COVID 19 prináša aj pozitíva, niektoré inovácie vo vzdelávaní by sme mali zachovať

Písmo: A- | A+

Svet v školstve sa v tomto školskom roku posunul míľovými krokmi, aspoň čo sa týka núteného využívania technológií vo výučbe, používania iných metód vhodných na dištančnú výučbu.

Aj Svetové ekonomické fórum hovorí o zmenách, ktoré sme vo vzdelávaní vzhľadom na zavreté školy museli urobiť, ale ktoré boli pozitívne a mali by sme si ich ponechať. 

Technológie v procese učenia

Technológie majú obrovský potenciál pri podpore a prehlbovaní učenia. Pred pandémiou online platformy existovali len ako virtuálne kartotéky, ako skladiská materiálov. Žiadna výučba v nich neprebiehala. S týmto priestorom vieme urobiť oveľa viac. Môže sa zmeniť na pútavú, obohacujúcu a prístupnú online triedu. Videá a interaktívne médiá sú súčasťou učenia. Diskusia a zdieľanie nápadov, práca na skupinových projektoch môže prebiehať aj bez učiteľa, po vyučovaní. 

Obrázok blogu

Učitelia si možno ponechajú rôzne platformy na opakovanie formou hier, jazykári na učenie slovnej zásoby v primeranej miere, okrem Edupage možno budú preferovať iné nástroje na tvorbu testov (napr.: socrative.com). Podľa reprezentatívneho prieskumu Komenského inštitútu a Centra vzdelávacích analýz o priebehu a dopade dištančného výučby v školskom roku 2020/2021 na Slovensku až 53% učiteľov uviedlo, že žiaci si vďaka dištančnej výučbe zlepšili digitálne zručnosti.

Zapojenie študentov

Ak žiaci nemohli byť fyzicky prítomní na hodine, museli učitelia prehodnotiť, čo znamená angažovanosť žiakov. Aj to, ako si môžu byť istí, že žiaci boli skutočne do vyučovacieho procesu zapojení. Interakcie a diskusie, do ktorých sa študenti aktívne zapájajú, povedia oveľa viac o ich angažovanosti, ako len ich samotná prítomnosť v triede. Aj keď sa školské lavice opäť zaplnia, zapojme žiakov do zmysluplných diskusných aktivizujúcich a skupinových činností. Nech učiteľ nedominuje ani pred tabuľou, ani pred monitorom. 

Kreatívne hodnotenie

Počas pandémie neboli testy pod fyzickým dozorom učiteľa možné. Niektorí žiaci počas testovania v triede nepodajú taký výkon, aký by mohli. Pretože sú v strese. Tiež testy nezohľadňujú isté zručnosti ako kreativitu, kritické myslenie a pod. Častokrát sa zameriavajú skôr na vybavenie si informácií ako na skúmanie tém. Hodnotiť by sme čoraz častejšie mali otvorené úlohy ako sú názorové eseje, písanie blogov, zostavenie krátkych videí či podcastov. Hodnotenie takýchto úloh odmení kreativitu, zvedavosť i odbornosť. 

Obrázok blogu

Viac priestoru v hodnotiacom procese by učitelia mali dať reflexii a sebahodnoteniu, tiež hodnoteniu spolužiakmi. Popri klasickom známkovaní by rodičia i žiaci mohli raz za čas dostať aj stručné slovné hodnotenie šité na mieru, napríklad v podobe listu rodičovi a žiakovi. Podľa už spomínaného prieskumu Komenského inštitútu a Centra vzdelávacích analýz si slovné hodnotenie popri klasickom známkovaní vyskúšalo až 80% učiteľov. 

Žiaci ako partneri učiteľov

Aby žiaci a učitelia dosiahli vo vzdelávaní úspech, musia spolupracovať. V mnohých školách a krajinách to viedlo k tomu, že učitelia svojich žiakov pokladajú za partnerov vo vzdelávaní. Partnerský prístup sa prejavil v rôznych oblastiach - žiaci spolutvorili obsah, vyberali metódy a spôsoby práce, sami sa stali učiteľmi v rovesníckom vzdelávaní, participovali na projektoch i hodnotení. Žiaci nielen navrhujú činnosti aj spôsoby hodnotenia, sami ich aj vykonávajú, to všetko z nich robí aktívnych účastníkov vlastného učenia sa. 

Zmena zaužívaných spôsobov

Náhly prechod na online učenie, bez predošlých skúseností, bol pre mnohých žiakov a učiteľov ťažký. Ak však učitelia budú reflektovať získané skúsenosti, časom do svojich plánov určite zahrnú také metódy a aktivity, ktoré sa najviac hodia k ich predmetu. Som presvedčená, že zmenia spôsoby práce, budú skúšať nové aktivizujúce metódy, formy hodnotenia i učenia, tak, aby vyhovovali im i žiakom. Takmer 38% učiteľov z prieskumu Komenského inštitútu a Centra vzdelávacích analýz uviedlo, že si zlepšili svoju zručnosť inovovať výučbu, 32% prispôsobuje výučbu individuálnym potrebám žiakov. 

Korona kríza bola, je a zrejme aj bude obrovskou výzvou pre školy, žiakov i učiteľov. Ale všetky strany sa môžu z tejto výzvy poučiť, aby vylepšili výučbu pre budúcnosť.

Skryť Zatvoriť reklamu