Pokuta za nenosenie rúška (praktiky RUVZ) v Nitre - video.

Písmo: A- | A+

23.11.2020 som mal dostať pokutu za to že som nemal rúško na pošte. Bola na mňa zavolaná polícia. Na príchod policajtov som čakal 20 minút. Keď prišli tak sa ma pýtali že či budem súhlasiť z pokutou za nenosenie rúška.

V stredu 24.3. som bol druhý raz vypovedať na RUVZ ohledne pokuty za nenosenie rúška lebo mi 23.11.2020 na hlavnej pošte v Zlatých Moravciach chceli dať policajti pokutu tisíc eur za to že som nemal rúško. 1.2.2020 mi prišiel rozkaz na zaplatenie pokuty vo výške 250 eur. Proti rozhodnutiu som v zákonnej lehote 15 dní podal odpor v nasledujúcom znení. 

Marek Tencer narodený....... , bytom...... . 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva ul. Štefániková 58, 949 63 Nitra 

Vec: Odpor proti rozkazu o uložení pokuty č. URH/A/2021/00208 podanie

V zmysle poučenia podávam odpor proti Rozkazu o uložení pokuty za správny delikt na úseku verejného zdravotníctva.

§56 ods. 1 písm. c) zák. č. 355/2007 sa na moju osobu nevzťahuje nakolko som 23.11.2020 a a ani v predchádzajúcich mesiacoch netrpel žiadnym infekčným ochorením a počas 90 dní pred 23.11.2020 ako ani v tento deň som nebol v zahraničí, nemal som pozitívny test na covid19, nemal som žiadne infekčné ochorenie, nebola mi nariadená izolácia a preto sa na mňa nevzťahovali ani žiadne karanténne opatrenia.

Zákon nedefinuje "prekrytie horných dýchacích ciest" 

Neexistuje zákonná povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest. nakoľko zákon č. 355/2007 § 48 ods. 4 písm. r, prikazuje len používať preventívne, ochranné pomôcky, povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest z tohto zákona nevyplýva.


podľa: ústavného zákona č. 460/1992 Zb.

čl 2. (2) Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. 

(3) Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá. 

Čl. 13. (1) Povinnosti možno ukladať 

a) zákonom alebo na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd, 


 

Zákon č. 400/2015 Z. z o tvorbe právnych predpisov 

§ 2 (2) Vyváženosť právneho poriadku predpokladá zosúladenie všetkých jeho súčastí. Toto zosúladenie predpokladá súlad právneho predpisu 

a) s právnym poriadkom tak, že dosahovanie cieľov sledovaných jedným právnym predpisom nebráni alebo nesťažuje dosahovanie cieľov sledovaných iným právnym predpisom, 

b) nižšej právnej sily s právnym predpisom vyššej právnej sily,

c) s medzinárodnoprávnymi záväzkami Slovenskej republiky,

d) s právom Európskej únie

 Ani hlavný hygienik Ján Mikas a ani Urad verejného zdravotníctva nemali dňa 23.11.2020 kompetencie vydávať vyhlášky počas núdzového stavu.

Na Slovensku platí zákaz mučenia, krutého, neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestu.

Nosenie rúška mi zvyšuje odpor pri dýchaní čo mi bráni riadne dýchať čo mi spôsobuje mučenie. 

 Ľudské práva sú:

 NEODŇATEĽNÉ, NESCUDZITEĽNÉ, NEPREMLČATEĽNÉ, NEZRUŠITEĽNÉ. 

Dňa 31.12.2020 som na žiadnej pošte nebol z toho dôvodu je toto rozhodnutie zmätočné. (lebo v časti rozhodnutia písali že som na pošte bol 23.novembra čo je pravda ale to že som mal byť na pošte 31.12. už nebola pravda) vyššie uvedených dôvodov Vás žiadam o zrušenie platobného rozkazu!

V druhej polovici februára som dostal predvolanie na ústne pojednávanie na 3.3.2020. na RUVZ v Nitre. Po príchode som oznámil že si zo stretnutia budem robiť zvukovú nahrávku o čom som ich tiež informoval viac dní pred tým telefonicky. Z nahrávaním nesúhlasili a povedal mi právny zástupca RUVZ v Nitre že odročuje dnešné pojednávanie z dôvodu že si nahrávam

Keď som sa ho opýtal ktorý zákon mi to zakazuje tak mi povedal zákon ale paragraf, odsek, písmeno mi nepovedal a to aj napriek tomu že som žiadal aby mi povedal presný paragraf, odsek, písmeno v zákone. 

Ďalšie predvolanie som dostal na stredu 24.03.2020

Po príchode odo mňa jeden z dvoch právnych zástupcov RUVZ v Nitre ktorý so mnou neskôr viedli pojednávanie chcel aby som si dal respirátor načo som mu prečítal zákon č. 71 o správnom konaní paragraf 33 ods (2) Správny orgán je povinný dať účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu, k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

Na to mi tento človek drzo zaklamal že na mňa sa zákon o správnom konaní nevzťahuje ale na mňa sa vzťahuje zákon o priestupkoch č. 372/90 paragraf 94. Tento paragraf hovorí: 

Správny orgán svoje právoplatné rozhodnutie o priestupku zruší, ak zistí, že osoba, ktorá bola uznaná vinnou z priestupku, bola za ten istý skutok súdom právoplatne odsúdená alebo bola obvinenia zbavená. Táto osoba má nárok na vrátenie sumy, ktorú už zaplatila na úhradu pokuty a trov konania. 


Nebol som súdom právoplatne odsúdený a ani som žiadny súd nemal a ani nemal mať. Právny zástuca RUVZ mi povedal že na základe tohto zákona môžu o mne rozhodnúť aj bez môjho vypočutia až si nenasadím respirátor. Akokoľvek podmieňovať moju výpoveď na základe tohto zákona nemali žiadne právo. 

Ústne pojednávanie som si predstavoval tak že tam prídem dajú mi otázky a zapíšu do zápisnice všetko čo im poviem. Tak to bola moja naivná predstava lebo dosť zásadné veci v zápisnici niesú a ďalšie veci sú tam veľmi nepresne. 

Napríklad tam napísali citujem: "Ďalej citoval ustanovenia ústavy SR zákona č.400/2015 Z. z. konkrétne § 2 ods. 2, a záverom uviedol že jeho ľudské práva sú neodňatelné, nescudzitelné, nepremlčatelné, nezrušiteľné." 
V odpore som hneď za karanténymi opatreniami som písal: "Zákon nedefinuje "prekrytie horných dýchacích ciest" 

Neexistuje zákonná povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest. nakoľko zákon č. 355/2007 § 48 ods. 4 písm. r, prikazuje len používať preventívne, ochranné pomôcky, povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest z tohto zákona nevyplývá." Tento odsek vôbec do zápisnice nedal. 

A až následne som spomenul ústavný zákon ktorý má ale číslo 460 a nie 400 ako napísal do zápisnice právny zástupca RUVZ. Nepísal som o §2 ods.2 ale čl.2 (2) podľa: ústavného zákona č. 460/1992 Zb.


čl 2. (2) Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. 

(3) Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá. 

Čl. 2 (2) a (3) do zápisnice nedal. 

čl 13. (1) Povinnosti možno ukladať 

a) zákonom alebo na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd, 
Čl. 13 do zápisnice nedal. 

Zákon č. 400/2015 je zákonom o tvorbe právnych predpisov. 

§2 (2) vyváženosť právneho poriadku predpokladá zosúladenie všetkých jeho súčastí. Toto zosúladenie predpokladá súlad právneho predpisu 


 

a) s právnym poriadkom tak, že dosahovanie cieľov sledovaných jedným právnym predpisom nebráni alebo nesťažuje dosahovanie cieľov sledovaných iným právnym predpisom, 

b) nižšej právnej sily s právnym predpisom vyššej právnej sily,

c) s medzinárodnoprávnymi záväzkami Slovenskej republiky,

d) s právom Európskej únie

Toto do zápisnice tiež nedal. Do zápisnice dal len číslo zákona ale nedal tam správny paragraf odsek, písmeno. 

Čl. 120 ods. 2 do zápisnice nedal dal do nej len odsek 3.

 Ani hlavný hygienik Ján Mikas a ani Urad verejného zdravotníctva nemali dňa 23.11.2020 kompetencie vydávať vyhlášky počas núdzového stavu.

 Na Slovensku platí zákaz mučenia, krutého, neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestu.

Nosenie rúška mi zvyšuje odpor pri dýchaní čo mi bráni riadne dýchať čo mi spôsobuje mučenie. A až potom som napísal. 

 Ľudské práva sú:

 NEODŇATEĽNÉ, NESCUDZITEĽNÉ, NEPREMLČATEĽNÉ, NEZRUŠITEĽNÉ. Toto bol môj odpor ktorý RUVZ prišiel poštou. Takže oni neboli schopní odpísať jeden a pol strany. 

Ďalej nasleduje moja výpoveď. Dám sem tie časti výpovede ktoré mi nedali do zápisnice alebo zle napísali číslo zákona, paragrafu, odsek, písmeno. 

Nedali do zápisnice vôbec moje vysvetlenie prečo prísne opatrenia nemajú zmysel.

 

Napísal som: "Prísne opatrenia nemajú zmysel o čom svečí aj počet úmrtí na covid19 na Slovensku v prepočte na milion obyvateľov kde je Slovensko v prvej desiatke najhorších krajín na svete. To aj napriek tomu že mi sme zaviedli povinnosť nosenia rúšok medzi prvými na svete.

 

Do zápisnice tiež nedali že dňa 23.11.2020 (keď som bol na pošte bez rúška) Covid19 na Slovensku nebol v zozname nebezpečných chorôb.

 

Tiež v zápisnici chýba informácia o tom že 31.12.2020 som na pošte nebol.

 

Ďalej som im diktoval: zákon o núdzovom stave č. 227 čl.5 hovorí ktoré ľudské práva môžu byť obmedzené počas núdzového stavu. Prekeývanie horných dýchacích ciest ani rúška ani respirátory zákon o núdzovom stave nespomína. Právny zástuca RUVZ napísal len citujem: "zákon o núdzovom stave" žiadne číslo zákona a ani znenie. Zákon o núdzovom stave č. 227 čl. 5 hovorí ktoré ľudské práva môžu byť obmedzené počas núdzového stavu. Žiadne prekrývanie horných dýchacích ciest, ani rúška, ani respirátory zákon o núdzovom stave nespomína.

 

Tiež som diktoval do zápisnice zákon č. 400 o tvorbe právnych predpisov §4 ods. (3) Vykonávaným právnym predpisom nemožno ukladať povinnosti, meniť alebo doplňať právnu úpravu nad rámec zákona alebo upravovať spoločenské vzťahy v zákone neupravené, to neplatí až ide o nariadenie vlády podľa čl. 120 ods. (2). Právny zástuca RUVZ dal do zápisnice len paragraf a číslo zákona, žiadne číslo odseku tam nieje a o citacii paragrafu môžem asi len snívať. čl. 120 (2) vôbec do zápisnice nedal dal tam len čl. 120 (3) nariadenie vlády podpisuje predseda vlády. Do zápisnice nedal ani že uznesenie vlády ktorým boli opatrenia vydané nieje všeobecne záväzný právny predpis. 

Ani 3.3 a ani 24.3. mi nedovolili ani len hlasový záznam pojednávania. Odvolali sa na rozhodnutie najvyššieho súdu SR zo dňa 28.09.2016. pod sp. Zn. 10Sžo/95/2015. V tom rozhodnutí som nič čo sa týka zákazu nahrávania nečítal až tam niečo také nájdete napíšte mi do diskusie. Potom všetkom čo som z ich úst počul sa tomu že sa snažili silou mocou zabrániť nahrávaniu ani nečudujem.

 

Pozrite si video! Až ste článok čítali pustite si video od 10:55.

 

Toto sú v skratke praktiky regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nitre. A ako čerešničku na torte dodám že tie opatrenia nejak veľmi nedodržiavajú ani oni lebo ako som išiel na pojednávanie tak pani na chodbe na tvári nič nemala a tiež pán ktorý prišiel do miestnosti kde sme viedli pojednávanie opraviť počítač bez rúška a respirátora. 

Trošku veľa chýb nato aby to bola len náhoda. Čo poviete? A to som nemal na mysli chyby pravopisné. :-)

Skryť Zatvoriť reklamu