Old regiopedagóg: Vystavili ste si známku nedostatočnú; dôkaz: 10-tisíc prepadajúcich detí

Písmo: A- | A+

Tak to dejiny pedagogiky asi 30-ročnej SR jednoducho nepamätajú! TOTÁLNE MASOVÉ ZLYHANIE slovenských pedagógov regionálneho školstva a obrovský výpadok ich pedagogického majstrovstva i odbornej spôsobilosti. Prepadák-prepadákov !

Vlastný gól ako lusk. Ktorý školskí úradníci na čele s ministrom Grohlingom a jeho dvornýmN radcom exkomunistom a eštebákom Mironom Zelinom okamžite využijú a u Zelinu aj ZNEUŽIJÚ - na osobnú pomstu mnohým starším a stredným pedagógom regionálneho školstva SR. Za neprijatie jeho reformného projektu školskej sústavy s názvom Milénium.

Prepadáky - nie(!) -10-tisíc žiakov a študentov ! Lež prepadák armády vyše 50.000 učiteľov regionálneho školstva: konkrétne - učiteľov I. stupňa ZŠ; pedagógov II. stupňa ZŠ a edukátorov študentov stredných škôl všetkých typov. Nielen konkrétne tých, ktorí hodnotili aspoň jedného zo svojich zverencov známkou - NEDOSTATOČNÝ. Ale predovšetkým VŠETKÝCH ČLENOV PEDAGOGICKÝCH R Á D našich škôl, kde existujú prepadajúci žiaci. A tých bude určte drvivá väčšina, u nás na Slovensku. Im patrí predovšetkým moja oprávnená kritika za vyše trojnásobný VZRAST počtu prepadajúcich žiakov a študentov v druhom školskom roku dosahov pandémie KOVID-u 19 ! Čím začať ?!

Hádam, univerzálne platnou skúsenosťou vyjadrenou tézou: "Zabudol vôl, že teľaťom bol!" Priatelia, kolegovia, prizabudli ste na zlaté pravidlo klasifikácie a hodnotenia každého žiaka a študenta - moja známka je v prvom rade vyjadrením kvality môjho OSOBNÉHO pôsobenia na hodnoteného - v prvom rade mojej pedagogickej a odbornej KVALITY spredmetnenej v principiálnej otázke - naučil som konkrétneho žiaka, či NENAUČIL učivo - v zmysle platného a schváleného kurikula ?!

A až armáda desiatich tisíc PREPADNUVŠÍCH žiakov z asi 700.000, čo je odhadom asi 1,5% z celkového počtu žiakov v regionálnom školstve na celom Slovensku má obrovskú výpovednú hodnotu o kvalite našej edukácie. Jednojednoznačnú a pravdivú. Doteraz bol priemer za posledné roky okolo 3.000 prepadajúcich detí - na konci druhého polroku daného školského roka !!!.

Opakujem. Viac ako trojnásobný nárast počtu prepadajúcich má obrovskú výpovednú hodnotu. Tu absolútne nepotrebujeme prieskumy veľmi pofidérnych agentúr a inštitúcií na čele v akýmsi Ústavom, dokonca -certifikovaných meraní a štatistík..., na čele so samoľúbou osôbkou Romanou K., ktorá tak školskú triedu videla v reálnej akcii dlhodobo a každodenne ako naše učiteľky - tak akurát v českých veselohrách i tragikomédiách zo školského prostredia. Alebo z filmu Učiteľka. Zbytočných a drahých organizácií. Navyše, vonkoncom nepotrebujeme ich plytké prieskumy, analýzy a závery. Ani referencie nepedagogických teoretikov drámy slovenského školstva trvajúcej, od nebožčíkom-Milanom Ftáčnikom násilne a proti VTEDAJŠÍM záujmom učiteľov regioškolstva - účelovo a diskriminačne zavedenej verejnej služby učiteľov v roku 2002/2003 až doteraz !!!!. Ktorí navyše, desaťročia nevyučovali v praxi a nepoznajú dôverne a zainteresovane problematiku našich škôl.... Zamestnancov dávno zbytočných školských inštitúcií typu VUDPAP, ŠPÚ či *Metodicko-pedagogické centrá.. Sú to štátni a nenásytní požierači peňazí daňových poplatníkov - občanov SR v školstve a zároveň rodičov školopovinných detí, vrátane problémových-prepadajúcich či neklasifikovaných jednotlivcov... Ktorí vospolok neurobili pre naše problémové deti N I Č !!! Dokonca, ani nie veľkú N U L U!!! Pretože - vyše T R I K R Á T za jeden školský rok sa zvýšil počet PREPADAJÚCICH žiakov a študentov ! To je na uterák. Na ich zrušenie. Veď, PRÁVE ich zamestnanci majú na starosti problémových žiakov. Konkrétne žiakov s problémami v učení sa. Nie, v oblasti osobnostných problémov, či detí s problémami v socializácii, prípadne reorientovaných žiakov a študentov. Ani integrovaných jednotlivcov v školských triedach. Ani s a delikventným správaním v špecialiozovaných školských zariadeniach s celodennou starostlivosťou. ni pre zdravotne postihnuté deti a mládež špeciálnych škôl pre zlepšenie zdravia. Ale - l Len a len žiakov s poruchami učenia sa. Veď títo ľudia - "odborníci a špecialisti" zlyhali na celej čiare. Boli pracovne vysoko negatívni. Počet prepadajúcich je toho jasným a neoddiskutovateľným dôkazom !!! Tak, na čo čakať?! Zrušiť ich bez výnimky. A ich špičkoví pedagógovia nech posilnia okamžite pracovné tímy škôl - ZŠ i SŠ !!! Dôvod*? Neosvedčili sa a prispeli k negatívnemu stavu 10-tisíc našich detí a mládeže! K ich psychickej deprivácii i možným vývojovým poruchám !!! Navyše bezohľadne v čase zúriacej druhej vlny pandémie KOVIDu-19 ! Hyenizmus, nie empatia. To sú pravdivé fakty on ás a našich odborných zamwestnancov školstva. Asi Podrazníkov. Prepáčte mi, no taktio to logickyx vychádza. Až tak hlboko sme klesli na úrovni preukázaného pedagogického majstrovstva v slovenskej pedagogikej samostatného S,lovenskja. Hanba nám všetkým vospolok. I mne osobne, že som neupozornil včas na možné dôsledkymasového Prepadákova v Kocúrkove. Ako pravý old boy - pedagóg ! Prepáčte mi zaostalosť a pomalosť úsudku, kolegyne, kolegovia.

Nuž, pýtam sa zodpovedne a kvalifikovane: načo máme armády výchovných poradcov na každej škole? Veď, sú zároveň členmi vedenia každej školy. Majú znížené základné úväzky pre prácu práve s takýmito žiakmi s poruchami učenia. Činnosť majú zohľadnenú aj v osobných príplatkoch a odmenách ich pohyblivej zložky mzdy. Budem konkrétny a príkladný v dlhodobej sa systematickej práci s problémovými žiakmi práve s problémami s učením sa a domácou prípravou na výučbu. A zároveň kolegom-výchovným poradcom dávam legitímnu otázku: "Koľkí z vás použili v praxi mnou nižšie opísaný efektívny algoritmus a dynamický stereotyp univerzálnej pomoci žiakom so vzdelávacími problémami - konkrétne, skupíny prepadajúcich žiakov školy?"

Keď som zastával funkciu výchovného poradcu v SOU-služieb v Bardejove po Nežnej postupoval som takto. Po polročnom hodnotení som z prepadajúcich a zaostávajúcich žiakov vytváral vždy skupinku na spôsob záujmového krúžku, no s povinnou účasťou prepadajúcich žiakov s problémami v učení a domácej príprave. Za pár mesiacov mojej aktívnej intervencie, o ktorej sa nebudem rozpisovať, sme dosiahli na konci školského roka napr. 1994/95 takýto stav: Z 21 na polroku PREPADAJÚCICH ŠTUDENTOV - NA KONCI ROKA PREPADALI IBA TRAJA !!! V priebehu ďalších štúdií už s osvojenými novými stereotypmi práce na vyučovacích hodinách a práce v rámci domácej prípravy na výučbu sa väčšina z nich zaradila do kvalitatívnej skupiny prospievajúcich žiakov, sedem z nich dokonca prospelo veľmi dobre. Bonusom mojej poráce sa stal fakt, že dokonca traja z nich sa neskôr rozhodli aj pre štúdiom popri zamestnaní a úspešne zmaturovali. Naučil som ich ako výchovný poradca školy v polročnom týždennom kurze - učiť sa. S prísnou sebakontrolou a sebareguláciou. I okamžitou korekciou zlých známok a negatívnych slovných hodnotení vo výučbe. Priatelia, nik z vás ma nepresvedčí, že sa to nedá. Všetko sa dá, len treba sa usilovať byť majstrom svojho remesla. Akým bol aj náš Učiteľ-Pán Ježiš.

Je trápne po poludňajšom Rádiožurnáli dialóg Crmomana a riaditeľky sekcie ŠŚ a SŠ i bývalej riaditeľky školy, ktorá sa chváli možnosťou doučovania žiakov za minimálnu úplatu, no úplatu - prvý krát v histórii školstva. Zabúdajú obaja na podstatný fakt fenoménu neprospievania a porúch a problémov vo vzdelávaní niektorých žiakov. Na totálne nezvládnutie procesu učenia sa v škole i pri domácej príprave na výučbu. To určite nerieši pzitívne žiadne PREDMETOVÉ DOUČOVANIE, hoci aj za s druhý a poriadne vysoký plat. Nuž, a keď takí tiež odporníci riadia a bojujú za zlepšenie sa stavu školstva ?! Nuž potom iba - Pán Boh s nami a zlé preč! , ako valali v problémoch naše tetky-pletky po dedinách. No ony nezastávali funkcie prezidenta ISU ani vedúcej odboru predškolskej výchovy a sekcie ZŠ a SŠ, na dokonca, ministerstve školstva SR !!! Nenechať sa jednoducho trvalo znechutiť neprajníkmi, na cti utrhačmi, drístačmi a rozprávkarmi, bonzákmi i nepriateľmi z fachu. No. predstavte si, že mne tieto obetavé, láskavé a prosociálne prístupy a vzťahy s neprospievajúcimi žiakmi a ich rodičmi nepomohli.

Na hanbu sveta ma v roku 2015 v Bardejove poctili sociálnou popravou v učiteľskej službe deťom a mládeži -27 mesiacov pred termínom riadneho dôchodku som dostal vedením ZŠ B. Krpelca v Bj - výpoveď z organizačných dôvodov. A nepomohli mi ani, dobre čítajte- ani O S M E M A P R O B Á C I A, ktorou sa sotva kto z nás slovenských učiteľov môže v praxi výkonu učiteľskej profesie pochváliť. Ani 375 riadne a štandardne získaných platných kreditov v rámci celoživotného samoštúdia a môjho sebavzdelávania. Ani úspešne ukončené 4 vysokoškolské štúdiá. Ani fakt, že som sa vyučil v profesii stolár so zameraním na stavebno-stolársku výrobu na prelome milénií. Ľudská neláska a nevraživosť je totiž nekonečná.

A jej obeťou sa dnes stalo pri koncoročnej bilancii aj 10.000 Ježišových maličkých. Veľmi smutná a tragická bilancia. Nás pedagógov, nie postihnutých detí a ich rodičov i súrodencov i starých rodičov. Plná H A N B A - nám slovenským učiteľom. Aktívnym i dôchodcom. Že sme nezabránili tejto masovej intelektuálnej tragédii na poli edukácie detí a mládeže. v SR. To je akt -sociálne i morálne - svojimi dôsledkami porovnateľný s popravou poľskej intelektuálnej elity národa v Katyni príslušníkmi Stalinovej NKVD !!! No my - si ničíme vlastné deti nie v pracovnom väzenskom tábore smrti, lež v procese ich povinnej školskej edukácie v školských triedach, nie vo väzenských barakoch. No, s rovnako porovnateľnými intelektuálnymi výsledkami pre ich obyvateľov - žiakov v triedach, či skupín väzňov v koncentrákoch v Katyni.. Hanba takému primitívnemu národu !!! I časti jeho učiteľov !!! Č A S T I !!! Verím, že minister Grohling odstúpi pre tento neopakovateľne hanebný záver školského roka 2020/21 !!!

ProsocMan Ivan Olejár PhVKI. ProsocJoker, Prešov ; 30. júna 2021;

Pár ťažiskových otázok ministerstvu školstva a školským úradníkom všetkých stupňov a úrovní:

K čomu slúžia Pedagogicko-psychologické poradne - okresné a krajské s ich zamestnancami ?! Načo sú Centrá pedagogicko-psychologických služieb klientom - predovšetkým žiakom a študentom!!!??? Veď, to sú stovky a tisíce dobre platených miest so stredným životným štandardom pre ich vykonávateľov. Načo platíme stovky či tisíce tzv. asistentov učiteľov, keď skutek-utek(!) a počet prepadajúcich detí sa zvýšil vyše TROJNÁSOBNE oproti minulému, TAKTIEŽ PANDEMICKÉMU(!) i predošlým školským rokom? Kde sú výsledky ich kompetentnej práce v prospech detí, mládeže a ich rodičov a zákonných zástupcov?!

KDE JE MINISTROM Grohlingom A JEHO HLAVNÝM RADCOM A EŠTEBÁKOM v jednej osobe - MIRONOM ZELINOM - SĽUBOVANÁ KVALITA EDUKAČNÉHO PROCESU slovenských škôl a školských zariadení nášho regionálneho školstva a jeho systému riadenia ?!? Čo robí nezávislá školská inšpekcia - v centre i po krajoch s ekipami výborne platených úradníkov a stovkami školských inšpektorov ??? !!!! Ako to, že nefungujú osvedčené princípy a dynamické stereotypy práce so žiakmi so VZDELÁVACÍMI problémami???!!!! Teda, v učení sa a domácej príprave na edukáciu. A ak chcete, ešte podľa KLASIFIKÁCIE PROBLÉMOVÝCH ŽIAKOV podľa zakladateľa výchovného poradenstva na Slovensku a v bývalom Československu - Prof. J. HVOZDÍKA SENIORA : - pre žiakov so vzdelávacími problémami !!

Bu, bu ,bbbú, vy staré učiteľské kry.... Ak nezjednáte nápravu pri komisionálnych a opravných skúškach prepadnuvších - pôjdete na plac a poctíme vás so zriaďovateľmi a odborármi i politikmi nna čele s Grohlingom zo SAS (!) - najprv sociálnou popravou (budete prepustení z organizačných dôvodov so všetkými benefitmi, ktoré k tomu patria i odmernou, aby sa nepovedalo!). A potom aj spoločenskou sociálnou smrťou, keďže sa už ako takto zamestnávateľmi dokonale poznačení a biľagizovaní občania-učitelia už sotva zamestnáte na Slovensku!!! Beštiálne postupy v 21. storočí aplikované štátnou výkonnou mocou na odbojných pedagógoch už R.Ficom a politikmi Smeru-sd!!. No, reálne existujúce a dokonale fungujúce. Spoločensky vás rozomelú - sťa Boží mlyn. No, na rozdiel od Božireho mlyna - veľmi, veľmi NESPRAVODLIVO !!!

Som jedna z obetí politického mlyna z roku 2015. Viem, o čom píšem. Pred ako obludnou pomstou úradníkov a riaditeľov škôl varujem kolegov. Som povinný ich varovať. Tento opičí proces je totiž zákernejší ako fyzická smrť katom Islamského štátu. Hoci nejde o fyzickú, ale spoločenskú smrť slobodného občana SR zdegradovaného jej -pod úroveň statusu bezdomovca či asociála či recidivistru.... Je horšia ako fyzická. Garantujem vlastnýou skúsenosťou i NEPLNOHODNOTNÝM životom po nej, po výkone mocnými v SR!! Pre výstrahu kolegom. Opakovane hlásia médiá - prítomnosť školských inšpektorov na priamy pokyn ministra školstva holohla Hlavy hore (!), vážení KOLEGOVIA. Nebojte sa !!! Pravda vždy nakoniec zvíťazí. Aj spravodlivosť. A vždy je potrebné mať v našich radoch aj rebelov a odbojníkov ukazujúcich krirticky na stav v edukácii na Slovensku. A Boží mlyn melie aj za nás. Zomlel aj zradcu Milana Ftáčnika. Ktorý nás pred dvomi desaťročimi ako minister školstva za SDˇL zapredal a ujarmil, hlavne ženy-učiteľky vo VEREJNEJ SLUŽBE D O D N E S !!!! A poriadne nám tým umenšil nielen mesačné platy ale aj starobné dôchodky !!! Zomelie i spolupracovníka politickej polície komunistov - ŠtB a radcu B. Grohlinga z SAS - Mirona *Zelinu. Vedome spôsobiacého tento rozvrat v školskom systéme. Desaťtisíc prepdajúcich kontra opravné a komisionálne skúšky s inšpektormi za chrbátom. Teda poriadne zostresovanie slovenských pedagógov. Namiesto zaslúžených odmien za KOVIDOVÝ školský rok 2021.

Ktoré na konci augusta - pri reparátoch prepadnuvších žiakov a študentov v počte 10.000 - - ako bezprízorné automaty či roboty - budú zabezpečovať žiakom a študentom hodnotenia prinajhoršom DOSTATOČNÝ/-ČNÁ !!! Na pokyny úradníkov zhora a zriaďovateľov škôl !!!.

Berme to ako tú NAJSPOSTEJŠIU, podlú, triednu (v marxisticko-leninskej terminológii - zradcu učiteľských záujmov - Mirona Zelinu"!i!) a zákernú a sofistikovanú O S O B N Ú P/ O M S T U  občana Mirona Zelinu pedagógom za to, že kolektívne odmietli na samom počiatku III. milénia jeho slávny reformný projekt obnovy slovenského školstva - MILÉNIUM. Pomstychtivý komunista ZOSTANE vždy dokonalým BOĽŠEVIKOM. A zachová vždy model socialistického školstva pre Slovensko. S nádejou na prokomunistický vývoj SR. Na socializmus s ľudskou tvárou - vodcu Róberta Fica a SMERu-SD ! Ich mocenské hry poznáme dokonale. Eštebákov.

PAMäTAJME. POMSTA KOMUNISTOV ZA AKTY ICH ODMIETNUTIA JE VŽDY NEMILOSRDNÁ A CHUTÍ SLADKO. AKO aj tá REVANŠISTICKÁ FICOVA UČITEĽOM ZA FAKT, ŽE SME BOLI NOSNÝM ELEMENTOM a PILIEROM NEŽNEJ 1989!!! A ZRUŠILI NAVŽDY VLÁDU JEDNEJ STRANY U NÁS - KSČ a Slovensku aj KSS! Komunista nikdy neodpúšťa. Naopak, do krvi sa pomstí!!! Pri prvej vhodnej príležitosti. Zelina zneuži Grohliga ako malé naivné dieťa. No : Pravda zvíťazí!!! Aj boj odbojných rebelov v školstve v 21. storočí na Slovensku.. Vrátane autora tohtro blogu. Aj jeho sme definitívne popravili a umlčali. A poslali na smetisko dejín slovenskej peragogiky. Verte, že pošleme každého. Súčasný dvjzáprah mocných - M. Zelina-B.Grohling . My, silní školskí úradníci a politici s obrovskými kompetenciami a dosahom v rámci Slovenska. No, ja žijem a dýcham, priatelia.Kedykoľvek sa vám postavím NA OBRANU A OCHRANU KOLEGÝŇ A KOLEGOV. Prosím vás, RÁTAJTE SO MNOU !!! .

Každý OLD-PEDAGÓG (kam patrím aj ja s kontinuálnou pedagogickou praxou od 30. júna 1979, teda dnes už s rovnými 42 rokmi vernej služby kolegom, deťom a mládeži a ich rodičom a zákonným zástupcom, ešte ako zakladateľ a t.č. i riaditeľ -Virtuálneho centra štúdií a eliminácie mobbingu a bossingu pedagogických zamestnancov v slovenskom regionálnom školstve-) si urobí kvalitne sám doslovne POUČENIE Z UVEDENÉHO SÚČASNÉHO K R Í Z O V É H O OBDOBIA SLOVENSKEJ UMIERAJÚCEJ PEDAGOGIKY. Vzchopíme sa na aktívny odpor zástancom socialistického modelu školskej sústavy v čele s Mironom Zelinom v SR v 21. storočí ???!!!! Zvládnime to " V prospech detí a mládeže i mladžch rodín - slobodného a definiotívne oslobodeného rodného Slovenska - od boľševizmu, trockizmu, socializmu a komunizmu i národného socializmu !!!

Skryť Zatvoriť reklamu