Štúr si upravil filozofiu Hegela - pridal Slovanov, Krista a rozprávkové zakliatie

Písmo: A- | A+

Nemec Hegel videl na vrchole vývoja ľudstva Germánov. Štúr si jeho názor upravil a nad Germánov postavil Slovanov. Prirovnal ich ku Kristovi a ich dejiny vysvetľoval aj pomocou fenoménu zakliatia v rozprávkach.

Vzácna fotografia Ľudovíta Štúra, mal asi 34 rokov
Vzácna fotografia Ľudovíta Štúra, mal asi 34 rokov (zdroj: Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre)

Štúrove štúdiá v Nemecku boli poznačené Hegelovou filozofiou dejín
Učiteľ na slovenskej katedre evanjelického lýcea v Bratislave a ideológ dobového slovenského pohybu Ľudovít Štúr išiel r. 1838 nadobudnúť hlbšie jazykovedné a filozofické znalosti na dva roky na univerzitu v nemeckom meste Halle. Len krátko predtým zomrel nemecký mysliteľ Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), ktorého filozofia v tej dobe vládla a zasiahla aj Štúra. Bol to najmä Hegelov spis Philosophie der Geschichte (Filozofia dejín), ktorý vyšiel r. 1837, teda 6 rokov po smrti samotného mysliteľa a rok pred príchodom Štúra do Nemecka. Hegel v diele píše, že dejiny nie sú náhodné, ale majú svoje zákonitosti - sú prejavom tzv. svetového ducha, ktorý smeruje k slobode človeka. Tento vývoj podľa Hegela postupuje od orientálnych národov, pokračuje v antike u Grékov a Rimanov a vrcholí u Germánov. Úryvok z Hegelovej Filozofie dejín (preklad Teodor Münz):

Ako je substanciou hmoty tiaž, tak musíme povedať, že substanciou, podstatou ducha je sloboda. (..) Orientálci ešte nevedia, že duch alebo človek ako taký, je osebe slobodný: a keďže to nevedia, nie sú ani slobodní. Vedia len to, že jeden človek je slobodný, no práve preto takáto sloboda je len svojvôľou, divokosťou, temnou náruživosťou, alebo aj náruživosťou miernou, krotkou, ktorá je tiež len prírodnou náhodnosťou alebo svojvôľou. – Preto je tento jeden človek len despotom a nie slobodným človekom. Vedomie slobody vyklíčilo iba u Grékov, a preto boli slobodní, no Gréci, ako aj Rimania, vedeli len to, že slobodní sú len niekoľkí ľudia a nie človek ako taký. Nevedel to ani Platón ani Aristoteles. Preto mali Gréci nielen otrokov a ich život a pekná sloboda boli na otroctvo nielen viazané, ale aj sama ich sloboda bola sčasti len náhodným, pominuteľným a obmedzeným kvetom, sčasti zároveň tvrdou porobou ľudského, humánneho. – Až germánske národy dospeli v kresťanstve k vedomiu, že človek ako človek je slobodný, že sloboda ducha vytvára jeho najvlastnejšiu prirodzenosť. (...) Germánsky duch je duchom nového sveta, ktorého cieľom je realizovať absolútnu pravdu ako nekonečné sebaurčovanie slobody, tú slobodu, ktorej obsahom je jej absolútna forma sama.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Philosophie der Geschichte (Filozofia dejín), 1837
Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Philosophie der Geschichte (Filozofia dejín), 1837 

Štúr upravil filozofiu Hegela: Nad Germánov umiestnil Slovanov
Keď Ľudovít Štúr r. 1840 ukončil v Nemecku štúdiá a vrátil sa do Bratislavy, pokračoval vo svojich prednáškach na slovenskej katedre na evanjelickom lýceu. Týkali sa nielen povinne vyučovaného bohoslužobného jazyka slovenských evanjelikov, vtedy tzv. bibličtiny, teda archaickej češtiny, ale aj literatúry, jazykovedy, histórie Slovanov vôbec a aj celkovej filozofie dejín. Jeho svetodejinné názory síce ovplyvnil Hegel, no Štúr si ho upravil - na rozdiel od nemeckého filozofa nevidel vrchol vývinu ľudstva v Germánoch, ale v Slovanoch. Štúr to zdôvodňoval aj tým, že Germáni sú podľa neho citovo prázdni, rozorvaní, sebeckí, zmyselní, utláčajú iných a pod. Práve v tomto videl Štúr rozpor v Hegelovej myšlienke umiestniť ich na civilizačný vrchol ľudstva. Budúcnosť a zavŕšenie dejín Štúr nachádzal v Slovanoch. Tých považoval za plných hlbokého citu, ozajstného ľudského srdca, ktorí údajne nikdy nikoho neprenasledovali a mnoho trpeli. Svoju úpravu Hegela Štúr zladil aj so spasiteľskou úlohou Krista v kresťansky ponímaných dejinách. V liste z 8. novembra 1842 svojmu priateľovi Samovi Bohdanovi Hroboňovi - vtedy študujúcemu v Halle – Štúr z Bratislavy napísal, že Hegela treba „prerobiť“:

Ano skutečně, život Germanů potápí se v hrozném odporu s (Hegelovou) myšlénkou, život těchto cituprázdných, rozervaných, člověčenstvo jen v sobě vidoucích, utískavých, smyslných Němců, a patrno z toho, že oni nemohou býti uskutočnitelé té věčně pravé, samospasitelné myšlénky, čili království Božího na zemi. Musíť to býti národ jiný, hlubokého citu plný, myšlénku věčně pravou již zcela pojatou a za takovou, ačkoli posud jen abstraktně, světem uznanou přejavší, národ neslýchaně mnoho trpěvší, nikdy jiné nepronásledovavší, národ sílou a počtem k ohromné ouloze mocný, národ srdce opravdu lidského, národ věřící a vidoucí, myšlénkou věčně pravou čili vůlí Boží se řídící, nikdy na ni neškemravší. Vyslovil-li myšlénku tuto Bohem poslaný, pln lásky nejčistější k člověčenstvu, stíhaný, pronásledovaný, sebe se obětovavší Kristus, musí národ, apoštol jeho té samé povahy co on býti, musil těch jistých osudů zažíti a musí se člověčenstvu posvětiti. A jelikož Kristus provedl myšlénku svou i životem, a nikde není odporu mezi ní a životem jeho, poskytl on nám zřetelný důkaz, že jest v světě našem provedení její možné, stane se skutečné a že přijíti musí království Boží na zemi. Byli-li Hellenové nadáni hlubokým citem a citem-li zavírali a představovali si myšlénku pravou, klestili-li ji Řimané mohoutným ramenem svým cestu, pojali-li ji Germané a obeznámili-li s ní svět, je-li pak každý světohistorický národ předešlého vyšší, jej v sobě zavírající, tedy musí nyní se blížící světohistorický národ reproductie všech předešlých býti, musí v něm býti myšlénka v citu (víra, Slovanská mysl), musí v něm býti ona jasná, ze sféry oné temnější vyňatá, ouplně vědomá a musí on i práci pro ni podniknouti moci a službě její zcela se posvětiti mohoucnost míti. (...) my jen na podstatě filosofie velikého myslitele Hegela dále stavěti můžeme. My si filosofii tuto přerobíme, ale si ji pevně přivlastniti musíme, k tomuto přerobení já vidím v listu Vašem pokynutí tu i tam, Bohdaňku!

Štúrovo chápanie germánskeho a slovanského myslenia
Ako Ľudovít Štúr chápal rozdiel medzi germánskym (v jeho literárnom ponímaní romantickým) a slovanským konaním, vidno z jeho listu českému vlastencovi Václavovi Staňkovi zo 7. mája 1843. 28-ročný Štúr tvrdí, že v germánskom svete sa napr. ľudia z nešťastnej lásky hádžu z veží alebo sa topia, no pre Slovanov a ich piesne údajne nie sú samovraždy z takýchto príčin typické. Slovan je podľa Ľudovíta Štúra skôr schopný obetovať sa za vyššiu vec. Ako príklad uvádza Čecha Jana Husa, ktorý sa obetuje pre pravdu, a opačný príklad nemeckého reformátora Martina Luthera, ktorého konanie spočiatku nie je jednoznačné. Úryvok z listu Štúra Staňkovi:

An v romantickém (teda germánskom) světě vidíme metání se z věží, skákání do vod, letění do boje pro nešťastnou lásku atd., nic z toho v slovanském světě nevidíte. Ve všech našich pověstech nenacházíte samovraždy, alebrž Slovan trpí smrt v službě pravdy ducha, jak Váš Hus atd., odhodlaně, z kterého ohledu jest svět Slovanů plastický. Odporné jest v světě germanském. V reformacii, největším ději tohoto světa, nikomu se nechce obětovati, i sám Luther z počátku couvá ve Wormsu, ale Hus jde se zpěvem na hranici pokojně.

Štúrova triáda vývoja dejín: Gréci-Germáni-Slovania, teda krása-pravda-dobro
Prednášky Ľudovíta Štúra vo svojom životopise spomínal aj jeho žiak Ján Francisci. Podľa nich videl Štúr vývoj dejín v postupnosti od Grékov a Rimanov k Románom a Germánom až k Slovanom, teda od krásy cez pravdu až k dobru:

Tam Štúr vyučoval, že dejepis nemá záležať len z vypočítania faktov a udalostí ako nesúvisiaceho a bez vnútornej myšlienky materiálu. Ale že treba v tých svetových udalostiach a dejoch hľadať a skúmať základnú myšlienku a ideu vývinu človečenstva. Taký starý grécko-rímsky antický svet v najvyššom svojom vývine uskutočňoval ideu krásy. Nasledoval svet románsko-germánsky ako uskutočňovateľ a reprezentant idey pravdy. Nasleduje uskutočňovanie idey dobra, a tú vyvinúť a uskutočňovať podľa svojej národnej povahy je povolaný svet slovanský. Takýmito vysvetlivkami a vývodmi bol každý cítiaci a mysliaci poslucháč oduševnený až do extázy za svoj národ a za Slovanstvo, lebo videl že Slovenstvo a Slovanstvo zahynúť nesmú, ale vyvíjať a rozvinúť sa musia neomylnou potrebnosťou historického vývinu človečenstva za uskutočniteľa a nosiča zvrchovanej úlohy človečenstva.

Bývalá budova evanjelického lýcea v Bratislave, kde Ľudovít Štúr učil do r. 1843, keď mu jeho odporcovia zakázali na škole účinkovať. V prednáškach pokračoval súkromne na svojom byte, ktorý si prenajímal neďaleko od školy.
Bývalá budova evanjelického lýcea v Bratislave, kde Ľudovít Štúr učil do r. 1843, keď mu jeho odporcovia zakázali na škole účinkovať. V prednáškach pokračoval súkromne na svojom byte, ktorý si prenajímal neďaleko od školy. 

Štúr spojil dejiny Slovanov s fenoménom zakliatia a odkliatia v rozprávkach
Ľudovít Štúr spojil svoju interpretáciu dejín Slovanov aj s fenoménom zakliatia a odkliatia v rozprávkach. Túto fantazijnú zložku ľudovej slovesnosti označil za "hlbokú pravdu". Slovania sú vraj ako národ zakliati a čaká ich odkliatie, teda prebratie svetodejinnej úlohy. Hrdinu, ktorý má odkliať Slovanov, prirovnal ku Kristovi. Štúrove názory na rozprávky sú najpodrobnejšie zachytené v rukopisných poznámkach jeho žiaka Karola Alexandra Modrániho. Úryvok:

Čo je zakliatie? Zakliatie má veľmi hlbokú myšlienku: je premena do nešťastného stavu; do bytosti, kde predošlý svoj stav vie - ale v tejto musí byť a musí sa nešťastným cítiť. (...) Takéto zakliatie veľmi často vidíme v národných povestiach našich. Skadiaľže to pochodí? Je tam hlboká pravda napospol - a na náš svet slovanský to je trest poslaný od Boha za odpadnutie od neho - teda odpadnutie od Božej pocty, pravdy, od svojich. Zlerobenie ľuďom, potom hlavne proti pospolitosti, obci - toto je všetko odpadnutie: a kto sa toho dopustí, dopustí sa najväčšieho hriechu - a za to sa zakľaje! (...) Teraz ale musí prísť odporný dej – moc tá musí sa zničiť a človek zakliaty odkliať. (...) Kto chce druhých odkliať, musí mať smelosť, vytrvalosť a poslušnosť, ktorá sebevoľca odkľaje. Bezbožníkov a vôbec všetkých hriešnikov môže odkliať nábožnosť a pokora – a toto je vlastná povaha nášho života. (...) A kto chce byť Slovan, musí sa naučiť poslušnosti – ako národní hrdinovia naši. Ináč bude zakliaty a do ríše slovanskej nikdy nevstúpi, nikdy náš zámok sklenený – svet slovanský – neuvidí! (...) Zakliatie toto v našich povestiach predstavené má hlboké značenie aj v našej histórii slovanskej. Keby sme z jednej výšiny na národ slovanský oči spustili - videli by sme v ňom zakliatosť. (...) Či je nie pravda, či sme nie všade odhodení, že nás za masu majú, že sme sluhovia druhým? Či nie sme zakliati? (...) Za to – kto chce národ z tej hroznej biedy, z toho nešťastia vytrhnúť – musí sa zo všetkého, čo mu toto zakliatie pritiahlo – odrieknuť; musí s vôľou pevnou všetky tie výstupky premôcť – teda pracovitosťou, trpezlivosťou a nábožnosťou – pri tej najväčšej sile musí byť pokorný. Pokora so silou je u Krista najvyššia cnosť – to je to najvznešenejšie, tam sila ducha vystupuje. (...) Iste, že sa naše zakliatie podarí odkliať - ale nie prv, dokiaľ sa nedáme do práce s tou najväčšou pokorou; nie prv - a dotiaľ sa len váľať budeme.

Ján Francisci, žiak a spolupracovník Ľudovíta Štúra, zberateľ a prvý vydavateľ slovenských rozprávok, na maľbe Petra Bohúňa. Francisci interpretoval rozprávky v duchu Štúrových názorov o veľkej budúcnosti Slovanov.
Ján Francisci, žiak a spolupracovník Ľudovíta Štúra, zberateľ a prvý vydavateľ slovenských rozprávok, na maľbe Petra Bohúňa. Francisci interpretoval rozprávky v duchu Štúrových názorov o veľkej budúcnosti Slovanov. (zdroj: webumenia.sk)

Štúrov žiak Francisci: Najmladší syn v rozprávkach, napr. Popolvár, to sú Slovania
Ján Francisci, najprv žiak, potom spolupracovník Ľudovíta Štúra, vydal r. 1845 knižne prvú zbierku slovenských ľudových rozprávok. Mala názov Slovenské povesti (Slovenskje povesťi). K rozprávkam pridal úvod, v ktorom ich vykladal aj v duchu Štúrom upravenej Hegelovej filozofie dejín, či Štúrovej interpretácie fenoménu zakliatia. Francisci sa zameral na rozprávku o Popolvárovi, ktorú ako reprezentatívnu zaradil v zbierke na prvé miesto. (Popolvár je výraz pre človeka, ktorý sa „váľa v popole“, teda pri peci; inak sa nazýva aj pecivál, niekedy aj popolvál.) V úvode upozornil, že v slovenských rozprávkach zvyčajne víťazí najmladší syn, čo je podľa neho skrytým vyjadrením budúcej veľkej úlohy Slovanov ako „najmladšieho syna ľudstva“. Aj rozprávkový Popolvár je najmladší syn, ktorého starší bratia (interpretované filozofickodejinne: iné národy) považujú za neschopného. Popolvár však napokon v ťažkých skúškach obstojí najlepšie, až sa stane „najväčším na svete“. Úryvok z Francisciho úvodu v zbierke Slovenské povesti:

Slováci sami nepoznali, čo sú vlastne ich rozprávky, a len si ich so zbožnou mysľou rozprávali a prechovávali ich v pôvodnej ich pravde, hĺbke a tajomnosti, až by sa našiel hrdina pravde, ľudstvu čisto posvätený, ktorý by silným udretím čarovného prúta všetky kliatby, ich myšlienku pred svetom ukrývajúce, rozbil. Novorodený duch Slovanstva, najmladší syn ľudstva, je ten posvätený a vyvolený hrdina, ktorý, chcejúc si svet a život vytvoriť, vystupuje aj na toto zázračné pole a hľadá na ňom pre seba životnú krv, hľadá a zbiera elementy, do ktorých by sa vtelil; on to rozbijúc kliatby zakuklenosti na ich zboreninách jasné chrámy pravdy stavia. (...) Pozoruhodné je napokon to, že v týchto povestiach istota a myšlienka budúcnosti národa nášho je silne a jasne vyslovená - čo v prvej povesti tohto zväzku (Popolvár najväčší na svete) iba slepý nevidí. Hrdinu tej povesti ja považujem za zidealizované indivíduum Slovenska. Druhé povesti to napospol dokazujú, hlavne tým, aby som iné nespomínal, že v nich najmladší syn nad osudom sveta víťazí.

Rozprávka o Popolvárovi
Začiatok rozprávky o Popolvárovi:

Kde bolo, tam bolo, v sedemdesiatej siedmej krajine bolo, za červeným morom, za skleneným vrchom a za drevenou skalou, - bol raz jeden kráľ a ten kráľ mal troch synov. Všetci traja boli už hodní, slovom chlapi na mieste; ale tí dvaja starší boli prešibanejší a pekne sa vedeli medzi ľuďmi držať, za to ich všetci aj radšej videli, ako toho najmladšieho, ktorého iba Popolvárom volali, za to, že sa ustavične iba v popole váľal.

Prvú knižku slovenských rozprávok vydal Ján Francisci pod názvom Slovenskje povesťi a pod pseudonymom Janko Rimauskí r. 1845
Prvú knižku slovenských rozprávok vydal Ján Francisci pod názvom Slovenskje povesťi a pod pseudonymom Janko Rimauskí r. 1845 

Literatúra:
G. W. F. Hegel: Filozofia dejín (preklad T. Münz), 1957
Listy Ľudovíta Štúra, 1954
J. Francisci: Vlastný životopis, 1909
Ľ. Štúr: O poézii slovanskej (ed. P. Vongrej), 1987
Slovenskje povesťi, 1845 (ed. J. Francisci)

Skryť Zatvoriť reklamu