Team-building za cca 5 899 eur - je to možné? Pozrime sa na počet zamestnancov, ktorý sa opäť raz vymkol z podkontroly - Metropolitný inštitút

Toto už je skutočne tragické. Kto zastaví toto "plytvanie" peniazmi daňových poplatníkov?

Písmo: A- | A+
Diskusia  (1)

K 30.9.2021 mal MIB 65 zamestnancov na hlavný pracovný pomer a 34 zamestnancov na dohody o prácach vykonávaných mimo hlavného pracovného pomeru, spolu 99 zamestnancov, pričom stabilizačná fáza (koniec 12/2020) kalkulovala s 53 zamestnancami.

Ako sa to všetko začalo? Sen o metropolitnom inštitúte, ktorý sa opäť vymkol niekomu z pod kontroly

Podľa uzatvorenej Dohody o Dočasnom pridelení zamestnancov medzi HMBA a MIB zo dňa 26.09.2019 boli prideľovaní zamestnanci HMBA k MIB v jednotlivých fázach od apríla 2019 do decembra 2020.

MIB mal mať dve skupiny zamestnancov:

1) existujúci zamestnanci magistrátu - boli vybraní na základe potreby MIB a ich odbornej skúsenosti a spôsobilosti,

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

2) novoprijatí zamestnanci - boli obsadení cez výberové konania.

Zamestnávanie od vzniku:

 • 1.fáza: ŠTARTOVACIA (apríl – jún 2019) 18-20 zamestnancov,

 • 2.fáza: TRANSFORMAČNÁ (jún - december 2019) 15-20 zamestnancov (spolu cca 35-40),

 • 3.fáza: STABILIZAČNÁ (január – december 2020) 13 zamestnancov (spolu cca 48-53).

fáza štartovacia (apríl – jún 2019)

V tejto fáze malo dôjsť k vytvoreniu MIB-u, jeho naplneniu prvými zamestnancami Administratíva a riadenie: Riaditeľ MIB – výberové konanie (do 6 mesiacov), Dočasný riaditeľ – poverený do výberového konania, Asistent riaditeľa – administratíva a komunikácia, Pracovné pozície: 2 zamestnanci.

V úvodnej fáze od 15.5.2019 boli vytvorené prvé nové pracovné pozície obsadené zamestnancami na hlavný pracovný pomer v počte 4 zamestnanci (3 na sekcii súťaží, 1 na sekcii verejných priestorov) a od 18.6.2019 jeden zamestnanec na dohodu o vykonaní práce.

SkryťVypnúť reklamu

V úvodnej fáze neboli ešte dočasne pridelení žiadni zamestnanci hlavného mesta.

2. Fáza - transformačná (júl – december 2019)

Dočasne pridelení zamestnanci podľa útvarov (sekcií) - rok 2019
Dočasne pridelení zamestnanci podľa útvarov (sekcií) - rok 2019 

Mala byť transformovaná časť agendy HMBA, ktorá sa venuje územnému plánovaniu a doprave, zeleni a životnému prostrediu a zamestnanci mali byť „zapožičaní“.

Mali byť vytvorené sekcie/oddelenia územného plánovania (časť oddelenia magistrátu hlavného mesta, ktoré sa v minulosti venovalo stratégii a rozvoju mesta a tvorbe územno-plánovacích dokumentov).

Pracovné pozície: cca 10 zamestnancov zapožičaných od HMBA.

Časť sekcie dopravy, ktorá v spolupráci s územnými plánovačmi pracuje na dátach a dopravnom plánovaní a nových dopravných riešeniach. Pracovné pozície: cca 5 zamestnancov zapožičaných od HMBA.

SkryťVypnúť reklamu

Zeleň a životné prostredie, ktoré sa bude venovať starostlivosti o zeleň, pasportizácii a strategickému plánovaniu zelene, príprave na zmenu klímy. Pracovné pozície cca 5 zamestnancov zapožičaných od HMBA.

Medzi hlavným mestom a MIB bola uzatvorená Dohoda o dočasnom pridelení zamestnancov zo dňa 26.9.2019 na obdobie od 1.10.2019 do 31.12.2019.

Až v 2. fáze boli na základe Dohody o dočasnom pridelení zamestnancov dočasne pridelení 4 zamestnanci, z toho 3 z Útvaru hlavného architekta a 1 zamestnanec bol zástupca riaditeľa magistrátu, ktorý zastával funkciu štatutárneho orgánu, riaditeľa MIB.

Cena práce dočasne pridelených zamestnancov za rok 2019 (od 1.10. do 31.12.2019) predstavovala sumu 48 080,81 eur, ktorú HMBA nerefakturovalo MIB, všetky mzdové náklady na dočasne pridelených zamestnancov v plnej miere znášal poskytovateľ pracovnej sily – HMBA.

SkryťVypnúť reklamu

Ďalšie pracovné pozície vznikli v období od júla do decembra 2019, na hlavný pracovný pomer boli prijatí noví zamestnanci v počte 19 zamestnancov (v tom 6 na sekciu mestských štúdií a participácie, 5 na sekciu tvorby mestských priestorov, 3 do kancelárie riaditeľa, 3 na sekciu súťaží a 2 na sekciu verejných priestorov) a 17 ďalších zamestnancov bolo prijatých na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (spolu 36 zamestnancov).

3. Fáza - stabilizačná (január – marec 2020)

Počet dočasne pridelených zamestnancov podľa útvarov(sekcií) rok 2020
Počet dočasne pridelených zamestnancov podľa útvarov(sekcií) rok 2020 

V tejto fáze mali byť na MIB presunuté z HMBA analyticko-dátové útvary. Oblasť dátovej politiky mala priniesť rozvoj zberu dát a ich spracovanie. Pracovné pozície 4 zamestnanci zapožičaní/presunutí z HMBA na MIB.

Oblasť analytickej jednotky mala vytvoriť kapacitu pre analýzu mestských politík v rôznych oblastiach – sociálne veci, doprava a náplňou mal byť prístup hodnoty za peniaze a prístup k tvorbe opatrení v meste. Pracovné pozície: cca 3 zamestnanci prijatí na základe externého výberového konania.

Oblasť jednotky kontroly má zodpovedať za prípravu akčných plánov vychádzajúcich zo zistení analytickej jednotky, ako aj sekcie financií a revízie výdavkov. Pracovné pozície: 2 zamestnanci prijatí na základe externého výberového konania.

Oblasť tvorby mestskej stratégie a strategického plánu. Pracovné pozície cca 4 zamestnanci zapožičaní/presunutí z HMBA.

V 1. štvrťroku 2020 boli vytvorené 3 pracovné miesta pre hlavný pracovný pomer na úsek kancelárie riaditeľa a bolo uzatvorených 22 dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. V roku 2020 pribudlo k 4 dočasne prideleným zamestnancom ďalších 17 zamestnancov.

Stav zamestnancov MIB k 30.9.2021
Stav zamestnancov MIB k 30.9.2021 

Finále

V roku 2021 pribudlo 40 pracovných miest (v tom 22 na sekciu územného plánovania, 4 na sekciu tvorby mestských priestorov, 4 na sekciu mestských štúdií a participácie, 6 do kancelárie riaditeľa a 4 na sekciu verejných priestorov). Z tohto počtu novoprijatých zamestnancov bolo 18 predtým v pracovnom pomere na HMBA a prešlo do trvalého pracovného pomeru na MIB.

Ich pracovné pozície na HMBA neboli zrušené a v 12 prípadoch sú pozície k dnešnému dňu neobsadené, 5 pozícií na Magistráte bolo nanovo obsadených a len 1 pozícia bola zrušená.

Ďalej bolo v roku 2021 uzatvorených 56 dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – z toho 26 na úseku kancelárie riaditeľa, 9 na SVP, 9 na STMP, 9 na SMSP, 2 na SUP a 1 na SeSú (v tom je 15 dohôd o brigádnickej práci študenta, 4 Dohody o pracovnej činnosti a 37 dohôd o vykonaní práce).

K 30.9.2021 mal MIB 65 zamestnancov na hlavný pracovný pomer a 34 zamestnancov na dohody o prácach vykonávaných mimo hlavného pracovného pomeru, spolu 99 zamestnancov, pričom stabilizačná fáza (koniec 12/2020) kalkulovala s 53 zamestnancami.

Čo to znamená z pohľadu financií?

Cena práce pridelených zamestnancov HMBA pre MIB za rok 2019 bola v sume 48 080,81 eur, za rok 2020 v sume 334 789 eur a za obdobie 1-9/2021 v sume 277 219 eur.

HMBA nefakturovalo mzdové náklady dočasne pridelených zamestnancov pre MIB (cena práce) jednotlivých dočasne pridelených zamestnancov, čím nepostupovalo v súlade s § 10 ods. 2 zákona o účtovníctve, v zmysle ktorého účtovná jednotka je povinná vyhotoviť účtovný doklad bez zbytočného odkladu po zistení skutočnosti, ktorá sa ním preukazuje, a to tak, aby bolo možné určiť obsah každého jednotlivého účtovného prípadu spôsobom podľa § 8 ods. 5 a § 9 ods.1 zákona o DPH, nadväzne na § 19 ods.2, v zmysle ktorého daňová povinnosť vzniká dňom dodania služby.

Na mzdy zapožičaných zamestnancov magistrátu bol rozpočtovaný transfer ako bežný výdavok, pričom nedošlo k vyhotoveniu faktúry za protiplnenie minimálne v cene nákladov. Uvedeným postupom MIB neuhradil cenu práce za dočasne pridelených zamestnancov za obdobie rokov 2019 – 2021 v sume 660 088,81 eur.

Čo zistil mestský kontrolór pri kontrole dohôd o prácach mimo pracovného pomeru

MIB uzatvoril väčšie množstvo dohôd o prácach mimo pracovného pomeru, čím nepostupoval v súlade s § 223 ods. 1 zákonníka práce, v zmysle ktorého môže organizácia/zamestnávateľ na plnenie svojich úloh, alebo na zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru: ak ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom (dohoda o vykonaní práce), alebo ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce (dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov).

V období od vzniku MIB k 30.9.2021 bolo uzatvorených 118 dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, z toho 85 dohôd o vykonaní práce (ďalej len „DoVP“), 10 dohôd o pracovnej činnosti (ďalej len „DoPČ“) a 23 dohôd o brigádnickej práci študenta (ďalej len „DoBPŠ“).

Bolo napríklad identifikované porušenie Zákonníka práce, keďže cena práce na dohodu o vykonaní práce za 1 hodinu bola stanovená v rozpätí od 25-40 eur, čo pri celkovom mesačnom fonde pracovného času činí v niektorých prípadoch od 4 000 – 5 000 eur za odpracovaný mesiac.

Výškou dohodnutej odmeny v rozsahu 25 – 40 eur/hod. došlo k porušeniu §223 ods. 2 písm. c) Zákonníka práce, kedy na základe uzatvorených dohôd je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancom za vykonanú prácu dohodnutú odmenu; nároky zamestnanca alebo iné plnenia v jeho prospech nemožno dohodnúť pre zamestnanca priaznivejšie, ako sú nároky na plnenia vyplývajúce z pracovného pomeru.

Uvedené skutočnosti potvrdzuje aj výpočet priemernej mzdy v Národnom hospodárstve v Bratislavskom kraji za obdobie roku 2021 v sume 1429 eur. Vykonávanie finančnej kontroly je základným predpokladom k vyplateniu nákladov a výdavkov a taktiež je potrebné uvádzať k výdavkom rozpočtové položky.

Zamestnanci vykonávajúci práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru evidenciou prítomnosti na pracoviskách na tlačive Výkaz odpracovanej doby, kde je zaznamenaný dátum, začiatok a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonával prácu. Vo viacerých prípadoch vo výkaze pre výpočet mesačnej odmeny chýbal údaj čas príchodu a čas odchodu na pracovisko (výkaz obsahoval iba informáciu o počte odpracovaných hodín za jednotlivé dni).

V mesiaci apríl 2020 kontrolná skupina výberovým spôsobom preverila evidenciu dochádzky a zistila formálne schválenie evidencie dochádzky (1 zamestnanec, 2 DoBPŠ a 13 DoVP).

K prekročeniu limitu maximálneho rozsahu prác v hodinách, taxatívne určených v ustanovení §226 ods. 1 (350 hodín za rok) zákonníka práce došlo v troch prípadoch, kedy následne po prekročení limitu bola DoVP predčasne ukončená a následne bola uzatvorená DoPČ s rovnakými dohodnutými podmienkami (ten istý druh vykonávanej práce za tú istú odmenu).

Vo viacerých prípadoch sa jednalo skôr o činnosť vymedzenú druhom práce, nie výsledkom, preto by bolo potrebné pri prácach ako napr. „zabezpečenie plynulého fungovania prevádzkových a organizačných činností MIB-u, finančný manažment pre MIB, alebo napr. vykonávanie základnej finančnej kontroly“ zvoliť inú formu uzatvorenia pracovnoprávneho vzťahu, ako je DoVP. Odporučená je práca na dohodu o pracovnej činnosti obmedzená maximálnym počtom hodín: 10 h/týždeň, alebo pristúpiť k uzatvoreniu riadnej pracovnej zmluvy na kratší úväzok.

Čo dodať na záver

Kontrolou naplnenia jednotlivých etáp náboru zamestnancov, prechodu jednotlivej agendy a činností, bolo zistené, že niektoré politiky neprešli na MIB ako napr. dátová politika a taktiež nebol k presnému dátumu naplnený stav zamestnancov na jednotlivé útvary.

Na MIB prešli aj zamestnanci útvaru hlavného architekta, pričom suplovali činnosť tohto útvaru. Pracovné pozície na Magistráte prechodom týchto zamestnancov a celej agendy na MIB neboli zrušené v plnom rozsahu (jedno miesto bolo zrušené, ostatné zostali), veľa miest je neobsadených. Uvedeným postupom nedošlo k úspore mzdových nákladov a na voľné pozície na Magistráte hlavného mesta boli prijatí ďalší zamestnanci.

Pre pochopenie, ako je Metropolitný inštitút riadený, na záver predkladám zoznam zistení a nedostatkov z kontroly mestského kontrolóra vykonanej v Metropolitnom inštitúte a upozorňujem, že to bude dlhé čítanie...

Oblasť Interné doklady a cestovné príkazy

 • Kontrolou bolo zistené, že k interným dokladom nebol priložený podklad k ich vystaveniu (príloha). Z uvedeného dôvodu nebolo možné skontrolovať úplnosť a pravdivosť zobrazenia údajov v účtovnej závierke za predmetné obdobia. V zmysle zákona o účtovníctve sa dôraz kladie hlavne na preukázateľnosť obsahu účtovného dokladu. Kontrolovaný subjekt porušil ustanovenie § 10 zákona o účtovníctve, tým že interné doklady neobsahovali zákonom stanovené náležitosti.

 • Ďalej bolo zistené, že ani jeden interný doklad (okrem vyúčtovania miezd) neobsahoval potrebné náležitosti, prílohy, podpisové záznamy a neboli predložené doklady o vykonaní základnej finančnej kontroly, čím došlo k porušeniu § 6 ods. 4 zákona o finančnej kontrole a IRA č.12 zo dňa 20.11.2019. Hotovostné a bezhotovostné platby boli účtované priamo na nákladový účet, neboli účtované cez interné doklady k jednotlivým rozpočtovým položkám, čím došlo k porušeniu zákona o rozpočtových pravidlách a zákona o účtovníctve.

 • Kontrolná skupina skontrolovala vyúčtovania pracovnej cesty. Číslovanie cestovných príkazov, resp. vyúčtovaní pracovnej cesty nebolo chronologické, pri kontrole bankových dokladov bol zaznamenaný prevod cestovných náhrad bez vyúčtovania v sume 118,80 eur z 9.8.2021. Pri kontrole pokladničných dokladov boli preplatené náhrady za taxi a MHD bez udania dôvodu služobnej cesty. Preplatenie cestovných náhrad bolo účtované priamo pri bankovom výpise ako úhrada výdavku (MD 512-001 voči D 221-001), alebo v hotovosti (MD 512-001 voči D 211-001) bez predchádzajúceho predpisu záväzku.

Kontrolná skupina konštatovala nepreukázanie opodstatnenosti a účelnosti nákladu na cestovné. Organizácia nemala vypracovaný vlastný interný predpis – Smernicu o spôsobe vyúčtovania služobných ciest a nastavené v tomto smere jasné pravidlá. Cestovné náhrady jednotlivých členov komisií a iné mali byť vyúčtované v rámci zmluvných vzťahov.

Oblasť Pokladničné doklady

 • Pokladničné doklady boli vyhotovené k preplatenej faktúre vystavenej na súkromnú osobu - zamestnanca za odbornú publikáciu (kniha objednaná v Martinus.). Všetky objednávky tovaru pre potreby MIB neboli vyhotovené v mene a na účet MIB, ale boli na súkromné osoby.

 • Doklady neobsahovali informáciu komu boli vyplatené. Z uvedeného dôvodu nebolo možné posúdiť, či bol v súlade so zákonom o dani z príjmov zdanený zamestnancovi ako nepeňažný príjem (bennefit), nebolo možné preveriť napr. benefity - poukážky mali byť zdanené v mzde zamestnanca ako nepeňažný príjem.

 • Kontrolná skupina zistila, že team-buildingová akcia cca 5 899 eur – strava, pri rozpočtovej položke nebolo preukázané, či boli krátené stravné lístky zamestnancom, ktorí nemali nárok na stravné.

 • K pokladničným dokladom nebola vykonaná základná finančná kontrola. MIB nepreukázal ani účel nákupu uvedených darčekových poukážok a ich možné účtovanie na ťarchu účtu 472001 - Záväzky zo sociálneho fondu. o Reprezentačné náklady na účte 513001 ani v roku 2021 neboli rozdelené na občerstvenie a výdavok kancelárie a zvlášť občerstvenie v spojitosti s organizáciou a prípravou súťaží.

 • Pri „repre“ nebol uvedený účel obeda, druh akcie, mená zúčastnených osôb, pričom obed by nemal byť poskytnutý zamestnancom, ktorí nemali nárok na stravné, resp. stravné malo byť krátené. Nevykonaním finančnej kontroly nebolo možné preveriť tieto skutočnosti.

Kontrolná skupina mestského kontrolóra záverom konštatuje zásadné chyby v účtovaní a preukaznosti účtovného dokladu a pokladá za závažné porušenie zákona a vnútorných interných smerníc organizácie, keď ku všetkým pokladničným dokladom za rok 2021, tak ako v prípade roku 2020 nebola vykonaná základná finančná kontrola, boli zaúčtované prevažne s iným dátumom, ako je na účtovnom doklade a tak účtovanie nezodpovedá správnemu časovému zobrazeniu použitých finančných prostriedkov (napr. nákup kávy bol zaúčtovaný v mesiaci júl 2020 pozostáva z dokladov ERP za nákup kávy z januára, februára, marca, mája, júla 2020).

Uvedeným nesprávnym postupom boli skreslené jednotlivé mesačné náklady a zároveň bol porušený § 7 ods. 2 zákona o účtovníctve.

Oblasť zmluvy

 • Pri zmluve Memorandum o spolupráci pri realizácii grantového programu uzatvorený s Nadáciou mesta Bratislava nebol uvedený a zverejnený dátum podpisu a suma.

 • Pri zmluve Partnerská dohoda Univerzita Komenského nebol uvedený dátum podpisu, suma a dátum ukončenia projektovej zmluvy.

 • Pri zmluve o dielo s CPRNK s.r.o. nebola uvedená platnosť zmluvy a dátum vykonania diela.

 • Zmluva so spoločnosťou AA-2R+s.r.o. – prototyp betónovej dlažby. Cena za dielo bola stanovená vo výške 3 350 eur bez DPH zo dňa 21.9.2021. K zmluve bol priložený preberací protokol zo dňa 28.9.2021 k prototypu betónovej dlažby.

 • Na Zmluve o spolupráci pri organizovaní súťažných návrhov MČ Ružinov podpísaná dňa 11.6.2021 – spoločná realizácia návrhov, nebola uvedená suma. Uvedená cena diela nebola priradená k výstupom, ktoré neboli ocenené a vykázané v časti podnikateľská činnosť, teda mali byť fakturované tretej osobe – mestskej časti.

 • Zmluva o dielo s GUTGUT s.r.o. na sumu 75 000 eur bola podpísaná dňa 1.7.2021 a zverejnená dňa 14.7.2021 k projektu zóna Zochova. Zmluva obsahovala dokumentáciu pre územné rozhodnutie, dokumentáciu pre stavebné povolenie, súpis prác a dodávok, inžiniering, autorský dozor. Všetky činnosti boli vyplácané formou dohodnutej odmeny.

 • Zmluva o dielo s Antwork s.r.o. na sumu 5 941 eur bola podpísaná dňa 1.6.2021 a zverejnená až dňa 12.8.2021. Podľa zmluvy mal zhotoviteľ poskytovať služby podľa zmluvy do 30.6.2021. Nakoľko nedošlo k plneniu zmluvy, zmluvné strany sa dohodli na predlžení zmluvy do 17.9.2021. Cena za dielo bola dohodnutá v sume 4 950 eur bez DPH. Hodinová sadzba bola určená 41,25 eur. V uvedenom prípade nebola účtovaná sankcia za nedodržanie podmienok zmluvy a maximálny počet hodín v počte 120. Zo zmluvy nebol jasný predmet zmluvy, a skutočnosť pre koho je dielo poskytnuté (konečný príjemca).

 • Napr. Mandátna zmluva so spoločnosťou MARCO and Placemakes LONDON v zastúpení Ing. Markom, bola uzatvorená dňa 15.12.2020, na zmluve neboli podpisy oboch zmluvných strán, zverejnená bola až o rok dňa 14.12.2021, a účinná bola deň po zverejnení. Odmena bola vyplatená bez právneho titulu a zmluvného vzťahu. o Uvedeným postupom došlo k porušeniu §5a zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Z uvedeného vyplynulo, že odplaty z uzatvorených zmluvných vzťahov boli vyplatené bez zmluvného základu, a navyše nebolo preukázané odovzdanie diela v množstve a kvalite k dátumu úhrady týchto zmluvných plnení.

 • Kontrolou bolo zistené, že MIB uzatvoril zmluvy napr. v októbri 2021, zverejnil ich neskoro a z týchto nezverejnených zmlúv boli vyplatené plnenia podľa nižšie uvedenej tabuľky a navyše, tieto boli vyplatené na úkor vykazovania fikcie rozpočtových položiek pri vykazovaní miezd za rok 2021 ich presunom do januára 2022, tak ako bolo uvedené vyššie v Návrhu správy.

 • Ďalšie oneskorene zverejnené zmluvy: Geoditica s.r.o. podpísaná 11.10.2021, zverejnená 16.12.2021 na sumu 6 210 eur, Studený architekti s.r.o. podpísaná 11.10.2021, zverejnená 16.12.2021 na sumu 36 900 eur, Ľudmila Novacká prof. JUDr. podpísaná 21.9.2021, zverejnená 16.12.2021 na sumu 2 000 eur, Architektonické štúdio atrium s.r.o. podpísaná 29.9.2021, zverejnená 15.12.2021 na sumu 22 050 eur, Niko Lagerfield s.r.o. nepodpísaná, neuvedený dátum, uzatvorená najneskôr do 31.12.2021, zverejnená 15.12.2021, Štefan Vanya podpísaná 28.10.2021, zverejnená 15.12.2021 na expertízny oponentský posudok v sume 500 eur.

Z uvedeného vyplýva, že odplaty z uzatvorených zmluvných vzťahov boli vyplatené bez zmluvného základu a navyše nebolo preukázané odovzdanie diela v množstve a kvalite k dátumu úhrady. Uvedeným konaním MIB porušil hneď niekoľko zákonov ako napr. zákon o slobodnom prístupe k informáciám, zákon o účtovníctve, zákon o rozpočtových pravidlách a zákon o finančnej kontrole.

Mestský kontrolór a jeho kontrolná skupina dospela k nasledovným záverom:

 • Napriek tomu, že MIB realizuje svoju činnosť už viac ako 2 roky, čo predpokladá samostatnosť a určitú mieru autonómie aj na úrovni vedenia a štatutárneho orgánu, tak riadiacu činnosť vykonáva čiastočne primátor HMBA vrátane zásahov do systému odmeňovania zamestnancov.

 • Závažné a opakujúce sa porušenia Zákona o účtovníctve, zákona o DPH, Zákonníka práce, zákona o slobodnom prístupe k informáciám, zákona o finančnej kontrole, zákona o majetku obcí, porušenia finančnej disciplíny v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

 • MIB realizuje súťaže, kde vynakladá finančné prostriedky na odmeňovanie členov poroty neefektívne a nehospodárne.

 • MIB nemá jednoznačne definovanú hraničnú kompetenciu s voleným zákonným orgánom - hlavnou architektkou HMBA.

 • MIB vytvára hodnoty/výstupy v podobe majetku, ktoré neoceňuje v súlade s platnou legislatívou.

 • Účtovná evidencia nereflektuje na skutočnú ekonomickú a účtovnú situáciu MIB.

A takto by som mohol ísť po ďalších a ďalších účtovných položkách. Ako je to všetko vlastne možné? Viete si predstaviť, že by to takto bolo v súkromnej firme...

Martin Greguš

Martin Greguš

Bloger 
Populárny bloger
 • Počet článkov:  68
 •  | 
 • Páči sa:  483x

Som predseda občianskej iniciatívy STOP Zelená - www.stopzelena.sk - ktorá sa snaží vyvíjať osvetovú činnosť v oblasti ochrany životného prostredia, znižovať odpad v podobe „ľudských stôp“ zanechaných vo voľnej prírode, ale aj v mestách, a tak vytvárať priaznivejšie životné prostredie pre budúce generácie v súlade s princípom trvalo udržateľného rozvoja Slovenska a zakladajúci člen občianskej platformy Team Bratislava, ktorú založili bratislavskí členovia a sympatizanti občianskej iniciatívy. Pri príležitosti dňa ZEME sme spustili spravodajský portál ZELENESPRÁVY na www.ZELENESPRAVY.sk. Okrem sme.sk čítam a aktívne podporujem www.ISOCERTIFIKAT.sk portál o ISO certifikácii, www.NOVOSTAVBA.sk - spravodajstvo zo slovenského stavebníctva, spravodajstvo z Bratislavy na www.BLONLINE.sk a spravodajský portál www.ISLOVAK.sk Zoznam autorových rubrík:  BratislavaOchrana životného prostrediaŠtátne orgány a samosprávaStrategické plány a manažmentPolitika, komentáre a postrehyStavebníctvo a dopravaZdravotníctvoNezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Monika Nagyova

Monika Nagyova

278 článkov
Lívia Hlavačková

Lívia Hlavačková

43 článkov
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
SkryťZatvoriť reklamu