Využívam ako občan pedagóg právo verejne diskutovať k riaditeľom škôl. Navrhujem ..:

Písmo: A- | A+

Všimne si to vôbec niekto? Sotva. Som optimista. Téma voľby a funkčných odbobí je horúca a ťažisková. Prečo?Väčšina rodičov to netuší. Ponúkam vysvetlenie. Vedenia škôl a školských zariadení sú MIESTNYM VÝKONNÝM ČLÁNKOM MOCI v SR.

To je ten rozhodujúci článok RIADENIA po osi - centrum. centrálny článok riadenia školstva (ministerstvo školstva - jeho úradníci v čele s ministrom, centrálne orgány typu VUDPAP, ŠPÚ, Nezávislá inšpekcia a pod) - regionálne riadiace články ( školské úrady na krajoch, prípadne Pedagogicko-psychologické centrá v okresoch a súkromné inštitúcie edukácie a rôzne poradne, mestské odbory školstva ako súčasť úradov primátorov a pod.) a rozhodujúci - MIESTNY (lokálny) článok sústavy riadenia, bez ktorého by " dva vyššie postavené" - okamžite zamrzli ako počítač a vyššie uvedené úrady bysa stali nefunkčné a mŕtve.

Čo myslíte kolegovia, prečo zamrzol napr. reformný projekt školstva z prelomu milénií - Zelinov, Turekov a Rosov - projekt Milénium? Neosvojila a nezvnútornila si ho drvivá väčšina súčasti práve výkonného článku riadenia z terénu - naši statoční učitelia, majstri odbornej výchovy a vychovávatelia. Právom a správne sa rozhodli - napriek enormnému tlaku zo strany vedení v čele s RIADITEĽMI škôl a úradníkov štátnej správy v školstve, vtedy ešte okresných školských správ , krajských, regionálnych i centrálnych úradníkov a iných darmožráčov a verjných parazitov v školstve. Neprijať reformu školstva prostredníctvom projektu MIlénium ! Ihneď dokážem SVOJE ORIGINÁLNE TVRDENIA - aj kolegom z pedagogickej obce čítajúcich môj blog. Fakticky a pravdivý. Bez balastu, hoaxov, poloprávd a manipulácii s pedagógmi, rodičmi, študentmi i žiakmi...

V rokoch 2002/03!04 sa spolu s prijímaním Milénia paralelne realizoval NÁSILNÝ PRECHOD a PRERADENIE UČITEĽOV ZO ŠTÁTNEJ SLUŽBY DO SLUŽBY VEREJNEJ. ÚSPEŠNE! Parlamentným pučom skrz celé vtedajšie politické spektrum poslancov Národnej rady zradzujúcich postavenie a dovtedy perfektný STATUS UČITEĽA SR ako ŠTÁTNEHO ZAMESTNANCA. Získaný zaslúžene. Pretože pedagógovia a študenti i žiaci mali rozhodujúci podiel na spustení a realizácii prvej fázy Nežnej revolúcie 1989 v bývalom Československu ! Ihneď dokážem tvrdo spoločensky vybojovaný pefektný status učiteľa najlepšie- cez finančné ohodnotenie jeho práce po Nežnej revolúcii až do začiatku nového milénia a storočia ! PRAVDIVÝ F A K T : NAŠI UČTELIA mali od revolúcie 1989 do šk. roku 2002/2003 spoločnú platovku s LEKÁRMI štátnych nemocníc !!! Zaslúžene. Obe profesie totiž na praktický profesionálny výkon DODNES vyžadujú rovnako - UNIVERZITNÉ VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELANIE (!) Ja osobne som ako učiteľ ZŠ s II.kvalifikačnou (dnes atestačnou!) skúškou, som mal ZÁKLADNÝ H R U B Ý P L A T podľa platných mzdových tabuliek v do roku 2002/03 ako hociktorý PRIMÁR štátnej nemocnice. A mali sme aj v pohyblivej zložke mzdy podľa - DODNES PRE ŠKOLSKÝCH ÚRADNÍKOV PLATNÉHO VÝSLUHOVÉHO AUTOMATU KAŽDÝM ROKOM A ZO ZÁKONA NÁROKOVÝ - PRÍPLATOK VO VÝŠKE CELÉ JEDNO PERCENTO zo základnej platovej tarify dosiahnutého v platovej trede konkrétneho pedagóga.. ZVYŠUJÚCI MOTIVAČNE AUTOMATICKY NAŠU HRUBÚ MZDU !!!! Nárokovateľného ! Nie - ako pri odmenách, kedy -ak nie sú financie, nevyplatia sa odmeny a punktum ! Porovnajte s dnešným, pôvodne poľským výsluhovým (vernostným!)automatom vo verejnej službe v SR presadeným vtedy poslancami NR SR a duom vedenia z ministerstva práce a sociálnych vecí -Ľ.KANÍK @M.-BEBLAVÝ- v rámci násilného puču voči učiteľkám malého školstva SR!!! To sú pravdivé a ľahko overiteľné fakty a skutočnosti s dôkazmi- napr. pozrite vtedajšie mzdové platovky učiteľov a lekárov, priatelia. Hlasovania a uznesenia NR SR ohľadom prechodu učiteľov zo štátnej do verejnej služby a pod. No, je čas vrátiť sa k riaditeľom a vedeniam a interpretovať súvislosti a ich ťažiskové Z L Y HA N I A (!!!) vo svojich funkciách, prakticky : -odvtedy-dodnes !!

Ani jeden z nich, ani jedna organizovaná skupinka riaditeľov stredných či základných škôl NEZAUJALA OSOBNÉ POSTOJE VOČI ORGANIZOVANÉMU NÁSILIU Z CENTRA a voči centru mocensky poplatných REGIÓNOV - voči armáde mocných a vplyvných školských a iných úradníkov a nechala tzv. VEREJNOU SLUŽBOU - moderne ZOTROČIŤ desaťtisícky našich statočných matiek, starých mám a manželiek - univerzitne vzdelaných ako lekári - učiteliek malého (regionálneho!) školstva na Slovensku. Stav ich zotročenia a verejnej D I K R I M I N Á C I E - VŠ-EDUKOVANÝCH ŽIEN NA SLOVENSKU -trvá dodnes. Kontinuálne a už 18 rokov !!! A bude pretrvávať naďalej pod vplyvom pedagogicky i profesionálne nezrelého pre výkon funkcie ministra školstva za SaS - B. Grolinga. Veľmi ma sklamal - ľudsky, osobnostne i projektovo a riadením.

Garantujem mu, že určite nič prelomové a veľmi pozitívne do školskej zdecimovanej sústavy NEPRINESIE. Nemá na to. Aj preto, že JE DODNES (!) stále obklopený pochybnými úradníkmi a odborármi, ktorí hrubo a podstane zlyhali už v minulosti. Dokážem ihneď aspoň na dvoch konkrétnych príkladoch. Úradníkov i odborárov.

Je iste výsostne pravdive moje tvrdenie - riaditeľov škôl a školských zariadení v celom období každého roku nového milénia udržiavala na uzde a pri kolaborácii so štátnou úradníckou mocou na centrálnej i regionálnej úrovni v oblasti regulácie miezd učiteľov - Ing. Belešová z Centra ministerstva školstva. Osoba, ktorá ústretovo súhlasila s mesačným okrádaním učiteľov na mesačných mzdách i dôchodkoch. Pomocou dodnes platného - ochudobňujúceho výsluhového (vernostného!, pôvodne poľského automatu za roky aktívnej služby v pedagogickej profesii. Kedy sa tak stalo ? Práve pri masovo zrealizovaným prechodom učiteľov zo štátnej do verejnej služby (roky 2002/04) za ministrov-zradcov učiteľských záujmov - M.Ftáčnika(reformného komunistu z SDĽ) a M.Fronca(KDH). Ďalej je zodpovedná (Ing. J.BELEŠOVÁ) - za postupnú LIKVIDÁCIU - dnes už pomaly rozbitého a demontovaného funkčného kreditného systému príplatkov učiteľov za celoživotné vzdelávanie sa v školských službách. Za hanebné okradnutie hlavne 9/10 matiek učiteliek a desatinu učiteľov za posledných už 18 osemnásť rokov na mesačných mzdách i výške ich dôchodkov, pokiaľ sa medzitým stali už dôchodcami. Za očividnú korupciu a legalizované a mocnými schválené KORUPČNÉ PRAKTIKY poslancani NR SR a úradníkmi ministerstva školstva na čele s ministrami (!) v regionálnom školstve- presazované minimálnre od roku 1997, teda pomaly štvrťstoročie (!) tímami okolo Ing. Jarmily Belešovej . Belešovej ako dlhoročnej vysoko postavenej úradníčke z odboru financovania - nášho ministerstva školstva. Kým ministri sa striedali ako na páse, ona vždy úlisne vydržala. Ako nepostrádateľná a nikým nenahraditeľná úradníčka ministerstva !!! Skoro ako Miron Zelina, ktorého za Grohlinga znovu vytiahol minister na svetlo Božie !!! Veľký pozor na M. Zelinu, kolegovia. VEDOMÉHO spolupracovníka BÝVALEJ ŠTÁTNEJ BEZPEČNOSTI (všemocnej ŠtB za vlád komunistov!), KTOREJ ZRUŠENIE SI PRÁVE DNES PRIPOMíNAME. NO, JEJ SPOLUPRACOVNíCI SÚ STÁLE TU A MOCENSKY ČERIA AJ VODY šKOLSTVA. V duchu zásady : čím horšie výsledky a kríza, tým lepšie pre bývalých komunistov. Ako M. Zelina s podporou ministra školstva - B.GROHLINGA. Hanebné praktiky, pán minister Grohling. Preto moje tvrdenie, že sa sotva čosi k lepšiemu zmení práve v malom školstve. So starými zradnými kreatúrami to nemôže zájsť k lepším víziám a horizontom !!! Aj štruktúrami i osobami, ktoré sa samé zdiskreditovali spoluprácou s ŠtB a boli aktívnymi komunistami. To sa logicky - nedá.

A odbory v školstve?! Kolaborant s Ficovcami - PaVol Ondek z Raslavíc v ich čele je hanbou hanbúcou regionálneho školstva SR. Primitívny odborový vodca, ktorý neraz spolupracoval s vedeniami škôl, a teda - s nečlenmi odborov - on, Ondek ako predseda odborárov - NA LIKVIDÁCII - nás- učiteľov-odborárov - hanebnou metódou SOCALNEJ SMRTI - POPRAVY NEPOHODLNÝCH A ODBOJNÝCH, vraj rebelov- PEDAGÓGOV : Skutočne držiacich bez strachu zástavy na obhajobu našej poctivej práce a prosociálnej služby deťom, mládež V úzkej spolupráci s miniístrom sociálnyxch vecí Jánom Richterom na pokyny šéfina SMERu.SD. Nás dvoch zliklvidovali NARAZ. Môžeme si to vzájomne dokázať pred akoukoľvek súdnou stolicou a inštitúciou. Už vtedy som chcel založiť spolok na spôsob CHARTY na Slovensky s výstižným názvom: Väzni demokracie !

No, nezlomili ma - ako čítate ! Naďalej tvrdo, no dialógom a pravdivou argumentáciou bojujem za záujmy našich platovo i statusovo diskriminovaných - a okradnutých aj na výške budúcich dôchodkov a mesačných miedz - paní učiteliek malého školstva ! Česť Vašej statočnej práci, hoci už skoro dve desaťročia (!) v pozíciách moderných otrokýň a doslovne pestúnok detí v školskom systéme SR a nech vás Pán - hojne a zdravo požehnáva v obetavej službe našim slovenským deťom a mládeži, kolegyne!

A až teraz, po zverejnení pravdivých faktov týkajúcich sa úpadku a hlbokej krízy školstva Slovenska, sa chcem krátko vyjadriť k pripravovanej legislative, vrátane ustanovovanie riaditeľov škôl a školských zariadeni v regionálnom školstve SR. Ako pedagóg so 40-ročnou kontinuálnoru praxou výlučne v základnom a strednom školstve. Pracujúci aj jedno obdobie - 4,5 roka práve aj v regionálnych riadiacich článkoch, konkrétne v Školskej správe v Bardejove ako školský úradník, nie učiteľ. Vo funkciách inšpektora (32 inšpekcií škôl som osobne vykonal), interného i potom externého metodika Školskej správy v Bardejove, regionálneho koordinátora Primárnej prevencie drogových závislostí a kriminality detí a mládeže regiónu Bardejov i kordinátora a referenta detských a mládežníckych organizácii a spolkov v okrese Bardejov.. Funkcie som mal KUMULOVANÉ a bral som za ich výkon iba jeden-jediný PLAT !

Skúsenosti i pedagogická prax sú bohaté a moje stanovisko kompetentné a zodpovedné. Vychádzajúce z axiomy: Dať šancu na rozlet i obhajobu výkonu zodpovednej fukcie. Ak zlyhávaš a si priemerný - ukonč funkciu. Ak si nadpriemerný - staň sa regionálnym, lebo centrálnym školským úradníkom alebo zamestnancom inštitucii kooperujúcich na rozvoji školského systému - inšpekčných, predmetových, metodických, pedagogických či učiteľom vysokých škôl, osobitne ich pedagogických fakúlt či učiteľom či členom vedenia stredných pedagogických škôl !!!

Takže rozhodne odmietam TRI a VIAC funkčných období výlučne vo funkcii riaditeľa školy či školského zariadenia. Pričom jedno funkčné obdobie má mať až päť (!)rokov !!!

Navrhujem : Maximálne a optimálne v duchu zásady dve funkčné obdobia a dosť - vrátane skrátených funkčných oddobi. Som za štyri, nie päť rokov výkonu jedného funkčného obdobia.

A, tu je aj moje originálne riešenie - môj zbrusu nový NÁVRH - Za voľby KANDIDÁTOV - do konkurzného konania prihlásených na post riaditeľa - výlučne členmi pedagogickej rady školy. Postup, podľa určeného kľúča podľa veľkosti školy: 2,3 a 5tich kandidátov s najvyššími počtami bodov od členov Pedagogickej rady na postup do konkurzného konania na post RŠ podľa veľkosti školy.. V prípade jediného záujemcu opakovať možnosť prihlásenia do pol roka. Ak zostanú počty nula lebo jeden - vymenovať podľa platnej legislatívy RŠ zriaďovateľom. Pri zachovamní princípu, že zriaďovateľ v prípade jedného záujemcu nemusí vymenovať výlučne uchádzača, ale aj iného učiteľa . výlučne z tímu pedagogickej rady školy a dočasne ho poveriť výkonom funkcie RŠ. Teda, nie cudzieho človeka.

Zdôvodnenie návrhu na maximálne dve funkčné obdobia :

Vačšinovo sú profesie na maxi dve obdobia. Aj prezidenti republiky v klasických demokraciach. Nie ako samovládca Ruska - V. Putin, či Lukašenko v Bielorusku. Takou hanebnou cestou predĺžovania výkonu funkcie hlavy a potentáta orgánu či inštitúcie sa chceme uberať v slovenskom školstve, kolegovia i vy - vážení rodičia ?! Zabétonovať riaditeľov škôl na celých 15 rokov vo funkciách ??? Taký komfort v prezidentskej funkcii nemal pôvodne (!) dokonca - ani Vladimír Putin v Rusku !!!

Dnešní - viac období pôsobiaci riaditelia si rozhodne a vecne - za svoju dlhoročnú pasivitu a kolaboráciu s mocnými - často proti záujmom učiteľov a zištne ( (obávajúc sa, že ako učitelia v zboroch stratia nemalý FUNKČNÝ PRÍPLATOK - práve za riadenie školy (!)) - si tri funkčné obdobia RŠ nezaslúžia. Bolo by to hlboko amorálne a potvrzujúce lož a manipuláciu,. Že odhodlane bojovali vždy za práva učiteľov proti školským úradníkom a intenzívne sa im stavali na organizovaný odpor, ako o sebe pričasto a nepravdivo tvrdia... Nik nie je nenahraditeľný !

Osobnosti a osoby zo súčasnosti pracujúci VYŠE desaťročie ako napr. mediálne známi kolegovia - riaditeľ Savčinský, predseda asociácie gymnázií a riaditeľ gymnázia v Bratislave-Ružinove V. Sadloň, za školstvo často hovoriaci N. Kyndl a samozrejme, že Miron Zelina, M. Fronc, M. Ftáčnik, J. Mikolaj, D. Čaplovič M. Beblavý, Draxler, Lubbyová, Plavčan i tí, ktorí mali a majú už 20 rokov doslovne - monopol na vyjadrenia o školstve v médiách, tí by nemali vykonávať žiadne funkcie v školstve, vrátane riaditeľských. Tí a iní - buď musia postúpiť vyššie, alebo odstúpiť a už nekandidovať. Stačilo. Pozícii mimo riaditeľovania v škole či školskom zariadení. Kde? Na strednom i centrálnom stupni riadenia systému školstva Slovenska - tam je pozícii neúrekom.

A žiadajú a vynucujú si toto konanie aj voličské politické ZMENY, ako aj nové Progranové vyhlásenie a zameranie tejto vlády . No, nie so starými skorumpovanými tvárami. Okradačmi učiteliek malého školstva na mesačných mzdách a dôchodkoch !! Podotýkam, že dodnes. Od roku 2003! Bezostyšne a dlhodobo - už dve desaťročia ! So starými harcovníkmi na obvyklých postoch to rozhodne nepôjde. Ani v školských odboroch!! Bojujme i súťažme o presadenie našich pragmatických riešení, kolegovia !

Prosím kolegov o rozmnoženie a zavesenie obsahu blogu i po zborovniach, ak to uznáte za vhodné. Ja osobne na to týmto dávam súhlas . A za obsah sa plne zodpoviem úradom i štátnym orgánom.

Blog v plnom znení okamžite po aktualizáciách ponúkam orgánom Slovenskej komory učiteľov na posúdenie a podporu našich pozícií. ROZHODNÉ a ROZHODNE : NIE, NIE,NIE (!) - TROM FUNKČNÝM OBDOBIAM VO FUNKCII RIADITEĽOV !!! JEDNO OBDOBIE - ŠTYRI ROKY!!! A po dvoch - DOSŤ VO FUNKCII. Ak si dobrý - vykonávaj službu v školstve v úradníckej funkcii stredného regionálneho či centrálneho ministerského článku riadenia školského systému. Amen

A teraz si predstavte, že na tri 5-ročné obdobia sa vo funkcii riaditeľky zabétonuje vo vašom školskom zariadení matrioša ako v Nedožeroch - ako sa práve dozvedáme z večerného vysielania RTVS Televízne noviny -2.2.2021. Pánboh ochraňuj jej podriadených. Ani petícia štyroch stovák rodičov neotriasla jej necitlívým rozhodnutím voťi mladšej podriadenej ochra§ujúcej svojho otca! Hlboko mínusová emocionálna inteligencia citovo vyprahnutej despotickej riaditeľky školy. Bez akejkoľvek empatie voči podriadenej učiteľke. Sociálna poprava kolegyne v priamom prenose ! Za dobro pre vlastného otca v čase pandémie...No, dodržujúcej strikne platné zákony. Ako robot v ľudskej koži. Odporné, odsúdenia hodné a bezcitné konanie riaditeľky školy. No, zákonné..

Ale vo vzduchu rezonuje ďaľšia nezodpovedaná a naliehavá otázka : Koľko sociálnych smrtí (popráv!) vlastným zamestnancom nadelí ostrá a bezcitná riaditeľka školy - svojim podriadeným za 15 rokov riaditeľovania, pokiaľ bude platiť nová legislatíva o troch funkčných obdobiach, dokonca päľročných(!), riaditeľa školy ! ??? Takéto sofistikované besnenia chceme v zboroch zažívať na vlastnej koži a vo svojej profesionálnej kariére, kolegovia ?

Prešov 1. februára 2021 občiansky aktivista, pedagóg, teológ a bloger - RNDr.et PaedDr. ThMgr. PhilBc. Ivan Olejár

Skryť Zatvoriť reklamu