r7 novému ministrovi

Vážení Biskupičania! Hneď po nástupe nového ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií p. Figeľa (a štátneho tajomníka p. Švejnu) som ho oslovila listom, ohľadom trasovania rýchlostnej cesty R7, ktorého skrátenú verziu Vám predkladám:

Písmo: A- | A+
Diskusia  (7)

Vážený pán minister,

dovoľujem si Vás požiadať o prehodnotenie rozhodnutia vydaného Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky listom č.j. 01113/2009/SCDPK/35967-M zo dňa 8.9.2009, ktorým ministerstvo určilo pre pokračovanie prípravy a výstavby rýchlostnej cesty R7 v úseku Bratislava – Dunajská Lužná, variant trasovania C (zelený), ktorý je pre mestskú časť Bratislava – Podunajské Biskupice neakceptovateľný z nasledujúcich dôvodov:

Kolabujúca doprava, existujúce neúnosné dopravné zaťaženie, nehodovosť v obciach Rovinka, Dunajská Lužná a v mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice, negatívne dopady na životné prostredie a obyvateľstvo, to všetko sú dôvody, pre ktoré sa rieši návrh novej kapacitnej rýchlostnej komunikácie R7 v súbehu s cestou I/63 (na území mestskej časti pomenovaná ako Ulica svornosti) tak, aby odľahčila súčasnú cestu I/63, ktorá je v obciach Rovinka a Dunajská Lužná výrazne zaťažená zdrojovou a cieľovou dopravou Bratislavy.

Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

V rámci procesu posudzovania vplyvov stavby na životné prostredie (proces EIA) podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, bol dotknutým subjektom predložený k zaujatiu stanoviska zámer „Rýchlostná cesta R7 Bratislava – Dunajská Lužná“. Navrhovateľom zámeru bola Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Pre posudzovanie rýchlostnej cesty R7 v úseku Bratislava - Dunajská Lužná boli určené dva varianty:

• Variant A (červený)

• Variant C (zelený)

V predmetnom úseku je navrhovaná rýchlostná cesta R7 dopravne napojená na trasu pripravovanej diaľnice D4. V ďalšom pokračovaní obchádza obce Rovinka a Dunajská Lužná, a ďalej za obcou Dunajská Lužná pokračuje v smere Šamorín - Dunajská Streda - Nové Zámky - Veľký Krtíš – Lučenec, s napojením na rýchlostnú cestu R2.

Skryť Vypnúť reklamu

Vzhľadom na súvislosť R7 a D4 je potrebné uviesť, že investičná príprava diaľnice D4 je ukončená v I. etape (technická štúdia a zámer). V súčasnosti sa uskutočňuje prerokovanie Správy o hodnotení zámeru: Diaľnica D4, úsek Jarovce – Ivanka sever, v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Stručný popis navrhovaných variantov

Trasa Variantu A (červený) je zakotvená v platnej územnoplánovacej dokumentácii hl. m. SR Bratislavy a v nadradenej územnoplánovacej dokumentácii VÚC BSK.

R7 v tomto variante začína na diaľnici D4 v križovatke Ketelec (v km 7,640 D4). Trasa ďalej pokračuje východne v tesnom dotyku s CHKO Dunajské Luhy, prechádza cez k. ú. Nové Košariská a Jánošíková juhozápadne a južne od obytnej zástavby obce Dunajská Lužná, medzi Kalinkovom a Dunajskou Lužnou križuje pôvodnú dunajskú hrádzu a cestu IIl/0635 a cca 2 km za obcou Dunajská Lužná sa napája na cestu I/63 v križovatke Dunajská Lužná.

Skryť Vypnúť reklamu

Variant C (zelený) začína na diaľnici D4 v križovatke Rovinka (v km 12,090 D4) a pokračuje severovýchodne popri areáli agrodružstva a prechádza ponad železnicu Bratislava - Komárno. Následne pokračuje takmer v súbehu so železnicou severne od štrkoviska Rovinka a Nové Košariská. Severovýchodne od štrkoviska Nové Košariská prechádza ponad železnicu Bratislava - Komárno. Napojenie variantu C trasy R7 na cestu I/63 bude zabezpečené krátkym privádzačom Podunajské Biskupice, ktorý povedie z križovatky Rovinka do mimoúrovňovej križovatky na ceste I/63 v blízkosti energetickej rozvodne Podunajské Biskupice.

Dňa 9.6.2009, vydalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP, v znení neskorších predpisov, záverečné stanovisko k zámeru „Rýchlostná cesta R7 Bratislava – Dunajská Lužná“, pod č. 5461/07-7.3/ml, z ktorého vyplynulo, že zainteresované strany nedospeli k zhode o komplexnom riešení napojenia R7 na komunikačný systém Bratislavy, čo neumožňuje MŽP SR jednoznačne určiť výsledný variant. Ďalej sa uvádza, že pokiaľ by rokovania na úrovni štatutárov nepriniesli výsledok, preferencie variantu A ostávajú vyššie vzhľadom k tomu, že sa s ním dlhodobejšie uvažuje v plánovacích dokumentoch hlavného mesta.

Skryť Vypnúť reklamu

Napriek odôvodnene nesúhlasným stanoviskám Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice a Hlavného mesta SR Bratislavy, napriek rozporu trasovania variantu C s Územným plánom hl. m. SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov a s Územným plánom Veľkého územného celku Bratislavského samosprávneho kraja, napriek výraznému rozdielu podmieňujúcich investícií a záverečnému stanovisku MŽP SR, o výslednej polohe rýchlostnej komunikácie R7 rozhodlo ministerstvo DPT SR listom č.j. 01113/2009/SCDPK/35967-M zo dňa 8.9.2009 tak, že určilo pre pokračovanie prípravy a výstavby rýchlostnej cesty R7 v úseku Bratislava – Dunajská Lužná variant C (zelený).

Mestská časť má k dispozícii materiál „Porovnanie variantov rýchlostnej cesty R7 Bratislava – Dunajská Lužná“, ktorým ministerstvo DPT SR argumentovalo pri rokovaniach s dotknutými subjektmi a ktorý bol pravdepodobne rozhodujúcim kritériom pri určení výsledného variantu trasovania R7 (v prílohe).

Musím skonštatovať, že uvedený materiál vo svojom finančnom vyhodnotení opomína rad podmieňujúcich investícií, ktoré je potrebné realizovať ako súčasť stavby R7, z dôvodu zachovania a zabezpečenia prevádzkyschopnosti územia dotknutého stavbou.

Údaje uvádzané v správe o hodnotení činnosti sa rôznia a preto by nemali byť jediným kritériom pri voľbe výsledného variantu trasovania R7.

Pri rozhodovaní ministerstva nebola zohľadnená skutočnosť, že posudzovanie vplyvu stavby trasovania dopravnej stavby R7 bolo zrealizované len po hranicu katastra hl. m. SR Bratislavy a neboli posudzované a zohľadnené vplyvy zaústenia tejto komunikácie na (obytné) územie mesta, predovšetkým na územie dotknutej mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice.

V procese výberu trasovania a príprav uvedenej dopravnej stavby, vo vyhodnocovaní uplatnených stanovísk v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, boli obchádzané argumenty mestskej časti, podporené platným územným plánom mesta a vyjadrením hlavného mesta, čo skreslilo konečné výsledky posudzovania vplyvov trasovania R7 a spôsobilo následne direktívne určenie ministerstvom DPT SR o budúcom trasovaní rýchlostnej komunikácie R7. Trasovanie uvedenej komunikácie sa nedotkne tak významným spôsobom nikoho zo zainteresovaných subjektov ako Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice a z uvedeného dôvodu mám za to, že argumenty dotknutej mestskej časti by mali mať väčšiu váhu ako argumenty subjektov, ktoré uvedenou dopravnou stavbou nebudú priamo dotknuté.

Územný plán mesta ako programový dokument všeobecného charakteru je podkladom pre tvorbu koncepcií rozvoja, výstavby a využívania územia. Schválený územný plán má poskytovať právnu istotu akým spôsobom sa má využívať územie; je určitou dohodou všetkých zainteresovaných o budúcom rozvoji mesta. Z uvedeného statusu vychádza aj mestská časť pri tvorbe a presadzovaní vlastných koncepcií rozvoja územia. Na voľných nezastavaných plochách svojho územia plánuje aktivity, ktoré významným spôsobom prispejú k rozvoju mestskej časti a ku skvalitneniu životných podmienok jej občanov.

Trasovanie rýchlostnej komunikácie R7 s jej zaústením do Ulice svornosti je pre mestskú časť neakceptovateľné, nakoľko systémom napojenia a podmieňujúcich križovatkových uzlov likviduje jedinú voľnú rozvojovú plochu na území mestskej časti, určenú na zástavbu pre občiansku vybavenosť mestského až nadmestského charakteru a zmiešaného územia obchodu a služieb, výrobných a nevýrobných. Dotknuté územie má pre Mestskú časť Bratislava - Podunajské Biskupice z hľadiska strategického mimoriadny význam, nakoľko je cieľom vytvoriť z neho zodpovedajúci nástupný priestor na územie mesta z juhu, s charakterom nielen mestského, ale až regionálneho významu.

Za najzávažnejší považujem argument, že uvedený návrh trasovania R7 nijakým spôsobom nerieši zložitú dopravnú situáciu na komunikácii v Ulici svornosti, nerieši potrebné odľahčenie Biskupickej radiály (cesta I/63), ktorá vedie intenzívne zastavaným územím Bratislavy a ktorá už aj v súčasnosti je z hľadiska dopravného zaťaženia kapacitne nevyhovujúca. Neúnosné dopravné zaťaženie Ulice svornosti (I/63), nedostatočné šírkové parametre komunikácie, neustále zvyšujúci sa tranzit, nepriepustnosť križovatiek, nevhodný stavebno-technický stav telesa komunikácie bez chodníkov, spôsobujú dopravné zápchy a zvýšenú nehodovosť nielen v špičke ale aj v priebehu dňa. Dopravné problémy sa súčasne prenášajú aj na previazaný dopravný komunikačný systém mesta prostredníctvom troch dopravných ťahov: Ulica svornosti, v predĺžení Gagarinova, Slovnaftská, a Dvojkrížna v predĺžení Hradská. Podobný scenár dopravného zaťaženia a z neho vyplývajúcich negatívnych vplyvov sa následne prenáša aj na komunikačný systém mestských častí Ružinov a Vrakuňa.

Očakávať spustenie do prevádzky rýchlostnej komunikácie R7, a súčasne aj diaľnice D4, ktorá by zabezpečila čiastočnú distribúciu dopravy z R7, v rovnakom časovom horizonte, ako bolo deklarované na rokovaniach, považujeme v súčasnej zložitej finančnej a hospodárskej situácii za nereálne.

Ďalší argument používaný na rokovaniach, že riešiť problematiku dopravného zaťaženia Ulice svornosti, jej nedostatočných šírkových parametrov a problematiku jej ďalšieho priťaženia spôsobeného napojením R7, je výhradne v kompetencii hlavného mesta, je len „umytím si rúk“ a prenášaním zodpovednosti za nesprávne rozhodnutie a za spôsobené dopravné problémy, na plecia iného subjektu.

Na základe vyššie uvedených skutočností považujem za nevyhnutné urýchlene riešiť kritickú situáciu na Ulici svornosti a nepripustiť jej ďalšie zhoršovanie, ktoré by spôsobilo zaústenie rýchlostnej komunikácie R7 do Ulice svornosti. Musím opätovne zdôrazniť, že nariadené riešenie trasovania R7 „zabetónuje“ súčasný nepriaznivý stav dopravného zaťaženia nástupného územia mesta. Doprava z R7 môže vstúpiť do mesta len po dobudovaní chýbajúcej kapacitnej cestnej infraštruktúry na jeho území, t.zn. diaľnice D4, a prípadne aj predĺženej Bajkalskej ulice. Vybudovaním diaľnice D4 a predĺženej Bajkalskej sa vytvorí nový dopravný vstup do mesta z juhovýchodného smeru Slovenska, čím sa výrazne odľahčí jestvujúci komunikačný systém mesta nadväzujúci na štátnu cestu I/63.

Z uvedených dôvodov považujem za potrebné stanoviť si priority v riešení dopravných opatrení a v súlade s nimi orientovať úsilie a finančné prostriedky do ich realizácie.

Nechcem obchádzať argumenty uvedené v Správe o hodnotení činnosti, týkajúce sa krajinno-ekologických vplyvov stavby R7 na životné prostredie. Uvedené údaje sú závažné a alarmujúce. Ale chrániť životné prostredie, jestvujúcu faunu a flóru, neznamená nijako sa ho nedotknúť a ponechať ho svojmu osudu. Znamená to, v súlade s nevyhnutnými investičnými aktivitami, riešiť opatrenia pre zachovanie a ďalšie skvalitnenie ochrany prírody, fauny, flóry a ich biotopov a územného systému ekologickej stability. Plne sa stotožňujem s návrhmi na elimináciu negatívnych účinkov navrhovanej činnosti na ochranu prírody, uvedenými v Správe o hodnotení činnosti, ako je oplotenie na celom úseku cesty, ktoré zabraňuje vniknutiu zveri na cestu, zvýšený počet nepriehľadných protihlukových a protioslnivých stien, väčší počet ekoduktov pre zver. Súčasne navrhujem ďalšie zalesnenie trávnatých a poľných pozemkov v dosahu komunikácie R7, odsunutie trasy R7 v max. možnej miere od chránených území. Podporím všetky opatrenia, ktoré vyplynú z návrhu ŠOP SR a ostatných dotknutých subjektov, zaoberajúcich sa problematikou ochrany prírody a krajiny.

V kontexte so záverom materiálu ministerstva DPT SR, z ktorého vyplýva jednotný časový horizont výstavby rýchlostnej cesty R7 a úseku diaľnice D4 Bratislava Jarovce – Ivanka sever, mám za to, že vhodným riešením bude ďalšie pracovné rokovanie zainteresovaných kompetentných subjektov, z ktorého by vyplynul taký návrh trasovania R7, ktoré vyústi do diaľnice D4 mimo zastavaného územia Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice (aj v inej polohe ako vyúsťuje variant A červený).

Nakoľko mestská časť má informáciu, že NDS, a.s. uskutočnila výberové konanie na spracovateľa dokumentácie pre územné konanie pre rýchlostnú komunikáciu R7 v trase variantu C zeleného, dovoľujem si Vás požiadať, pán minister, o zastavenie uvedeného procesu a o prehodnotenie rozhodnutia ministerstva pri výbere trasy komunikácie R7.

Ďakujem Vám za podporu, PhDr. Alžbeta Ožvaldová, starostka MČ

Toľko z listu. Som veľmi rada, že aj na základe tohto listu, pán minister Fígeľ prehodnotil trasovanie R7 a zastavil projektovanie C variantu, t.j. R7 by nemala vyústiť pred Podunajskými Biskupicami do Ulice Svornosti. Vždy budem hájiť záujmy obyvateľov našej mestskej časti, a pokiaľ tu budem, nedovolím, aby sa ešte viac zahustila doprava v našej mestskej časti pri vstupe do hlavného mesta. Som za rozumné riešenia, ktoré pomôžu nám všetkým, aj Biskupičanom, aj okolitým obciam.

Alžbeta Ožvaldová, starostka MČ

Alžbeta Ožvaldová

Alžbeta Ožvaldová

Bloger 
  • Počet článkov:  18
  •  | 
  • Páči sa:  0x

starostka mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Skryť Zatvoriť reklamu