dať sa ne­čin­nos­ti a stá­le sa „pri­nú­tiť“ nie­čo ro­biť – čí­tať, lúš­tiť krí­žov­ky, su­do­ku, cvi­čiť.

Prob­le­ma­tic­ká je aj hy­gie­na. Tep­lá vo­da te­čie v ob­me­dze­ných ča­soch, a nie den­ne. Po­čas zim­ných me­sia­cov sa nie­ke­dy sta­ne, že je na ce­le chlad­no.

Ab­so­lút­ne naj­hor­ším a naj­ná­roč­nej­ším je však od­lú­če­nie od ro­di­ny. Od 29.10.2019 do 13.01.2021 mi ne­bo­lo po­vo­le­né te­le­fo­no­va­nie s man­žel­kou a mo­ji­mi tro­mi ma­lo­le­tý­mi syn­mi (pr­vý po­vo­le­ný te­le­fo­nát s man­žel­kou a mat­kou som mal 13.01.2021. t.j. po viac ako 15-tich me­sia­coch ko­lúz­nej väz­by). Do­te­raz som mal po­vo­le­né iba 2 náv­šte­vy – na 1 ho­di­nu som vi­del man­žel­ku za skle­ne­nou ste­nou. Pr­výk­rát po tak­mer 11-tich me­sia­coch. Mo­je de­ti som vi­del do­te­raz iba 2x – na 20 mi­nút cez vi­deo náv­šte­vu na ob­ra­zov­ke tab­le­tu cca 25 cm x 15 cm. Pr­vý krát som tak­to vi­del de­ti po 13-tich me­sia­coch .

Poš­ta ide cez „cen­zú­ru“ vy­šet­ro­va­te­ľa. Jed­ným sme­rom – ÚVV – ro­di­na ale­bo nao­pak to tr­vá v prie­me­re 17 – 19 dní. Ak chcem nie­čo ve­dieť o ro­di­ne a na­pí­šem im, od­po­veď dos­ta­nem o 4-6 týž­dňov. Sta­lo sa už, že šla poš­ta jed­ným sme­rom viac ako me­siac.

Väz­ba bo­lí du­šev­ne, po dl­hšej do­be vo väz­be aj fy­zic­ky. Uve­de­ný opis je opi­som „štan­dar­dnej“ ko­lúz­nej väz­by. Je pa­ra­doxom, že de iure ne­vin­ný člo­vek – ob­vi­ne­ný v ko­lúz­nej väz­be má hor­šie pod­mien­ky ako od­sú­de­ný umies­tne­ný v ús­ta­ve na vý­kon tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy s maximál­nym stup­ňom strá­že­nia.

Vo vý­ko­ne tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy so stred­ným a mi­ni­mál­nym stup­ňom strá­že­nia ma­jú prá­vop­lat­ne od­sú­de­né oso­by ne­po­rov­na­teľ­ne lep­šie pod­mien­ky tý­ka­jú­ce sa po­hy­bu, po­hy­bo­vých, spo­lo­čen­ských, zá­uj­mo­vých či vzde­lá­va­cích ak­ti­vít.

V súhr­ne je mož­né pod­mien­ky v ko­lúz­nej väz­be opí­sať (všeo­bec­ne) nas­le­dov­ne:

  • po­byt na ce­le 23 ho­dín den­ne

  • bu­de­nie noč­ný­mi kon­tro­la­mi – ne­dos­ta­tok nep­re­ru­šo­va­né­ho spán­ku

  • žiad­ne čin­nos­ti/ak­ti­vi­ty mi­mo ce­ly

  • dl­ho­do­bá ab­sen­cia sl­neč­né­ho svet­la/ pri­ro­dze­né­ho den­né­ho svet­la

  • ob­me­dze­ný prís­tup ku kni­hám

  • ne­dos­ta­toč­ná stra­va

  • ne­dos­ta­toč­ný prís­tup k tep­lej vo­de

  • neu­mož­ne­nie náv­štev s ro­di­nou

  • neu­mož­ne­nie te­le­fo­no­va­nia s ro­di­nou

  • dl­hotr­va­jú­ce do­ru­čo­va­nie poš­ty

Dl­ho­do­bý po­byt v ta­kých­to pod­mien­kach spo­lu s úče­lo­vým ne­po­vo­le­ním te­le­fo­no­va­nia (náv­štev) s ro­di­nou zo stra­ny OČTK po­va­žu­jem za nát­la­ko­vý pros­trie­dok.

Chcem ve­riť, že dôj­de k zvrá­te­niu tren­dov po­pí­sa­ných v člán­koch JUDr. Šam­ka ako aj v mo­jom člán­ku, chcem ve­riť, že opäť za­vlád­ne zdra­vý ro­zum a náv­rat k zá­klad­ným zá­sa­dám a prin­cí­pom tres­tné­ho ko­na­nia ako esen­ciál­nej sú­čas­ti práv­ne­ho štá­tu, chcem ve­riť, že väz­ba do bu­dúc­na ne­bu­de zneu­ží­va­ná ako nát­la­ko­vý pros­trie­dok.


Toľko píše zadržiavaný advokát už vyše 15 mesiacov v kolúznej väzbe - občan Martin Ribár. Plne verím obsahu jeho tvrdení o charaktere brutálnej a človeka ponižujúcej a na celý život biľagujúcej a stigmatizujucej väzby. A mhohí úplne, ale úplne kričia a deklarujú denne - máme prezumpciu neviny, máme inštitút prezumpie neviny obvineného a zadržiavaného v kolúznej a inej väzbe !!! Tláchajú a tláchajú na čele s Ficom i Pelém či Kotlebom, Kolíkovou. Kollárom i Matovičom.

Keď si v nej občan prejde doslovne peklom dizintegrujúcim úplne jeho pôvodnú osobnosť. Teda osobnostnú štruktúru, ktorú mal pred kolúznou väzbou !!! No, týždeň dva pobytu v nej by im poriadne zrazil rožky i integritu a umlšal úplne ich bľakanie o prezumpcii neviny zadržiavaného v kolúzbej väzbe v celách s opísanými podmienkami jej výkonu na SLOVENSKU - práve opísaných žadržiavaným v nej advokátom M. Ribárom vyše 15 mesiacov ... Kontakt mu bol umožnený v januári 2021... Teda dva týždne po tom, čo sa stala tragédia s generálom Lučanským. Tiež v kolúznej väzbe v Prešove. A odstúpil šéf väzenstva - generál Ivan. Aj tieto súvislosti je potrebné si uvedomiť vážení priateôlia-čitatelia.

Ako zrazili sebavedomie kolúznou väzbou či jej hrozbou - aj Brhelovi, Jankovskej, Lučanskému a iným.

To je tá mnou na vlastnej koži aplikovaná METÓDA SOCIÁLNEJ SMRTI - POPRAVY(!) vybraného občana štátnou mocou. A vôbec sa nemusí realizovať v cele zadržania cez kolúznu väzbu vybranej obete,,, Ale aj v bežnom živote na pracovisku. Ako mne zabezpečila dvojica prominentných katanov - Ján Richter a PaVol Ondek-šéf školských odborov riadiaci môjho riaditeľa školy pri mojom prepustení z učiteľskej služby v roku 2015. Aj ja som využil zdravotnú službu ako trio Lučanský, Jankovská a P. Brhel. I ja som mohol odkladať medikamenty a potom ich naraz požiť a odísť do večnosti.... No, nezlomili ma beštiálne metódy mocných a vplyvných.

*Som tu a píšem o ich násilí a zverejňujem ich používanie mocou voči oponentom a nepriateľom v 21. storočí po Kristu Pánu...Hrubé násilie voči vlastným občanom s inými názormi, postojmi a presvedčením aj na Slovensku. Kajajte sa, lebo Pán vás bude súdiť aj za toto svetské väzobné násilie na bratoch a sestrách. Amen !

občiansky aktivista a prosociálny poradca občanom - RNDr.et PaedDr. ThMgr.PhilBc.I. Olejár, Prešov

Skryť Zatvoriť reklamu