Moje prvé mestské zastupiteľstvo... alebo: Ako sa tvoria komisie?

Písmo: A- | A+

V utorok 13.1.2015 podvečer som mal za sebou prvé zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Lučenci, ako jeho poslanec za volebný obvod č. 5. Medzi body programu 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Lučenci boli zaradené návrhy na zriadenie stálych komisií mestského zastupiteľstva.

Moje prvé mestské zastupiteľstvo...

alebo: Ako sa tvoria komisie pri mestskom zastupiteľstve?

V utorok 13.1.2015 podvečer som mal za sebou prvé zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Lučenci, ako jeho poslanec za volebný obvod č. 5. Medzi body programu 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Lučenci boli zaradené návrhy na zriadenie stálych komisií mestského zastupiteľstva. Dňa 9.1.2015 v čase o 18:08 hod. mi bol v elektronickej forme doručený materiál k 1. zasadnutiu Mestského zastupiteľstva v Lučenci, ktorého prílohami boli návrhy primátorky Mesta Lučenec pripravené k predloženiu na 1. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Lučenci. Medzi uvedenými návrhmi bol aj návrh na zriadenie stálych komisií MsZ v Lučenci, voľba ich členov a predsedov, pričom mi bola predložená tabuľka, ktorá obsahovala mená jednotlivých poslancov rozdelených do jednotlivých komisií MsZ.

Návrh na vytvorenie komisií a voľba ich členov mi pripadá ako krok dohodnutý, avšak nie premyslený. V komisiách by malo byť zastúpenie volených zástupcov predovšetkým z hľadiska odborného, ale aj s ohľadom na jednotlivé zastúpenie poslancov z volebných obvodov. Určite by som uprednostňoval obsadenie komisie, v ktorej sa rieši problematika verejného poriadku, poslancami z volebných obvodov, v ktorých je najväčšia miera kriminality.

Z predkladaného návrhu nebolo zrejmé, na akom základe boli navrhnutí jednotliví poslanci do stálych komisií MsZ a zrejme z nepozornosti a nie z dôvodu neznalosti Štatútu mesta Lučenec došlo k tomu, že do jednotlivých stálych komisií MsZ boli navrhnutí traja poslanci, ktorí sú navrhovaní ako členovia troch stálych komisií, čo bolo v rozpore s ustanovením § 22 ods. 3 Štatútu mesta Lučenec, nakoľko každý poslanec mohol byť členom maximálne dvoch stálych komisií. Taktiež chcem poznamenať, že aj Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov Mesta Lučenec je stálou komisiou MsZ a to aj napriek tomu, že sa jedná o obligatórne zriadenie tejto komisie v zmysle zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Na základe uvedenej skutočnosti som vykonal analýzu predloženého návrhu na určenie členov jednotlivých komisií, ktorý bol predložený primátorkou Mesta Lučenec a z dôvodu rozporu predloženého návrhu s ustanovením § 22 ods. 3 Štatútu mesta Lučenec, som poslancov na uvedenú skutočnosť upozornil a zároveň som dal pozmeňujúci návrh, aby došlo k prehodnoteniu personálneho obsadenia jednotlivých komisií. Schválením návrhu, ktorý bol predložený primátorkou Mesta Lučenec by došlo k porušeniu ustanovenia § 22 ods. 3 Štatútu mesta a konaniu v rozpore s ustanovením § 25 ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Zastávam názor, že v zmysle ustanovenia § 25 ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, je povinnosťou každého poslanca obhajovať záujmy obyvateľov mesta. Nepomerné zastúpenie poslancov v jednotlivých komisiách, orgánoch spoločností s majetkovou účasťou mesta a taktiež v radách škôl a školských zariadení môže brániť niektorým poslancom, ktorí v komunálnych voľbách získali dôveru občanov, v správe vecí verejných v požadovanom rozsahu. Aktívnou činnosťou v komisiách MsZ, v orgánoch spoločností s majetkovou účasťou mesta a v radách škôl a školských zariadení, by mal mať každý poslanec rovnaké právo podieľať sa na správe vecí verejných a v rovnakom rozsahu obhajovať záujmy mesta a jeho obyvateľov. Nepovažujem za správne zvýhodňovať akéhokoľvek poslanca jeho navrhnutím a schválením do niekoľkých postov a funkcií na úkor iného poslanca, ktorému nebola daná možnosť zúčastňovať sa na správe vecí verejných v takom rozsahu, ako u poslancov, ktorí boli navrhnutí do niekoľkých komisií MsZ, správnych a kontrolných orgánov spoločností s majetkovou účasťou mesta a v radách škôl a školských zariadení. 

A aký je záver tohto príbehu?

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Lučenci boli volení do 87 rôznych pozícií v komisiách MsZ, dozorných radách a predstavenstve spoločností s majetkovou účasťou Mesta Lučenec a taktiež v radách škôl a predškolských zariadení v zriaďovacej pôsobnosti Mesta Lučenec. Obdivujem poslancov, ktorí okrem stáleho príjmu a trvalého pracovného pomeru stíhajú byť aktívni aj ako poslanci MsZ, členovia troch stálych komisií pri mestskom zastupiteľstve a okrem toho byť ešte v dvoch dozorných radách a v jednom predstavenstve. A zabudol som na to, že sú aj v dvoch radách škôl. Klobúk dole...

A výsledok hlasovania o mojom návrhu?

Namiesto toho, aby poslanci upravili zloženie komisií na maximálnu účasť jedného poslanca v dvoch komisiách, zmenili iným poslaneckým návrhom Štatút mesta. Proste fantázia...

Skryť Zatvoriť reklamu