Práca za 216 eur s DPH/hod? Pozrite si závery z kontrol v mestských podnikoch. Metropolitný inštitút - za dva roky na bežné výdavky o milión EUR viac

Ktoré mestské organizácia dopadli najhoršie? Mestské lesy a Metropolitný inštitút...

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Útvar mestského kontrolóra vykonal v kontrolovaných subjektoch kontrolu hospodárenia s verejnými prostriedkami vynaloženými na externé služby pri vykonávaní činností v právnych veciach a veciach Verejného obstarávania vo vybraných mestských podnikoch a mestských organizáciách. Čo zistil?

Metropolitný inštitút

Z výsledkov kontroly vyplynulo, že kontrolovaný subjekt síce prijal na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou opatrenia, ktoré mali viesť k ich odstráneniu, no protiprávny stav podľa hlavného kontrolóra mesta pretrvával.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Metropolitný inštitút predložil zoznam prijatých opatrení, ktorými sa mali odstrániť nedostatky už v marci 2020, no práve za mesiac apríl/2020 bolo na základe inej kontrolnej činnosti zistené, že sa tieto opatrenia účinne neaplikujú.

Metropolitnému inštitútu bol návrh správy doručený dňa 03.06.2022. Metropolitný inštitút podal 2 námietky voči kontrolným zisteniam, ktoré boli čiastočne akceptované a zapracované do návrhu správy, ale nemali podstatný vplyv na hodnotenie splnenia odporúčaní.

Čo teda napríklad bolo zistené?

Obrázok blogu

Koľko nás stojí ročne tento inštitút?

V roku 2021 bol bežný transfer na činnosť organizácie: 1 835 639 Eur V členení:

SkryťVypnúť reklamu

- Personálne náklady 1 127 906 Eur

- Ostatné prevádzkové náklady a architektonické súťaže 707 733 Eur

Obrázok blogu

Koľko je to v roku 2022?

Bežný transfer na činnosť organizácie by sa podľa schváleného rozpočtu mal zvýšiť v roku 2022 - 2 114 483 Eur v členení:

- Personálne náklady 1 516 958 Eur

- Ostatné prevádzkové náklady a architektonické súťaže 597 525 Eur

Obrázok blogu

Bežné výdavky Metropolitného inštitútu narástli z roku 2020, keď činili cca 1,18 milióna EUR na 1,967 milióna EUR v roku 2021 až na predpokladaných 2,114 milióna EUR v rozpočte na rok 2022.

Trend rastu výdavkov najmä na mzdy kopíruje Vallov zaužívaní vzorec v oblasti personálnej politiky na magistráte.

Počet zamestnancov hore, výška nákladov na mzdy hore. Stačí si porovnať základné tabuľky, ktoré hovoria o magistráte za rok 2021 vs 2022.

Rozpočet výdavkov na pol. 610 - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania pre rok 2021
Rozpočet výdavkov na pol. 610 - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania pre rok 2021 
Rozpočet výdavkov na pol. 610 - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania pre rok 2022
Rozpočet výdavkov na pol. 610 - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania pre rok 2022 

Dokázal zvýšiť výdavky magistrátu na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania z 14,7 milióna EUR v roku 2020 na plánovaných 19,8 milióna v roku 2022. Počas koronakrízy. Opakujem počas koronakrízy.

SkryťVypnúť reklamu
Obrázok blogu

Podľa oficiálne schválených rozpočtov mesta od začiatku "vládnutia" primátora Matúša Valla a jeho teamu Vallo došlo k zvýšenie počtu zamestnancov magistrátu viac ako o 400, dlh mesta sa zvýšil zo 142 312 000 Eur v roku 2018 na predpokladaných 178 659 000 EUR v tomto roku (podľa schváleného rozpočtu na rok 2022) v očakávaní rastu dlhu až na 187 862 000 EUR v roku 2023 a to napriek očakávanému dramatickému zvýšeniu príjmovej časti rozpočtu, výdavky na mzdy priamo na Magistráte hl. mesta (len na magistráte) narástli za dva posledné roky (2020-2022) podľa dostupných dát) o cca 5 142 000 EUR....

Čo ďalej zistili kontroly mestského kontrolóra?

SkryťVypnúť reklamu

Mestské lesy Bratislava

V správe z kontroly sa priamo píše:

Negatívne hodnotíme nárast nákladov na právne služby v kontexte nesplnenia odporúčaní a skutočnosť, že kontrolovaný subjekt nepredložil na výzvu všetku dokumentáciu, ktorá preukazuje skutočný stav veci, a to napríklad ako Mandátna Zmluva s advokátskou kanceláriou TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. zo dňa 23.07.2021, kde AK fakturovala MLB právne služby v súvislosti s podaním neodkladného opatrenia v sume radovo viac ako 33 683,76 eur s DPH v jednom súdnom spore do štádia predbežnej/dočasnej úpravy vzťahov medzi stranami. Odmena bola dohodnutá na sumu 216 eur s DPH/hod.

Obrázok blogu

Útvar mestského kontrolóra upozornil MLB na nedostatky a pochybenia pri plnení z Mandátnej Zmluvy s advokátskou kanceláriou TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. zo dňa 23.07.2021.

V ďalšom je to Zmluva o poskytovaní právnych služieb uzatvorená s White & Case, s.r.o. zo dňa 31.03.2021, kde AK fakturovala MLB právne služby v sume 6 600 eur s DPH. Predmet Zmluvy mal zahŕňať poradenstvo za obdobie júl 2020 – február 2021 a zastupovanie pri prvom súdnom pojednávaní so spoločnosťou Apollo Residence s.r.o..

Úkon zastupovania na pojednávaní napokon nebol realizovaný pre MLB. Náklady za právne služby predstavovali v období 2018 a 2019 spolu sumu 19 200 eur (advokát nebol platcom DPH).

Následne v období rokov 2020 a 2021 už sumu 59 483,76 eur [19 200 eur + 6 600 eur + 33 683,76 eur], teda náklady na právne služby v MLB vzrástli za porovnávané obdobie až o 300 %.

Súčasne neboli uskutočnené opatrenia v zmysle odporúčaní, ktoré smerovali k hospodárnemu a efektívnemu nakladaniu s finančnými prostriedkami vynaloženými na právne služby.

Zhrnutie: Z výsledkov kontroly vyplynuli vyššie uvedené nedostatky, ktoré spočívajú v nesplnení prijatých opatrení z predchádzajúcej kontroly ako aj nehospodárne a neefektívne vynakladanie finančných prostriedkov na právne služby v roku 2020 a 2021. Kontrolovanému subjektu bol návrh správy doručený dňa 03.06.2022.

Kontrolovaný subjekt v stanovenej lehote námietky voči kontrolným zisteniam nepredložil. Kontrolovaný subjekt bol aj v posledný deň lehoty na podanie námietok upozornený na možnosť podania námietok, no bezvýsledne.

Správu o plnení prijatých opatrení predloží kontrolovaný subjekt mestskému kontrolórovi v termíne do 30.09.2022.

Múzeum mesta Bratislavy

Z výsledkov kontroly vyplynulo, že kontrolovaný subjekt neprijal na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou také opatrenia, ktoré by viedli k ich odstráneniu a protiprávny stav pretrvával aj v roku 2021.

Obrázok blogu

V jednom prípade boli kontrolnej skupine predložené výkazy práce, ktoré neboli v žiadnom z mesiacov 06/2021 až 12/2021 podpísané či už zamestnancom alebo zamestnávateľom.

V druhom prípade boli 2 výkazy práce podpísané zamestnancom, ale nie osobou zodpovednou podľa Dohody o vykonaní práce, t. j. poverenou riaditeľkou MMB. V prípadoch, kedy nie sú výkazy práce podpísané, je predpoklad, že prišlo k neoprávnenému vyplateniu finančných zdrojov pri výkone práce na dohodu o pracovnej činnosti, nakoľko neprišlo k riadnemu prevzatiu prác, ktoré by obe strany vedeli deklarovať;

2. v jednom prípade predložené výkazy práce obsahujú každý mesiac uvedenú emailovú a telefonickú konzultáciu v rozsahu 2 až 4 hodiny mesačne pri hodinovej sadzbe 25 eur/hodina, pričom nie je definovaný časový rozsah, kedy bola konzultácia poskytovaná (bez uvedenia dňa alebo hodiny)

Záverom:

Mestský kontrolór konštatuje, že všetky kontrolované subjekty aj tie, ktorým boli adresované návrhy správ s vylicitovanými nedostatkami nižšie v texte s výnimkou Mestských Lesov Bratislavy vyvinuli aktivitu k splneniu odporúčaní.

V rámci kontroly by sme akcentovali na STARZ, ktorého aktivita preukázateľne smerovala k plneniu odporúčaní a k hospodárnejšiemu a efektívnejšiemu vynakladaniu finančných prostriedkov na právne služby a služby verejného obstarávania, nevynímajúc opakovanú aktivitu smerom k HMBA s požiadavkami na nastavenie zdieľaných služieb.

V naznačenom smere rozsiahla aktivita pri plnení odporúčaní bola aj na strane MARIANUM, ktoré splnilo alebo čiastočne splnilo 31 z 32 z celkového počtu uložených odporúčaní.

Nehospodárne a neefektívne nakladanie s finančnými prostriedkami bolo zistené podľa správy mestského kontrolóra v Mestských lesov Bratislava, kde bolo podľa neho zistené aj porušenie finančnej disciplíny.

Celú správu mestského kontrolóra si môžete prečítať tu.

Martin Greguš

Martin Greguš

Bloger 
Populárny bloger
  • Počet článkov:  69
  •  | 
  • Páči sa:  488x

Som predseda občianskej iniciatívy STOP Zelená - www.stopzelena.sk - ktorá sa snaží vyvíjať osvetovú činnosť v oblasti ochrany životného prostredia, znižovať odpad v podobe „ľudských stôp“ zanechaných vo voľnej prírode, ale aj v mestách, a tak vytvárať priaznivejšie životné prostredie pre budúce generácie v súlade s princípom trvalo udržateľného rozvoja Slovenska a zakladajúci člen občianskej platformy Team Bratislava, ktorú založili bratislavskí členovia a sympatizanti občianskej iniciatívy. Pri príležitosti dňa ZEME sme spustili spravodajský portál ZELENESPRÁVY na www.ZELENESPRAVY.sk. Okrem sme.sk čítam a aktívne podporujem www.ISOCERTIFIKAT.sk portál o ISO certifikácii, www.NOVOSTAVBA.sk - spravodajstvo zo slovenského stavebníctva, spravodajstvo z Bratislavy na www.BLONLINE.sk a spravodajský portál www.ISLOVAK.sk Zoznam autorových rubrík:  BratislavaOchrana životného prostrediaŠtátne orgány a samosprávaStrategické plány a manažmentPolitika, komentáre a postrehyStavebníctvo a dopravaZdravotníctvoNezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Monika Nagyova

Monika Nagyova

278 článkov
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
Iveta Rall

Iveta Rall

56 článkov
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Martina Hilbertová

Martina Hilbertová

47 článkov
SkryťZatvoriť reklamu