Ako sa (ne)poskytujú informácie na Slovensku II.

Sú príbehy, ktoré akoby nemali konca. Je to zmes neočakávaných krokov, rozhodnutí a konania hlavných postav. Fázy nudného deja striedajú dramatické zápletky. A jednoduchá dejová línia sa zamotáva ...

Písmo: A- | A+
Diskusia  (4)

Obec Kružná odvolanie voči fiktívnemu rozhodnutiu zamietla nakoľko „žiadosť o poskytnutie informácií .... zo dňa 10.1.2013 sme elektronickou poštou nedostali a tak ani v evidencii žiadostí neevidujeme.“

Logika veci: Ak bolo obci doručené odvolanie voči fiktívnemu rozhodnutiu na ktoré obec reagovala, ako je možné, že im nebola doručená pôvodná žiadosť z 10.1.2013, ak táto bola zaslaná na totožnú elektronickú adresu aká sa dokonca nachádza v dolnej časti obecného rozhodnutia? 

Odpoveď na túto otázku je o to dôležitejšia, že na adresu odosielateľa žiadosti o informácie nebol doručený žiadny vygenerovaný oznam o neplatnej elektronickej adrese, nedoručení elektronickej pošty ...

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Zároveň nám obec Kružná oznamuje, že „zaevidovala žiadosť v evidencii žiadosti s dátumom 31.1.2013“, „ ... zo závažných pracovných dôvodov lehotu 8 pracovných dní predlžujeme o ďalších 8 pracovných dní“ a za dôvod predĺženia termínu označila „ ... preberacie konanie stavby Rekonštrukcia a modernizácia Ocú, knižnice a požiarnej zbrojnice v Kružnej.“ 

Relevantnosť tohto dôvodu najlepšie dokumentuje znenie § 17 ods. 2) zákona o slobodnom prístupe k informáciám: 

Zo závažných dôvodov môže povinná osoba predĺžiť lehotu (ods. 1), najviac však o osem pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a). Závažnými dôvodmi sú:

SkryťVypnúť reklamu

a) vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo povinnej osoby vybavujúcej žiadosť,

b) vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti,

c) preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty.

O preberacom konaní stavby ani zmienka!

Obrázok blogu
Obrázok blogu


Obec Zbehňov, v absolútnom nesúlade zo zákonom o slobodnom prístupe k informáciám – bez akéhokoľvek vydaného rozhodnutia a jeho zdôvodnenia – jednoducho oznamuje „Na Vašu žiadosť zo dňa 10.1.2013 sme nereagovali z dôvodu, že obec Zbehňov nevedie Vami požadované štatistiky a preto na vypracovanie Vášho dotazníka by sme museli zaplatiť človeka, nakoľko obec toho času funguje bez pracovníčky OcÚ ...“

SkryťVypnúť reklamu

Čo tam potom, že žiadosť obsahuje osem otázok, na ktoré sa odpovedá „áno“ alebo „nie“ resp. stačí doplniť jednu vetu, a ďalšie informácie sú normálnym predpokladom pre kvalitné a zákonné riadenie odpadového hospodárstva v obci.

Obrázok blogu


Obec Jaklovce poslala veľmi slušné, aj keď dosť nepochopiteľné vysvetlenie: 
 
„ ... Pokiaľ ide o Vašu žiadosť zo dňa 10.1.2013, predmetný email neobsahoval žiaden text a ani z jeho predmetu nebolo možné jednoznačne identifikovať, že ide o žiadosť o informáciu podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Uvedený email bol preto posúdený ako nevyžiadaná pošta a bol vymazaný. Dovoľujem si Vás teda úctivo požiadať, aby v prípade ďalších prípadných emailových žiadostí o poskytnutie informácie bolo jednoznačne jasné, že ide o poskytnutie informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám a aby samotná žiadosť bola v samotnom texte správy, resp. aby v samotnom texte správy bolo uvedené, že predmetná žiadosť sa nachádza v prílohe. Navzájom sa takto vyhneme podobným situáciám ...“

SkryťVypnúť reklamu

Podotýkam, elektronická pošta mala v predmete uvedené „Žiadosť o informácie – Jaklovce“ a jej príloha pozostávala zo sprievodného listu a samotnej žiadosti o informácie. Možno je to naivné, ale zaráža ma, že elektronická pošta sa maže bez zbežného prezretia jej obsahu.

Obrázok blogu


Obec Slavec nám za 16 ks naskenovaných dokumentov a jeden odoslaný e-mail vyrubila poplatok za poskytnutie informácií 11,90 € (slovom: jedenásť EUR deväťdesiat centov). 
 
Podľa § 21 ods. 1) platného znenia zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám: „Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi. Náklady na sprístupnenie informácie prístupnou formou osobe so zmyslovým postihnutím znáša povinná osoba.“

Na základe vyššie uvedeného, mám za to, že obec Slavec vyrubuje poplatky za poskytnutie informácií podivným spôsobom, nakoľko:

V žiadosti o informácie sme sa pýtali: „Má obec (mesto), v zmysle § 39 ods. 4 zákona o odpadoch, VZN o odpadoch a drobných stavebných odpadoch resp. obdobne pomenovaný dokument (aktuálne vyznačte). ÁNO – NIE“. 

Ďalej bolo v žiadosti uvedené „Ak ste uviedli odpoveď ÁNO, zašlite nám spolu s odpoveďami na žiadosť o informácie aj naskenovaný dokument alebo internetový odkaz na jeho umiestnenia.“ 

Ako sme zistili po doručení odpovede na odvolanie voči fiktívnemu rozhodnutiu, obec Slavec má na internetovej stránke obce, v časti „Všeobecné záväzné nariadenia, zásady a smernice obce Slavec“ - http://www.slavec.sk/-vseobecnen – zverejnené aj VZN č. 06/2008 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré bolo obcou skenované.

V kontexte našej žiadosti pokladám skenovanie dokumentu za úplne zbytočné a účelové.

Je taktiež otázne, či ustanovenie § 21 ods. 1) zákona o slobodnom prístupe k informáciám pokladá skenovanie dokumentu za „zhotovovanie kópií“, nakoľko, podľa nášho názoru, nejde o „materiálne náklady“.

V poplatku za poskytnutie informácií obec Slavec vyrúbila aj sumu 0,70 € za odoslanie jedného mailu. Mám za to, že odoslanie mailu nie je spojené so žiadnymi priamymi nákladmi a nepatrí medzi položky, ktoré umožňuje zákon o slobodnom prístupe k informáciám spoplatňovať. 

Obrázok blogu

Súvisiace články:

- Ako sa šikanuje cez infozákon

- Úrady sa sťažujú na šikanu podľa infozákona. Chcú ho zmeniť

- Menšie obce nedodržiavajú infozákon, niektoré sa radšej vyhrážajú

- Ako (ne)poskytujú informácie na Slovensku


- Čo skrývajú obce v Košickom kraji

Rudolf Pado

Rudolf Pado

Bloger 
Populárny bloger
  • Počet článkov:  1 462
  •  | 
  • Páči sa:  1 526x

Prémioví blogeri

Iveta Rall

Iveta Rall

56 článkov
Martina Hilbertová

Martina Hilbertová

47 článkov
Monika Nagyova

Monika Nagyova

278 článkov
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

723 článkov
SkryťZatvoriť reklamu