KTO a ČO chýba aj na - svetovej, európskej i slovenskej politickej scéne 21. storočia ?

Písmo: A- | A+

Priatelia, znovu sa prihováram aj za vznik politického spoločenstva, ktorého hlavným cieľom by bola nezištná pomoc a služba deťom, mládeži i bratom a sestrám. Vzniklá kombináciou kresťanských a prosociálnych princípov a téz - KPH.

Kresťansko-prosociálne hnutie občanov Slovenska. Zbrusu nové občianske hnutie pre občiansku a politickú aktivitu a angažovanosť ľudí v našej spoločnosti na prahu milénií. Pospolitosť na historických základoch pôsobenia a učenia nášho Majstra pred 2000 rokmi - dodnes i do budúcna.

S centrálnym zámerom a úlohou kresťanského sveta - vybudovať Božie kráľovstvo už tu na Zemi - tu a teraz. Internacionálne kráľovstvo p o k o j a a n e n á s i l i a planéty s večným kráľom Neba i Zeme. Prosociálne spoločenstvo pokoja a bratskej lásky i nezištnej praktickej služby jeden druhému. Odlišné od jednej všeobecnej katolíckej Cirkvi sveta s hierarchickou štruktúrou a poslaním i Hlavou - Ježišom Kristom. No, s Ním a Jeho učením integrálne i živo -organicky prepojené Na základe vyše tisíc ročnej a nikým a ničím nespochybniteľnej kresťanskej misie a tradície kresťanstva u nás už za - spolupatrónov Európy - solúnskych bratov a svätcov aj našich čias - Cyrila a Metoda a ich nasledovníkov združených okolo svätého Svorada a ďalších našich blahoslavených a svätých osobností slovenského národa až dodnes. Avšak v súlade a na základe dokumentov II. Vatikánskeho koncilu (Lumen gentium) a pápežských encyklík o postavení a angažovaní sa LAIKOV V POLITIKE v našom aj súčasnom i budúcom boľavom svete. A zároveň celospoločenského procesu realizácie EDU PROJEKTU preferujúceho vedenie a edukáciu časti detí a mládeže v rodinnej i školskej výchove k PROSOCIÁLNOSTI ako nevyhnutnej a ťažiskovej osobnostnej čŕte a vysoko mravnej čnosti v štruktúre osobnosti každého jerdnotlivca i tímu, rodiny, rovesníckej skupiny. Prečo: Pretože, pokiaľ sa človek životne usiluje byť prosociálnym občanom toho-ktorého štátu sveta - svet inklinuje a postupne priľne k Dobru a odoláva statočne nástraham &ZLA!.. Čím ? AJ edukáciou na princípoch formovania človeka k prosociálnosti a jej uplatňovaniu a rozvoju, ktoré formuloval aj profesor Roche-Olivar vo svojom pedagogickom diele a odkaze pre ľudstvo. Môj rozprávkový sen o podobe šťastia ľudstva.O civilizácii L Á S K Y ako AGAPÉ ! Teda, nie tragickej lásky sprevádzanej násilím a násilnými činmi ako uvádzam v závere svojho valentínskeho blogu - práve zo Slovenska, zo Záhoria.

Ja sám som sa s edukáciou k prosociálnosti stretol až v polovici 90-tych rokov minulého storočia a uchvátila ma. Je to cesta rozvoja človeka nového milénia i 21. storočia. Nenásilná, pokojná, plná lásky a obety pre potreby iného i seba. No zároveň - rozhodná, asertívna, priateľská, zásadová, tímová, systematická, kognitívna i emocionálna, mravná, empatická i subsidiárna zároveň. To môžem jednojednoznačne potvrdiť. Náročná a plná odriekania a zbavovania sa dominancie vlastného ega a superega i závislosti na materiálnych prostriedkoch, statkoch i hmotnom bohatstve a na hedonistických pôžitkoch a ukájaní sexuálneho pudu (-ako hlavného motivátora konania, osobitne u mužov, podľa Freuda! a psychoanalytikov) - žiadostivostí nášho profánneho sekularizovaného a sociálne zdeformovaného sveta. V ktorom -7% materiálne najmajetnejších občanov planéty vlastní a patrí jej - až vyše 90% statkov a bohatstva i financií sveta !!! Kapitálu, o ktorom písal už Marx.

PROSOCIÁLNOSŤ je zároveň starokresťanská mravná čnosť z čias Ježiča Krista, ba dokonca PRVOKRESŤANSKÁ (pozri skutky apoštolské - state o dobrovoľnom odovzdávaní hmotného majektku apoštolskej Cirkvi pre núdznych bratov a sestry!). Favorizujúca duchovný a duševný rozvoj a rozkvet človeka. I starostlivosť o zdravie a primeraný šport, pohyb a pobyty v chránenej prírode i kultúrny život.... A život v harmónii s prírodou a jej zveľaďovaním. Vrátane klímy. Založený na aktívnom žití človeka i spoločnosti v duchu dobra a nenásilia. Slovom- Bohumilo. Ak, chcete - na celoživotnú cestu nasmerovanú a orientovanú na blížnych, vrátane nepriateľov, a na seba-samého, rodiny, na prosperujúce spoločenstvo i štát a na Boha i Cirkev. Žitie -aj plné prosociálnych aktivít a služieb. Bez reciprocity, ipsocentrizmu, egoizmu, korupcie, negatívnych sociálnych a zdravotných závislostí a NÁSILIA V KAŽDEJ PODOBE a iných negatívnych javov ničiacich NAJVIAC AJ V SÚČASNOSTI NAŠE SÚŽITIE I MEDZIĽUDSKÉ VZŤAHY na celej našej Modrej planéte. Preto ponúkam sáčasnému svetu moju koncepciu (možno utópiu) a víziu i projekt PROSOCIÁLNEHO SPOLOČENSTVA LÁSKY AKO AGAPÉ.

Jej nositeľmi a príkladmi žitej PROSOCIÁLNOSTI pre ľudstvo i náš národ, okrem Cyrila a Metoda nesporne sú aj - Hlava Cirkvi Ježiš Kristus a jeho apoštoli i prvý mučeník Štefan, Panna Mária, Mária Magdaléna, i prekresťanskí - Abrahám, Izák, Mojžiš, Šalamún, Ester, Jozef, i prokresťanský Konštantín Veľký, ..... Solúnski bratia Cyril a Metod, sv. Svorad.....sv.František a Klára, učenci Aviceňa, M. Koperník,......., Sv Tomáš Akvinský, Don Bosco, Mahambharát Gándíi s rodinou, Matka Tereza, Martin Luther King, Janis Joplin, Beatles, Angela Davis, Malcolm X, Lady Diana, Nelson Mandela, pedagóg Roche-Olivar, Ján-Pavol II i súčasný pápež František či Joe Biden, K. Harrisová, A. Merkelová, u nás - otec a kňaz A. Srholec, blahoslavené sestra Zdenka, Metod Trška, biskup Gojdič, Anka Kolesárová, Titus Zeman, kardinál Tomko, P. Dvorský, Laco Lentz @comp i mnohí ďalší... Poznať dôkladne ich život i ďalšie osobnosti, zobrať si z nich osobný príklad a nasledovať ich i nášho Majstra. Aj v každodennej reálnej politike na Slovensku, v EÚ i vo svete. Zelenú KPH, aspoň na Slovensku !!!

Budem vypočutý, priatelia a spoluobčania? Ako žijúci deokrat i demokrat v jednej osobe. Integrácia našich postojov a presvedčeni v tejto pohnutnej dobe je politickou nevyhnutnosťou. V čase pandémie KOVIDu-19 sa prirodzene prejavuje masovo práve naša prosociálnosť. Postojmi a každodennými činmi v prospech ohrozeného ľudstva. Stvoriteľ -nás ľudí- O B D A R I L P R O S O C I Á L N O S Ť O U. Len ju treba v sebe objaviť a vedome ju rozvíjať a formovať. Je základom Dobra a prevenciou pred násilím a Zlom i nástrahami Zlého !!! Všeliekom duše, ducha i tela. Nestojí nás nič. Je to dar Ducha Svätého. Mnou predstavená ideológia prosociálnosti a služby Dobru a svetonázor všeobjímajúcej a večne pretrvávajúcej morálnej cnosti a hodnoty L Á S K Y (od čias apoštola Pavla v liste Korinťanom! )-zamerané na prosociálnosť - je o čosi viac - ako má v programoch napr.ktorákoľvek súčasná klasická kresťansko-demokratická strana, či sociálno-demokratické hnutie typu Hlas... Preto má zelenú na politickej scéne: KPH - KRESŤANSKO PROSOCIÁLNE HNUTIE ! (politická strana)

Tu je okamžite konkrétny príklad praktických postojov. Pre prosociálneho občana neexistuje problém prerozdeľovania migrantov v EÚ. Pretože je prirodzene ústretový a podelí sa s migrantmi o všetko MATERIáLNE, VRÁTANE ČASTÍ SVOJEJ KRAJINY NA ICH POBYT A PREŽITIE. Ktorá zo súčasných politických strán Slovenska má takýto HUMÁNNY POSTOJ k migrantom v EÚ - ústretový a prosociálny postoj? Ani jedna! Cítite ten kvalitatívny rozdiel v pricipiálnom postoji oproti iným politickým stranám a hnutiam, vrátane KDH na čele s Majirským či HLASu s P. Pellegrinim ?! Neprijať migranta je formou násilia, nie obrany. Chápete už prečo som zaradil medzi príklady prosociálnych osobností aj žijúcu kancelárku Angelu Merkelovú? Zaiste - áno. Nie rečami a deklaráciami ľudsko-právnych organizácii podporovaných filantropmi typu milonár Šoeresz ! Lež činmi a praktickou politikou voči blížnym - ťažko skúšaným migrantom v EÚ - ktorú konala a koná sestra Angela M.

Toto prosím pochopme a etablujme sa, vážení spoluobčania Slovenska. Patrí nám, orientovaným prosociálne budúcnosť, ba dokonca i večnosť. Po boku nášho Majstra, ktorý si nás vyvolil. Verte mi. Amen

PS: vyhľadajte si a prečítajte na Facebooku, aby ste boli v obraze, či potrebujeme akútne spoločenské zneny v duchu preferencie PROSOCIÁLNOSTI občana aj príspevok exministra Št. Harabína na pomoc rodičom a zákonným zástupcom školopovinných detí proti šikanovaniu rodičov pri požiadavke absolvovať test na Kovid-19, pokiaľ sa chcú ich deti zúčastňovať prezenčnej výučby v školách regioškolstva. Znôška protiústavných nariadení ministra Grohlinga a s tým spojená šikana zákonných zástupcov riaditeľmi škôl a vedeniami od 8. II. 2021. Štefan H. ponúka konkrétnu právnu pomoc a už precízne vypracovaný formulár sťažnosti na ministra či riaditeľov doknutých škôl. Prosociálne. Nie za úplatu a reciprocitu.

Čerstvý a konkrétny príklad KONANIA, nie reči o ničom a deklarácií: lež - REÁLNEJ prosociálnej právnej pomoci verejne známou osobnosťou Slovenska - nezištne a účinne. Podelenie sa s nadobudnutým právnym vzdelaním a politickou praxou v prospech mocou šikanovaných a zastrašovaných svojprávnych občanov SR v masovom merítku a z pozície sily - vládnucou mocou tzv. nedoknuteľných spoluobčanov.

Veľa L (!) lásky a prosociálnosti v našich životoch prajem každému aj na Sv. Valentína ! Len škoda, že si ho už určite neprečíta jeden z korunných svedkov aj v prípade generála Lučanského a kajúcnik aj v prípadoch zadržaných popredných činiteľov ZADRŽANÝCH V POSLEDNOM ČASE NAKA - občan zo Plaveckého Štvrtka - Fr. B O H M (s prehlasovaným očkom!). Prečo ? Pre hrubé násilie, pre ktoré sa práve rozhodol aplikovať v živote rodiny !!! Práve dokonal samovraždu strelnou zbraňou a postrelil do hrude aj manželku, ktorá má nádej NA PREŽITIE. VERÍME, ŽE PREŽIJE A POTVRDÍ/NEPOTVRDÍ aj SVEDECKÉ VÝPOVEDE MANŽELA A KAJÚCNIKA a čo ho motivovalo k nim... Na AJ V PRÍPADE VYPOVEDANIA PROTI GENERÁLOVI LUČANSKÉMU. Ke´d sa trag=dia manželov Bohmových odohrala aj v prítomnosti ich syna. Inu, ŽIVOT JER PLNÝ PREKVAPENÍ. ŽE, PRIATELIA? Jednou si nahore, jednou dólu !? No, PRÁVE PROSOCIÁLNOSŤ Ti poskytuje silnú prevenciu a univerzálnu ochranu pred nástrahami Zlého.

Zabudujme ju väčšmi do štruktúr našich osobností. Edukačne ! . Programovo, projektovo a systematicky. Edukáciou detí, mládeže, vnukov i nás - dospelákov 21. stroročia. Veď je príznačná a preukazuje sa aj súčasne - v horlivom boji ľudstva proti celosvetovej pandémii KOVIDu-19. Je v každom z nás. Len ju zveľaďujme a pestujme a strážme si ju ako oko v hlave.

občiansky aktivista a prosociálny poradca občanom - Ivan Olejár, Prešov, Na sv. Valentína, 2021

Skryť Zatvoriť reklamu