Okupačná zmluva - podanie Žaloby na ECHR.

Podávam žalobu na Európsky Súd pre ľudské práva.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (12)

 

Občania Slovenskej Republiky. Dnes potrebujeme byť jednotný a použiť všetky opravné prostriedky ktoré nám zaručia nápravu a potrestajú Ústavných Činiteľov ktorý pošliapali naše práva. Súčasne zmluva ktorú sme podpísali je v rozpore s Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a Slobôd. Nakoľko rozhodli o nás bez nás, a predali nás za obyčajných 100mil Dolárov a nie EUR. Dokonca v priamom prenose porušili zákon o prokuratúre a to práva generálneho prokuratúra. Nemám inej možnosti ako sa postaviť na odpor proti diktátu menšinovej neschopnej vláde, ktorá momentálne robí z ústavy trhací kalendár.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

 

Súbežne stým už pripravujem aj žalobu na CVURIA – Všeobecný súdny dvor EÚ, nakoľko zmluva porušuje aj Európske právo.

 

Zverejňujem žalobu jej hlavné časti, podľa ktorých ste schopný konať a podať ju aj vy. Súčasne žiadame po Ústavných činiteľov aj finančné zadostiučinenie a to 5mil EUR jedno euro za každého obyvateľa a za ešte nenarodeného občana na 11 rokov. Súčasne aj zrušenie zmluvy.  

 

Nakoľko ide o prvotné podanie k tomuto prípadu obsah, môže byť pozmenený na navrch samotného súdu ale i zamietnutý, preto je možné že budú urobené aj úpravy. Jednoducho týmto to len začína.

 

V prípade ak máte záujem podať prikladám nasledujúci návod. Na webovom sídle : https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/forms/slo&c

SkryťVypnúť reklamu

 

Je štandardný formulár v Slovenčine ktorý je potrebné si stiahnuť, následne ho dôkladne vyplniť vytlačiť, podpísať a poslať na adresu súdu.

 

Adresa je : The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
67075 Strasbourg cedex
FRANCE

Upozornenie: zaslanie sťažnosti faxom už neprerušuje plynutie lehoty 6 mesiacov.

 

Teraz prikladám vo Worde pripravenú žalobu ktorá začína od bodu „E“ podacieho formulára.

 

Predmet sťažnosti

Skutočnosti, namietané porušenia a informácie o splnení podmienok vyčerpania vnútroštátnych opravných prostriedkov a

predloženia sťažnosti v lehote štyroch mesiacov podľa článku 35 ods. 1 Dohovoru musia byť uvedené v tejto časti formulára (pod

SkryťVypnúť reklamu

písmenami E, F a G). Je neprijateľné nechať uvedené časti formulára prázdne, alebo v nich len odkázať na prílohy. Pre bližšie

informácie pozri Pravidlo 47 ods. 2 a Praktické pokyny o začatí konania, ako aj „Poznámky k vyplneniu formulára sťažnosti“.

E. Uvedenie skutočností

 

Podľa príručky prijateľnosti v rámci  dostupnosť a účinnosť a jej Existencie prostriedkov nápravy musí byť dostatočne istá nie len teoreticky, ale i prakticky. Pri rozhodovaní o tom, zdá určitý prostriedok nápravy splňuje kritéria dostupnosti a účinnosti, je potreba zohľadniť konkrétne okolnosti jednotlivého prípadu. Vnútroštátna  judikatúra musí byť dostatočne jednotná v rámci vnútroštátneho právneho poriadku. Sud rozhodol, že opravný prostriedok k vyšší súdni inštancii stráca svoji „účinnosť“ v dôsledku rozporu v judikatúre vnútroštátnych súdu, kým tieto rozpory trvajú (Ferreira Alves proti Portugalsku (č. 6), § 28-29).

SkryťVypnúť reklamu

Dňa 8. Februára 2022 bola schválená obranná zmluva s Spojenými Štátmi Americkými. Napriek veľkému pripomienkovaniu zo strany ľudí a príslušných úradov. Uvedené pripomienky neboli zapracované do finálnej zmluvy a uvedené pripomienky zmluva k dnešnému dňu uvedené náležitosti neobsahuje. Zo strany Vlády Slovenskej Republiky, Národnej Rady Slovenskej Republiky a Prezidenta Slovenskej Republiky došlo k porušenie Európskeho Dohovoru o ochrane ľudských práv. Súčasne aj Charty Základných práv EÚ a to podieľanie sa na veciach verených. Samotná zmluva narúša suverenitu Štátu, narúša a potlačuje ostatné medzinárodne právne záväzky ktoré máme voči Európskej Únií, ale hlavne samotná zmluva úmyselné potláča Základné a ľudské práva občanov Slovenskej Republiky.

V obrannej zmluve a to v  čl. 3 ods. 6 -  Uvedené znenie umožňuje druhej strane vykonávať stavebné činnosti bez ohľadu na postoj zástupcov SR, čím nastáva stav úpravy nehnuteľností bez vedomia vlastníka nehnuteľnosti. Ide o článok 1. Dodatkového protokolu.  Teda v praxi každý má právo vlastniť majetok a jeho obydlie je nedotknuteľné. Ide o základné ľudské právo definované v Ústave SR, Európskom Dohovore o ochrane ľudských práv a slobôd. Uvedená ochrana majetku a obydlia podľa   čl. 5 ods. 2 - „Ozbrojené sily USA vrátia ako výhradný a nezaťažený majetok Slovenska akékoľvek dohodnuté zariadenie alebo priestor alebo akúkoľvek ich časť vrátane budov, nepremiestniteľných stavieb a montovaných sústav postavených ozbrojenými silami USA, hneď ako ich ozbrojené sily USA prestanú používať, a v prípade, že Spojeným štátom tým nevzniknú žiadne náklady. Strany alebo ich výkonní zástupcovia budú vzájomne konzultovať podmienky vrátenia akéhokoľvek dohodnutého zariadenia alebo priestoru vrátane náhrady za vzájomne určenú zostatkovú hodnotu vylepšení alebo výstavby, ktoré uskutočnili Spojené štáty.“. Tento odsek je  rozpore s čl. 3 ods. 5 návrhu Dohody, v zmysle ktorého sa Slovenská republika zaviazala poskytnúť nehnuteľnosti bezodplatne, a na druhej strane v prípade ich zhodnotenia druhou stranou je povinnosť uvedené zhodnotenie preplatiť. Neexistuje je riešenie náhrady škody na majetku Slovenskej republiky, ak užívaním nad mieru obvyklú okolnostiam dôjde k znehodnoteniu majetku Slovenskej republiky, prípadne k dlhodobej ekologickej škode (napr. z úniku látok, ktoré budú dlhodobo nepriaznivé pre prírodu a zdravie človeka, napr. v rámci „skládky“), teda druhá zmluvná strana nie je viazaná náhradou takto znehodnoteného majetku.

Trestnoprávna zodpovednosť na území Slovenskej Republiky súčasne a súčasný program spravodlivosti EÚ.   To znamená že v v obrannej zmluvy čl. 12 ods. 1  Dohody, ktorý znie: „Slovenská republika uznáva osobitnú dôležitosť disciplinárnej kontroly ozbrojených síl USA nad jej príslušníkmi a vplyv, ktorý má taká kontrola na operačnú pripravenosť. Slovenská republika preto na žiadosť Spojených štátov a na podporu svojho záväzku o vzájomnej obrane týmto uplatňuje svoju suverénnu diskrečnú právomoc vzdať sa svojho prednostného práva na výkon trestnej právomoci podľa článku VII odseku 3 písm. c) NATO SOFA. V konkrétnych prípadoch trestných činov, ktoré majú pre Slovenskú republiku osobitný význam, môžu slovenské orgány toto vzdanie sa právomoci odvolať, a to písomným vyhlásením, ktoré sa predkladá príslušnému orgánu ozbrojených síl USA najneskôr do tridsiatich (30) dní od prijatia oznámenia uvedeného v odseku 2 tohto článku. Slovenské orgány môžu predložiť vyhlásenie aj pred prijatím tohto oznámenia.”. Neexistuje žiadny rozumný dôvod na vzdanie sa prednostného práva na výkon trestnej právomoci zo slovenskej strany, upraveného podľa článku 7 ods. 3 písm. c) NATO SOFA. Práve naopak, čl. 7 ods. 3 písm. c) NATO SOFA v dostatočnej miere a štandardným spôsobom poskytuje riešenie otázky trestnej právomoci. Ani zo samotnej Dohody nevyplýva, akým spôsobom chcú kompetentné orgány Slovenskej republiky chrániť Ústavou SR garantované práva fyzických osôb, štátnych občanov SR, v prípade porušovania trestnoprávnych noriem príslušníkmi ozbrojených síl USA nachádzajúcimi sa na území Slovenskej republiky.  K takýmto prípadom došlo opakovane v iných krajinách, ktoré mali uzavreté obdobné zmluvy a Dohody. K čl. 12 ods. 5, ktorý znie: „Na určenie, či údajný trestný čin bol následkom akéhokoľvek konania alebo opomenutia príslušníka ozbrojených síl USA pri výkone služobnej povinnosti podľa článku VII odseku 3 písm. a) bodu ii) NATO SOFA, je rozhodujúce osvedčenie vydané príslušným orgánom ozbrojených síl USA nachádzajúcim sa na území Slovenskej republiky, že k takémuto konaniu alebo opomenutiu došlo pri výkone služobnej povinnosti.”.  V rámci článku 13 ods. 2 - Z: „Príslušník ozbrojených síl USA alebo závislá osoba, ktorú slovenské orgány vyšetrujú, alebo sa voči nej vedie súdne konanie, zotrvá alebo bude umiestnená pod kontrolu orgánov ozbrojených síl USA, ak o to tieto orgány požiadajú, až do ukončenia všetkých súvisiacich súdnych konaní (vrátane odvolacieho konania). V takýchto prípadoch orgány ozbrojených síl USA zaručia, aby sa na týchto konaniach zúčastnil príslušník ozbrojených síl a vynaložia maximálne úsilie na zabezpečenie prítomnosti príslušníka civilnej zložky alebo závislej osoby pred slovenskými orgánmi v konaní, ktoré môže vyžadovať prítomnosť tejto osoby. Ak sa slovenské súdne konania neukončia do jedného (1) roka od ich začatia, povinnosť orgánov ozbrojených síl USA podľa tohto odseku zaniká. Na žiadosť slovenských orgánov môže byť táto lehota predĺžená podľa dohody medzi orgánmi ozbrojených síl USA a príslušnými slovenskými orgánmi. Ozbrojené sily USA posúdia danú žiadosť s porozumením.” Ide o porušenie Článku 47 Charty základných práv Európskej únie, ktorá sa zaručuje všetkým osobám v EÚ právo na účinný prostriedok nápravy a to právo obeti trestných činov, ďalej len spresnenú v Smernica o obetiach trestných činov (smernica 2012/29/ EÚ). A kodifikovanú v trestnom zákone Slovenskej Republiky. Súčasne je znemožnené aj právo na spravodlivý proces podľa článku 6, ďalej ide o porušenie článku 13 právo na účinný opravný prostriedok. Súčasne pri ochrane svojho obydlia neexistuje možnosť sa brániť teda ide o článok 8 právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života.  Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a Slobôd a uplatnenie článku 6 a to právo na spravodliví proces a ochrana svojich občianskych práv. V obrannej dohode  je znemožnené právo na spravodliví proces pretože nebude mať právo na jeho podanie. A to podľa  čl. 15 ods. 1 uvedenej Dohody  znie: „Príslušníci ozbrojených síl USA vrátane civilnej zložky sú vyňatí z konaní o občianskoprávnu náhradu škody alebo o uloženie správnej pokuty, ktoré vyplývajú z konania alebo opomenutia týchto osôb pri výkone ich služobných povinností. Takéto nároky môžu byť predložené a posudzované v konaní pred príslušnými slovenskými orgánmi v súlade s ustanoveniami článku VIII NATO SOFA.” Ide o ochranu nárokov pri vzniku škody na území Slovenskej republiky tretím domácim stranám (fyzické a právnické osoby). „Príslušníci ozbrojených síl USA vrátane civilnej zložky sú vyňatí z konaní o občianskoprávnu náhradu škody alebo o uloženie správnej pokuty“. Takéto znenie vytvára možnosť neuplatnenia týchto nárokov. K čl. 15 ods. 4 návrhu Dohody, ktorý znie: „Príslušníci ozbrojených síl USA vrátane civilnej zložky nebudú postihovaní rozsudkom pre zmeškanie ani úkonmi, ktoré by poškodzovali ich záujmy, ak im služobné povinnosti alebo riadne schválená neprítomnosť dočasne bráni v účasti na občianskoprávnom konaní.” Uvedené ustanovenie, o zachovanie princípu rovnosti strán, pričom napr. ustanovenia § 274 a § 278 Civilného sporového poriadku umožňujú v rámci voľnej úvahy súdu akceptovať včasnosť a vážnosť okolností ospravedlnenia strany konania ako napríklad proklamované služobné povinnosti s neprítomnosťou na území Slovenskej republiky.

 

Neexistuje a existovať nebude ani právo na opravný prostriedok ktorý nám zaručí nápravu

 

F. Uvedenie a vysvetlenie namietaného/ých porušenia/í Dohovoru a/alebo Protokolov a argumenty na podporu sťažnosti

 

61. Článok, porušenie ktorého namietate : Vysvetlenie

 ČLÁNOK 1 Záväzok dodržiavať ľudské práva :  Každá krajina ktorá podpísala a ratifikovala uvedený dohovor sa zaviazala uvedený dohovor dodržiavať. V obranná zmluva je nad zákonom a nad Európskym Dohovorom, čím posilňuje práva Amerických občanov a vojakov na úkor práv občanov a obyvateľov Slovenskej Republiky a občanovu Európskej Únie.

ČLÁNOK 6 Právo na spravodlivé súdne konanie :  Vojenský alebo civilný zamestnanci a samotný vojaci, sú podľa zmluvy nedotknuteľný pred zákonmi Slovenskej republiky, teda v prípade porušenia či už na úrovni ochranný majetku alebo akéhokoľvek porušenia zákona, neexistuje možnosť vec podať na príslušný orgán alebo súd, ktorý by viedol k právu na spravodlivý proces. Pretože podľa zmluvy je to v kompetencií Americkej armády a tá rozhodne o obvineniach alebo o porušení zákona. Teda nie zaručená právna ochrana občanov Slovenskej Republiky.

ČLÁNOK 8 Právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života  :  V tomto prípade ide o rešpektovanie obydlia a majetku. Podľa zmluvy Americký vojenský alebo civilný zamestnanci majú právo na používanie hociktorého majetku v SR, súčasne pri jeho úmyselnom alebo neúmyselnom poškodení nie je možné uplatňovať náhradu škody, pretože ako som spomenul vyššie nie je možné isť stým ani na súd.

ČLÁNOK 13 Právo na účinný opravný prostriedok : V prípade akéhokoľvek porušenia práv či úž vnútroštátnych alebo Európskych podľa uvedenej zmluvy nie je možné sa brániť. Súčasne uvedený článok je porušení aj v prípade prijatia tejto obrannej zmluvy pretože neexistuje momentálne opravný prostriedok ktorý by zrušil uvedenú zmluvu a nezaručuje úplnú nápravu.

ČLÁNOK 14 Zákaz diskriminácie : V obrannej zmluve sú práva občanov zamlčané na úkor práv civilných a vojenských zamestnancov. Súčasne v prípade pracovnoprávneho sporu občana Slovenskej republiky nemá právo sa brániť pretože zmluva hovorí o internom vyšetrovaní mimo orgánov Slovenskej republiky alebo EÚ.

ČLÁNOK 17 Zákaz zneužitia práv : Obranná zmluva medzi Slovenskou Republikou a Spojenými štátmi je v rozpore a vzniká tak  výklad ako oprávnenie pre iný subjekt a

skupinu alebo osoby ktoré môžu  vykonávať činnosti alebo uskutočňovať skutky s cieľom narušiť práva alebo slobody v dohovore zakotvené, súčasne pôsobia na obmedzovanie týchto práv a slobôd  a to vo väčšom rozsahu, než je stanovené v dohovore.

Dodatkový protokol k Dohovoru o ochrane ľudských práv

a základných slobôd ČLÁNOK 1 Ochrana majetku : Ochrana majetku osôb a ochrana majetku štátu a ich právna ochrana je znemožnená samotnou zmluvou čo je v rozpore s uvedeným dohovorom.

 

G. Informácie o splnení podmienok prijateľnosti podľa článku 35 ods. 1 Dohovoru

Vo vzťahu ku každému namietanému porušeniu potvrďte, že ste uplatnili dostupné účinné opravné prostriedky v dotknutej krajine,

vrátane odvolaní, a na preukázanie dodržania štvormesačnej lehoty na podanie sťažnosti tiež uveďte dátumy, kedy bolo vynesené a

doručené konečné rozhodnutie na vnútroštátnej úrovni.

63. Namietané porušenie Informácia o uplatnených vnútroštátnych opravných prostriedkoch a dátum konečného rozhodnutia.

 

Bolo pripomienkovanie v Národnej Rade SR, uvedené pripomienky neboli zapracované do dnešnej zmluvy. Súčasne pripomienkovali to občania, Právnické osoby, jednotlivé ministerstvá, a generálna prokuratúra ktorá vyjadrila nesúhlas. Uvedený nesúhlas potvrdila aj písomným vyjadrením a stanoviskom počas rokovania v Národnej Rade SR.

 

64. Máte, resp. mali ste k dispozícii iné vnútroštátne opravné prostriedky, ktoré ste nevyčerpali?  

Nie

65. Ak ste na vyššie položenú otázku odpovedali áno, uveďte ktorý opravný prostriedok ste nevyčerpali a vysvetlite prečo

 

H. Informácia o iných medzinárodných konaniach

66. Namietali ste porušenia, ktoré sú predmetom tejto sťažnosti, v inom medzinárodnom vyšetrovacom alebo zmierovacom konaní?

Nie

67. Ak ste na vyššie položenú otázku odpovedali áno, uveďte stručné zhrnutie tohto konania (namietané porušenia, názov medzinárodného orgánu, výsledok konania a dátum prípadných rozhodnutí)

68. Má, resp. mal sťažovateľ pred týmto Súdom iné sťažnosti?

Nie

69.  Ak ste na vyššie položenú otázku odpovedali áno, uveďte nižšie jej/ich spisové číslo/a

 

I. Zoznam sprievodných listín

Je potrebné, aby ste pripojili úplné a čitateľné kópie všetkých listín. Predložené listiny Vám nebudú vrátené. Je preto vo Vašom

záujme predložiť kópie, nie originály. JE NEVYHNUTNÉ:

- zoradiť listiny chronologicky a podľa jednotlivých konaní;

- očíslovať strany vzostupne; a

- predložiť listiny nezviazané (spinkami, zošitím, zlepením, či inak).

70. Uveďte zoznam listín v chronologickom poradí so stručným opisom. Uveďte číslo strany, na ktorej sa daná listina nachádza

 

LP/2021/786 Návrh na uzavretie Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických

na webovom sídle : https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/786

 

Pripomienkové konanie : VZNESENÉ PRIPOMIENKY V RÁMCI MEDZIREZORTNÉHO PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA

Návrh na uzavretie Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických, na webovom sídle : https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/786

 

Program 57. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky so začiatkom 8.2.2022 o 13:00

Na webovom sídle: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/schodza&ID=453#current

 

UZNESENIE

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 9. februára 2022

k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o spolupráciv oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických (tlač 879)

 

Na webovom sídle : https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/uznesenie&MasterID=13299

 

Zásadne pripomienky Generálnej Prokuratúry Slovenskej Republiky : na webom sídle a následný návhr prečo nie je dohoda platná a v záujme práv občanov SR https://www.genpro.gov.sk/spravy-2ed7.html?id=2992

 

Miroslav Sabol

Miroslav Sabol

Bloger 
  • Počet článkov:  45
  •  | 
  • Páči sa:  5x

Blogujem o Európska legislatíva, Politika EÚ, Vnútroštátna legislatíva, Ekonómia. Uplatňovanie Európskej legislatívy. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Iveta Rall

Iveta Rall

50 článkov
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Lívia Hlavačková

Lívia Hlavačková

42 článkov
SkryťZatvoriť reklamu