Moji priamo nadriadení v školstve za 40 rokov. Len komunisti ? Skúmajme fakty pravdivo!

Písmo: A- | A+

Objektívne! Dnes neskoro večer ma napadlo,aby som si urobil stručný prehľad SVOJICH PRIAMYCH NADRIADENÝCH VO SVOJEJ SKORO ŠTYRI DESAŤROČIA TRVAJÚCEJ PEDAGOGICKEJ PRAXI. Predkladám výsledky. Sú otrasné. Aj poučenie z nich a závery.

Čestne prehlasujem, že iba jedno desaťročie som praxoval za priameho režimu a riadenia komunistov do Nežnej 1989. A vyše štvrť storočie už v období po Nežnej revolúcii, teda v demokracii na slovenský spôsob, ktorý líčim aj v niektorých blogoch o školstve. V ľudovej demokracii u nás, už od roku 1948 !!

1979 - prvá pracovná zmluva uzavretá na gymnáziu L. Stockela v Bardejove; môj PRVÝ pracovný pomer trval necelé 2 MESIACE; no rozhodujúco ovplyvnil moju ďalšiu profesiovú kariéru;

RŠ - J. Marcin - komunista; po uplynutí 2 mesiacov prijali spolužiaka z UPJŠ, samozrejme komunistu; moja mama od žiaľu a nespravodlivosti skoro skolabovala;

ZRŠ - J. Rusin -komunista a predseda ZO KSČ a KSS v meste Bardejove;;

1979 - druhá pracovná zmluva uzavretá v Učňovskej škole v Bardejove; moji rodičia sa boja a smútia;

RŠ - J.Suvák - komunista;

1979 - vojenská prezenčná služba - Trestný vojenský útvar Louny u Prahy, Čechy;

Veliteľ roty - poručík Zuska - komunista; sú tu väznení dôstojníci za spáchané činy napr. znásilnenia, fyzických útokov na partnerky, za bitky, krádeže a pod.; vojenčina ako hrom! Druhý VÚ basa Sabinov!;

1980 - Učňovská škola v Bardejove; zmena RŠ;

RŠ - P. Rusiňák - komunista; počas výkonu moje vojenčiny došlo k zmene riaditeľa školy (RŠ);

ZRŠ - E. Ľuteránčiková- komunistka; riaditeľ Suvák fyzicky napadol spoluobčana-musel z funkcie;

ZRŠ - J. Burčík - komunista;

1982 - získavam ako druhý občan v Bardejove akademický titul RNDr.; na pohoršenie a pobúrenie tunajších komunistov v okrese Bardejov; ja, mladý nestraník a nečlen KSČ;

1984 - novo vzniknuté SOU služieb, rozdelením Učňovskej školy v Bardejove; 3-tia pracovná zmluva;

RŠ - J. Vychodil - komunista; som 14 rokov výchovným poradcom školy;

ZPV - J. Hoško - komunista; ZPV - zástupca pre praktické vyučovanie a štatutárny zástupca RŠ;

ZTV - O. Beňová - komunistka; ZTV - zástupca pre teoretické vyučovanie; tajomníčka ZO KSČ;

ZVMV. J. Hudák - komunista; ZVMV - zástupca pre výchovu mimo vyučovanie;

1989 - dva týždne po spustení Nežnej - RŠ sa stáva komunista Juraj Burčík, zástupcovia zostali;

1988-1990 - absolvujem postgraduálne štúdium ( dnes bakalárske resp. odborno-vedecké na titul PhD.) výchovného poradenstva - šesť semestrálne na Prešovskej Univerzite v Prešove, na katedrách pedagogiky a psychológie; a aj na KPPP - v Krajskej pedagogicko-psychologickej poradni Košice;

1994/1995/96 - V SOU služieb Bardejov už nemám 2 roky PLNÝ pracovný úväzok a dopĺňam si ho v SOU poľnohospodárskom (SOUP) v Bardejove;

RŠ SOUP je - RNDr. Eva Kurnátová, ktorej politickú orientáciu nepoznám dodnes;

ZRŠ SOUP v Bardejove je - Mgr. A. Chrzanová, ktorej politickú orientáciu nepoznám, spolužiačka z prírodovedeckej fakulty UPJŠ Košice a manželka ZRŠ gymnázia L- Stockela a spolužiaka Fr. Chrzana, ktorý ma ihneď, po necelých dvoch mesiacoch, vytlačil z miesta na gymnáziu L. Stockela v BJ v roku 1979 po osobnej intervencii komunistu a prodekana PrF UPJŠ v Košiciach Pavola Šoltésa, ktorého krátko na to povolal Pán Boh, hoci mal vo funkcii dekana nahradiť ako mladá kádrová rezerva - prof. J. Daniela-Szaboá... Boží mlyn zamlel. Spravodlivo zamlel... RIP, pán docent P. Šoltés. Špinavosti a manipulácie sa nerobia. Ja som na to poriadne doplatil. Že ste rýchlo šupol na moje miesto na gymnáziu svojho favorita s chránenca. A ešte za akých špinavých okolností.. Posúďte:

Obišiel som totiž poctivo - v apríli-máji 1989- všetkých svojich univerzitu končiacich spolužiakov s aprobácou: F-CH (fyzika-chémia!). S cieľom zistenia stavu, či náhodou nejdú do školstva v BARDEJOVE, KEĎŽE AJ SNÚBENICA A POTOM DODNES MOJA MANŽELKA Mária-Magdaléna Malagová, tiež s aprobáciou F-CH ako Chrzan (F_CH!) sme všetci v jednom ročníku ukončovali UPJŠ v Kočiciach I Crzanova - už vtedy manželka Alena s aprobáciou matematika.chémia. Že či nejdú do Bardejova v roku 1979 !!! " Co ši še Ivan zošalil. My s Alenu do tej D Ž U R Y (!). do Bardejova?!!!", vypoklonkoval a vysmial ma končiaci spolužiak Ferko. Manželka Alena CH. bola totiž rodená Košičanka a mladí končiaci pedagógovia mali veľké oči a prehnané ambície pri ich umiestňovaní do prvej pedagogickej služby a praxe... Ferkove slová mi dodali nádej na naše umiestenky v Badejove. Čo sa aj stalo skutočnosťou. Keď Ferkovi Ch. sme už raz predtým zachránili život. Keď po ťažkej skúške na EX, teda naraz - na internátnej izbe vypil pollitrovku RUMU !!! To som už nikdy v živote doteraz nevidel. Aby čerstvý chemik a pomocná vedecká sila na katedre chémie vypil ako smädný osol Buridan - naraz pol litra alkoholu. A prežil to. Vďaka okamžitej lekárskej pomoci, ktorú privolal spolužiak Ferko Krakovský. Bol som priamym svedkom ako pollitrovku, ktorú si sám otvoril vypil a utrel ústa. A v zápätí stratil vedomie. Prekonal násobne aj starých ruských komunistov a boľševikov, o ktorých bolo známe z filmov. že vypili vodku z dvojdecákov naraz. Fero CH. ich prekonal a zašil ! A vykašľal sa, dva roky od svojej pamätnej PITKY, aj na svoje arogantné uistenie, že do Bardejova s Alenou nejdú. Bezohľadne a bez akejkoľvek konzultácie so mnou, hoci už vedel že mám podpísanú svoju prvú pracovnú zmluvu, nás s mojou snúbenicou potopil. Ako pravý nefalšovaný slovenský komunista... A tak som ako profesor na Gymnáziu Leonarda STOCKELA STRÁVIL Až SEDEM TÝŽDŇOV S RIADNE RATIFIKOVANOU A SVOJOU PRVOU PRACOVNOU ZMLUVOU. Rekordne krátko.

1992 - zmena na poste ZRŠ v SOU Služieb v Bardejove - kedy za zástupcu pre teoretické vyučovanie, sme si my učitelia - zvolili novú osobnosť, boli vtedy ministrom Kováčom jediný raz POVOLENÉ V O Ľ B Y všetkých členov vedenia škôl na Slovensku, prvý a posledný krát !!!;

ZRTV pre teoretické vyučovanie - bol nami učiteľmi ZVOLENÝ M. Mihaľ , pomocný príslušník komunistickej VB (Verejnej policajnej bezpečnosti !); za O. Beňovú, ktorú RŠ po voľbách odvolal; RŠ - komunista J. Burčík, musel verejne odvolať svoju zástupkyňu a tajomníčku ZO KSČ a KS ! To bol šok. A nepomohla intervencia vtedajšieho predsedu ZO KSČ. učiteľa P. Mizika. Predsedu ZO komunistov, ktorému som medzi 4 očami vypálil facku za moje prenasledovanie v SOU na jednej spoločnej akcii! A prežil som, hoci RŠ ma pokarhal kárnym opatrením, keďže som to nepoprel pri vyšetrovaní kolegami.

1996 - úspešne ukončujem popri zamestnaní štúdium a vykonávam záverečné učňovské skúšky na pôde SOUP v Bardejove v profesii STOLÁR so zameraním na stavebno-stolársku výrobu. Získavam výučný list v profesii stolár a robím odborný dohľad synovi - súkromnému podnikateľovi v jeho kuchynskom štúdiu ako vyučený stolár;

30. jún 1996 prvýkrát dobrovoľne rozväzujem pracovný pomer s SOU služieb v Bardejove pre reálnu neexistenciu štandardného úväzku s jeho riaditeľom Jurajom Burčíkom , stále komunistom... Ktorý mi vedome a z pozície sily priameho nadriadeného zabránil vystúpiť v revolučných časoch bezprostredne po začiatku Nežnej 1989 na námestí v Bardejove pred okresnou pedagogickou a rodičovskou obcou s textom Bardejovskej výzvy pedagógov ZŠ a SŠ. Adresovanej do parlamentu predsedovi NR SR. RŠ J. Burčík (RIP., rodák zo susednej Krompachom - Gelnice!), mi pred akciou na námestí, kde som mal výzvu ako jej autor predniesť kolegom z celého okresu, mi priamo v riaditeľni oznámil medzi 4 očami, že posiela na námestie duo kolegov. Ak mu potvrdia, že som vystúpil, dáva mi OKAMŽITÚ VÝPOVEĎ ! Výzvu nakoniec predniesol telocvikár - J. Stankovč z gymnázia L. Stockela a okamžite postúpil na post ZRŠ .

Gymnázia, kde ma po 7 týždňoch v roku 1979 komunisti hanebne prepustili bez toho, aby som odučil čo iba jednu vyučovaciu hodinu .. !!! Mal som podľa uzavretej pracovnej zmluvy učiť fyziku a polytechnickú výchovu na gymnáziu L Stockela v okresnom meste Bardejov. No jednu hodinu na jeho pôde som predsa odučil. Vrámci katechetickej praxe koncom 90 rokov u kolegu a dlhoročného učiteľa gymnázia - Tonka Kolesára . RIP., priateľ a spolužiak Tóno K. zo štúdií na rímskokatolíckej bohosloveckej fakulte Sv. Cyrila a Metodeja pri Univerzite Komenského. I mama sa potešila, že som učil na mne zakliatom gymnáziu... Keď som dokonca skladal SĽUB za prvých absolventov laickej teológie v chráme v Košiciach pred veľkým kancelárom a biskupom J . Sokolom ( bohužiaľ. podľa archívov Ústavu pamäti národa - vedomým spolupracovníkom politickej polície komunistov - ŠtB) a pred dekanom fakulty UK - prof. J. Kutraňom, osobne prítomným slávnostného aktu a sľubu prvých absolventov v univerzitnom kostole. Vtedy mali aktu prítomná mama s otcom obrovské zadosťučinenie za krivdy komunistov na mne spáchané. Náš PÁN Boh je spravodlivý. pamätlivý a milosrdný i milostivý. Zložil som mu oslavnú báseň, ktorú som venoval učiteľovi dogmatiky Teologického inštitútu v Košiciach - pánu profesorovi Drábovi - dekanovi Košickej farnosti.

Ja som však zostal učiteľom SOU služieb v Bardejove. Ďuriho Burčíka zakrátko ako RŠ povolal Pán Boh. Ku cti mu slúži, že mi po rozviazaní pracovného pomeru v roku 1996 vyplatil odstupné vyše 44.000 tisíc korún. Tie som investoval do kúpy pozemku pri potoku a poschodovej chatky z pionierského tábora pri jeho rodnej Gelnici, od podniku SEZ Krompachy. Vlastním to a užívam dodnes. Vďaka Juraj. Každé zlo, je aj na niečo dobré..

júl-august 1996 -som nezamestnaný a hlásim sa úradu; vedúcim odboru školstva v BJ je exkomunista a vtedy už člen SNS - J. Kuzma, rodák z Prešova. No, v zápätí je nominovaný za zástupcu riaditeľa ŠPÚ (Štátneho pedagogického ústavu) v Bratislave. Strieda ho na okrese, na školstve Bogdan Fedor. J. Kuzma má meno prísneho človeka, neobľúbeného medzi kolegami pedagógmi. Momentálne žije neďaleko nás v Prešove. Potvrdzuje nevrlosť. Naposledy v roku 2020 sa mi v reštaurácii verejne a nahlas s krikom vyhrážal fyzickou bitkou od ním najatých prešovských chuligánov a asociálov. Opäť násilie exkomunistu pracujúceho v školstve v medziľudských vzťahoch;

1996 - Základná škola Dlhá Lúka; štvrtá pracovná zmluva;

RŠ - B. Fedor - komunista; začínam magisterské štúdium na UK, na bohosloveckej fakulte;

ZRŠ - M. Hudáková - komunistka;

1996 - metodik-inšpektor školskej správy v Bardejove; piata pracovná zmluva;

1996 - môj priamy nadriadený - Bogdan Fedor - vedúci odboru školstva Okresného úradu v Bardejove po J. Kužmovi;- exkomunista a člen HZDS;

1997- obhajujem I. kvalifikačnú (dnes atestačnú) skúšku v MPC v Prešove;

1999- úspešne končím štúdium na UK a získavam titul magistra teológie;

2000 - obhajujem II. atestačnú (kvalifikačnú, po starom!) skúšku v MPC v Prešove;

2001/2002 - exkomunistov z mojich aktivít bolí hlava; a tak ma bez dôvodu odvolávajú z pozície okresného inšpektora a metodika i koordinátora primárnej prevencie drogových závislostí PPDZ!) a referenta pre mládež, šport a telesnú kultúru Okresného úradu v BARDEJOVE... Aj z pozície KOORDINÁTORA ELIMINÁCIE KRIMINALITY DETÍ A MLADISTVÝCH OÚ V BARDEJOVE - nebohým riaditeľom ŠS (Školskej správy) v Bardejove - Š. Majerníkom, bývalým komunistom a riaditeľom ZŠ v Marhani, bol som mu na inšpekciu; RIP Pišta M. a odvolanie aj exkomunistom a aktívnym členom HZDS - Bogdanom Fedorom - jeho predchodcom vo funkcii riaditeľa školskej správy a členom rodinnej kádrovacej mafie FEDOROVCOV ! Degradujú ma do pozície učiteľa ZŠ, naivne si mysliac. že ma to psychicky zlomí a na školstvo a školskú triedu detí definitívne zanevriem a opustím školstvo;

2001 - externý metodik PPDZ pre okres Bardejov a učiteľ IV. ZŠ v Bardejove; 6-ta prac. zmluva;

RŠ - M. Janiga - exkomunista;

2002 - úspešne robím druhú rigoróznu skúšku a získavam akademický titul PaedDr.- doktor pedagogických vied; Skúšobná komisia konštatuje krivdu, že mi môžu dať iba malý doktorát za prieskum na vzorke 1.000 respondentov a skoncipovaná predloženú prácu. Prácu hodnoti zhodne na úrovni habilitačnej práce k zisku docentúry. Opak kvality plagiátorov diplomových prác typu - predsedov NR SR - A.Danka. B. Kollára, premiéra a ministra financií I. Matoviča i súčasného miinistra školstva - B. Grohlinga . Kvalita mojej a a ich prác. No, platná nespravodlivá legislatíva nepustila a dodnes nepustí; Ja sa však upokojujem, pretože viem a presvedčil som sa, že pedagogická práca na úrovni VŠ-pedagógov na akademickej pôde - sa dá kvalitne a na ich úrovni - vykonávať aj podmienkach ZŠ; moje poďakovanie za pracovné podmienky v ZŠ patria vtedajšiemu RŠ - PaedDr. Milanovi Janigovi; Vďaka, Milane.

ZRŠ - I. Bandurič - Komunista; otca má predsedu Rusínov-Ukrajincov v Bardejove, tiež komunistu;

ZRŠ B. Nicáková -- komunistka;

2002 - 2014: ZŠ Bartolomeja Krpelca (IV. ZŠ): siedma pracovná zmluva;

RŠ - J- Dráč - pôvodne komunista, neskôr nominant KDH ako vedúci odboru školstva v Bardejove;

ZRŠ - I. Makarová - komunistka a neskôr HZDS; vyhlasuje ma verejne a pred vedením ZŠ za svojho osobného nepriateľa; nič podobné dovtedy,ani potom som v živote nezažil - vyhlásenie za nepriateľa na pracovisku pred RŠ !!!; Priamej nadriadenej; a potom ma ďalej kontrolovala, riadila, usmerňovala, chodila mi na hospitácie, robila rozbor, kádrovala, viedla pohovory a udeľovala sankcie a návrhy RŠ na kárne opatrenia voči mojej osobe; obvinila ma napr. aj zo zosmiešňovania partizánskeho odboja na informatike; za to, že som učil o algoritmoch na informatike som dostal kárne opatrenie (!), pritom algoritmy tvoria základ výučby informatiky, programovania a IKT vôbec ! Neslýchané a neoprávnene ataky na mňa realizovala, ďaleko za hranicou elementárnej morálky, mojej oficiálne priznanej a dosiahnutej pedagogickej a odbornej spôsobilosti i kolegiality; no, nezlomila ma;

jún 2002 - ZRŠ I. Makarová mi nariaďuje so súhlasom RŠ, že na vlastnú promóciu doktora pedagogických vied môžem vycestovať z Bardejova až po odovzdaní učebníc v závere školského roku. Termíny mojej promócie a odovzdávania učebníc sa prekrývajú. Ak svojvoľne dám prednosť promóciám, hrozí mi okamžitou výpoveďou. S kolegyňou RNDr. O. Lissyovou robíme všetko, aby som čím skôr vycestoval do Prešova. Nakoniec prichádzam a letím do Čierneho orla na promócie. Avšak je už po nich a odchádzajú poslední akademickí funkcionári. Môj otec Štefan O. s kyticou už odcestoval do Krompách. Mám slzy v očiach... Odchádzajúci prodekan pre vedeckú činnosť grécko-katolíckej fakulty Prešovskej univerzity z PU - jej grécko-katolíckej fakulty v Prešove - Marek Pribula ma vypočuje a okamžite koná. Keďže dekan fakulty je ešte v Čiernom Orle a obeduje, získava jeho súhlas na moju - SÚKROMNÚ PROMÓCIU. Hoci už bez môjho otca, keď mama ostala chorá doma.... A promujem špecificky, no zákonne. Zasa len na protiveň miestnych komunistov v Bardejove. a mojej priamej nadriadenej a podľa jej opakovaných verejných vyjadrení - mojej osobnej nepriateľky - I. Makarovej ! Tým zo mňa tečú nervy. Vedeli, kedy sú štandardné promócie, ktoré boli spolu s učiteľskými v Čiernom Orle. A veci rafinovane načasovali tak, aby som po odovzdaní učebníc celého II. stupňa ZŠ na najväčšej ZŠ v Bardejove, mohol blahosklonne vycestovať na doktorandskú promóciu. Vďaka za pochopenie - akademici z PU. RIP. - mlado zosnulému prodekanovi pre vedecko-technickú činnosť M. Pribulovi. Zomrelého na zákernú onkologickú smrteľnú chorobu..

ZRŠ je aj - M.Micenko - komunista, ktorý ochotne pomôže, prosociálny typ človeka, bývalý RŠ ZŠ Kurima;

2006-2009 v tých rokoch 2006-2009 absolvujem bakalárske štúdium INFORMATIKY na elokovanom pracovisku Technickej Univerzity Košice so sídlom v Prešove; na katedre vedeckých technológii;

2007- 2013 - priebežne získavam kredity, hlavne v MPC v Prešove - celkom tristosedemdesiatpäť - (375 platných a udelených KREDITOV !) a stávam sa neoficiálne rekordérom Slovenska v počte ZISKU KREDITOV.

2014/2015 - ZŠ B. Krpelca Bardejov: ostávam osobným nepriateľom ZRŠ Makarovej, priamej šéfke;

RŠ - je nový - I. Bandurič, komunista, marxista, ateista a agnostik, dal výpoveď AKO ZÁSTUPCA NOMINANTOVI za KDH a EXKOMUNISTOVI - J. DRÁČOVI PRE NEMOŽNÚ ĎALŠIU SPOLUPRÁCU DVOJICE: DRÁČ - BANDURIČ pre rozdielne názory na riadenie a športovú profiláciu ZŠ;

ZRŠ - zostáva vo funkcii I. Makarová - komunistka; mojim osobným nepriateľom jej manipuláciami a požiadavkami na môj odchod zo školy sa stal aj nový RŠ - I. Bandurič;

ZRŠ - E. Bosáková, nepoznám jej politickú orientáciu; empatická zástupkyňa pre I. stupeň ZŠ;

ZRŠ - M. Micenko - pôvodne komunista, pár krát ma rozhodne podržal, - vďaka Miro Micenko.

Tu, za komunistu a agnostika Ivana Banduriča ako prvý rok riaditeľa školy (IV. ZŠ v Bardejove), ma bardejovskí miestni a centrálni pôvodne komunisti na čele s dodnes primátorom Bardejova a konškolákom z UPJŠ v Košiciach a už vtedy aktívnym komunistom, dnes členom krajských štruktúr SMERu-SD - Borisom Hanuščákom i vysoko postavení a politicky vplyvní občania s pokriveným charakterom ako šéfino školských odborov - exkomunista PaVol Ondek z Raslavíc a minister sociálnych vecí - exkomunista a dnes špička SMERu-SD - Ján Richter - obaja nefalšovaní marxisti a ateisti - konečne poctili za dlhoročnú a kontinuálnu učiteľská službu našim deťom a mládeži - sprostou, rafinovanou a zákernou SOCIÁLNOU SMRŤOU - NAJVYŠŠOU MOCOU VYBRANÉHO OBČANA SR. Originálne. Sociálnou popravou nežiaduceho učiteľa- rebela a antikomunistu. Ako podľa príručky Zelinu z minulého blogu. Stredovekého tmára a bludára. Duchovne, duševne i spoločensky ma vlastne UPÁLILI ako posledného slovenského bosoráka. Akú česť mi preukázali. Ich výkonným katom sa stal Ivan Bandurič - riaditeľ ZĎ B krspelca v Bardejove. Fungoval spoľahlivo - sťa populárny džihádista John ! Boli nemilosrdnejší ako kati Islamského štátu k svojim obetiam, ktoré sťali, ak sa nesplnili žiadosti IS. Čítajte...

"Dne 19. srpna 2014 se na internetu objevilo video, které celému světu ukazovalo, jak do černého oblečení zahalený bojovník Islámského státu (dále IS), později přezdívaný džihádista John, zlověstně postává za potupně pokleknutým Američanem Jamesem Foleym oděným do oranžové vězeňské kombinézy. Foley před kamerami pronesl „svá“ poslední, USA zatracující slova, která následně džihádista John doplnil vlastním komentářem. Potom začal popravu odrezaním hlavy." Toto je moja citácia z Wikipédie so zadaním - popravy katmi Islamského štátu; pre lepšie porozumenie súvislostí medzi sociálnou popravou občana SR a popravou katom Johnom z Islamského štátu v 21. storočí...

26. jún 2016 - skoro po ročnej maródke spôsobenej okolnosťami častých atakov na opustenie pracoviska vedením školy na čele s I. Banduričom, kedy som mal už za osobných nepriateľov duo RŠ Bandurič a ZRŠ - Makarová - svojich obidvoch najvyšších priamych nadriadených a do RIADNEHO dôchodku mi chýbalo už iba 15 mesiacov - DOBROVOĽNE PODPISOM RATIFIKUJEM ROZVIAZANIE PRACOVNÉHO POMERU Z ORGANIZAČNÝCH DôVODOV SO ZŠ B. KRPELCA V BARDEJOVE . Po vyše roku, od 24. apríla 2015, kedy mi na osobnom pohovore oznámil Bandurič aby som počítal so sociálnou popravou ním zorganizovanou a aplikovanou. Prvé pokusy uskutočnil už 29. apríla 2015, kedy ma v riaditeľni nútil popísať dohodu o rozviazaní pracovného pomeru k 1. máju 2015 i s mojim maximálnym finančným ohodnotením. Chcel si môj súhlas kúpiť mimoriadnou finančnou odmenou. Obyčajnou sprostou K O R U P C I O U !!! No, odmietol som diabolskú ponuku ratifikovať podpisom. 28 mesiacov pred termínom riadneho dôchodku, štyri mesiace pred termínom zahájenia svojho predčasného dôchodku. Pekne som ich vybodoval, ak počítali s mojim odchodom k 1. máju 2015. ODDIALIL som ho o plných 14 mesiacov ešte ako zamestnanec ZŠ B. Krpelca v Bardejove. Tunajším komunistom prezlečeným v kabátoch nových politických strán poriadne klepli zuby naprázdno !!! 1.máj 2015 a dátum môjho prepustenia zo školských služieb im vybuchol sťa bengálsky oheň sopky v laboratórnom pokuse z chémie - v ich marxizmom-leninizmom osvietených rukách, telách i hlavách.

Hoci boli NEMILOSRDNEJŠÍ ako kati Islamského štátu. Lebo pri poprave KATMI IS - ich obeť fyzicky umiera v okamihu sťatia a má konečne pokoj od väzniteľov, múk a moci uchvatiteľov! No, tu som prežil ako obeť ich pomsty. Celoživotne biľagizovaný, stigmatizovaný, psychicky zrútený, sociálne pod úrovňou občana-asociála či bezdomovca a na smrť ponížený - pred manželkou, rodinou, rodičmi, pred vlastnými žiakmi, študentmi, kolegami i slovenskou PEDAGOGICKOU OBCOU. Mŕtvy. Popravený občan. Oficiálnou mocou štátu.Občan-NULA. Zlomený na smrť. Túžiaci intenzívne odísť z tohoto zlého a nespravodlivého sveta. Akýmkoľvek nenásilným spôsobom. Ja ako kresťan - Božím milosrdenstvom a pomocou i modlitbami , statočne som so Spasiteľom niesol svoj KRÍŽ a stal sa žijúcim svedkom nehumánnych politických praktík sofistikovaného super násilia voči občanom vlastnej krajiny mocnými a vplyvnými v 21. storočí. Možno už teraz rozumiete môjmu životnému krédu uvedenému na Facebooku: " Všetko, pre Trón kríža, Pane!"

Môj vodca a Učiteľ
Môj vodca a Učiteľ (zdroj: Ivan Olejár, Wikipédia)

MYSLELI SI mylne, ŽE REBELA a ANTIKOMUNISTU DEFINITÍVNE UMLČALI. NO, JA ŽIJEM A PÍŠEM, PRIATELIA. Uzdravujem sa už šiesty rok z traumy a ťažkej ujmy na zdravíčku. I za vysoko odbornej pomoci. A publikujem aj o vašich "sociálnych a láskavých" činoch popísaných a nazývaných v odbornej sociologickej zahraničnej literatúre - ako sociálne popravy mocou vybraných občanov. Hovoria o nich ako o praktickej - sociálnej a spoločenskej smrti. Tej forme, ktorú ste nám veľmi sofistikovane zariadili... V 21. storočí. Ani príslušníci ruskej sovietskej komunistickej ČEKY, NKVD či KGB z minulého storočia, či našej politickej polície ŠtB za komoušu a socíku - by sa za použité praktiky psychického teroru a ŠIKANOVANIA OBETÍ NEMUSELI HANBIŤ !!! Terorizmus v praxi ako vyšitý.

Viem, čo tvrdím, keďže som procesom sociálnej smrti prešiel.

A bohužiaľ, doplatil na ňu životom aj generál M. Lučanský spáchaním nedokonanej samovraždy. Vykonanej tesne a pod vplyvom pokročilej svojej sociálnej poprave v kolúznej väzbe !!! SMERom-SD legislatívne nastavenej A PRÍSNEJ KOLÚZNEJ VäZBE. Zdokonaľovanej smerákmi POČAS 12-tich ROKOV ICH VLÁDNUTIA V JUSTIČNOM A VäZENSKOM PROSTREDÍ V SR !!! NA TOM NEOCHVEJNE TRVÁM !. Ihneď dokážem svoje tvrdenie: 

Len si láskavo uvedomte - súdruhovia zo SMERu:SD, že generál M.L., predtým ako sa pokúsil spáchať suicídum, čo úspešne nedokonal, prekonal v novembri-decembri 2020 už (!) a práve mnou vyššie popísanú - SOCIÁLNU POPRAVU a SOCIÁLNU S M R Ť !. Čím? Akým prostriedkami či mechanizmom mučenia ?! Prosím, a tieto pravdivé FAKTY FIXUJME, vážení čitatelia:

Predovšetkým - vami smerákmi nastavenou prísnou kolúznou väzbou !!! Od 7-mich do 25-tich mesiacov. KTOREJ PODMIENKY SÚ KVALITATÍVNE INÉ - A H O R Š I E - AKO SAMOTNÁ VäZBA PÁCHATEĽA VO VäZENÍ... PRITOM ZADRŽANÍ V KOLÚZNEJ VäZBE - NIE SÚ PRÁVOPLATNE ODSÚDENÍ ! A vzťahuje sa na nich - PREZUMPCIA NEVINY !!! UŽ V ČASOCH 12-TICH ROKOV VAŠEJ VLÁDY, SÚDRUHOVIA KOMUNISTI - a vami zavedenej kolúznej väzby s podmienkami ohrozujúcimi život obetí. 

Dávno pred objavením sa M. Lučanského vo vysokých politických a vládnych funkciách.... STAL SA AJ JE OBEŤOU - prísneho režimu kolúznej väzby, ktorý ste vy smeráci vymysleli a legislatívne odobrili a zaviedli a sprísňovali za svojich troch vlád ! To sa dá ľahko dokázať CEZ DÁTUMY A PEČIATKY SCHVÁLENÝCH REŽIMOV KOLÚZNEJ VäZBY OD NÁSTUPU SMERu-SDK MOCI V ROKU 2006 !!! V 21. storočí - uplatňované praktiky pomalého ukrutného psychického a duševného i duchovného, nie fyzického TOPENIA obetí ako na Guantanáme, kde používajú amíci barbarské fyzické topenie väzňov ! A punktum, docente R. Fico@comp. vy máte rozhodujúci podiel viny na konan í generála Lučanského a jejo pokuse o samovraždu. Po apúlikácii sociálnej popravy a sociálnej smrti občana, po ktorých s ps&cicky zrútil a naplánoval si dobrovoľne samovraždu. Podobne podmienky kolúznej väzby SMERu-SD nevydržala ani JUDr. Monika Jankovská. A ako Lučanský sa pokúsila o samovraždu - boľševici zo SMržRu-DS. To sú jasne dôkazy ako facka. Fackakomisii, ktorá práve dnes s Kolíkovou trúbia do sveta polopravdy a lži ako použitú hlavnú pracovnú metódu činnosti komisie ... !!!

Preverte to, prosím., pp. Kolíková, Heger, Hollý , Matovič... Aj SKUPINA POSLANCOV NR SR - pán predseda B. Kollár. Veď ušili to smeráci pôvodne aj pre Vás všetkých menovaných. Ak ... Ak by vyhrali parlamentné voľby 2020. Dnes by z vás boli občianske trosky veľavážení. Ľudia zlomení kolúznou väzbou a poctení sociálnou popravou a sociálnou smrťou... Buď fyzicky preživší - a ako sociálne NULY, alebo by ste nasledovali cestu generála M. Lučanského. Iné cesty nie sú. Poučme sa spoločne. Aj štúdiom uznesení dokumentov a zákonov NR SR schválených poslancami v tejto oblasti justície a väzenstva v NR SR. Aspoň od roku 2006. Kedy nastúpil SMER-SD k moci na Slovensku !

A ukáže sa jasne a presvedčivo, pani Kolíková,, že na pani M. Jankovskú SMER-SD ušili podobnú habaďuru. Bumerang násilia hodený do občianskej komunity v SR cez podmienky kolúznej väzby integrovanej a spojenej so sociálnou popravou a sociálnou smrťou uväzneného občana sa SMERu-SD pomaly vracia ako bumerang. .Poznáte to - o požieraní vlastných detí - od osvietencov z Francie... Páni zo SMERu nepočítali s volebnou porážkou 2020 a podmienky kolúznej väzby tak nastavili pre iné obete a odporcov ich hnusnej a antihumánnej , vraj, politickej súťaže, ako samoľúbo hovorí vodca Fico: - pre Matoviča, Kisku, Sulíka. Kollára... A sociálnej popravy a smrti aj pre mňa ako ich hlasného a neumlčaného ich násilným kontinuálnym vládnutím od roku 2006 - pohotového kritika. Hoci zatiaľ, bez mojej osobnej kolúznej väzby! NO, SEKLI SA. Teraz volajú po predčasných voľbách. Aby v nej neskončili ako ich už zadržaní kumpáni. Preto, bravó, pán Igor Matovič@comp. !!! Len vydržme ataky komunistov a ich občianskych prisluhovačov a sympatizantov. Bič plieska na konci éry komunizmu na Slovensku. A ten sa iba blíži, priatelia. Víťazné parlamentné voľby 2020 sú len novým začiatkom konca vlády exkomunistov na našom samostatnom Slovensku. Pp. Mečiar, Dzurinda, Fico, Blaha @ comp a bývalí súdruhovia z radov KSČ, KSS a SZM ako ich mládežníckého predvoja a liahne kádrov.

A vy sa idete práve dnes sťažovať na podmienky v kolúznej väzbe - smerácke beštie (!), ktoré ste stupňovali podmienky jej výkonu minimálne od roku 2006!? Nemáte na to absolútne žiadne morálne právo. Súčasní bezcitní a pohotoví likvidátori odbojných spoluobčanov !!! S iným názorom na riešenie vecí a problémov. Aj spoločenských i školských ! Teším sa na deň, keď váš šéfino - R. Fico skončí v nim vymyslenej a kreovanej kolúznej väzbe. Tom druhu väzby, ktorý sám osnoval a nastavil na sovietske väzenstvo Ambacumianovej a ďalších sovietskych katanov komunistickej moci a ľudovej vlády ľudovej demokracie v ZSSR (v Ríši zla!). Ako teraz sám Fico pravdivo tvrdí do nekonečna - modelu väzenstva odkukaného z 50-tych rokov minulého storočia. Kým - masovo zavedeného do občianskej pospolitosti? Nuž, zasa iba vtedajšími komunistami, ktorí takto masovo likvidovali v opičích a monštruóznych verejných procesoch na politickú objednávku podporovanú vtedajšími médiami, hlavne rozhlasovým vysielaním a točením dokumentárnych filmov odpremietaných v kinách pre masy občanov. Aby ich poriadne zmanipulovali a nastrašili. Aj zlomili protestovať na desaťročia.V procesoch vyfabrikovaných sudcami a prokurátormi. V súdnych a justičných procesoch s tzv. triednymi nepriateľmi socializmu a komunizmu !!! ( nemilosrdne fyzicky popravená pani Milada Horáková, nemilosrdne popravení traja mladíci zo slovenskej Bielej légie a pod..). Opakujem. Aby bol šéfino SMERu-SD ponížený na smrť ako ja !!! Prajem mu to !!! Kolúznu väzbu.

To je sila, že? Celých 37 rokov svojej pedagogickej praxe odolávať denne tlaku, útokom, prenasledovaniu, výčitkám, bonzovaniu, udávaniu spolupracovníkov mnou stručne a prehľadne uvedeným vedeniam komunistov na mojich pracoviskách. A ich častým sankciám i ich personálnym trestom pre mňa. Mnohým kárnym opatreniam a hrozbám okamžitej výpovede !!! Všetko je doposiaľ uložené v archívoch z mojich pracovísk. Dokedy?! Neviem.

A na koniec mojej profesiovej pedagogickej kariéry - aplikáciu sociálnej popravy a sociálnej smrti - i ukrojenie z dĺžky a kvality mojej životnej cesty v starobe - namiesto POĎAKOVANIA AJ MORÁLNEHO OCENENIA ZA KONTINUÁLNU SLUŽBU DEŤOM A ŠTUDENTOM ZŠ A SŠ. Kde to žijeme na začiatku už už TRETEJ DEKÁDY nového - TRETIEHO MILÉNIA po Kristu Pánu???! Vraj - kresťanský európsky národ - hneď po Poľsku... Takéto zvieracie a násilné praktiky sú hodné kresťanstva a národa kresťanov ?

Mal som - výlučne komunistov ako priamych nadriadených. 31 rokov po Nežnej som opakovane a opakovane zažíval ich útlak. Česť spomínaným dvom-trom výnimkám. Treťou je ZRŠ Božka Nicáková. ďakujem Ti, Boženka za prejavenú empatiu a dobré slovo... Za povzbudenie v zlých časoch !

I Tebe - Jano Dráč ( u našich žiakov "Dráčik") za moje udržanie v učiteľskej službe napriek enormnému až 12- ročnému sústredenému tlaku našich komunistov v okrese na moje vyhodenie Tebou - zo školských služieb.

2016 - A aby som ich nedráždil prítomnosťou a nestal sa terčom posmechu pedagogickej obce Bardejovského okresu EMIGRUJEME s manželkou do Prešova. Migrantmi nie sú iba Afričania a moslimovia, priatelia! Tu žijeme bokom mojich úhlavných nepriateľov - už pokojne dodnes v centre Prešova.Nebyť ataku Kuzmu z minulého roka.

Migrovali sme vnútorne v SR - aj na protest proti postupom útlaku mocných a vplyvných mužov a žien Bardejova... Združených okolo exkomunistu - RNDr. A. Fedora ( ako jediný muž v okrese sa bez súhlasu a podpory miestnych komunistov na čele so zástupcom gymnázia L. Stockela - Rusinom, teda, dal bez ich vedomia prihlásiť a aj úspešne absolvoval -komunistickú slávnu Večernú univerzitu marxizmu-leninizmui (VUML!). Z čoho sa smial po Nežnej celý okres BARDEJOV!).. . Až takým presvedčeným boľševikom - neskôr poslanec NR SR - Andrej F. bol a bude !" Aj jeho brata, už zosnulého riaditeľa Ľudovej školy umenia v Bardejove - Vincenta opantal komunizmus. Podobne môjho vtedajšieho vedúceho odboru školstva a ich brata - Mgr. Bogdana. Aj členov ich rodín, predovšetkým ich rodičov-učiteľov, - manželky i matka - všetko učiteľky! FAKT: Fedorovci desaťročia riadili z domu bardejovské základné školstvo, kádrovali učiteľov a vedenia ZŠ na čele s ich otcom učiteľom- partizánom ako v rodinnom klane - v mafii ! Tunajšej pedagogickej obci je známych aj pár tragických úmrtí kolegov. Po vyhrážkach odstavením z pozície pedagóga a sociálnou smrťou ! Uvediem aspoň dva príklady:

1/ Samovraždu kolegu J. Kovaříka - zástupcu riaditeľa ZŠ v Bardejove - za RŠ - komunistu M. Saláka na III. ZŠ v Bardejove - skokom z balkóna neďalekého činžiaku.

2/ Tragickú smrť už po roku 2010 - riaditeľa ukážkovej a vzornej základnej školy v Maľcove - J. Harňáka. Jeho manželka bola dlhoročnou inšpektorkou odboru školstva v Bardejove. Jožko H. sa po vyplašení súdmi a zástupcami školstva pre školské financie -psychicky zrútil a obesil sa! 

Opakujem ťažiskový fakt mojej profesiovej kariéry v pedgogických službách vymedzený dátumom : 26. jún 2016 - skoro po ročnej maródke spôsobenej okolnosťami častých atakov na opustenie pracoviska vedením školy na čele s I. Banduričom, kedy som mal už za osobných nepriateľov duo RŠ Bandurič a ZRŠ - Makarová - svojich obidvoch najvyšších priamych nadriadených a do RIADNEHO dôchodku mi chýbalo už iba 17 mesiacov - DOBROVOĽNE PODPISOM RATIFIKUJEM ROZVIAZANIE PRACOVNÉHO POMERU Z ORGANIZAČNÝCH DôVODOV SO ZŠ B. KRPELCA V BARDEJOVE !!!

Aj na základe silnejúceho vplyvu a politickej moci syna starých Fedorovcov(!), parlamentného exposlanca NR SR za HZDS - Andreja Fedora - sa rozkrútil kolotoč boja za moju sociálnu popravu - výpoveďou z organizačných dôvodov. Keď, tesne predtým sa im podarilo popraviť kolegyňku zo SPŠ v Bardejove, ktorá dokonca mala verejnú podporu exministra školstva - Š. Draxlera. Ako málo znamenala podpora ministrom školstva v boji proti miestnym kryptokomunistom v Bardejove(!). Keď do spolku patrí aj štvornásobný primátor Bardejova a tiež exkomunista - Boris Hanuščák z Gerlachova. Ktorý je aj poslancom prešovského kraja DODNES ako člen SMERu-SD. Veľký obľúbenec R. Fica, podobne ako Ľ. Blaha. Neobyčajne servilný človek-primátor Bardejova. Servilne dodnes POŽEHNÁVAJÚCI rafinovane a sofistikovane už najmenej dvadsiatku sociálnych popráv kolegov pedagógov. Pritom vo vtedajšej tlači (články mám uložené v súkromnom archíve!) primátor Bardejova -Boris H - opakovane odmieta metódy šikanovania a vyhrážania sa prepustením na školách v jeho pôsobnosti, ako ich zriaďovateľ! No, pristupuje k nim diferencovane. Deti-pedagógov z radov bardejovských podnikateľov - vždy zásadne podrží v školstve. Aj svojho vedúceho školstva, ktorý riadne nafúkal za volantom osobného automobilu zastaveného policajnou hliadkou po roku 2015. Hanuščák z Gerlachova ho verne podržal a pracuje naďalej ako vedúci odboru školstva mesta Bardejov - dodnes !! Boris H. - lekár a môj spolužiak zo sedemdesiatych rokov na UPJŠ v Košiciach. Moju sociálnu popravu komunistom vykonanú slabochom a kariéristom I. Banduričom odobril a akceptoval. Vďaka Boris. Spolužiak z VŠ. Ako napr aj Š. Harabín, či europoslanec M. Radačovský. Ak by som chcel tlačiť na pílu, tlačím. A využijem ich právne služby! No, Boris mi nestojí za to. Má dobrú prosociálnu manželku Hanku. Tiež moju spolužiačku z UPJŠ v Košiciach. Tiež učiteľku.

Ešte raz ďakujem Janko Dráč. Že si sa obetoval i svoj post RŠ Janko, za moje zotrvanie vo funkcii učiteľa. VĎAKA, Janko ! To sa nenosí - aby sa riaditeľ školy obetoval za podriadeného učiteľa... KDH ťa nominovalo správne za vedúceho odboru školstva v okrese Bardejov. Ešte pred B. Fedorom za HZDS! NO, katan Bandurič popravil aj teba. Ešte rok predo mnou ťa poctili sociálnou smrťou. Po tom, čo si hrdo odmietol ich hru. Aby ťa týrali na škole ako učiteľa matematiky a technickej výchovy. Bývalého RŠ. A po roku popravili aj našu kolegyňu A. M. spolu so mnou.  A.M. Ako 10 rokov po sebe - najlepšiu učiteľku našej ZŠ. Dokonca aj za Banduriča... Aj to je doposiaľ v školských archívoch. Hanebné popravy od dua vedenia ZŠ B. Krpelca v Bardejove - Bandurič@Makarová

Ich pomsta nemala hraníc. Už za RŠ - Banduriča. Ktorý sa pred desaťročím, už za tvojho riaditeľovania - vzdal ZRŠ, pretože na pedagogickej rade vyhlásil osobnú averziu voči Tebe ako RŠ a nemožnosť spolupráce vo vedení našej školy a odišiel načas zo školstva. Aby sa vrátil ako Zorro pomstiteľ Skôr ako obyčajný mistr popravčí . KATAN. Nič im nebolo sväté. Ich osobná pomsta nemá hraníc !!! Makarovej a Banduričova. Dokonali dielo našej spoločnej skazy! Trojice - Ty, ja a A.M!

No, nie som z nich zúfalý. Verím, že raz ich aj na Slovensku definitívne porazíme na hlavu a eliminujeme racionálne ich vplyv a nezlomnú celoživotnú túžbu po moci !!! Rozhodovať o bytí či nebytí iných... Zvlášť ich oponentov. Pravda nakoniec zvíťazí. Aj odkaz Verejnosti proti násiliu v novodobých dejinách SR. Pán Boh nám pomáhaj. Všetko pre Trón kríža ! , priatelia, osobitne kresťania.

Zostanem verný - Ivan Olejár, Prešov
Zostanem verný - Ivan Olejár, Prešov (zdroj: Iv0)

Zatiaľ štátu (myslím SR) nanajvýš s ľudovom demokraciou komunistov u nás aj v súčasnosti. Už plných 73 rokov od Gottwaldovho komunistického puču - Víťazného - 25. februára 1948 - až do súčasnosti! DARÍ SA IM DOPOSIAĽ - OPIŤ ROŽKOM BOĽŠEVIZMU - SPOLUOBČANOV SLOVENSKA. Aj so súčasnou smeráckou víziou tvorby a rozvoja socializmu s ľudskou tvárou, podľa KRYPTOKOMUNISTU A TROCKISTU - vodcu R. FICA. I vodcu ľavicových extrémistov Slovenska - Ľ. BLAHU i CELÉHO ZOSKUPENIA - SMER-SD !!!

NO, neprejdú! No passarand !!! Len cez naše mŕtvoly. To vyhlasujem ako verný člen VPN v samostatnej SR a jej predseda v SOU služieb v Bardejove v revolučných časoch prvej a víťaznej fázy NEŽNEJ 1989 ! Nikdy som ju nezradil a neopustil, myslím VPN ( Verejnosť PROTI NÁSILIU ), ani vyše desaťročie, ba skoro dvadsaťročie po jej rozpustení jej Centrom a emigráciou nespokojenca Fedora Gála do Čechie. Naďalej tvrdo a dlhodobo aktívne bojujem proti NÁSILIU v našich medziľudských vzťahoch. Ako antikomunista! Vzorom mi je Ján Langoš ! RIP, Janko! A verím, že naše deti nedopustia návrat komunistov k vláde a moci na Slovensku. Ani vo voľbách!!! Predčasných vynútených úspešným referendom našich spoluobčanov, či v riadnom termíne, teda za tri roky ! Komunisti už neprejdú k moci ako v Čechách, kde sú v parlamente s poslancami za KSČM !!!

Obrázok blogu

RNDr. et PaedDr. et ThMgr. et PhilBc. Ivan Olejár Prešov, 14. apríla 2021; prosociálny poradca občanom a občianky aktivista i laický kresťanský teológ;

Skryť Zatvoriť reklamu