Voliť zo zahraničia prostredníctvom voľby poštou

Napriek tomu, že voľba poštou zo zahraničia vo voľbách do NR SR je na Slovensku pre občanov SR (s trvalým pobytom či bez neho) zavedená od roku 2004, kedy nadobudol platnosť (29.05.2004) a účinnosť (01.10.2004) nový volebný zákon č. 333/2004 o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, si dovoľujem písať článok o tejto možnosti teraz (5 rokov po jeho zavedení) hlavne z toho dôvodu, že niektorí ľudia - voliči o voľbe poštou nevedeli. A keďže „neznalosť zákona neospravedlňuje“ - možno aj nasledujúcimi riadkami u niektorých čitateľov (možno aj práve u vás) túto neznalosť „odstránime“, prípadne túto neznalosť „doladíme“ u tej skupiny voličov, ktorí o existencii tejto možnosti vedeli, ale nevedeli o jej realizácii.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (12)

Ako som uviedol vyššie - zúčastniť sa parlamentných volieb môžu aj občania, ktorí budú v čase ich konania mimo územia SR. Zákonodarca touto možnosťou rozdelil občanov SR na 2 skupiny - na občanov SR, ktorí nemajú trvalý pobyt na území SR (§ 34 zákona uvedeného vyššie) a na občanov SR, ktorí majú trvalý pobyt na území SR (§ 35).

Občania SR v zahraničí bez trvalého pobytu na území SR

Na základe § 34 zákona o voľbách do NR SR môžu občania SR, ktorí nemajú trvalý pobyt na území SR využiť svoje aktívne volebné právo prostredníctvom voľby poštou zo zahraničia nasledovným spôsobom.

1. Musia sa zapísať do osobitného zoznamu voličov, ktorý vedie Mestská čast Bratislava-Petržalka zaslaním písomnej žiadosti (na adresu: Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Petržalka, Organizačné oddelenie, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava, Slovakia), ktorá musí byť doručená najneskôr 50 dní predo dňom volieb. Žiadosť musí obsahovať: meno a priezvisko; rodné číslo, a ak mu nebolo pridelené, dátum narodenia; adresu miesta pobytu v cudzine. K žiadosti je potrebné priložiť: čestné vyhlásenie v štátnom jazyku, že nemáte trvalý pobyt na území Slovenskej republiky; fotokópiu časti platného cestovného dokladu Slovenskej republiky s osobnými údajmi voliča alebo fotokópiu osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky.

Žiadosť si môžete stiahnuť tu.
Vzor - Čestné vyhlásenie si môžete stiahnuť tu.

2. MČ Bratislava-Petržalka zašle najneskôr 35 dní predo dňom volieb voličovi na adresu miesta pobytu v cudzine: obálku; hlasovacie lístky; návratnú obálku; poučenie o spôsobe hlasovania. Návratná obálka musí byť označená heslom "VOĽBA POŠTOU". Musí byť na nej uvedená adresa sídla Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Petržalka ako adresáta a adresa voliča ako odosielateľa.

3. Výkon hlasovacieho práva urobí volič obdobne ako vo volebnej miestnosti: Po vložení hlasovacieho lístka do obálky vloží volič zalepenú obálku do návratnej obálky a odošle ju poštou. Poštovné uhrádza volič. Pozor, platné a započítané budú len tie hlasy, ktoré budú doručené najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom volieb.

4. Po odoslaní si volič splnil svoju „občiansku povinnosť“. Na rad nasleduje povinnosť MČ Bratislava-Petržalka odovzdať doručené návratné obálky a osobitný zoznam voličov okrskovej volebnej komisii utvorenej pre daný volebný okrsok v deň volieb. Volebný okrsok a volebnú miestnosť utvorí starosta MČ Bratislava-Petržalka. Okrsková volebná komisia za prítomnosti zástupcu MČ Bratislava-Petržalka zakrúžkuje v osobitnom zozname voličov poradové čísla voličov, ktorí zaslali návratnú obálku. Potom otvorí návratné obálky a po vybratí obálok s hlasovacími lístkami zástupca Mestskej časti Bratislava-Petržalka tieto obálky vloží do volebnej schránky. Okrsková volebná komisia začne zisťovať výsledky hlasovania bezprostredne po vložení obálok do volebnej schránky. Tým sa zaručí tajnosť hlasovania.

Občania SR v zahraničí s trvalým pobytom na území SR

Na základe § 35 zákona o voľbách do NR SR môžu občania SR, ktorí majú trvalý pobyt na území SR, ale v čase volieb sa nebudú nachádzať na území SR môžu využiť svoje aktívne volebné právo prostredníctvom voľby poštou zo zahraničia nasledovným spôsobom.

1.Môže písomne požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou. Žiadosť musí byť doručená najneskôr 50 dní predo dňom volieb.

Žiadosť si môžete stiahnuť tu.

2.Obec zašle voličovi najneskôr 35 dní predo dňom volieb na ním určenú adresu pobytu v cudzine: obálku; hlasovacie lístky; návratnú obálku; poučenie o spôsobe hlasovania. Návratná obálka musí byť označená heslom "VOĽBA POŠTOU". Musí byť na nej uvedená adresa sídla obecného úradu obce ako adresáta a adresa voliča v cudzine ako odosielateľa.

3. Výkon hlasovacieho práva urobí volič obdobne ako vo volebnej miestnosti: Po vložení hlasovacieho lístka do obálky vloží volič zalepenú obálku do návratnej obálky a odošle ju poštou. Poštovné uhrádza volič. Pozor, platné a započítané budú len tie hlasy, ktoré budú doručené najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom volieb.

4. Po odoslaní si volič splnil svoju „občiansku povinnosť“. Na rad nasleduje povinnosť obce odovzdať doručené návratné obálky príslušnej okrskovej volebnej komisii najneskôr do skončenia hlasovania. Okrsková volebná komisia za prítomnosti zástupcu obce zakrúžkuje poradové čísla voličov a vyznačí voľbu poštou v zozname voličov. Potom otvorí návratné obálky a po vybratí obálok s hlasovacími lístkami zástupca obce tieto obálky vloží do volebnej schránky k ostatným hlasovacím lístkom. Tým sa zaručí tajnosť hlasovania.

Dôležité lehoty:
Slováci žijúci v zahraničí budú mať takúto možnosť najbližšie budúci rok (2010), kedy sa majú konať voľby do NR SR (12.06.2010). Preto som sa rozhodol uviesť lehoty uvedené v zákone priamo na konkrétne budúcoročné voľby, ktoré spracovala iniciatívna skupina okolo webu podmevolit.wordpress.com . Žiadosti pri oboch prípadoch musia byť doručené najneskôr 50 dní predo dňom volieb (t.j. 23.04.2010) - teda je ich potrebné poslať v predstihu (najneskôr 05.04.2010). Obec vám následne pošle potrebné materiály najneskôr 35 dní predo dňom volieb (t.j. 07.05.2010). Obálka musí byť doručená najneskôr posledný pracovný deň predo dňom volieb (t.j. 11.06.2010), preto je potrebné ju odoslať najneskôr 02.06.2010. Moja rada však je aby ste sa nespoliehali na tieto lehoty, vždy sa môžu vyskytnúť nepredvídateľné situácie a preto neodkladajte odoslanie "hlasov". Parlamentné voľby sa uskutočnia v sobotu 12.06.2010 a v prípade ak si chcete vybaviť voličský preukaz, pomocou ktorého môžete voliť v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na celom Slovensku, môžete si ho vybaviť v mieste trvalého bydliska od 13. mája do 10. júna 2010. Preukaz vybavíte v mieste trvalého bydliska na mestskom/obecnom úrade osobne alebo prostredníctvom splnomocnenia na počkanie.

Zdroj: z.č. 333/2004 Z.z v aktuálnom znení, podmevolit.wordpress.com

Obsah tohto článku môžete voľne šíriť ďalej s uvedením zdroja. Kopírovanie autora nezabíja, ale zvyšuje volebnú účasť.

Štefan Lazorčák

Štefan Lazorčák

Bloger 
  • Počet článkov:  1
  •  | 
  • Páči sa:  0x

začínajúci bloger a študent práva Zoznam autorových rubrík:  LegislatívaSúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

711 článkov
Monika Nagyova

Monika Nagyova

273 článkov
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
SkryťZatvoriť reklamu