Odpad náš každodenný

Písmo: A- | A+

Aj keď je nad slnko jasnejšie, že téma odpadu nie je v dnešnej turbulentnej dobe In (hoci odpadu máme každodenne (dlhoročne) v našich politických súradniciach požehnane – viď. najnovšie ten „univerzitný“ odpad), predsa len skúsim:

Niektoré obce zaviedli systém „koľko zmesového odpadu vyprodukuješ, toľko zaplatíš“. Toto rozhodnutie je výlučne v kompetencii obce. Tento spôsob zberu je rozhodne motivujúci, ľudia vidia koľko vyprodukujú nevytriedeného odpadu, za ktorý následne zaplatia.

Obce, ktoré tento systém zavedený nemajú (a je ich drvivá väčšina) by mali, podľa mňa, o ňom nielen uvažovať, ale by ho mali na svojom teritóriu aj uviesť do života.

Ako je to v Bratislave ?

Tejto problematike sa venujem už dlhodobo, oslovoval som viac krát magistrát hl.m. Bratislava, miestny úrad, aj OLO a.s. s opakovanou požiadavkou, aby občania za zmesový odpad platili len za odvoz skutočne vyprodukovaného zmesového odpadu a nie paušálne vynakladali finančné prostriedky za to, čo nevyprodukujú (moja domácnosť pri dvojtýždňovej periodicite odvozu zmesového odpadu pri veľkosti zbernej nádoby 110 l ju dokáže naplniť len do jednej tretiny, pričom platí vždy za celkový objem zbernej nádoby. Nehovoriac už o tom, že podaktorí občania vyprodukujú už pomaly pravidelne množstvo odpadu presahujúceho značne objem nim pridelených nádob a tak vlastne my „neplniči zberných nádob“ sa tak skladáme na ich nadmerný odpad). Aj pri energiách sa už dávno upustilo od paušálnych poplatkov (odvíjajúcich sa napr. od počtu členov domácností a pod.) a platí sa za skutočné spotreby energií (voda, plyn, elektrina). Preto si myslím, že by občania (v rodinných domoch...) mali mať napr. možnosť pridelenia aj podstatne objemovo menších nádob, odpovedajúcim ich požiadavkám a potrebám s adekvátnymi poplatkami za skutočne vyprodukovaný odpad.

Pridelenie primeranej nádoby na komunálny odpad resp. nájdenie iného mechanizmu na platby za reálne množstvo vyprodukovaného odpadu, nepovažujem za akýsi rozmar, ale za zmenu myslenia v odpadovom hospodárstve a v nakladaní s odpadmi. V súčasnej dobe, keď naša planéta sa borí (okrem množstva iných závažných až existenčných problémov) s neúmerným množstvom odpadu, ktorý človek svojím nezodpovedným prístupom k tejto problematike vo svojej existencii a činnosti i konzumným spôsobom života produkuje, je na každom z nás, aby sme sa prinajmenšom zamysleli nad dôsledkami a dopadmi tohto závažného problému. A následne hľadali riešenia na jeho elimináciu a potlačenie. Človek (ľudstvo) si musí (okrem iného) uvedomiť, že ak sa nechce dostať do neriešiteľných problémov a stavu, tak aj v produkovaní odpadov musí prísť k zásadnej zmene. To znamená, že človek by sa mal začať správať racionálne a myslieť na dôsledky svojho konania. Ak sa máme posunúť v problematike odpadov k ich neodmysliteľnému znižovaniu, musíme znižovať nielen neprimeranú nadspotrebu (hlavne u tých bohatších), ale aj spotrebu bežnú a tým sa podieľať na znižovaní odpadov. Nestačí odpad iba separovať a následne ho recyklovať (hoci to považujem za veľmi dôležitý krok, rovnako ako hľadanie iných foriem či druhov obalov, zavádzanie a praktizovanie návratných obalov...). Je to však len prvým krokom k záchrane a ozdraveniu životného prostredia, k šetreniu zdrojov tejto planéty. Ak teda niekto v tomto duchu žiada zreálnenie systému „koľko zmesového odpadu vyprodukuješ, toľko zaplatíš, nie je to samoúčelné a nie je to len o peniazoch za jeho odvoz. Je to o zmene nášho myslenia a zodpovednosti, v akom stave túto planétu, to naše prostredie po sebe zanecháme. Nemáme právo len niečo stále drancovať a využívať, ale aj povinnosť ochraňovať a zachovávať! Je to posunuté do inej roviny a bolo by prinajmenšom vhodné, aby si túto rovinu osvojili všetci tí, ktorí majú kompetencie na zmenu tých „nemenných“ paragrafov.

Zavedenie tohto systému je teda aj motiváciou pre občanov produkovať menej aj tohto zmesového odpadu. Samozrejme je to aj o zodpovednosti občanov, aby dodržiavali nastolené pravidlá hry a svojím zodpovedným prístupom aj takto ochraňovali zdroje tejto planéty a chránili životné prostredie a prírodu (nezakladať a eliminovať čierne skládky a odpadovú turistiku, neznečisťovať triedený odpad...). Samozrejme v spolupráci s mestom, obcou, so všetkými orgánmi, ktoré to majú v kompetencii...

V posledných mesiacoch sme tvrdo konfrontovaní Koronou. Je to nebezpečný a zákerný nepriateľ. Jedným dychom však vravím a dodávam – ak nás nedostane Korona, príroda určite...

Skryť Zatvoriť reklamu