Putovanie po slovenských Kalváriách L - Banská Štiavnica

Písmo: A- | A+

Najvýpravnejšia Kalvária, postavená v prekrásnom prostredí, sa dnes podrobuje potrebnej rekonštrukcii, ktorej úlohou je prinavrátiť jej niekdajší lesk...

Image00045.JPG

Iniciátorom výstavby Kalvárie, majestátne sa týčiacej na 726 metrov vysokom Ostrom vrchu nad mestom, bol jezuita František Perger.

Image00001.JPG

Páter, ktorého rukopis nesie i Kalvária v Prešove, sa pre kompozíciu najvýznamnejšieho slovenského barokového súboru inšpiroval Kalváriami v Hernals pri Viedni, Grazi a Bratislave, ktoré spoznal počas svojho pôsobenia v týchto miestach.

Image00002.JPG

Samotná výstavba Kalvárie prebiehala v rokoch 1744-1751. Sprievody pútnikov tu už v prvých rokoch po dokončení mali ustálený priebeh. Vydajme sa po ich stopách!

Image00036.JPG

Za zvukov hudby, spevu a modlitieb sa sprievod dostal k prvým trom úvodným kaplnkám, ktorých scény znázorňujú začiatok, prípravu a posolstvo Ježišovho verejného účinkovania.

Image00005.JPG

Začiatok deja je v Nazarete, kde Kristus opúšťa rodičovský dom. Zastavenie znázorňuje rozlúčku Ježiša so svojou Matkou.

Image00003.JPG

Druhé zastavenie vyjadruje trojnásobné pokúšanie diablom, odohrávajúce sa na púšti počas Ježišovho štyridsaťdňového pôstu.

Image00007.JPG

Scéna umývania nôh apoštolom už uvádza do nasledujúcich udalostí. Približuje Kristov čin, ktorým dáva učeníkom príklad láskavého postoja k blížnemu.

Image00004.JPG

Po úvodných troch zastaveniach lipová aleja doviedla sprievod až k dolnému kostolu, postavenému na úpätí kopca.

Image00006.JPG

Ústredná okrúhla kaplnka s kupolou je spojená krídlami s menšími bočnými Kaplnkami Božského srdca a Bolestnej Panny Márie.

Image00008.JPG

Reliéfna scéna hlavného oltára v interiéri predstavuje výjav Poslednej večere

Image00009.JPG

Z dolného kostola odchádzame po ľavej strane cestou siedmich pašiových zastavení

Image00012.JPG

Prvé predstavuje výjav modliaceho sa Krista na Olivovej hore

Image00019.JPG

Kaplnky zastavení majú rovnaké stavebné usporiadanie, čím zvýrazňujú pravidelnosť symetrickej kompozície.

Image00018.JPG

Chodník po prvom pašiovom zastavení prechádza popri budove Svätých schodov, ktoré sú postavené zo stavebných a kompozičných dôvodov mimo chronológiu deja.

Image00015.JPG

Predstavujú napodobeninu schodov Scala Sancta uctievaných v Ríme

Image00022.JPG

Tie podľa tradície pochádzajú z Pilátovho paláca v Jeruzaleme, kde počas procesu po nich vystupoval aj Kristus.

Image00021.JPG

Pokračujeme chodníkom stúpajúcim do prudkého kopca za ďaľšími zastaveniami

Image00030.JPG

Druhé pašiové zastavenie predstavuje Judášovu zradu

Image00031.JPG

Nasledujú zastavenia Odsúdenie a Kristus pred Herodesom

Image00029.JPG

Banskoštiavnický súbor je vkusne zasadený do jednotlivých terénnych stupňov

Image00023.JPG

Po piatom zastavení, znázorňujúcom Bičovanie, nasleduje výraznejšia stavba postavená v osi súboru, predstavujúca symbolické naznačenie Pilátovho paláca.

Image00034.JPG

Dole je výjav väznenia Krista a na vyvýšenom balkóne scéna Ecce homo (Hľa, človek)

Image00033.JPG

Nasleduje šieste a siedme zastavenie s výjavmi Nesenie kríža a Pribíjanie na kríž

Image00039.JPG

Po poslednom zastavení a krátkom výstupe sa dostávame k hornému kostolu, ktorý predstavuje kompozičný vrchol Kalvárie.

Image00041.JPG

Táto krajinná dominanta, viditeľná zo širokého okolia, je dnes v dezolátnom stave. V interiéri kostola bol výjav Ukrižovania.

Image00035.JPG

Aj socha Mojžiša s tabuľami Desatora, ktorá je na sokli naľavo od vchodu, potrebuje zgenerálkovať...

Image00040.JPG

Pod vrcholom kopca, za horným kostolom, je Kaplnka Božieho hrobu

Image00038.JPG

Z úrovne horného kostola sú pekné výhľady na Banskú Štiavnicu a jej okolie

Image00044.JPG

Po vyvrcholení deja Ukrižovaním a návšteve Božieho hrobu nasleduje zostup pravou stranou kopca popri zastaveniach Siedmich bolestí Panny Márie.

Image00042.JPG

Zastavenie Obriezky. V pozadí jedno z banskoštiavnických sídlisk.

Image00037.JPG

Ďaľšie zastavenia predstavujú výjavy Útek do Egypta, Dvanásťročný Ježiš v chráme, Stretnutie na Krížovej ceste, Ukrižovanie a Pieta.

Image00043.JPG

Image00032.JPG

Image00026.JPG

Image00027.JPG

K budove Svätých schodov zostupujeme z druhej strany

Image00028.JPG

V období baroka sa Sväté schody mimoriadne uctievali ako autentická pašiová relikvia. Aj preto vzniklo ich viacero napodobenín práve na Kalváriách.

Image00025.JPG

Poslednú z bolestí Panny Márie znázorňuje scéna ukladania do hrobu

Image00024.JPG

Image00020.JPG

Image00010.JPG

Celý kalvársky komplex uzatvára súsošie Sedembolestnej Panny Márie pod krížom, umiestnené na priestranstve  za dolným kostolom.

Image00013.JPG

Image00014.JPG

O udržiavanie a zveľaďovanie súboru sa dvesto rokov staral Kalvársky fond. V roku 1951 bol však znárodnený komunistickým režimom a začalo sa obdobie chátrania a rozkrádania tejto významnej kultúrnej pamiatky.

Image00016.JPG

Kalvárii sa však začína konečne blýskať na lepšie časy. Nadácia VÚB prispeje v najbližších desiatich rokoch sumou 20 miliónov korún! Je to najvyššia čiastka, akú kedy nejaká slovenská firma venovala na záchranu jednej kultúrno-historickej pamiatky. V pozadí na fotografii je veža Starého zámku.

Image00017.JPG

V najbližších dvoch rokoch sa práce sústredia na obnovu dolného kostola, kde sa vybuduje priestor pre návštevníkov a expozícia. Obnova Kalvárie sa teda začala naplno. Komplex, ktorý už bol zaradený do zoznamu 100 najohrozenejších pamiatok sveta, si to určite zaslúži...

Image00011.JPG


Skryť Zatvoriť reklamu