Otvorený list primátorovi Revúcej: Bytové hospodárstvo s.r.o. Revúca, čas povedať "Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa", odvolať konateľa a odísť

Písmo: A- | A+

Bytové hospodárstvo s.r.o. Revúca je katastrofálne riadený mestský podnik. Tragédia je dovŕšená, keď primátor Revúcej miesto riešenia problému predlžuje agóniu podniku utopickými plánmi na ekonomický zázrak.

Vážený pán Ing. Július Buchta, primátor mesta Revúca,

dovoľujem si Vás osloviť takto verejne, lebo od našej prvej vzájomnej komunikácie vo veci Bytového hospodárstva uplynul viac ako rok a riešenie z Vašej strany je v nedohľadne.

Najprv malé zhrnutie vývoja a doteraz známe výsledky

Začalo sa to odposluchom záznamu mestského zastupiteľstva, kde bola šeptom vyslovená suma nezaplatených faktúr dodávateľovi tepla s centrálneho systému. Na základe podnetu vykonala Slovenská obchodná inšpekcia kontrolu, ktorá konštatovala "Kontrolovaný subjekt pri správe bytových domov nepostupoval v súlade s ustanovením §8 ods. 3) zákona č. 182/1993 Z. z o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 182/1993 Z. z.”), čím porušil ustanovenie § 8b ods. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Z. z., podľa ktorého je pri správe domu správca povinný hospodáriť s majetkom vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome s odbornou starostlivosťou v súlade s podmienkami zmluvy o výkone správy." To bolo v septembri 2020, dnes už bola uložená podniku aj smiešna pokuta 500 EUR, ale už sú na svete ďalšie dve kontroly v iných veciach ukončené s obdobným záverom, ktorý sa dá zhrnúť do konštatovania: "V Bytovom hospodárstve s.r.o. Revúca sa šafári s prostriedkami bytových domov od buka do buka a majiteľ bytu je zdieraný a zavádzaný pri každej príležitosti." Zostáva len dúfať, že vlastníkov bytov, ktorí prekonajú strach a vystúpia z revúckeho Matrixu bude pribúdať, lebo v dvanásťtisícovom meste, kde mestský úrad zamestnáva priamo 224 zamestnancov, z toho 18 vedúcich a spolu s mestskými podnikmi a podriadenými organizáciami celkom 423 zamestnacov z toho 37 vedúcich, teda odhadom cca 10% obyvateľstva závisí priamo od mesta a spolu so širšími rodinami je to možno štvrtina, je facebookový démon súhlasu s vrchnosťou všadeprítomný.

Takže poďme k tomu, čo sa ešte stále snažíte zakryť a "riešiť" podľa tradícií Slovenskej národnej strany, ktorej ste nominantom a čo zostalo po bašovaní dvojzáprahu SMER-SD a SNS, ktorého ste produktom:

 1. Dnes už je písomne v zmluve z 22.6.2021 o uznaní dlhu so spoločnosťou STEFE THS s.r.o. jasné, že Bytové hospodárstvo s.r.o. nemá na riadne a včasné zaplatenie faktúr za teplo v celkovej výške 247.462,08 EUR vrátane DPH. Perlou v tomto prípade je to, že tento dlh je zabezpečený záložným právom na prevádzkovú budovu Bytového hospodárstva v prospech STEFE THS. Je to presne tá mestská budova, ktorú ste v roku 2019 vložili do majetku tejto spoločnosti aby ste sa vyhli povinnosti vyhlásiť konkurz na Bytové hospodárstvo. Keď sme pri teple pre Revúcu. Kde ste boli, keď v roku 2020 prešiel biomasový kotol do vlastníctva STEFE THS, kde ste boli v roku 2018/2019, keď plynová kotolňa zásobujúca v lete celé mesto teplou vodou a v zime teplom podstatnú časť bytových domov prešla pravdepodobne z vlastníctva STEFE THS do vlastníctva dvoch fyzických osôb? Čo za zmluvu o predaji tepelného hospodárstva to podpísali Vaši predchodcovia? Kde sa vtedy podela Vaša proklamovaná snaha, ktorú možno parafrázovať ako "nedať zarábať súkromníkom na meste a občanoch mesta"?

 2. V decembri 2020 si Bytové hospodárstvo požičalo so zárukou štátu 200.000,- EUR pod zámienkou, že pandémia zasiahla jeho hospodárenie. A pritom pohrebné služby, ktoré poskytuje, prežívali v Revúcej pandemickú konjunktúru, ktorú Bytové hospodárstvo s vysokou pravdepodobnosťou blížiacou sa k istote využilo na zvýšenie marže pri predaji truhiel takmer na dvojnásobok oproti predchádzajúcemu obdobiu. S úsmevom medzi slzami sa dá povedať, že Revúčania až do posledného dychu robili všetko pre svoje mesto a takto zachránili kladný hospodársky výsledok Bytového hospodárstva 2522,-EUR v roku 2020.

 3. Podľa naposledy 21. novembra 2020 aktualizovaného prehľadu malo Bytové hospodárstvo s.r.o. nezaplatené faktúry po lehote splatnosti za cca 1 milión EUR. Je to suma, ktorá korešponduje s doteraz známymi zdrojmi tohto dlhu, prvým z nich je odpustenie pohľadávok voči nájomným bytom pred ich predajom v roku 2010 v neznámej výške, ktoré však spôsobilo Bytovému hospodárstvu v roku 2010 hospodárenie so stratou 336.000,- EUR. Avšak vieme, že v prvom polroku 2010 spoločnosť evidovala pohľadávky na "nájomnom" vo výške 519.029,13 EUR.

 4. Podľa prehľadu z roku 2015, len 4 domy s centrálnym vykurovaním a 11 domov s lokálnym kúrením mali napriek vynulovaniu v roku 2010 dlžobu za služby a dodávky vo výške 25.085,- EUR a 118.586,- EUR. Pri udávanom tempe rastu tejto dlžoby v rokoch 2013-2015 môže tento dlh v súčasnosti byť okolo 160 - 180tisíc EUR.

 5. Podnik bol v skutočnosti trvale stratový. Zisk dosahoval aj vďaka čudnému účtovníctvu, kde peniaze bytových domov boli vedené na podnikateľskom účte podniku a služby nakupované od tretích strán pre bytové domy boli vedené ako služby pre podnik. Dokonca aj truhly sa nakupovali a vkladali do majetku podniku a pri predaji sa účtovali nie ako predaný tovar, ale ako predávaný nadbytočný majetok a to isté platí aj o všetkých ventiloch, vodomeroch a iných materiáloch kupovaných pre bytové domy. Pevne verím, že každý kvalifikovaný účtovník pri tejto informácii spozornie a spýta sa: "Koľko DPH by asi po riadne vykonanej kontrole mali doplatiť?" . Skutočná ročná strata podniku začína s vysokou pravdepodobnosťou na sume 10 tisíc EUR a za desať rokov prezamestnanosti, neefektívnosti a účtovných chýb je tu ďalších 100-200 tisíc EUR.

 6. Takže už máme dohromady dve sumy, ktoré zhruba korešpondujú a vysvetľujú to, čo by malo byť predmetom skúmania orgánov činných v trestnom konaní:

  • Zistiť, aký by ma byť skutočný stav účtov bytových domov a koľko treba na ne vrátiť, lebo peniaze vybrané od spravovaných bytových domov boli využívané na prekrývanie stratovosti podniku a zlých politických rozhodnutí reprezentantov vlastníka podniku - mesta Revúca

  • Ako putovali peniaze nielen smerom k účtom Bytového hospodárstva, ale aj medzi účtami domov (keď boli konečne založené, väčšina až v novembri 2017, teda až 7 rokov po predaji bytových domov). V druhom prípade to bolo plátenie dier aby bolo možné zaplatiť faktúry firmám, čo zatepľovali momentálne iné domy. Predražené zatepľovanie a rekonštrukcie domov je zvláštna kapitola tohto smutného príbehu, ktorá ešte len čaká na otvorenie. Najvyšší zatiaľ zaznamenaný nezákonný transfer má hodnotu 51.000,- EUR.

  • Zistiť, kto bol tvorcom dvoch paralelných svetov účtov bytových domov, kde rozdiely medzi tým, čo vykazuje Bytové hospodárstvo a to, čo je v skutočnosti na účtoch vedených v banke sú v tisícoch EUR a obávam sa, že bude aj prípad s niekoľkými desiatkami tisícov EUR, najmä u bytových domov, kde správca "zorganizoval" rekonštrukciu.

Takže čiastočne zhrnuté, očakávalo by sa, že spravíte opatrenia, aby sa situácia čo najrýchlejšie vyjasnila. Ale opak je zatiaľ pravdou. Trvalo rok, dokiaľ na mestskom zastupiteľstve odznelo, že mnou načrtnutý problém je realita a treba s tým niečo robiť. Za celý ten rok ste najprv skúsili na jeseň 2020 mi zapchať ústa ponukou platenej "spolupráce pri hľadaní riešení", po neúspechu tejto ponuky ste prišli s "geniálnym" nápadom transformovať Bytové hospodárstvo s.r.o. na sociálny podnik a prekryť jeho situáciu dotáciami vylákanými od štátu pod hlavičkou "sociálneho podnikania" a zákazkami bez verejných súťaží, lebo verejné obstarávanie je Vás trvalý nepriateľ číslo jedna, ktorého nevýhodnosť pre Revúcu a ako prekážku Vášho poňatia samosprávnej ekonomiky spomínate pri každej možnej príležitosti.

V júli 2021 však prišlo vyúčtovanie pre bytové domy za rok 2020 a som toho názoru, po kontrole vyúčtovania viacerých bytových domov, že bolo hrubo zneužité na zníženie potenciálnej sumy na vrátenie bytovým domom, lebo najmä u bytových domov, kde prebiehali rekonštrukcie bolo do vyúčtovania za rok 2020 zaúčtovaných aj viacero podstatných položiek vraj "zabudnutých alebo zle vyúčtovaných" v roku 2019. Zneužíva sa pritom systém dvojitého účtovníctva, ktorý zrejme stále beží. Tých, čo sa na to sťažujú Bytovému hospodárstvu s.r.o. a aj Vám ako štatutárovi 100% vlastníka, odbíjate odkazovaním na Bytové hospodárstva, zamietaním sťažností ako neopodstatnených, odkladaním a pod. Konsolidovaná výročná správa mesta Revúca nie je položená na správnych údajoch, lebo nereflektuje skutočnú situáciu Bytového hospodárstva s.r.o. ako súčasti konsolidovaného celku a auditorke ste neposkytli relevantné informácie aby mohla zhodnotiť reálne riziká a dopady na hospodárenie mesta a tak vyzerá aj jej záver. Čiže sa zjavne nechystáte situáciu riešiť, lebo začiatkom každého riešenia je poznanie skutočnosti a príčin.

Aby sa situácia vyriešila rýchlo, bolo by najlepšie aby si mesto požičalo aspoň 700.000,- EUR , vložilo ich do základného imania podniku a tak umožnilo vrátiť čo najrýchlešie peniaze na účty bytových domov a splatiť niektoré dlhy (čo som Vám navrhoval už na jeseň 2020, ale pretože ste to neurobili bol som nútený podať trestné oznámenie). Práve mesto by malo niesť ťarchu zlého hospodárenia Bytového hospodárstva a nie vystavovať riziku obyvateľov bytových domov riadne platiacich všetky zálohy a platby, ktorí bez toho aby o tom vedeli boli dojnou kravou. To by od Vás vyžadovalo priznanie Vašich chýb, Vašich predchodcov a chýb nominantov mesta vo funkcii konateľa podniku Bytové hospodárstvo s.r.o. Zjavne sa na to nechystáte a celá Vaša aktivita sa sústreďuje na jednej strane na vytváranie zdania, že sa situácia v Bytovom hospodárstve dá vyriešiť naberaním ďalších zamestnancov a presunom ďalších kompetencií z mesta na Bytové hospodárstvo.

Neviem v aký zázrak (okrem toho, že začnete tlačiť chýbajúce peniaze) čakáte, keď na mestskom zastupiteľstve 9.9.2021 jasne zaznelo, že možno už v októbri nebude mať podnik ani na výplaty a doteraz nik nepriniesol dôkaz, kde zoberie tých cca 75.000,- EUR, ktoré bude musieť v roku 2022 zaplatiť navyše ako splátky uznaného dlhu a korona pôžičky. A to v situácii, keď napriek obštrukciám zo strany mesta a Bytového hospodárstva vzniká v Revúcej bytovému hospodárstvu konkurencia, ktorá len v oblasti správy bytov už dnes znamená zníženie príjmov za správu viac ako o 20.000,- EUR ročne.

Na druhej strane sa púšťate resp. sa snažíte dokončiť niektoré projekty, ktorých jediným účelom je Vaše zviditeľnenie v budúcom volebnom roku do samospráv. Väčšina z nich je odsúdená na krach a Revúca sa aj vďaka Vám zrejme čoskoro dostane do učebníc ekonomiky a pojem "revúcka cesta" bude paralelou "gréckej cesty" ako príklad samosprávy, ktorá svojou činnosťou zničila podnikateľské prostredie mikroregiónu, priviedla neúmerným zadlžovaním domácností, ktorým prostredníctvom bytového hospodárstva doslova nanútila ich príjmom neprimerané predražené investície do bývania a časť z nich tak v budúcnosti naženie do náručia exekútorov a nakoniec zaťažila rozpočet prevádzkovými nákladmi na zariadenia a akcie, ktoré nezodpovedajú skutočnám potrebám mesta. Výsledkom bude nefunkčné mesto, ktoré už dnes má problémy s parkovaním, odpadom, čistotou, dopravou .....

Preto Vážený pán primátor Ing. Július Buchta, si Vás dovoľujem vyzvať, aby ste v záujme predovšetkým majiteľov bytových domov v správe Bytového hospodárstva s.r.o. Revúca odstránili zásadný konflikt záujmov, ktorý bráni rýchlemu vyriešeniu situácie v Bytovom hospodárstve s.r.o. Revúca, spočívajúci Vo Vašej spoluzodpovednosti za jeho stav najmenej za predposledné volebné obdobie ako viceprimátor a posledné obdobie ako primátor, tým že okamžite odídete z funkcie. Predtým však napravte svoju chybu a odvolajte z funkcie konateľa Bytového hospodárstva s.r.o., Vášho nominanta, lebo tak ako aj vo Vašom prípade, nemožno očakávať riadnu nápravu chýb od tých, ktorí tieto chyby spôsobili respektíve o nich vedeli alebo mali vedieť a nič nespravili pre to, aby sa neopakovali a nepokračovali.

Lebo ako je to aj vo viere, priznanie "Moja vina, moja vina, moja preveľká vina" je základom pre odpustenie a ak chcete v Revúcej ďalej žiť relatívne v pokoji, budete toto odpustenie veľmi potrebovať.

Ing. Jozef Legény

Skryť Zatvoriť reklamu