Vydržanie pozemku už u notára nevybavíte

Písmo: A- | A+

S účinnosťou od 1. mája sa osvedčovanie vydržania presúva z notárov na súdy. Podľa zákonodarcu, doterajšie notárske osvedčenia boli problematické a zneužívané.

Novelou č. 68/2021 Z. z. sa notárom odníma možnosť vydávania „osvedčenia vyhlásenia o vydržaní“ (doteraz § 63 Notárskeho poriadku). Už sa nebude osvedčovať iba „vyhlásenie o vydržaní“ ale vydržanie samotné. Už to nebude právomoc notára, ale súdu. 

Ako sa bude osvedčovať vydržanie po novom?

Návrh na potvrdenie vydržania sa bude podávať na súd. Môže ho podať ten, kto o sebe tvrdí, že vydržaním nadobudol vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu.

Účastníkmi konania budú: 1. navrhovateľ, 2. ten kto má k nehnuteľnosti zapísané vecné právo v katastri, 3. ten, kto na výzvu súdu podal v určenej lehote námietky proti vydržaniu, 4. správca lesných pozemkov, 5. Slovenský pozemkový fond.

Vydržanie bude treba preukázať

Návrh na potvrdenie vydržania musí obsahovať najmä opísanie skutočností, z ktorých vyplýva, že navrhovateľ splnil predpoklady pre nadobudnutie vlastníckeho práva vydržaním. Tieto skutočnosti musí navrhovateľ osvedčiť, teda preukázať.

Najväčšia zmena oproti doterajším notárskym osvedčeniam je v tom, že súd bude musieť naozaj skúmať či boli splnené podmienky pre vydržanie. Hoci sa to môže zdať ako samozrejmosť, doteraz sa dalo osvedčiť vydržanie aj bez toho aby príslušný notár skúmal podmienky pre vydržanie.

Ak navrhovateľ preukáže, že naozaj vydržal vlastnícke právo, súd hneď nerozhodne, ale vydá tzv. vyzývacie uznesenie. V ňom súd vyzve osoby, ktorých práva sú dotknuté, aby uplatnili námietky, ktoré majú proti vydržaniu v prospech navrhovateľa. Vyzývacie uznesenia sa zverejňuje v Obchodnom vestníku a na úradnej tabuli obce.

Lehota na podanie námietok je aspoň 6 mesiacov.

Námietky musia byť dôvodné

Aj námietky musia byť opodstatnené. Je potrebné v námietke preukázať, že vydržaním bude dotknuté vecné právo namietajúceho (§ 359h ods. 3). Súd môže pri posudzovaní námietok vykonať vlastné vyšetrovanie a dokazovanie.

Ak sú námietky dôvodné, súd zamietne návrh na vydržanie. Ak boli námietky odmietnuté, súd potvrdí vydržanie v prospech navrhovateľa.

Zaujímavé účinky uznesenia

Z právneho hľadiska sú zaujímavé účinky súdneho uznesenia. Podľa zákona je uznesenie o potvrdení vydržania záväzné pre každého. To sa môže zdať ako samozrejmosť, no napríklad Civilný sporový poriadok všeobecnú záväznosť rozhodnutiam súdu nepriznáva (§ 228) .

Ďalej sa tu pamätá aj na ochranu tých, ktorí nadobudnú nehnuteľnosť od osoby, ktorá si týmto spôsobom osvedčila vydržanie. Aj keby sa neskôr ukázalo, že „vydržiteľ“ nie je vlastníkom pozemku (vydržanie sa dá spochybniť žalobou), na ďalších nadobúdateľov sa bude nazerať akoby nehnuteľnosť nadobudli od vlastníka.

Pre lepšie pochopenie vyššie popísanej legislatívnej zmeny, uvádzam krátky text o histórii vydržania na Slovensku po roku 1989:

Vydržanie po roku 1989

Vydržanie bolo v 90. rokoch veľmi často zneužívaným spôsobom ako prísť k pozemku. stačilo nájsť dve osoby, ktoré vám podpíšu čestné prehlásenie, zaobstarať vyjadrenie obce a vyvesiť oznámenie na dva mesiace na úradnej tabuli. Vydržiavanie sa osvedčovalo podľa § 2 až 9 zákona č. 293/1992 Zb. a „držitelia“ ktorí sa na základe osvedčenia o vydržaní zapísali do katastra mali po 10 rokoch „automaticky“ nadobudnúť vlastnícke právo. Zákon však nebol účinný ani 10 rokov a parlament ho v roku 2000 musel zrušiť, aby zamedzil „možnosti získavania nehnuteľností vydržaním podvodným konaním“ (z dôvodovej správy k novele č. 393/2000 Z. z.). Takýto „vydržitelia“ však naďalej zostali zapísaní v katastri akoby boli skutoční vlastníci, hoci vlastnícke právo mnohí nikdy nenadobudli (nevydržali).

Z judikatúry:

Zrušenie uvedeného ustanovenia (§ 2 až 9 zákona .č. 293/1992 Zb.) v roku 2000 malo za následok, že u žiadnej osoby zapísanej v katastri nehnuteľností za vlastníka na základe notárskeho osvedčenia o držbe, nemohlo dôjsť k zavŕšeniu podmienok vydržania podľa tejto špeciálnej úpravy (pre neuplynutie desaťročnej doby plynúcej odo dňa zápisu za vlastníka).(rozsudok Najvyššieho súdu SR z 30. apríla 2013 sp. zn. 6 Cdo 47/2012)

Vydržanie po roku 2000

Podmienky pre osvedčenie vydržania sa v roku 2000 sprísnili avšak naďalej tu boli veľmi nízke nároky na preukázanie vydržania. O vydržaní až do 1.5.2021 rozhodovali notári na základe tzv. „osvedčenia vyhlásenia o vydržaní“. Teda notár v podstate neosvedčoval, či osoba pozemok vydržala, ale osvedčil len vyhlásenie osoby, že vydržaním nadobudla pozemok.

Obrázok blogu

Napokon, ďalším spôsobom vydržania bolo vydržanie v rámci vyhotovovania ROEP (§ 11 zákona č.. 180/1995 Z. z.). Aj tento spôsob sa často zneužíval. Uľahčovala to skutočnosť, že proti takémuto rozhodnutiu o vydržaní zákon neumožňoval podať opravný prostriedok (napr. odvolanie).

Od 1.5.2021 by sa mala situácia zlepšiť. Notári už nebudú môcť vydávať „osvedčenia o vyhlásení“ a kataster už nebude na základe takýchto listín zapisovať vlastníkov nehnuteľností.

Po 30 rokoch od nežnej revolúcie sa bude o vydržaní rozhodovať len v riadnom konaní a len po riadnom preskúmaní toho, či k vydržaniu naozaj došlo.

Viac rád, vzorov a judikátov z oblasti nehnuteľností nájdete v mojej knihe Pozemky, Stavby, Byty.

#nehnuteľnosti #vydržanie #vlastnícke #právo #vlastníci #notári #právnici #sudcovia #geodeti #makléri #osvedčiť #potvrdiť #2021

Skryť Zatvoriť reklamu