Aké majú byť základy stavby? (+ prieskum podložia)

Ak kupujeme stavebný pozemok, malo by nás zaujímať aké je podložie a v akej hĺbke je podzemná voda. Následne, keď sa prikročí k navrhovaniu stavby, je treba, okrem iného, vedieť, aké požiadavky na základy stavby vyžaduje zákon.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (5)

Ako zistiť zloženie základovej pôdy?

Ako bolo spomenuté, už pred kúpou pozemku treba overiť, aké geologické vlastnosti má pôda, na ktorej budeme stavať. Vlastnosti základovej pôdy (základové pomery) sa dajú najspoľahlivejšie zistiť inžiniersko-geologickým prieskumom. Veľa informácii sa však o pozemkoch môžeme dozvedieť aj z verejných zdrojov. Napríklad vlastnosti pôdy, či hĺbku podzemnej vody môžeme zisťiť z geologických máp (geology.sk). Pravdepodobnosť zemetrasení a ich predpokladanú silu môžeme zistiť zo seizmických máp (seismology.sk). Veľa informácii, napríklad aj o tom, či sa jedná o zosuvové územie, sa dozvieme z územného plánu obce, či mesta.

Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
Obrázok blogu

Návrh, realizácia a dohľad

Navrhnutie základov je úlohou projektantov, pričom pri jednoduchších stavbách postačuje aj projekt vyhotovený osobou so stredoškolským alebo vysokoškolským odborným vzdelaním príslušného technického smeru. Samotná realizácia základov je úlohou stavbárov (podnikateľov v stavebníctve) a pri jednoduchších stavbách je možné stavať aj svojpomocne (samozrejme, vždy pod odborným vedením podľa § 44 Stavebného zákona). Úlohou stavebného úradu je dohliadnuť, aby pri zakladaní stavby boli dodržané požiadavky zákona. Aké sú tieto požiadavky?

Pravidlá pre výstavbu základov nájdeme v Stavebnom zákone a vo vyhláške č. 532/2002 Z. z.

Skryť Vypnúť reklamu

Stavebný zákon

Stavebný zákon požaduje dodržať tieto pravidlá (§ 48):
- stavby zakladať spôsobom zodpovedajúcim základovým pomerom (základovej pôde) pozemku a režimu podzemných vôd,
- pri zakladaní stavby dbať, aby sa zakladaním stavby neohrozila stabilita susedných stavieb a nezmenili sa základové pomery susedných pozemkov (pozri aj § 127 ods. 1 Občianskeho zákonníka),
- susedné stavby a pozemky, ktorých stabilita alebo základové pomery by sa mohli zakladaním stavby ohroziť, treba zabezpečiť ešte pred začatím stavebných prác,
- zemné práce pri zakladaní stavby a pri umiestňovaní podzemných stavieb, ktoré sa uskutočňujú v rovnakom čase a na rovnakom mieste, sa musia koordinovať,
- základy stavieb musia bezpečne prenášať do podložia stavieb zaťaženie vyvolané stavebnými konštrukciami a úžitkovým zaťažením,
- základová škára sa musí založiť v nepremŕzajúcej hĺbke (na Slovensku je nemrznúca hĺbka cca 80 až 140 centimetrov – v závislosti od podmienok v teréne),
- stavby na pozemkoch v dosahu účinkov banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom alebo v dosahu podzemných stavieb musia spĺňať požiadavky na zakladanie stavieb a na stavebné konštrukcie zodpovedajúce aj týmto podmienkam,
- stavby na území so seizmickým ohrozením musia spĺňať požiadavky zodpovedajúce stupňu možnej seizmicity územia (možnému zemetraseniu).

Skryť Vypnúť reklamu

Vyhláška 

Vyhláška č. 532/2002 Z. z. požaduje dodržať tieto pravidlá:
- základy stavby musia zabezpečovať stabilitu stavby a musia sa uskutočniť tak, aby ich prípadné nerovnomerné sadanie vyhovovalo slovenským technickým normám (napr. STN 73 0035, STN 73 1001),
- pri stavbe, ktorej základy sú vystavené zmene teploty, musia sa zohľadniť účinky zmeny teploty na vlastnosti základovej pôdy pri súdržnej zemine,
- podzemná stavebná konštrukcia oddeľujúca vnútorný priestor od okolitej zeminy alebo od základu stavby sa musí izolovať proti zemnej vlhkosti, podzemnej vode a šíreniu tepla do podložia a v prípade potreby proti prenikaniu radónu a iných škodlivín.

Skryť Vypnúť reklamu
Obrázok blogu

Výkopy

S budovaním základov súvisia aj výkopové práce. Aj o nich sa stručne zmieňuje Stavebný zákon a vyhláška č. 532/2002 Z. z.

Podľa Stavebného zákona, výkopy a skládky nesmú znemožňovať prístup alebo príjazd k susedným stavbám a pozemkom. Výkopy na pozemných komunikáciách a na verejných priestranstvách sa musia primerane vybaviť dostatočne bezpečnými a kapacitne vyhovujúcimi priechodmi, priecestiami alebo obchádzkami a musia sa označiť. 

Podľa vyhlášky č. 532/2002 Z. z., pri zemných prácach každého druhu sa musí vykonať skrývka kultúrnej vrstvy pôdy, ktorá sa musí premiestniť a uložiť tak, ako to organizácia výstavby a uchovanie kvality kultúrnej vrstvy pôdy vyžadujú. Výkop pri zemných prácach sa musí zabezpečiť proti zosunutiu. Podzemné energetické, telekomunikačné, vodovodné a kanalizačné vedenie, ktorého poškodenie môže ohroziť bezpečnosť ľudí pri vykonávaní zemných prác alebo ktoré môže ohroziť zemné práce, treba vhodne zabezpečiť pred poškodením. 

Viac rád, vzorov a judikátov z oblasti nehnuteľností nájdete v mojej knihe Pozemky, Stavby, Byty.


 Tagy: #zakladanie #stavby #základy #stavieb #geologický #inžiniersko #prieskum #podložie #pôda #horniny #stavený #úrad

Ondrej Halama

Ondrej Halama

Bloger 
  • Počet článkov:  53
  •  | 
  • Páči sa:  5x

O mne: Právnik píšuci odbornú a náučnú literatúru zameranú na pozemkové právo, stavebné právo a na zvyšovanie právneho vedomia verejnosti. Sedem rokov som pôsobil ako štátny úradník - hlavný radca na úseku katastra nehnuteľností a krátko aj v realitnej kancelárii. S mojimi príspevkami sa možno stretnúť na blogu, v novinách, na odborných konferenciách, či v televízii. Vydané knihy: Komentár ku katastrálnemu zákonu (2014, 2021), Pozemky, Stavby, Byty (2019), Základy práva pre každého (2020), Zákon č. 180/1995 Z. z. - komentár (2014), Kataster nehnuteľností - judikatúra s komentárom (2021). Zoznam autorových rubrík:  Stavby, byty, pozemkyPrávoNezaradené

Prémioví blogeri

Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

1 článok
Lucia Šicková

Lucia Šicková

3 články
Róbert Ďurec

Róbert Ďurec

1 článok
Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Skryť Zatvoriť reklamu