Po desaťročí a 5 rokov po vyhodení som originálne akčný na poli PREVENCIE PRED KOVIDOM-19!

Písmo: A- | A+

Konečne dnes som sa plne aktivizoval a zamyslel dôkladne a prosociálne! Výsledkom je PROJEKT PREVENCIE a OCHRANY PRED PANDEMICKÝM OCHORENÍM KOVIDOM -19. Je určený predovšetkým školopovinným žiakom a študentom. Posúďme ho spoločne.

 "PROJEKT PREVENCIE a OCHRANY PRED PANDEMICKÝM OCHORENÍM KOVIDom- 19; 2021"

Autor: RNDr. et PaedDr. ThMgr. PhilBc. Ivan Olejár, Prešov, prosociálny poradca občanom Slovenska

Motívy vypracovania : súčasný nepriaznivý stav vývoja pandémie po roku na Slovensku, zvlášť v roku 2021!!!

Obsah a popis projektu PPOK-19 : 

Postupne realizovať buď prezenčnou alebo on-line formou Cyklus preventívnych akcií zameraných na zvýšenie vedomostí, zručností, návykov a spôsobilostí v osobnostnej štruktúre našich zverencov a cieľových skupín ( - detí, mládeže, študentov i dospelákov) o procese vzniku, vývoja, procesoch šírenia a prevenčných techník ochrany zdravia pred pandémiou ochorenia KOVIDOM- 19 (skratka v projekte je PPOK-19, rozumej prevencia pandémie ochorenia spôsobeného vírusmi KOVIDu-19 !). V úzkej spolupráci s miestnymi a lokálnymi tímami odborníkov z terénu. Aj z regionálnych a lokálnych organizácii a inštitúcií participujúcich na eliminácii nákazy. Doporučujem odborných pracovníkov z pobočiek Červeného kríža a polmesiaca, z Okresnej hygieny a zdravotnej osvety, z Policajného zboru, z Hasičských zborov, vrátane dobrovoľných, odborných pracovníkov Civilnej ochrany obyvateľstva okresu i dobrovoľníkov organizácií a spolkov z tretieho sektora aktivizujúcich sa na poli eliminácie pred PPOK-19. Z pracovníkov škôl a školských zariadení zainteresovať do projektu PPOK-19 hlavne - vedenia, výchovných poradcov, koordinátorov primárnej prevencie drogových závislosti, koordinátorov environmentálnej výchovy, koordinátorov OČaP, dobrovoľníkov v pedagogických radách inklinujúcich k prevencii PPOK-19 a samozrejme ako výkonného článku ralizácie projektu PPOK-19 - TÍMU TRIEDNYCH UČITEĽOV ŠKOLY i vychovávateľov. Prí on-line realizácii aktívne zaintetresovať aj učiteľov informatickej výchovy, informatiky aj Tvorby projektu a prezentačných zručnost a správcov PC sieti školy či školského zariadenia. Časť tém projektu je možné zaradiť aj do teoretických a praktických dní aktivít v rámci zamestnaní OČAP v škole. Rešpektovať didaktické zásady, osobitne vekuprimeranosti i metódu učenia hrami aj formu žiakmi obľúbenymi - pobytmi v prírode. Z voľno-časových aktivít edukácie mimo výučby organizovať Kurzy prevencie PPOK-19 vychovávateľmi a tímom koordinátormov školy pod vedením výchovného poradcu školy ! Časť tém zaradiť aj do obsahovej náplne triednických hodín a pod. A vypracovať bloky o pandémii a jej prevencii v podobe videosekvencií a prezentácii pre potreby on-line výučbu školy, ako obsahovú náplň triednických hodín i cvičení v rámci OČAP. V rámci svojpomocnej tvorby a výroby učebných pomôcok pedagógmi, i ako náplň časti hodín technickej výchovy a hodín informatiky (súťaže prezentácii žiakov a študentov na pedagógomi zvolenú tému z Cyklu PPOK-19, atď.)

Takže to najdôležitejšie - personálne pokrytie kvality projektru je plne k dispozícii. Ak chcete, môžete si v zariadení zriadiť a ohodnotiť aj nový post - koordinátora PKKO-19. A poveriť ho výkonom tejto zodpovednej funkcie pri realizácii PROJEKTU PKKO-19 na jednej z budúcich pedagogických rád školy (školského zariadenia). A formálne - je to!, povedalo by duo postavičiek - Pat a Mat.

Tematické a obsahové zameranie CYKLU PPOK-19 (obsah stretnutí odborníkov so žiakmi)

1/ Charakteristika ochorenia spôsobeného vírusmi KOVID-19 a jeho mutácii, Chronológia vzniku a rožšírenia choroby a prerastanie do pandémie. Pojem pandémia a jej šírenie, Prehľad a vyrovnanie sa ľudstva s pandémiami v minulosti. Pandémia súčasná . Diagnostika jej príznakov sebapozorovaním. Trvalé a nevyhnutné používanie zásady ROR a jej nutné dodržiavanie ako osobná prevencia každého obyvateľa. Špeciálne pomôcky pre malé deti - novorodencov a batoľatá. Možnosť používania klasickej plynovej masky na verejnosti zo skladov CO.

(posledné je môj nápad, keďže som v škole mal roky na starosti sklad CO so stovkami masiek, ktoré tam iste dodnes neužitočne ležia. Aj ďalšie milióny na Slovensku, pretože tému ich použitia nik na svete neotvára. Ja nemôžem myslieť za odborníkov sveta. Viem, že napr. v Izraeli masky majú ako prevenčný prostriedok v každej rodine. No neviem, žeby ich teraz používali aktívne. Majú aj prvenstvo pri očkovaní obyvateľov na svete. A Briti ich nasledujú. Robia to výborne. Neexperimentujú s testovaním, ale očkujú najaktívnejšie.)

2/ Účinné metódy, spôsoby, formy a prostriedky prevencie PPOK-19. Kategorizácia obyvateľstva vzhľadom na pandémiu. Pozorovanie a transport postihnutých k lekárom nemocníc v rodine a v škole. Momentálny stav pandémie vo svete a na Slovensku po II. vlne pandémie. Východiská zlepšenia pre obyvateľov Slovenska. Sebatestovanie žiakov v škole a jeho prostriedky a vykonanie žiakmi. Napr. - zo slín. Disciplína v triede, družine, výchovnej skupine a v školskej jedálni. Bezpečná cesta - do a zo školy domov.

3! Najúčinnejší prostriedok eliminácie nakazenia vírusmi KOVIdu-19 pre ľudský organizmus - PRAVÁ V A K C Í N A !; Proces očkovania.; Očkovanie v SR; Rozhodnutie dať sa zaočkovať je výborným; Presviedčajte o ňom rodičov a starých rodičov!; Núdzové riešenie - registrované samo a sebaočkovanie narkomanov v päticiach resp. šesticiach; Testovanie, plošné a cielené. Kloktacie testy pre žiakov II.supňa ZŠ !; Testy na trhu, Pozor na podvody s testami a očkovacími vakcínami Trasovanie. Karantény; Mobilita a spôsoby jej znižovania.

4/ Preferencia zdravého životného štýlu aj v čase pandémie. Dostatok bezpečného fyzického pobybu a pobyty a vychádzky do prírody, starostlivosť o pobyt domácich zvierat pri PPOKovidu-19, zásada ROR, doporučené zvýšenie dávkovanie vitamínov do organizmu so zameraním na vitamíny C, D a Zinok i Selén a iné. Potravinové články a nápoje ich obsahujúce. Význam zdravého spánku a relaxu. Dovolenky. Domáce hry s pohybovými aktivitami. Intenzívna dezinfekcia rúk a otvorov organizmu.

5/ Prosociálne správanie a služby spolužiakom, pedagógom, rodičom, súrodencom, v rodinách i členom rovesníckych skupín. Najohrozenejšie skupiny a doporučené komunikácie s nimi. Návštevy, oslavy, sociálne kontakty, šport a kultúra, fandenie - nevyhnutná a zúžená mobilita ako súčasť PPOK-19. Doprava verejnými prostriedkam. Obmedzenia dopravy. Nákupy a prechádzky obcami a mestami. Cestovanie. Hry vonku. Záhradkárčenie. Kúpanie a slnenie v lete. Prázdniny.

6/ iné témy a problematika - podľa aktuálnej potreby priebehu pandémie na Slovensku v roku 2021, aj podľa ponúk lokálnych a okresných inšittúcií a organizácii pre školopovinné deti a mládež v edukačnom procese regionálneho školstva na Slovensku; Lokálne a regionálne i miestne strediská a centrá testovania a očkovania obyvateľov, aj nemocničnej starostlivosti o pacientov s ťažším priebehom ochorenia.

7 Špecifická téma: Praktický nácvik sebatestovania žiakov tried duhého stupňa ZŠ KLOKTACÍMI testami, registrácia výsledkov a okamžitá izolácia postihnutých žiakov v priestoroch školy i doma.

Vybrané kapitolky prezentovať i celý projekt PPOK-19 na triednych rodičovských združeniach i v priestoroch škôl, školských jedální, tried - cez- nástenky a školský rozhlas a pod.. Na informatike a tvorbe peojektu či biológii zadávať deťom projekty a prezentácie k problematike ochorenia a šírenia pandémie Kovidu-19.

Časová báza projektu: odteraz - marec 2021 - do konca školského roka 2020/2021

Koncepciu projektu PPOl K-19 vypracoval a predkladá občanom a kolegom pedagógom: Ivan Olejár - občiansky aktivista; Prešov; 18. februára 2021 v stave akutnej núdze na Slovensku

Priatelia, toľko z mojej strany ako pedagóga, ktorého P R E D Č A S N E PREPUSTILI zo školských služieb regionálneho školstva v Bardejove už roku 2015! 27 mesiacov pred termínom riadneho dôchodku, a tým aktom prepustenia z organizačných dôvodov môj dôchodok ZNÍŽILI MESAČNE - o asi 40 eúr -až doteraz !!! Teda, len za posledné tri roky mi tak vedome ukradli - 1440€. Učiť som totiž mohol do 65-ťky, ktorú som práve dovŕšil ...

No, na zmysel svojho života - deti a školskú mládež nezabudnem nikdy. Na CELOŽIVOTNÚ a vernú službu im. Veľmi mi chýbajú. Zamiloval som si ich ešte ako študent fyziky a chémie UPJŠ v Košiciach. Preto -môjmu MODELU EDUKÁCIE A REALIZÁCIE PROJEKTU PPOK-19 na rok 2021 a jemu podobné projekty prosociálne poskytnuté nami pedagógmi prídu našim deťom, mládeži i vnúčencom - VHOD pre ich zdravíčko.

"Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte"! - stojí v Evanjeliách posolstvo nášho Majstra a Učiteľa Ježiša Krista . Aktivity projektu stoja pramálo financií. Odborníci z menovaných inštitúcií ich majú v svojom pracovnom popise a poberajú za prevenciu mesačné mzdy ! Len ich osloviť, vybrať vhodné termíny a zabezpečiť pedagogický dozor pri ich realizácii v školách so žiakmi a študentmi.

A máte krásne pedagogické čítanie, ak projekt zrealizujete a vyhodnotíte formou pedagogického čítania. Či ako námet na záverečnú prácu na obhajobu kreditov, kolegovia. Nárok na odmenu, etc.

Len nech už dospelí spoluobčania uznajú, že bez učiteľov a kolegov odborníkov a špecialistov škôl - by zdravotná osveta detí a ich prevencia vôbec nefungovala. Pretože lokálny a miestny článok každého edusystému a projektu je rozhodujúci. Môže M. Zelina a iní, ako napr M. Ftáčnik - popísať tony papiera, ak nepresvedčia rozhodujúci výkonný článok centralizovaného školského systému - vzhľadom na situáciu pandémie v SR - o akútnej realizácii projektu na Slovensku. Veľmi drahého systému slovenského regioškolstva- so stovkami zbytočných úradníkov s krásnymi platmi i s dosť podstane - V Ý N O S N E J Š Í M MZDOVÝM automatom za výsluhu rokov. Bez zainteresovných učiteľov to nikdy nepôjde. Napriek núteniu i šikanovaniu riaditeľmi a vedeniami . 

Aj, pretože stále existuje - iný výsluhový automat za odslúžené roky v školstve pre nás zamestnancov škôl a iný, výnosnejší, pre mesačnú mzdu úradníkov ako štátnych zamestnancov na čele s ministrom školstva SR ! Menej peňazí na naše výplaty pedagógov v teréne ako zamestnancov verejnej služby od rokov 2003/04, teda najmenej sedemnásť rokov !!! N A Š A D I S K R I M I N ´A C I A !!! Už 17 rokov mesačne pravidelne okradnutých pedagógov regio školstva cez výsluhový automat Beblavého a Kaníka - na každej mesačnej mzde i na celkovej výške dôchodku! Toto naše 17-ročné okrádanie - učiteľkám vybavila Ing. Jarmila Belešová z ekonomického útvaru ministerstva školstva. 

Projekt PPOK-19 vyžaduje v prvom rade a momente - zvnútornenie (!NTERORIZÁCIU) a osvojenie koncovými pedagógmi škôl. Ďalej potrebu prípravy a organizáciu stretnutí s odborníkmi. Jej časový harmonogram v škole, ktorý sa môže stať a súčasťou plýnu práce školy - po odsúhlasení realizácie projektu PPOK-19 2021 pedagogickouradou školy či školského zariadenia napr. CVČ. O potrebe nutnej realizácie sa nemusíme presviedčať vzhľadom na súčasnú nepriaznivú situáciu šírenia pandémie v SR! Prediskutovať možno tiež i problematiku o primeranej odmene zainteresovaných pedagógov a odborníkov špecialistov školy. Inak projekt prevencie pred ochorením a pandémiou KOVIDu-19 dopadne ako Milénium, ktoré ostalo iba na papieri. Podobne dopadol predtým aj projekt Konštantín i reformy nášho školstva až doteraz - priatelia, rodičia detí i kolegovia v službe deťom a mládeži i v každodennej službe prosociálnej pomoci ich rodinám a rodičom a zákonným zástupcom žiakov a študentov na Slovensku.

Realizáciou projektu zostane naše svedomie morálne a mravne čistejšie A POSILNÍ SA POZITÍVNE, pretože sme urobili preventívne opatrenia v prospech zdravia a AKTÍVNEJ OCHRANY ŽIVOTOV svojich zverencov NA MAXIMUM !!! To je klasické morálne ocenenie nášho pedagogického pôsobenia a odmena prosociálnej služby deťom a mládeži - svetielku našej budúcnosti. Naj.... investícia do nej. To, čo nás posúva vpred v pedagogickom majstrovstve a zároveň nás vedie vernému nasledovaniu nášho nebeského Učiteľa. Čo môže byť viac a lepšie aj pre našu večnú existenciu ?

Aj preto zaberme spoločne! Tímovo. Verte mi , že aj bez direktív od školských úradníkov, inšpektorov i metodikov a tiež výskumníkov pedagogiky združených napr. vo VÚDPAPe, Krajských a Okresných pedagogicko-psychologických centrách, v Štátnom pedagogickom ústave, v Centrách VTM a v Školských výpočtových strediskách, ak ešte existujú,, v metodických centrách, v úradoch nezávilej školskej inšpekcie SR i v súkromných a rezortných organizáciách a inštitúciách participujúcich na edukácii a aj početných a už 12 rokov podstatne lepšie platených ako my - tímoch pracovníkov vysokkých škôl a lekárov v SR - TO PôJDE. Nečakajme na ich vyhlášky, usmernenia, výskumy, prieskumy, metodiky aj pokyny osvietených úradníkov a uvedených kolegov, vrátane lekárov a hygienikov i zdravotnej osvety a prevencie obyvatešstva SR - pracujúcich mimo priestorov terénu našich škôl a školských zariadení.... Buďme iniciatívni zdola. Doba to vyžaduje.

Zároveň vyjadrujem súhlas na modifikácie projektu PPOK-19 a realizáciu v školách po celej planéte. Mojou podmienkou je - PROSOCIÁLNE.

RNDr.PaedDr.ThMgr.PhilBc. Ivan Olejár - pedagóg regio školstva so 40-ročnou kontinuálnou praxou a prosociálny poradca občanom a rodičom i občiansky aktivista, Prešov, február 2021

Skryť Zatvoriť reklamu