Mestskí poslanci ubránili Revúcu pred kompostárenskou dierou do rozpočtu mesta

Písmo: A- | A+

Po epidémii dedinských čističiek odpadových vôd z fondov ISPA (pred vstupom do EÚ), ktoré potom  zostávali opustené aby sa mohli postaviť ešte väčšie ČOV z Kohézneho fondu, zasiahol Slovensko mor malých kompostární s podporou EŠIF.

Zavádzanie ako metóda na presadenie nezrelého projektu kompostárne, alebo kde nabral primátor 324 tisícovú úsporu.

Keď sa objavila informácia, že je problém s kompostárňou, začal som sa o problém zaujímať a závery, ktoré uvediem sú výsledkom zhruba 100 hodín zhromažďovania podkladov, štúdia príslušných noviel a to musím zdôrazniť, snahy o zistenie, ktorý údaj o odpadovom hospodárstve v dokumentoch mesta je relevantný a pravdivý. Pre pochopenie som musel zájsť až do roku 2010. Výsledkom je analýza projektu kompostárne a zberného dvora, ktorú som dal k dispozícii poslancom MsZ s právom využívať ju podľa vlastného uváženia.

Teda najprv, ako je to z ekonomikou odpadového hospodárstva v Revúcej.

  • S istotou možno povedať, že ani jeden údaj o množstve odpadu vo výročných správach a záverečných účtoch mesta neumožňuje zaujať kvalifikované hodnotiace stanovisko k nákladom na odpadové hospodárstvo a k ekonomike riešenia tohto problému vo vlastnej réžii. Viď nižšie uvedená tabuľka.

  • V roku 2020 mesto vybralo na poplatkoch za odpady 302 tisíc EUR a zaplatilo za ich komplexné spracovania a odvoz 598 000 EUR. Deficit je teda vo výške 296 000 EUR. V roku 2014 bol deficit 343 000 EUR a medzitým bol najlepší výsledok v roku 2018, kde bo "iba" 229 000 EUR.

  • Neplatenie za odpady je revúcky šport, v príslušnom roku si podľa dostupných údajov nesplní povinnosť viac ako 25% plátcov. Podstatnú časť ročných príspevkov od občanov za odpad tvoria splátky za predošlé roky. V roku 2020 bol nedoplatok len za rok 2020 zaokrúhlene 72 tisíc EUR. Dnes sa blíži výška celkového nedoplatku k výške celoročných nákladov na odpadové hospodárstvo.

  • Primátor Buchta neustále opakuje mantru o drahom dodávateľovi služieb, ktorého chce nahradiť lacným mestským podnikom. Treba však povedať, že Revúca v prepočte na jednu tonu odpadu dostáva korektnú službu za korektnú cenu a priemerná celopodniková cena dodávateľa služby v meste Revúca je nižšia ako u mestskej spoločnosti s podobným rozsahom činnosti v Prešovskom kraji, teda zjavne ide o nákladovo efektívne pracujúceho dodávateľa.

  • V súťažných podkladoch v súťaži v roku 2018 sa udáva, že počas 4 rokov sa predpokladá ročne uloženie 4300 ton odpadu na skládku a potreba zhodotiť 400 ton BRKO

  • V žiadosti o podporu projektu kompostárne a pri technickom návrhu sa pracuje s 838 tonami odpadu zo záhrad a parkov a 868 tonami biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, teda cca 1700 tonami BRKO ročne, púhy pohľad do tabuľky hovorí, že realita je iná.

Odpady Revúca
Odpady Revúca (zdroj: J.Legény)

Kde sa vzala omieľaná úspora 324 000 EUR z výstavby kompostárne?

S najvyššou pravdepodobnosťou ide o výšku predpokladaného zníženia nákladov riešenia odpadov v budúcich rokoch pre samosprávu, ak by to robila mestská spoločnosť (novozaložené Technické služby mesta Revúca) oproti súčasnému poskytovateľovi služby, ktorý má však platnú zmluvu až do roku 2023. Vychádza sa pritom z hypotézy, že súčasné poplatky od obyvateľstva pokryjú náklady spoločnosti na odpadové hospodárstvo. Treba povedať, že pri takom zložení a množstve odpadov by to znamenalo, že by to tento začínajúci podnik na zelenej lúke robil o tretinu lacnejšie ako teraz mne známy najlacnejší poskytovateľ na Slovensku. Pre informáciu, pred kým sa má triasť konkurencia, je to celkový náklad okolo 330 000 až 360 000 EUR pri poplatku za odpad 30 EUR na obyvateľa (všetko vrátane DPH). Nie je samozrejme účelom tohto blogu meditovať o vplyve zaobstarania potrebného vybavenia (s dotáciou alebo bez) a vplyvu tohto na ceny a náklady, ale je zrejmé že aj bez tohto v oblasti poplatkovej politiky v meste Revúca sme konfrontovaní vyhláseniami na úrovni zbožných želaní a stavania vzdušných zámkov.

Prevádzka kompostárne je z princípu stratová.

Približne rovnaký projekt s rovnakou kapacitou a rovnakými nákladmi a aj mierou spolufinancovania ako bol navrhovaný v Revúcej je realizovaný a už funkčný v Banskej Štiavnici, pre ktorého prevádzku profesionáli znalí veci počítal v projekcii stratu z prevádzky 100 000 EUR ročne. Zvýšenie nákladov malo byť 135 000 EUR, 35 000 EUR mala byť úspora z ukladania a manipulácie BRKO pri skládkovaní. V roku 2020 mala kompostáreň stratu 35 000 EUR, ale to aj vďaka tomu, že celú prevádzku má na starosti iba jeden pracovník (klobúk dole!), čiže v prípade Revúcej, kde projekt počíta s 3 pracovníkmi na plný úväzok a 2 sezónnymi by táto strata bola asi 70 000 EUR. Na tomto mieste musím pochváliť nielen projekt v Banskej Štiavnici ale aj projekt v Bardejove, s ktorými som sa musel podrobne zoznámiť, aby som mal nejakú porovnávaciu základňu pre ekonomiku projektu v Revúcej. Bolo jasné, že mestá aj vďaka zjavnej kompetencii ich odpadárov vedeli presne ako zasadiť projekt do kontextu existujúceho systému, navrhli nákladovo efektívne riešenia a minimalizovali dopad stupňujúcich sa požiadaviek na separovanie na zvyšovanie nákladov. Nakoniec uvediem niekoľko perličiek z projektu kompostárne v Revúcej schválenom slovutnou hodnotiacou komisiou Ministerstva životného prostredia (týmto súčasne pozdravujem aj pána ministra Budaja a pýtam sa, či aj on sa riadi zásadou opakovanou Dolly Leviovou v muzikály Hello Dolly!, že peniaze sú ako hnoj a treba ich rozhadzovať aby prinášali úžitok a pripomenúť, že Dolly znalá veci predpokladá, že je to rozhadzovanie na úrodnej zemi a nie na púšti a tento projekt je ekonomická púšť resp. spúšť):

  •  v projekte je zahrnutých 1,2 milióna biodegradovateľných 10 litrových sáčkov na BRKO (pri jednej značke to môže predstavovať aj 8 ton sáčkov v rolkách), zásoba na 5 rokov. Skúsení vedia že biodegradovateľný sáčok aj pri skladovaní stráca svoje vlastnosti dosť rýchlo, takže si dovoľujem povedať, že podstatná časť tejto zásoby skončí v komposte bez využitia.

  • V projekcii prevádzkových nákladov projektu na roky 2022-2044, kde súčasťou mimo stavebných častí kompostárne (hodnota 1 milión EUR mez DPH) je traktor s príslušenstvom, hygienizačná jednotka pre zhodnotenie kuchynského BRKO, auto s hákovým nosičom kontajnerov, kontajnery, zberné nádoby a príslušenstvo, drvič kuchynského odpadu a drvič/štiepkovač a bubnový rotačný triedič (spolu zariadenia za 0,9 mil. EUR bez DPH) sa počíta s ročnými prevádzkovými nákladmi 70 tisíc EUR, z čoho je 48 tisíc na mzdy a odvody, 11,6 tisíca na PHM a mazadlá energie a voda 3,2 tisíca EUR ostatné drobné položky a nakoniec opravy a údržba+pomocný materiál vo výške 300,- EUR!!!! ročne, po celých 23 rokov!

  • spotreba PHM je v projekte počítaná len na 460 motohodín práce traktora, ostatné motorové zariadenia zrejme bude poháňať láska k životnému prostrediu. Ak sa počíta s tým, že traktor bude fakticky pracovať len jeden deň v týždni, potom nie je jasné, načo mesto kupuje v rámci projektu zberného dvora ďalší traktor s príslušenstvom.

Aby sme uzavreli tento príklad ekonomického myslenia zatemneného vidinou že však len 5% platí žiadateľ, treba povedať, že príklady iných miest s vlastnými technickými službami ukazujú, že aj keď berú dotácie ako barani na rohy, tak so zyvšujúcimi sa poplatkami za ukladanie odpadu, nárokmi na recykláciu ich náklady na odpadové hospodárstvo stúpajú a poplatky obyvateľstva za odvoz a likvidáciu odpadov tiež. Je to ekonomická realita, ktorú žiadne zbožné prianie primátora nemôže zmeniť, iba keby pod mestským úradom objavili zlatú žilu.

Preto pri tom, aké podnikateľské úspechy dosiahlo Bytové hospodárstvo s.r.o Revúca, 100% mestská spoločnosť, kde dnes beží vyšetrovanie a výška škody len majiteľom spravovaných bytov sa odhaduje na niekoľkostotíc EUR, nehovoriac o tom, že mestu možno hrozí, že príde o budovu danú do majetku tohto podniku, nie je žiadny predpoklad, že to dopadne inak s novozaloženými Technickými službami mesta Revúca s.r.o, kam asi predpokladá primátor zveriť projekt kompostárne spolu s projektom zberného dvora.

Dovoľujem si vysloviť hlboké presvedčenie, že odmietnutím spolufinancovania projektu poslanci MsZ uchránili mesto Revúca pred množstvom zdrojov konfliktov a problémov medzi obyvateľmi mesta a hlavne rizikom zaťaženia rozpočtu mesta splácaním záväzkov vyplývajúcich z realizácie a zo zlyhania zle načasovaného a nekvalitného projektu v prostredí, kde na jeho úspech nie sú vytvorené podmienky. Treba zdôrazniť, že žiadny z nich nespochybňoval potrebu kompostovania, ale ich výhrady sa týkali spôsobu prípravy a najmä návrhu ekonomiky, fungovania a umiestnenia projektu.

Súčasný dodávateľ má uzavretú zmluvu do roku 2023, je preto čas nájsť skutočné riešenie a naozaj vhodné umiestnenie kompostárne a nemusí to byť kompostáreň iba pre Revúcu. Ak sa neustále hovorí o pozdvihnutí Revúcej je potrebné osloviť aj okolité obce a najmä podnikateľov v agrosektore a v energetike obnoviteľných zdrojov a nájsť skutočne nákladovo efektívne riešenie. Niektoré námety som zahrnul aj do spomínanej analýzy. Znižovať náklady na odpady však môže radnica začať už zajtra, keď sa zamyslí, prečo v Revúcej na rozdiel od iných sledovaných miest veľkoobjemový odpad tvorí skoro polovicu tonáže a zredukuje ho na primeranú úroveň ako v iných mestách, v tomto prípade je to treba zmenšiť desaťnásobne.

Skryť Zatvoriť reklamu